Gymnasiesekretariatets nyhedsbrev til nordjyske rektorer, januar 2020

AAU-tilbud til gymnasierne vinter/forår 2020

Nyt om samarbejde med gymnasier

Fokus og forskning

Andet

Næste nyhedsbrev

 


AAU-tilbud til gymnasierne vinter/forår 2020

Åbent hus 2020

Den 28. februar 2020 kl. 9.00-16.00 holder Aalborg Universitet Åbent Hus. Det sker i samarbejde med de øvrige nordjyske videregående uddannelsesinstitutioner (UCN, Erhvervsakademi DANIA, MARTEC, Rytmisk Musikkonservatorium og Forsvarets lederuddannelser).

Arrangementet holder vi i centrum af Aalborg, i bygningerne CREATE og Musikkens Hus.

Hvem kan du møde

Alle Aalborg Universitets bacheloruddannelser deltager med studievejledere og studerende. Ud over de øvrige nordjyske uddannelsesinstitutioner deltager også Studievalg Danmark - Center Nordjylland, Aalborg Kommune og AKU-Aalborg (boliganvisningen). Som noget nyt, har vi i år også inviteret Studenterrådgivningens SPS-vejledning, Headspace og AAU’ s egne SPS-vejledere. Vi håber dermed bedre at kunne vejlede elever med særlige behov.

Hvad kan du opleve

Alle uddannelser holder særskilte oplæg om uddannelsesindhold, jobmuligheder og karriereveje. Desuden vil der være oplæg om, hvordan man som elev vælger uddannelse og søger optagelse. Elever og deres forældre kan få vejledning og svar på spørgsmål hos studievejledere og studerende til både oplæggene og ved uddannelsesstandene i messeområdet. Derudover er der mulighed for at få fremvist studieboliger, ligesom studerende holder oplæg om en typisk studiehverdag. 

Åbent Hus i Aalborg i 2019 var en stor succes både målt på deltagerantal og på deltagernes udbytte og tilfredshed med arrangementet. Synergien ved at samle alle uddannelsesmulighederne i Nordjylland ét sted giver bedre mulighed for at afklare studievalget for den enkelte elev. Læs mere om Åbent Hus i Aalborg.

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til AabentHusAalborg@aau.dk.

Læs mere om Åbent Hus for alle AAU's uddannelser.


StudieInfo 2020

StudieInfo er et vejledningsarrangement for alle 1.hf og 2.g elever fra Jylland og Fyn. Det afholdtes første gang i foråret 2019, hvor 125 gymnasieskoler (ca. 20.000 elever) deltog.

I uge 13-18 2020 løber StudieInfo igen af stablen – nu med 140 gymnasieskoler tilmeldt. Arrangementet er etableret i et samarbejde mellem 17 videregående uddannelsesinstitutioner fra Jylland og Fyn.

StudieInfo samler alle de videregående uddannelser ét sted, så eleverne kan få et bredt indblik i de mange uddannelsesmuligheder og inspiration til at undersøge deres muligheder nærmere.

I alt afholder StudieInfo 19 arrangementer i Jylland og på Fyn i foråret 2020. Her inviteres 1.hf og 2.g elever til en uddannelsesinstitution i deres nærområde, hvor de får mulighed for at møde de forskellige institutioner og høre oplæg om uddannelser inden for forskellige interesseområder.

AAU er med i samarbejdet og deltager i hele Jylland, i alt 16 arrangementer, hvor der er mulighed for at møde både studievejledere og studerende fra forskellige uddannelser, samt høre oplæg om det at læse på universitetet.

Har du spørgsmål til AAU’ s deltagelse i StudieInfo?
Kontakt Astrid Luise Bogner: albo@adm.aau.dk.

Har du spørgsmål til StudieInfo generelt?.
Kontakt projektleder Marianne Nielsen: studieinfo@studieinfo.nu / Tlf. 8755 1464
Læs mere om StudieInfo her.
 

Statistikdag for gymnasielærere

I gymnasieskolernes matematikundervisning er der et øget fokus på statistik, hvilket stemmer overens med den stigende fokus på AI, big data, data science og machine learning i samfund og industri.

Institut for Matematiske Fag har tidligere afholdt statistikdag for gymnasielærere, hvor formålet har været at give gymnasielærerne inspiration til undervisningen hjemme på gymnasierne. Arrangementerne havde meget stor tilslutning og succes, og der vil derfor i 2020 igen blive afholdt statistikdag for gymnasielærere. Datoen er endnu ikke fastlagt, men det forventes at blive i efteråret 2020.  Datoen offentliggøres her.

Instituttet er også positiv overfor at samarbejde om at afholde statistikdagen på f.eks. et gymnasium, dersom arrangørerne kan sikre et passende stort antal deltagere (+35 deltagere).

Spørgsmål vedrørende statistikdagen kan rettes til kommunikation@math.aau.dk.


Workshop om cybersikkerhed og hacking

Institut for Elektroniske Systemer tilbyder gymnasierne mulighed for deltagelse i workshop om cybersikkerhed og hacking. Det er muligt enten at komme på besøg på AAU, eller at medarbejdere fra instituttet kommer ud på gymnasierne og afholder en 2-4 timers workshop om cybersikkerhed og hacking.

På workshoppen vil eleverne først få en generel introduktion til cybersikkerhed og cyberkriminalitet, hvorefter de i det virtuelle hacker-lab har mulighed for selv at tage rollen som angriber og se, hvordan man laver netværksovervågning, scanning og overtagelse af sårbare computere. Det er en meget interaktiv session, hvor eleverne kan arbejde på egne computere og i eget tempo. 

Det egner sig til alle gymnasieelever, da det giver en grundlæggende forståelse for, hvordan hackere tænker, og indsigt i farerne ved at begå sig på nettet. Samtidigt får de teknisk interesserede elever mulighed for at “give den gas” og komme et spadestik dybere i de mere tekniske aspekter.

Instituttet stiller også gerne deres træningsplatform til rådighed for skoler, der gerne vil lave forløb med eleverne inden for cybersikkerhed, f.eks. i Informatik-faget.

Få inspiration om cybersikkerhed via denne video fra DM i cybersikkerhed for gymnasieelever eller via cybertraining.dk.

Spørgsmål vedrørende workshop om cybersikkerhed og hacking kan rettes til:

Lektor Jens Myrup Pedersen: jens@es.aau.dk.
 

Brochure om AAU’s tilbud til lærere og elever

Har I elever, der er har brug for flere udfordringer? Har I behov for, at AAU overtager undervisningen, så lærerstaben kan deltage i et kursus? Har I elever, der har brug for hjælp med SRP/SOP? Har I lyst til at komme på fagligt besøg på AAU? Eller noget helt femte! – AAU har rigtig mange tilbud til både lærere og elever, og dem vil vi gerne sætte ekstra fokus på.

AAU har netop udgivet en brochure med appetitvækkere på mange af vores gymnasietilbud. Download brochuren på vores hjemmeside.
 

Efteruddannelse: Design og implementering af databaser til undervisning

I efteråret 2019 startede et hold gymnasielærere på AAU’ s nyudviklede efteruddannelsesforløb ”Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori”. Faget udgør 10 ECTS-point fra Master i IT (under IT-Vest) og henvender sig til nuværende eller kommende undervisere i faget Informatik på stx, hf, htx, hhx og eux.  

I forårssemesteret 2020 udbyder AAU et nyt fag i forlængelse af efterårets fag, nemlig faget ”Design og implementering af databaser til undervisning". Dette fag vægter 5 ECTS-point. I løbet af undervisningen på forårets fag skal deltagerne anvende de modeller, teknikker og teknologier, der blev gennemgået på faget i efteråret, til at behandle en eller flere konkrete undervisningsproblemstillinger. Man vil f.eks. skulle opbygge et eller flere datasæt, som danner grundlaget for undervisningen. Baseret på disse datasæt udarbejdes relevante øvelser, der retter sig mod deltagernes egen hverdag.

Læs mere om faget ”Design og implementering af databaser til undervisning" her.

Spørgsmål vedrørende forløbet kan rettes til studiesekretær Lene Winther Even: even@cs.aau.dk.
 


NYT OM SAMARBEJDE MED GYMNASIER

Udvikling af nyt undervisningsforløb inden for matematik

Forskere på Institut for Matematiske Fag har modtaget en bevilling på 6,0 mio. kr. og skal i et 4-årigt projekt udvikle et undervisningsforløb med fokus på den matematik, der er central i udviklingen af AI-metoder og –algoritmer.

I projektet "AI - Aalborg Intelligence" ønsker man at styrke gymnasieelevers kompetencer inden for kunstig intelligens og de muligheder, som teknologien rummer. Dette gøres med afsæt i og aftryk tilbage til matematikfaget.

I løbet af projektets 4-årige periode skal instituttet, i samarbejde med de fem aalborgensiske stx- gymnasier, udvikle et undervisningsforløb, der bl.a. indeholder en platform med AI-værktøjer og matematikken bag disse.

Undervisningsforløbet, der bliver tilgængeligt for gymnasier i hele landet efterfølgende, har fokus på den matematik, der er central i udviklingen af AI-metoder og -algoritmer. Eleverne skal bl.a. arbejde med matematiske funktioner og matematisk modellering.

Læs mere om projektet her.
 

Nordjyske Gymnasiers Akademi

Et nyt hold talentelever får 24. februar 2020 mulighed for at besøge en række AAU-uddannelser som led i elevernes samlede talentforløb på 3 dage i foråret 2020. På AAU er det her i foråret:

Dansk, Institut for Kultur og Globale Studier – som får besøg af 52 elever
Politik & Administration, Institut for Statskundskab – som får besøg af 52 elever
Fysik, Nanoteknologi og Energi, Institut for Materialer og Produktion – som får besøg af 59 elever

Både undervisere og studerende på AAU ser frem til at møde de nye talentelever.

I år er der fokus på temaerne:

Ungdom, serier og identitet (Dansk)
FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - Udfordringer og muligheder (Politik & Administration)
En dag med forskning på AAU –kvantemekanik, bioteknologi og energi (Fysik, Nanoteknologi og Energi)

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Akademi.

Spørgsmål vedrørende Nordjyske Gymnasiers Akademi kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.


Tilbud om besøg på AAU og hjælp til SRP/SOP

Aalborg Universitet har styrket tilbuddet til gymnasierne med et omfattende program af aktiviteter målrettet gymnasieelever og lærere inden for især STEM-området. De nye tilbud omfatter besøgsaktiviteter med foredrag og hands-on-eksperimenter i universitetets mange spændende laboratorier og en lang række muligheder for, at gymnasielever kan besøge AAU for at lave eksperimenter i forbindelse med SRP/SOP-opgaver i 3.g. Information om de mange tilbud om besøg, oplæg og opgavesamarbejde er samlet på en hjemmeside med mulighed for at søge på fag og discipliner.
Spørgsmål til besøgsaktiviteter og hjælp til SRP/SOP kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.


Prorektors besøgsrunde på de nordjyske gymnasier

Rektoratet på AAU igangsatte i efteråret 2018 en besøgsrunde på de nordjyske gymnasier for at styrke samarbejdet med gymnasierne yderligere. Der bliver allerede gjort meget fra både gymnasiernes og AAU’s side for at lette overgangen fra gymnasium til en videregående uddannelse, og med besøgsrunden på de nordjyske gymnasier ønsker rektoratet at styrke samarbejdet med gymnasierne yderligere. Besøgsrunden afvikles over tre år i 2018-2021 med besøg i foråret og efteråret. I efteråret 2019 besøgte prorektor Inger Askehave og Annette Lind, der er souschef i AAU Kommunikation, Frederikshavn Gymnasium og HF, Frederikshavn Handelsskole samt EUC Nord, og i vinter/forår 2020 er der planlagt besøg på Hjørring Gymnasium, Hasseris Gymnasium, Aalborg City Gymnasium, Vesthimmerlands Gymnasium og HF samt Erhvervsskolerne i Aars.

Spørgsmål angående besøgsrunden kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.


AAU's gymnasiale kontaktråd

AAU's årlige gymnasiale kontaktrådsmøde med de nordjyske rektorer blev afholdt den 25. oktober 2019. AAU's rektorat indledte med at orientere om nyheder fra AAU og universitetsverdenen, herunder om optaget 2019 og AAU megaprojekter. Derefter blev Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU præsenteret, og deltagerne var afslutningsvist på rundvisning/laboratoriebesøg ved Institut for Kemi og Biovidenskab og ved Institut for Energiteknik. Til foråret mødes Følgegruppen for kontaktrådet for at drøfte programmet for Kontaktrådsmøde 2020.

Spørgsmål angående AAU´s gymnasiale kontaktråd kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.


FOKUS OG FORSKNING

AAU er fortsat i international topklasse

Internationale rankinglister er væsentlige for universiteterne, såvel nationalt som internationalt, i konkurrencen om at tiltrække forskere, studerende og samarbejdspartnere. I de seneste år er AAU gået frem på de internationale rankinglister over universiteter, og blandt verdens godt 17.000 universiteter er AAU placeret på de fleste anerkendte rankinglister:

På US News World Ranking er Aalborg Universitet gået frem og er nu placeret som nummer 244 i verden og i Engineering nummer 4 i verden og bedst i Europa.
Hos Times Higher Education er Aalborg Universitet nr. 201-250 (~207) i den overordnede World University Ranking og nr. 18 i Top 100 under the age of 50.
Hos Shanghai / ARWU World Rank er Aalborg Universitet nummer 201-300.
Hos QS er Aalborg Universitet nr. 324 i den overordnede World University Ranking, nr. 37 i Top 50 under the age of 50.
I MIT's rapport fra marts 2018 vurderes Aalborg Universitet til at være det fjerdebedste universitet i verden inden for ingeniørvidenskab. Dette svarer til en førsteplads blandt universiteter i Europa.

Se listen over AAU' s placering på rankinglisterne.


Rekrutteringsstrategi

Som en del af udmøntningen af AAU’s overordnede strategi er der udviklet en strategi for rekruttering af fremtidens studerende. Samarbejdsområdet med gymnasier er et af de helt vigtige punkter, og konkretiseringen af strategien byder på:

Flere besøgstilbud
Mere SOP/SRP-samarbejde
Et udvalg af videoer, som kan bruges i undervisningen, fx faglige oplæg (on demand streaming)
En opdateret hjemmeside

Initiativerne vil være at finde på hjemmesiden i løbet af 2020.
 

Andet

Nyt matematikcenter skal løfte børns matematikevner

Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at etablere Nationalt center for udvikling af matematikundervisning. Centret skal hæve fagligheden i faget blandt andet ved at indsamle og udbrede erfaringer og ny viden om faget til gavn for børn, elever, pædagoger og undervisere.

Centret placeres fysisk på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup, der er et institut under Aarhus Universitet, men centret er et tæt samarbejde mellem konsortiets deltagere, herunder også Aalborg Universitet.

Børne- og Undervisningsministeriet har afsat i alt 25 millioner kroner i perioden 2019-2023 til etablering og drift af centret, som forventes åbnet i begyndelsen af 2020.

Læs mere her.
 

Danmarks Læringsfestival 2020

Til marts afholdes Danmarks Læringsfestival for syvende gang. Ligesom tidligere år byder Læringsfestivalen på en omfattende udstilling af digitale og analoge læremidler, arrangeret af CFU Danmark. Derudover rummer festivalen også en faglig stærk konference med oplæg funderet i praksis, forskning og alt derimellem, arrangeret af Styrelsen for It og Læring.

Fra AAU deltager bl.a. Karin Tweddell Levinsen, Birgitte Holm Sørensen og Svend Brinkmann.

Festivalen afholdes 4. og 5. marts i Bella Center.
 

Næste nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo juni 2020. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte Gymnasiesekretariatets koordinator:

Jane Elisabeth Thomsen: gymnasiesekretariat@aau.dk