Gymnasiesekretariatets interne nyhedsbrev, januar 2020

AAU-tilbud til gymnasierne vinter/forår 2020


Nyt om samarbejde med gymnasier


Eksternt, synspunkter og debatemner


Næste nyhedsbrev
 

AAU-tilbud til gymnasierne vinter/forår 2020

Åbent Hus 2020

Den 28. februar 2020 kl. 9.00-16.00 holder AAU Åbent Hus på alle bacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser fra campus Aalborg. Arrangementet holdes i CREATE og Musikkens Hus.
Billede af Åbent Hus 2020

Bredt samarbejde om Åbent Hus

Åbent Hus i Aalborg sker i samarbejde med de øvrige nordjyske videregående uddannelsesinstitutioner (UCN, Erhvervsakademi DANIA, MARTEC, Rytmisk Musikkonservatorium og Forsvarets lederuddannelser).

Derudover deltager også Studievalg Danmark - Center Nordjylland, Aalborg Kommune, AKU-Aalborg (boliganvisningen) med oplæg og vejledning. Som noget nyt, har vi i år også inviteret Studenterrådgivningens SPS-vejledningen, Headspace og AAU’ s egne SPS-vejledere. Vi håber dermed bedre at kunne vejlede elever med særlige behov.

Programmet for dagen

Alle uddannelser holder særskilte oplæg om uddannelsesindhold, jobmuligheder og karriereveje. Desuden vil der være oplæg om valg af uddannelse og ansøgningsprocedurer. Elever og deres forældre kan få vejledning og svar på spørgsmål hos studievejledere og studerende til både oplæggene og ved uddannelsesstandene i messeområdet. Derudover er der mulighed for at få fremvist studieboliger, ligesom studerende holder oplæg om en typisk studiehverdag. Læs mere om Åbent Hus i Aalborg.

Campus Esbjerg

AAU i Esbjerg holder Åbent Hus lørdag den 29. februar 2020 kl. 10–14. Både bachelor- og kandidatuddannelser på Esbjerg campus vil være repræsenteret med egen stande, hvor de besøgende kan høre mere om uddannelserne. Ud over uddannelsesstande vil der være virksomhedsstande, projektstande og vejledningsstande. Der vil være rundvisninger hver time og uddannelsesoplæg dagen igennem.

Campus København

Campus København holder Åbent Hus på både bachelor- og kandidatuddannelser onsdag den 5. februar kl. 13.00–17.00. Her kan besøgende møde alle uddannelserne, høre uddannelsesoplæg og få en rundvisning på campus.
 

Læs mere om Åbent hus på Aalborg Universitet. Læs mere om Åbent Hus i Esbjerg og København.


Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til AabentHusAalborg@aau.dk.

 

StudieInfo 2020

StudieInfo er et vejledningsarrangement for alle 1.hf og 2.g elever fra Jylland og Fyn. Det afholdtes første gang i foråret 2019, hvor 125 gymnasieskoler (ca. 20.000 elever) deltog.

I uge 13-18 2020 løber StudieInfo igen af stablen – nu med 140 gymnasieskoler tilmeldt. Arrangementet er etableret i et samarbejde mellem 17 videregående uddannelsesinstitutioner fra Jylland og Fyn.

Gymnasierne efterspørger det. Eleverne mangler det. Og de videregående uddannelser har længe ønsket at kunne tilbyde det. Og nu er det her altså: Et arrangement, der samler alle de videregående uddannelser ét sted, så eleverne kan få et bredt indblik i de mange uddannelsesmuligheder.

StudieInfo er det første projekt, der samler så mange uddannelsesinstitutioner i et ikke-kommercielt samarbejde. På tværs af institutioner og regioner er samarbejdet stærkt, og formålet det samme: at gøre gymnasie- og hf-eleverne klogere på de forskellige uddannelsestyper og -institutioner og inspirere dem til at undersøge deres muligheder nærmere.

I alt afholder StudieInfo 19 arrangementer i Jylland og på Fyn i foråret 2020. Her inviteres 1.hf og 2.g elever til en uddannelsesinstitution i deres nærområde, hvor de får mulighed for at møde de forskellige institutioner og høre oplæg om uddannelser inden for forskellige interesseområder.

AAU er med i samarbejdet og deltager i hele Jylland, i alt 16 arrangementer, hvor der er mulighed for at møde både studievejledere og studerende fra forskellige uddannelser, samt høre oplæg om det at læse på universitetet.

Har du spørgsmål til AAU’ s deltagelse i StudieInfo?
Kontakt Astrid Luise Bogner: albo@adm.aau.dk.

Har du spørgsmål til StudieInfo generelt?
Kontakt projektleder Marianne Nielsen: studieinfo@studieinfo.nu / Tlf. 8755 1464.
Læs mere om StudieInfo her.

 

Statistikdag for gymnasielærere

I gymnasieskolernes matematikundervisning er der et øget fokus på statistik, hvilket stemmer overens med den stigende fokus på AI, big data, data science og machine learning i samfund og industri.

Institut for Matematiske Fag har tidligere afholdt statistikdag for gymnasielærere, hvor formålet har været at give gymnasielærerne inspiration til undervisningen hjemme på gymnasierne. Arrangementerne havde meget stor tilslutning og succes, og der vil derfor i 2020 igen blive afholdt statistikdag for gymnasielærere. Datoen er endnu ikke fastlagt, men det forventes at blive i efteråret 2020.  Datoen offentliggøres her.

Instituttet er også positiv overfor at samarbejde om at afholde statistikdagen på f.eks. et gymnasium, dersom arrangørerne kan sikre et passende stort antal deltagere (+35 deltagere).

Spørgsmål vedrørende statistikdagen kan rettes til kommunikation@math.aau.dk.

 

Workshop om cybersikkerhed og hacking

Institut for Elektroniske Systemer tilbyder gymnasierne mulighed for deltagelse i workshop om cybersikkerhed og hacking. Det er muligt enten at komme på besøg på AAU, eller at medarbejdere fra instituttet kommer ud på gymnasierne og afholder en 2-4 timers workshop om cybersikkerhed og hacking.

På workshoppen vil eleverne først få en generel introduktion til cybersikkerhed og cyberkriminalitet, hvorefter de i det virtuelle hacker-lab har mulighed for selv at tage rollen som angriber og se, hvordan man laver netværksovervågning, scanning og overtagelse af sårbare computere. Det er en meget interaktiv session, hvor eleverne kan arbejde på egne computere og i eget tempo. 

Det egner sig til alle gymnasieelever, da det giver en grundlæggende forståelse for, hvordan hackere tænker, og indsigt i farerne ved at begå sig på nettet. Samtidigt får de teknisk interesserede elever mulighed for at “give den gas” og komme et spadestik dybere i de mere tekniske aspekter.

Instituttet stiller også gerne deres træningsplatform til rådighed for skoler, der gerne vil lave forløb med eleverne inden for cybersikkerhed, f.eks. i Informatik-faget.

Få inspiration om cybersikkerhed via denne video fra DM i cybersikkerhed for gymnasieelever eller på cybertraining.dk.

Spørgsmål vedrørende workshop om cybersikkerhed og hacking kan rettes til lektor Jens Myrup Pedersen: jens@es.aau.dk.

 

Brochure om AAU’s tilbud til lærere og elever på vej

Billede af brochure

På  AAU har vi en meget bred pallette af tilbud til gymnasiesektoren – både til lærere og elever. Alle tilbuddene er samlet på samarbejdssiden, men for at sætte fokus på bredden af vores samarbejdsmuligheder, rundsender vi i løbet af januar en ny brochure til alle Jyllands gymnasier. Brochuren giver et overblik over, hvad vi tilbyder til hhv. lærere og elever.

 

Workshop for piger om ny teknologi

På AAU afholdes der 26. januar 2020 workshop om ny teknologi, for alle interesserede piger mellem 13 og 18 år. Arrangør er foreningen High5Girls, der fokuserer på at inspirere piger/unge kvinder mellem 13-18 år til at interessere sig for videnskab, teknologi, ingeniørfaget og matematik (STEM). Workshoppen kombinerer nye teknologier med FN’ s verdensmål og entreprenør-processen.

Læs mere om workshoppen her.

Læs mere om High5Girls her.

Billede af High5Girls

 

Efteruddannelse: Design og implementering af databaser til undervisning

I efteråret 2019 startede et hold gymnasieskoleundervisere på AAU’ s nyudviklede efteruddannelsesforløb ”Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori”. Faget udgjorde 10 ECTS-point fra Master i IT (under IT-Vest) og henvendte sig til nuværende eller kommende undervisere i faget Informatik på stx, hf, htx, hhx, eux.  

I forårssemesteret 2020 udbyder AAU et nyt fag i forlængelse af efterårets fag, nemlig faget ”Design og implementering af databaser til undervisning". Dette fag vægter 5 ECTS-point. I løbet af undervisningen på forårets fag skal deltagerne anvende de modeller, teknikker og teknologier, der blev gennemgået på faget i efteråret, til at behandle en eller flere konkrete undervisningsproblemstillinger. Man vil f.eks. skulle opbygge et eller flere datasæt, som danner grundlaget for undervisningen. Baseret på disse datasæt udarbejdes relevante øvelser, der retter sig mod deltagernes egen hverdag.

Læs mere om faget ”Design og implementering af databaser til undervisning".

Spørgsmål vedrørende forløbet kan rettes til studiesekretær Lene Winther Even: even@cs.aau.dk.

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

Udvikling af nyt undervisningsforløb inden for matematik

Forskere på Institut for Matematiske Fag har modtaget en bevilling på 6,0 mio. kr. og skal i et 4-årigt projekt udvikle et undervisningsforløb med fokus på den matematik, der er central i udviklingen af AI-metoder og –algoritmer.

I projektet "AI - Aalborg Intelligence" ønsker man at styrke gymnasieelevers kompetencer inden for kunstig intelligens og de muligheder, som teknologien rummer. Dette gøres med afsæt i og aftryk tilbage til matematikfaget.

I løbet af projektets 4-årige periode skal instituttet, i samarbejde med de fem aalborgensiske stx- gymnasier, udvikle et undervisningsforløb, der bl.a. indeholder en platform med AI-værktøjer og matematikken bag disse.

Undervisningsforløbet, der bliver tilgængeligt for gymnasier i hele landet efterfølgende, har fokus på den matematik, der er central i udviklingen af AI-metoder og -algoritmer. Eleverne arbejder bl.a. med matematiske funktioner og matematisk modellering.

Læs mere om projektet her.

 

Nordjyske Gymnasiers Akademi

Et nyt hold talentelever får 24. februar 2020 mulighed for at besøge en række AAU-uddannelser som led i elevernes samlede talentforløb på 3 dage i foråret 2020. På AAU er det her i foråret:

  • Dansk, Institut for Kultur og Globale Studier – som får besøg af 52 elever
  • Politik & Administration, Institut for Statskundskab – som får besøg af 52 elever
  • Fysik, Nanoteknologi og Energi, Institut for Materialer og Produktion – som får besøg af 59 elever

Både undervisere og studerende på AAU ser frem til at møde de nye talentelever.

I år er der fokus på temaerne:

  • Ungdom, serier og identitet (Dansk)
  • FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - Udfordringer og muligheder (Politik & Administration)
  • En dag med forskning på AAU –kvantemekanik, bioteknologi og energi (Fysik, Nanoteknologi og Energi)

Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Akademi.

Spørgsmål vedrørende Nordjyske Gymnasiers Akademi kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.

 

Tilbud om besøg på AAU og hjælp til SRP/SOP

Aalborg Universitet har styrket tilbuddet til gymnasier med et omfattende program af aktiviteter målrettet gymnasieelever og lærere inden for især STEM-området. De nye tilbud omfatter besøgsaktiviteter med foredrag og hands-on-eksperimenter i universitetets mange spændende laboratorier og en lang række muligheder for, at gymnasielever kan besøge AAU for at lave eksperimenter i forbindelse med SRP/SOP-opgaver i 3.g. Information om de mange tilbud om besøg, oplæg og opgavesamarbejde er samlet på en hjemmeside med mulighed for at søge på fag og discipliner.
Eventuelle spørgsmål til besøgsaktiviteter og hjælp til SRP/SOP kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.

 

Prorektors besøgsrunde på de nordjyske gymnasier

Rektoratet på AAU igangsatte i efteråret 2018 en besøgsrunde på de nordjyske gymnasier for at styrke samarbejdet med gymnasierne yderligere. Der bliver allerede gjort meget fra både gymnasiernes og AAU’s side for at lette overgangen fra gymnasium til en videregående uddannelse, og med besøgsrunden på de nordjyske gymnasier ønsker rektoratet at styrke samarbejdet med gymnasierne yderligere. Besøgsrunden afvikles over tre år i 2018-2021 med besøg i foråret og efteråret. I efteråret 2019 besøgte prorektor Inger Askehave og Annette Lind, der er souschef i AAU Kommunikation, Frederikshavn Gymnasium og HF, Frederikshavn Handelsskole samt EUC Nord, og i vinter/forår 2020 er der planlagt besøg på Hjørring Gymnasium, Hasseris Gymnasium, Aalborg City Gymnasium, Vesthimmerlands Gymnasium og HF samt Erhvervsskolerne i Aars.

Spørgsmål angående besøgsrunden kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.

 

AAU's gymnasiale kontaktråd

AAU's årlige gymnasiale kontaktrådsmøde med de nordjyske rektorer blev afholdt den 25. oktober 2019. AAU's rektorat indledte med at orientere om nyheder fra AAU og universitetsverdenen, herunder om optaget 2019 og AAU megaprojekter. Derefter blev Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU præsenteret, og deltagerne var afslutningsvist på rundvisning/laboratoriebesøg ved Institut for Kemi og Biovidenskab og ved Institut for Energiteknik. Til foråret mødes Følgegruppen for kontaktrådet for at drøfte programmet for Kontaktrådsmøde 2020.

Spørgsmål angående AAU´s gymnasiale kontaktråd kan rettes til Gymnasiesekretariatet på AAU.

 

Eksternt, synspunkter og debatemner

Nyt matematikcenter skal løfte børns matematikevner

Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at etablere Nationalt center for udvikling af matematikundervisning. Centret skal hæve fagligheden i faget blandt andet ved at indsamle og udbrede erfaringer og ny viden om faget til gavn for børn, elever, pædagoger og undervisere.

Centret placeres fysisk på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) i Emdrup, der er et institut under Aarhus Universitet, men centret er et tæt samarbejde mellem konsortiets deltagere, herunder også AAU.

Børne- og Undervisningsministeriet har afsat i alt 25 millioner kroner i perioden 2019-2023 til etablering og drift af centret, som forventes åbnet i begyndelsen af 2020.

Læs mere her.

 

Danmarks Læringsfestival 2020

Til marts afholdes Danmarks Læringsfestival for syvende gang. Ligesom tidligere år byder Læringsfestivalen på en omfattende udstilling af digitale og analoge læremidler, arrangeret af CFU Danmark. Derudover rummer festivalen også en faglig stærk konference med oplæg funderet i praksis, forskning og alt derimellem, arrangeret af Styrelsen for It og Læring.

Fra AAU deltager bl.a. Karin Tweddell Levinsen, Birgitte Holm Sørensen og Svend Brinkmann.

Festivalen afholdes 4. og 5. marts i Bella Center.

 

Ny undersøgelse af fagligheden i gymnasierne

Syddansk Universitet (SDU) har lavet en omfattende undersøgelse af den faglige udvikling i gymnasiet. Undersøgelsen blev igangsat af den forrige undervisningsminister Merete Riisager (LA), og er den anden faglighedsundersøgelse efter gymnasiereformen blev vedtaget i 2016.

Undersøgelsen er lavet inden for fagene dansk, matematik, fysik og engelsk. Læs mere her.

 

Næste nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo marts 2020. Forslag til emner, der skal belyses, eller arrangementer og nye samarbejder med gymnasierne modtages som altid gerne på gymnasiesekretariat@adm.aau.dk.

Deadline for input er fredag den 6. marts 2020.