Gymnasiesekretariatets interne nyhedsbrev – forår 2020

 AAU-tilbud til gymnasierne

Nyt om samarbejde med gymnasier

synspunkter og debatemner

Næste nyhedsbrev

 

AAU-tilbud til gymnasierne

Åbent Hus afholdt på alle tre campusser

AAU campus Aalborg 28. februar

Omkring 4.400 besøgende blev registreret til oplæg, da Aalborg Universitet i samarbejde med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, Aalborg Kommune og Studievalg Danmark Center Nordjylland slog dørene op for uddannelsessøgende til bachelor- og professionsbacheloruddannelser i forbindelse med afholdelse af Åbent Hus Aalborg. Heraf deltog godt 3.200 besøgende til AAU’s 118 uddannelsesoplæg i CREATE, hvilket er en lille stigning ift. 2019. Målgruppen er gymnasieskolens afgangsklasser samt elever, der har afsluttet gymnasieskolen.

Uddannelsessøgende fra hele landet – heraf størstedelen fra Nordjylland – deltog i uddannelsesoplæg, karriereoplæg, boligoplæg, oplæg om valg af uddannelse og optagelse, oplæg om livet som studerende, samt besøg i studieboliger. Også i 2020 registrerede AAU forældredeltagelse i arrangementet, men ikke som en stigende tendens. I år var der særligt mange unge, der ønskede at deltage i oplægget ”Livet som studerende”. Oplægget giver et indblik i, hvad det vil sige at være studerende på AAU, hvordan vi arbejder med problembaseret læring og beskriver samtidig en typisk arbejdsuge som studerende.

Igen i år bakkede de nordjyske gymnasier virkelig godt op om arrangementet, og flere gymnasier valgte at sende undervisere med eleverne til arrangementet for at stå for registrering af elevernes deltagelse og stå til rådighed for dialog med eleverne. Det er vi som arrangører virkelig glade for, og opfordre andre gymnasieskoler til at kopiere ideen til næste år, hvor Åbent Hus foregår fredag den 5. marts.

AAU campus Esbjerg 29. februar

På campus Esbjerg foregik Åbent Hus for både bachelor- og kandidatuddannelser den 29. februar 2020. 274 besøgende deltog, hvilket er en lille fremgang sammenlignet med 2019. Fremgangen skal ses i lyset af, at de øvrige videregående uddannelser i Esbjerg, som afholdt Åbent Hus samme dag, oplevede et markant fald. Fx var besøgstallet hos SDU Esbjerg mere end halveret, og også UC Syd og EASV havde markant færre besøgende.

På tre væsentlige punkter gjorde AAU campus Esbjerg det bedre end sidste år. Der var flere besøgende til de enkelte uddannelsesoplæg, flere deltog i rundvisningerne på campus, og endelig blev der registreret flere samtaler ved uddannelsesstandene. Også i 2020 deltog flere udenlandske uddannelsessøgende.

AAU campus København 5. februar

Til Åbent hus for bachelor- og kandidatuddannelser på campus København den 5. februar deltog 813 uddannelsessøgende. Det er en pæn stigning på 200 gæster sammenlignet med 2019. Uddannelsesstandene gjorde en god indsats og havde masser af aktivitet med interesserede gæster i løbet af dagen. Blandt uddannelserne var de nye uddannelser Bachelor i Software Engineering og Kandidat i Cyber Security, som til alt held nåede at blive godkendt i tide til, at de kom med i program og oversigtsmaterialer.

Ud over uddannelserne var også AAU Studie- og Karrierevejledning, start-up fællesskabet Inkubator samt studenterforeninger og studielivskoordinatorer med til at give gæsterne et godt indblik i mulighederne på AAU. Derudover blev der afholdt to velbesøgte rundvisninger på campus på henholdsvis dansk og engelsk.

Spørgsmål vedrørende Åbent Hus på AAU kan rettes til aabenthus@aau.dk.

 

Nordjyske Gymnasiers Akademi 2020

Den 24. februar havde AAU besøg af ca. 150 talentfulde og engagerede gymnasielever fra 15 nordjyske gymnasier. De besøgte AAU som led i deres samlede 3-dages talentforløb i foråret 2020. Eleverne besøgte denne gang uddannelserne Dansk, Politik og administration, Fysik, Nanoteknologi og Energi. På Dansk blev temaet Ungdom, serier og identitet udfoldet. Her analyserede eleverne, i livlig dialog med uddannelsens forskere, DR-serierne Natten til lørdag og Alt for kliken samt Snapchat-serien Endless Summer. Smidigt satte eleverne fingeren meget præcist på, hvordan disse og andre serier handler om unges identitetsskabelse i nutidens samfundskultur. Dagens bedste oplevelse var elevernes flotte, kollektive analyse af Endless Summer.

På Fysik, Nanoteknologi og Energi blev der arbejdet inden for temaet En dag med forskning på AAU. Her bød dagen på en række spændende foredrag om kvantefysik, bioteknologi og bio-brændstoffer, efterfulgt af elevernes interaktion med AAU-studerende, som præsenterede udvalgte projekter via posters. Der var livlige diskussioner mellem gymnasielever og AAU-studerende. Eftermiddagen bød på workshops med eksperimentelle eller teoretiske udfordringer hvor hjernen og hænderne kom i brug, og hvor eleverne arbejdede i grupper med projekter inden for fysik, nanoteknologi, bioteknologi og energi.

Elevernes talentforløb afsluttes og fejres hvert år med et arrangement med taler, oplæg og overrækkelse af diplomer. På grund af Covid-19 situationen er arrangementet i 2020 indtil videre udskudt på ubestemt tid.

 

Musikterapi på PR-tour

Musikterapi var på PR-tour rundt i det danske land den 2.-4. marts. På touren blev der holdt workshops á 1-1,5 time med præsentation af musikterapi-uddannelsen, eksempler og praktiske øvelser til både studerende og undervisere. Workshoppen lagde vejen forbi både omkring Rosborg Gymnasium og flere højskoler og efterskoler – sidstnævnte med mere end 300 deltagere i alt.

 

Girls’ Day in Science

AAU er med, når Naturvidenskabernes Hus og deres netværk for skole-virksomhedssamarbejde, Tektanken, afholder Girls' Day in Science den 30. september.

Girls' Day in Science er et landsdækkende initiativ, der har til formål at inspirere flere skole- og gymnasiepiger til at se mulighederne i en uddannelse inden for it, teknologi og naturvidenskab. På dagen oplever pigerne, hvordan de kan gøre en forskel med naturvidenskab og teknologi, møder kvindelige rollemodeller, som guider dem gennem aktive og virkelighedsnære workshops. Desuden er det en oplagt mulighed for at få inspiration til uddannelse, job og fremtiden.

Det er muligt at deltage i Aalborg og i Esbjerg, og tilmeldingsfristen er den 1. september 2020.

Læs mere om Girls' Day in Science og AAU's programmer for dagen her.

Spørgsmål vedrørende Girls' Day in Science kan rettes til girlsdayinscience@adm.aau.dk.

 

StudieInfo vejledningsarrangement aflyst

StudieInfo, som skulle have fundet sted i april, blev aflyst. StudieInfo er et vejledningsarrangement for elever, der går i 1. hf eller 2. g på en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, EUX, IB etc.).

Eleverne får mulighed for at deltage til foråret 2021 i Studieinfo.nu 2021, hvor arrangementet således udvides til at omfatte både 2. hf og 3. g.

StudieInfo er 17 videregående uddannelsesinstitutioner fra Jylland og Fyn, der er gået sammen om et nyt fælles projekt. Projektet skal styrke elever i 2. g og 1. hf i deres valg af videregående uddannelse og introducere dem for de mange muligheder.

StudieInfo er det første projekt, der samler så mange forskellige uddannelsesinstitutioner i et ikke-kommercielt samarbejde. Samarbejdet på tværs af institutioner og regioner er stærkt, og det fælles formål er at styrke gymnasie- og hf-eleverne i deres valg af uddannelse og inspirere dem til at undersøge deres muligheder nærmere. I alt var der planlagt 15 arrangementer i Jylland.

Til arrangementet kan eleverne bl.a. indgå i dialog med studievejledere og studerende fra de forskellige uddannelsesinstitutioner, når de besøger Inspirationstorvet. Derefter skal eleverne høre to selvvalgte oplæg med forskellige temaer om muligheder for videregående uddannelser hos erhvervsakademier, maskinmesterskoler, universiteter, professionshøjskoler samt Politiet og Forsvaret. AAU er med, når StudieInfo afholder arrangementer i Nørresundby, Hasseris, Hjørring, Thisted, Aarhus, Horsens, Viborg, Herning, Holstebro, Kolding, Esbjerg, Vejle og Sønderborg.

Læs mere på StudieInfos hjemmeside.

For ydereligere information kontakt kommunikationsmedarbejder Astrid Luise Bogner, albo@adm.aau.dk.

 

Efteruddannelse i organisationskommunikation

På dette efteruddannelsesforløb i organisationskommunikation arbejders der med at forbedre kommunikationen i og fra organisationer, herunder også markedskommunikation, og kommunikation på distancen. Forløbet henvender sig til personer, som interesserer sig for eller beskæftiger sig med kommunikation, ledelse, HRM eller markedstrends. Uddannelsen har tre omdrejningspunkter, nemlig ledelseskommunikation, organisationsudvikling og markedskommunikation.

Uddannelsen kombinerer teoretisk, forskningsbaseret viden om organisationskommunikation med en praktisk forståelse, som gør det muligt at omsætte teorien og bruge den direkte.

Læs mere om efteruddannelsesforløbet her.

 

Nyt om samarbejde med gymnasier

Erfamøde for AAU’s gymnasiebestyrelsesmedlemmer

Den 7. februar holdt prorektor sit årlige erfamøde for AAU’s gymnasiebestyrelsesmedlemmer. På mødet drøftede erfagruppen AAU’s bacheloroptag i 2019 og gymnasiebestyrelsesarbejdet. Derudover blev der udvekslet erfaringer og drøftet aktuelle emner, såsom megaprojekterne, der blev skudt i gang tidligere på året. 

 

Prorektors besøgsrunde på de nordjyske gymnasier

Som led i en besøgsrunde, som strækker sig over tre år, aflagde prorektor og kommunikationschef Annette Lind besøg på fem nordjyske gymnasier i 1. kvartal 2020. Her mødtes de med rektorer og uddannelseschefer for at drøfte samarbejdet med gymnasierne. Derudover blev de præsenteret for gymnasiernes målsætninger og strategiske indsatser og blev vist rundt på gymnasierne.

Den 11. februar lagde de besøgsrunden ud med et besøg på Hjørring Gymnasium. Runden fortsatte til Aars, hvor de den 4. marts besøgte Vesthimmerlands Gymnasium og HF samt Erhvervsskolerne Aars. Den 5. marts rundede de besøgene af i Aalborg, hvor de besøgte Aalborg City Gymnasium og Hasseris Gymnasium.

Formålet med besøgene er at sikre den fælles indsats for at give de unge gode vilkår til at vælge vej efter gymnasiet. Der bliver allerede gjort meget fra både gymnasiernes og AAU’s side for at lette overgangen til en videregående uddannelse, og med besøgsrunden ønsker rektoratet på AAU at styrke samarbejdet med gymnasierne yderligere. De næste besøg finder sted i efteråret 2020.

 

Forberedelse af kontraktrådsmøde

Den 20. maj mødes prorektor med følgegruppen for AAU’s gymnasiale kontaktråd for at drøfte indholdet af efterårets kontaktrådsmøde – herunder præsentation af et af fakulteterne, som er årets tema.

Følgegruppen består af fem gymnasierektorer fra hhv. Aalborg Handelsskole, Erhvervsskolerne Aars, Hjørring Gymnasium STX og HF, HF&VUC Nord samt Aalborghus Gymnasium.

 

Synspunkter og debatemner

Forsøg med karakterfri 1.g-klasser

Danmarks Evalueringsinstitut har offentliggjort en rapport om Børne- og Undervisningsministeriets afsluttede forsøg med karakterfri 1.g-klasser: ”Ny rapport om karakterfrihed: Elever vil både have karakterer og feedback”.

Læs rapporten her.

 

Regelændring – vejledning om erhvervsuddannelser

Hidtil har Studievalg Danmark ikke haft hjemmel til at vejlede om erhvervsuddannelserne – kun om videregående uddannelser. Fra den 1. januar 2021 ændres Vejledningsloven og Lov om Studievalg Danmark, så landets gymnasieelever og færdige studenter også kan få vejledning om erhvervsuddannelser hos Studievalg Danmark. Det er forligskredsen bag erhvervsuddannelsesreformen, der har besluttet, at ændre de nuværende regler, og der er lavet en bred politisk aftale om det.

Læs mere her.

 

Næste nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev forventer vi at udsende i august 2020. Send gerne forslag til emner, der skal belyses, eller arrangementer og nye samarbejder med gymnasierne til gymnasiesekretariat@aau.dk. Deadline for input er fredag den 21. august.