AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Den pædagogiske tilgang

Den pædagogiske tilgang

Et særligt kendetegn for undervisningen på Aalborg Universitet er, at den lægger stor vægt på problemorienteret og projektorganiseret undervisning som pædagogisk indlæringsform. Herved sikres et tæt samspil mellem teori og praksis. Problemorienteret undervisning indebærer, at studerende tilegner sig indsigt i og forståelse af faglige teorier og metoder i sammenhæng med analyse og løsning af konkrete problemstillinger. Kombinationen af kursusundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper giver uddannelserne på Aalborg Universitet specielle kvaliteter, som de færdiguddannede har brug for i de fleste jobsituationer.

Projektarbejdet tager udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger 

Uddannelserne er i høj grad rettet mod at give de studerende et godt kendskab til, hvordan deres viden kan bruges af det omgivende samfund. Ved at arbejde med projekter, der tager udgangspunkt i forhold og problemer, der findes i virksomheder og institutioner, får de studerende kendskab til forholdene i disse og god forståelse for, hvad deres fremtidige jobfunktioner kan være, ligesom de opnår mere realistiske forestillinger om, hvad det er arbejdsmarkedet efterspørger. På flere studier er praktik i det offentlige eller private erhvervsliv desuden en obligatorisk eller frivillig del af studiet.

Projektarbejdets organisering

Uddannelserne er opdelt, så hvert semester har en overordnet temaramme for undervisningen og projektarbejdet. På uddannelserne generelt bruges ca. halvdelen af tiden på undervisning og den anden halvdel på projektarbejde i grupper.

Undervisningsformen er en blanding af forelæsninger i både større og mindre hold, seminarer evt. med studenteroplæg, øvelser og laboratorieforsøg, workshops samt gruppearbejde.

Det problemorienterede projektarbejde indebærer, at studerende, normalt i grupper, formulerer og analyserer et teoretisk eller praktisk problem. Ofte skrives et projekt i samarbejde med private eller offentlige virksomheder, institutioner og organisationer. Resultaterne af dette projektarbejde beskrives i en rapport. Projektgruppen definerer selv problemstillingen inden for den overordnede temaramme for semestret. Alle projektgrupper har tilknyttet en vejleder fra studiet.

Projektarbejdet opøver den studerendes forståelse for fagets teorier og metoder

Gennem arbejdet med at finde en problemløsning opnås en forståelse af emnet, der går dybere, end man umiddelbart kan læse og høre sig til. Populært kan det kaldes ”learning by doing”; man lærer fagets teorier og metoder ved at anvende dem på problemstillinger, der har praktisk og/eller teoretisk relevans. Ud over det rent faglige udbytte opøver den problemorienterede og projektorganiserede undervisning også den studerendes evne til at samarbejde, overskue, formulere og løse problemer samt træner den studerende i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Mulighed for studie- eller praktikophold i udlandet som en del af uddannelsen ved AAU

Aalborg Universitet lægger vægt på, at de færdiguddannede kandidater kan begå sig internationalt. Der lægges vægt på internationalisering i uddannelserne bl.a. i form af, at alle studerende har mulighed for at vælge et studie- eller praktikophold i udlandet som led i deres uddannelse. Universitetet udbyder også en del engelsksprogede uddannelser, så der skabes et internationalt lærings- og studiemiljø for både danske og udenlandske studerende på Aalborg Universitet.

Yderligere information om studieformen på Aalborg Universitet

Eksamensform

Beskrivelse af de forskellige eksamensformer er at finde på følgende sider:

  • Bachelor- og kandidatuddannelser

    Beskrivelsen af eksamensform findes i Studieguiden. Desuden vil der ved hver enkelt kursus og projekt være angivet hvilken form for evaluering der benyttes.
  • Deltidsuddannelser

    Beskrivelsen af eksamensform findes på siderne for Efter- og Videreuddannelse på Aalborg Universitet.

Studievejledning og erhvervsvejledning som finder sted i forbindelse med uddannelsen

Potentielle studerende og Aalborg Universitets egne studerende tilbydes studie- og erhvervsvejledning - både i Den centrale Studievejledning, Karrierecentret, Internationalt Kontor og decentralt på de enkelte studier.

Overordnet er vejledningsindsatsen inddelt i tre kategorier; indslusningsvejledning, gennemførselsvejledning og udslusningsvejledning, hvortil der er knyttet forskellige aktiviteter.

Indslusningsvejledning

Potentielle studerende har mulighed for at få mundtlig og skriftlig vejledning om de forskellige studiemuligheder på Aalborg Universitet, herunder også vejledning om studieform, studieliv, jobmuligheder, optagelse, økonomi m.v. via Den centrale Studievejledning og de decentrale studievejledere på uddannelserne. Det er også muligt at få information via skriftligt materiale om uddannelserne i pjeceformat og på internettet.

Af tilknyttede indslusningsaktiviteter på Aalborg Universitet er bl.a. Åbent Hus, Brobygning, besøgsdage, og eksterne aktiviteter som deltagelse i uddannelsesmesserne ”Uddannelse Uden Grænser”, hvor der oftest også er oplæg om uddannelser og erhverv m.v.

Personer med funktionsnedsættelser kan få vejledning om muligheder for kompenserende hjælpemidler undervejs i uddannelsen via ordningen med Specialpædagogisk Støtte (SPS). Via Nordjysk Elitesport ydes der også særlig vejledning til eliteidrætsudøvere, der ønsker at læse på Aalborg Universitet samtidigt med deres aktive idrætskarriere.

Gennemførselsvejledning

Studerende på Aalborg Universitet har mulighed for at få mundtlig og skriftlig vejledning om fx valg af fag og specialiseringer undervejs i studieforløbet bl.a. via Den centrale Studievejledning og de decentrale studievejledere på uddannelserne.

Der tilbydes også vejledning om fx eksamensregler, dispensationer, orlov og studieskift, jobmuligheder m.v. Karrierecentret yder vejledning ift. muligheder for praktikophold i Danmark, job- og karrieremuligheder m.v.

Internationalt Kontor yder vejledning til studerende, der ønsker et studie- eller praktikophold i udlandet. Af tilknyttede gennemførselsaktiviteter kan bl.a. nævnes studiernes egne arrangementer vedr. valg af specialisering og kandidatuddannelse, International Dag, hvor Internationalt Kontor orienterer om muligheder for udlandsophold, m.v.

Undervejs i uddannelsen kan studerende med funktionsnedsættelser få vejledning om muligheder for kompenserende hjælpemidler via ordningen med Specialpædagogisk Støtte (SPS). Studerende, der ved siden af studiet også er elitesportsudøver, har mulighed for at få særlig støtte og vejledning via Nordjysk Elitesport.

Via STADS-Selvbetjening har studerende mulighed for fx at til- og afmelde sig eksaminer, se eksamensresultater, udskrive studiejournal og indskrivningsbekræftelse, se eksamensstatistik mv.

Udslusningsvejledning

Undervejs i studieforløbet har studerende på Aalborg Universitet mulighed for via Karrierecentret at få vejledning om fx jobmuligheder og arbejdsmarkedet, a-kasseregler, beskæftigelsesstatistikker, respons på jobansøgninger m.v.

Af tilknyttede aktiviteter for universitets studerende kan bl.a. nævnes jobsøgningskurser, kompetenceafklaringskurser, ”Snart Kandidat-arrangementer” med deltagelse af bl.a. a-kasser, "Gymnasielærer og pædagogikum", Karrieremessen med deltagelse af virksomheder og organisationer, virksomhedsbesøg, studiernes egne arrangementer vedr. jobmuligheder m.v.

Studerende, der er gået i stå med specialeskrivningen, kan via AAU Learning Lab få hjælp til at komme videre.