AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Karaktergivning

Karaktergivning og -statistik

Igennem studietiden pågår løbende evalueringer af kursusundervisningen, de skriftlige projekter og opgavebesvarelserne.

Evaluering af projektrapporter og kurser

Projektrapporterne evalueres ofte som mundtlige gruppeeksaminer, der tilrettelægges, så der sker en individuel bedømmelse af hver studerende.

Nogle kurser har direkte relevans for emnet i projektarbejdet og evalueres via projektet. Andre kurser har et indhold, som skal sikre den brede, faglige viden i det valgte studium. Evalueringen af disse kan foregå gruppevis, men ofte sker det ved individuelle skriftlige eller mundtlige prøver.

Interne og eksterne evalueringer

AAU bruger både interne og eksterne evalueringer. Ved de interne er AAU’s egne undervisere censorer. Ved de eksterne medvirker censorer fra andre universiteter og erhvervslivet.

Karakterer gives enten efter 7-skalaen - ved andre bestået/ ikke bestået.

Karakterstatistik - overordnet

Nedenfor er links til de faktisk givne karakterer i de to største - og normalt sidste - prøver på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen. Det er karakteren i bachelorprojektet og i specialet, som er afgangsprojektet på kandidatuddannelsen. Prøverne bedømmes eksternt, hvilket vil sige, at der medvirker en censor udefra, fx arbejdsgivere eller andre aftagerrepræsentanter eller forskere fra andre universiteter.

Hvad viser statistikken?

Karakterne er fordelt på de enkelte uddannelser. Statistikken ajourføres løbende, således at den hele tiden indeholder de to senest afsluttede år. I statistikken kan læses antal givne karakterer på de enkelte trin i 7-skalaen, %-fordelingen mellem de enkelte trin og et simpelt udregnet gennemsnit af de givne karakterer på området.