Forskning
Samarbejde
AAU skaber grønne rammer om et bæredygtigt studieliv

AAU skaber grønne rammer om et bæredygtigt studieliv

På AAU er det vigtigt, at vi ikke blot skaber viden for verden, men at vi også gør det på en bæredygtig vis. Det betyder, at der gøres meget for, at studerende kan færdes i et miljø, hvor alle faciliteter er så bæredygtige som muligt. Fra du kommer, til du går, er der tænkt i grønne løsninger hele vejen igennem. Her ses en oversigt over, hvilke bæredygtige praktiser, der er i din hverdag på AAU.

Lagt online: 11.12.2020

Af Maria Trabjerg, Campus Service
 

Bæredygtig transport

Tag cyklen ud til dit studie eller til dit arbejde. Der er cykelstier direkte til campus både i Aalborg, Esbjerg og København. Alle steder er der også overdækket cykelparkering, og i campus København er der endda en cykel-pusleplads, hvor du kan vedligeholde din cykel. Mindst en gang årligt laves der kampagner, for at flere skal cykle til studiet og på arbejde. Hele infrastrukturen på campus i Aalborg er lavet, så den tilgodeser cyklister, som kan parkere lige uden for døren, mens biler skal parkere i periferien af campus området.

Bor du længere væk end cykelafstand, så opfordrer AAU til samkørsel, og er ved at opbygge et samarbejde med firmaet NaboGo, som er en samkørselsordning for pendlere. Du kan også komme med offentlig transport ud til Campus og i Aalborg åbner både supercykelsti og Plusbus, der er ny hurtig og miljøvenlig måde, at komme gennem byen på. 

Rekreative områder på campus, der er tilgængelige for alle

Når du ankommer til hovedcampus i Aalborg cykler du igennem store rekreative områder, med stor biodiversitet og små oaser, hvor man kan dyrke motion eller slappe af. Områderne er offentligt tilgængelige, så alle kan gå en tur og nyde campusområdet. Der findes både udendørs fitness faciliteter, snoet kanalanlæg, der munder ud i en sø og i alt 75.000 m2 græs og engarealer, der driftes efter ’Vild med Vilje’ principperne, hvor der skabes plads til flest mulige plante- og dyrearter. Der sprøjtes ikke ed gift på universitets område. https://www.vildmedvilje.dk/aau/.

Gratis fælleshaver og bålplads

En del af de rekreative områder på campus er udlagt til fælleshave. Hvis du som studerende har lyst til at dyrke dine egne grøntsager, men ikke har adgang til et stykke jord, så stiller Campus Service højbede til rådighed gratis for alle. I fælleshaverne er der højbede, rindende vand, borde og bænke samt hyggelig lille bålplads. Find fællesskab og få luft til kreative tanker ved at dyrke jorden sammen med dine medstuderende. Skriv til mtr@adm.aau.dk, hvis du gerne vil booke et bed.

Intelligente klimaoptimerede bygninger

Når du kommer ind i en AAU bygning, findes der energisparetiltag hele vejen rundt. I bygningerne er central tilstandskontrol og styring (CTS), hvilket betyder at varmen skrues ned om natten, og når der ikke er nogen i bygningen. Det styres blandt andet gennem booking systemer, så hvis et lokale ikke er booket, så står varmen på et minimum. Hver gang, der renoveres et område installeres state of the art varmestyringspaneler, så brugerne også selv har mulighed for at skrue op og ned for varmen. Desuden renoveres der løbende med bedre isolering og vinduer, så der anvendes mindst mulig energi.

Ventilation uden air con sparer på energien

Der anvendes som hovedregel ikke aktiv køling (air condition) i universitetets bygninger (med undtagelse af laboratorier og andre rum med skrappe krav til temperatur.) I stedet udskiftes luften konstant gennem ventilationsanlæg. Det gøres for både at skabe godt indeklima med masser af frisk luft, uden at bruge de enorme mængder energi et airconditions anlæg ville bruge. Ventilationssystemerne er ligesom varmereguleringen intelligente på den måde, at de slukker, hvis et rum ikke benyttes.

Bæredygtige toiletfaciliteter – med adgang for alle

På toiletterne på AAU er der også tænkt klimavenligt hele vejen igennem. På hele universitetet er der uni-sex toiletter og alle bygninger har desuden handicaptoiletter. De fleste toiletter har lyscensorer, så lyset tænder og slukker automatisk. Der er spareskyl på selve toilettet, så der bruges ca. halvt så meget vand per toiletbesøg. Når du vasker hænder sparer du også på vandet, fordi de fleste armaturer har berøringsfri betjening med censor, der tænder og slukker vandet, og når hænderne skal tørres sker det i bæredygtige papirservietter, der er fremstillet på en måde, så der spares ca. en tredjedel papir sammenlignet med gammeldag papirservietter.

Rent koldt drikkevand gratis i fælles vanddispensere

I Danmark har vi noget af det reneste drikkevand i verden, og koldt drikkevand er gratis til rådighed for studerende over hele universitetet. Mange steder er der desuden opsat centralt placerede drikkevandsdispensere med gratis koldt rent drikkevand.

Bæredygtig kantinedrift

I kantinerne på AAU arbejdes der fokuseret mod bæredygtig drift. Der er i alle AAUs kantiner hver dag vegetariske retter, og der sigtes både mod større andel af økologiske råvarer samt lokalt dyrkede råvarer, som er mindre belastende for miljøet. Studerende og medarbejdere opfordres til, at bruge porcelænsservice, og hvor der benyttes engangsservice består det af enten bionedbrydeligt plast eller bambusmaterialer. Kantinen vil på sigt helt udfase brugen af engangsservice, og allerede nu nudges brugerne til at vælge porcelæn, idet der er en merpris på engangsservicet. Et andet vigtigt fokusområde i kantinerne er minimering af madspild. De fleste steder sælges maden billigere den sidste time før lukketid, for at undgå, at maden havner i skraldespanden.

Affaldssortering

På AAU sorterer vi fra 2020 affald i op til 10 fraktioner. I det daglige sorteres plastik, bioaffald, restaffald, papir, pap, metal, glas, flamingo og farligt affald. Desuden er der yderligere sortering på laboratorier og værksteder, der har særlige affaldstyper. Læs mere om affaldssortering 

Optimal udnyttelse af faciliteterne er godt for miljøet

Ud fra ideerne med cirkulær økonomi sigter AAU kontinuerligt mod en optimal udnyttelse af faciliteterne. Det betyder, kort sagt at studerende i højere og højere grad deles om lokaler, og desuden at de samme lokaler indrettes til at kunne bruge til flere forskellige studieaktiviteter. Konkret betyder det, at selve bygningsmassen på AAU bliver mindre (pr. studerende), hvilket er bæredygtigt i den forstand, at der ikke skal driftes så mange kvadratmeter, som står ubenyttede hen en stor del af tiden.

Studerende på AAU har gennem de seneste år også vænnet sig til at dele om studiearbejdspladserne. Fællesarealer udnyttes i stigende grad, så der skabes rum til gruppearbejde. Eksempelvis har alle kantiner på AAU i 2019 fået et løft og en ny indretning, der understøtter PBL.