AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
AAU's forskningsprofil

AAU's forskningsprofil

Forskningen på AAU stræber mod at bidrage med viden af vigtighed og relevans for udvikling af samfundet hen imod større bæredygtighed - ressourcemæssigt, miljømæssigt og socialt.

Viden til udvikling af samfundet

Forskernes indsats for at skabe forskningsbaseret undervisning på AAU er, ud over generering af ny viden, blandt de vigtigste komponenter til at opfylde visionen om at bidrage med viden af vigtighed og relevans for udvikling af samfundet hen imod større bæredygtighed - ressourcemæssigt, miljømæssigt og socialt..

Forskernes målrettethed og undervisningens forskningsbasering leder til uddannelse af arbejdsmarkedsparate og højt kvalificerede kandidater og den mest interessante forskningsbaserede overraskende, relevante og værdiskabende innovation.
 

Forskning på AAU's HUManistiske fakultet

AAU's Humanistiske Fakultet profilerer sig inden for en lang række humanistiske forsknings- og uddannelsesområder. Dette gælder fx IKT, digitale medier og læreprocesser, kommunikationsstudier og oplevelsesdesign, sprog og kultur samt filosofi, psykologi og musikterapi.

Der forskes inden for felter som etik, diskursstudier, kønsforskning, globalisering, turisme, og virksomhedskommunikation. Dertil kommer en række klassiske gymnasiefag som dansk, engelsk, spansk, tysk og musik. Den humanistiske forskning og de humanistiske uddannelser har et transdisciplinært og internationalt udgangspunkt med en tæt relation til sin omverden.
 

Forskning på AAU's SAMFundsvidenskabelige fakultet

AAU's Samfundsvidenskabelige Fakultet prioriterer og profilerer sig inden for centrale samfundsrelevante emneområder som erhvervs- og samfundsdynamik, sundhedsøkonomi, effektive produktionsprocesser, forretningsmodeller, organisationsudvikling og organisatoriske læreprocesser og innovation og IT - ledelse i såvel private som offentlige virksomhed.

Mere konkrete forskningsområder er arbejdsmarkedsforhold, velfærdsstat og udvikling af offentlig forvaltning, evaluering, it-drevet innovation, offentlig ret og civilret, kriminologi og analytisk politivirksomhed, socialt arbejde, arbejdsliv og brede sociologiske problemstillinger, kønsforskning, historie, kulturproduktion, og transnationale relationer, pædagogik, socialpsykologi og læring.
 

Forskning på AAU's SUndhedsvidenskabelige fakultet

Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet er et fremtidsorienteret fakultet, grundlagt i 2010. Fakultetet opbygges med sundhed og sygdom som genstandsfelt, med omdrejningspunkt i tværfaglighed og anvendelsesorienteret forskning.

Der er tæt kontakt med det omgivende samfund, som inddrages i en vekselvirkning med henblik på at opbygge relevante uddannelser og forskning af høj kvalitet og anvendelighed. Der er etableret eller bygget videre på stærke forskningsmiljøer på flere kliniske felter og inden for sundhedsteknologi.
 

Forskning på AAU's TEKnisk-NATurvidenskabelige fakultet

AAU's Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet fokuserer sin forskning på at skabe basis for mere effektive, robuste og bæredygtige løsninger på vigtige problemer for morgendagens samfund. IKT-fagfeltet står i sin fulde bredde, dvs inden for datalogi, elektroniske systemer, power-elektronik, produktion, energi, materialer, robotteknologi, bioinformatik og transport som det største indsatsområde.

Yderligere gives prioritet til hele paletten af ingeniør-faglige områder (inkl. materiale-, bio-, nano-teknologi) og til tværgående satsninger inden for design, samfundsplanlægning og omstilling.
 

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til AAU's forskningsregistrering, -formidling og -analyse, kan du kontakte:

VBN-redaktionen
E-mail: vbn@aub.aau.dk