AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

FAQ Studerende/Students - AAU & Coronavirus

Forebyg coronasmitte på campus / Prevent the spread of COVID-19 at campus

Når I studerende engang vil få lov til at vende tilbage til AAU campus, skal I huske at tage de forholdsregler, som videoen forklarer herunder. / 
When you as a student again are permitted access to AAU Campus, you should remember to take the actions described in the video below to prevent the spread of covid-19 at campus.

 

Eksamen under coronavirus

Eksamen i forårssemesteret 2020 afvikles digitalt under særlige regler på grund af corona nedlukningen.

Dit studienævn skal fastsætte præcist hvordan dette skal ske. De kan ændre såvel skriftlige som mundtlige prøver til at foregå virtuelt hjemmefra og de kan søge dispensation i forhold til studieordningens regler. Følg derfor nøje de instruktioner du modtager fra studiet.

Spørgsmål om hvordan netop dine eksamener vil blive afviklet, skal du stille til din studiesekretær.

english

Exams during the spring semester 2020 will be changed due to the corona shutdown. The study board of your programme will decide exactly how. They can change both written and oral exams to be conducted virtually from your home and they can apply for dispensations from the rules in the study programme. Please carefully observe the instructions you receive from your study board.

Please contact your study secretary with questions regarding your specific exams.

Eksamen under coronavirus | Exams during the corona situation

 • +

  Klar til virtuel eksamen? | Ready for virtual exams?

  Jeg ved ikke om mit IT-udstyr klar til den virtuelle eksamen.

  Du får en mødeindkaldelse til din eksamen i god tid før eksamen. Du kan logge på mødet så snart du har fået mødeindkaldelsen, for at tjekke at det virker.

  Du har også mulighed for at teste dit udstyr sammen med en it-supporter (9940 2020) på hverdage mellem kl. 8.30-10.30 og kl. 13-15.

  Adgang til testen

  english

  Is my IT equipment ready for virtual exam?

  Some days before the exam, you will receive a calendar invitation for your exam. You can login to the meeting as soon as you receive the meeting notice, in order to test it.

  You can also test your equipment in a test-meeting with an IT-supporter present (9940 2020), on weekdays between 8.30-10.30 and 13-15. 

  Test-meeting

 • +

  Mundtlig eksamen | Oral exam

  Der er planlagt en mundtlig eksamen på min uddannelse. Er det muligt for mig at deltage, selvom universitetet er lukket ned?

  Alle mundtlige prøver på AAU resten af semesteret afvikles digitalt. Eksamen vil blive afholdt via et program med mulighed for video, som AAU stiller til rådighed for dig.

  Der er også mulighed for, at prøveformen ændres til skriftlig. Endelig kan prøven i ganske få tilfælde blive udskudt til et senere tidspunkt.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAUmail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til eksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

   

  english

  An oral exam is planned in my programme. Is it possible for me to take the exam even though the university is closed down?

  For the remainder of the semester, all oral exams on AAU will be conducted digitally. The exam will be conducted via a video-enabled program provided to you by AAU.

  There is also the possibility of changing the exam format to a written exam. Finally, in very few cases, the exam may be postponed to a later date.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAUmail frequently.

  If you have questions about the exam, you may contact your programme secretary.

 • +

  Projekteksamen | Project exam

  Jeg har en projekteksamen i hjemmeperioden, hvor projektrapporten er skrevet i en gruppe. Hvordan bliver eksamen afviklet?

  Som udgangspunkt vil alle projekteksaminer blive afholdt, som de plejer. Det betyder, at I skal aflevere en fælles projektrapport. Herefter bliver der planlagt en digital mundtlig prøve for jer.

  I ganske få tilfælde kan din prøve blive udskudt. Hvis det er tilfældet, vil studienævnet orientere dig og din gruppe om dette samt det nye prøvetidspunkt.

  Studienævnet vil hurtigst muligt orientere dig og de øvrige gruppemedlemmer om de praktiske forhold vedrørende prøven.

  Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til projekteksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

   

  english

  I have a project exam during the home period where the project report is written in a group. How will the exam be conducted?

  As a rule, all project exams will be conducted as usual. This means that you must submit a joint project report. A digital oral exam will then be planned for you.

  In very few cases, your exam may be postponed. If so, the study board will inform you and your group on this and on the new time for the exam.

  The study board will inform you and the other group members as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAUmail frequently.

  If you have questions about the project exam, you may contact your programme secretary.

 • +

  Skriftlig stedprøve | On-site written exam

  Der er planlagt en skriftlig stedprøve på min uddannelse i hjemmeperioden. Er det muligt for mig at deltage i denne eksamen?

  Studienævnet kan beslutte, at allerede planlagte stedprøver afvikles digitalt hjemmefra i stedet for på AAU. I så fald skal du tilgå opgaven hjemmefra og aflevere i Digital Eksamen ved prøvens afslutning.

  Der er også mulighed for, at prøveformen ændres til f.eks. en skriftlig hjemmeopgave. Endelig kan prøven i ganske få tilfælde blive udskudt til et senere tidspunkt.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAUmail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til en planlagt stedprøve, kan du kontakte din studiesekretær.

   

  english

  An on-site written exam is planned in my programme during the home period. Is it possible for me to take the exam?

  The study board may decide that already scheduled on-site exams be conducted digitally from home instead of at AAU. In this case, you must access the assignment from home and submit it via Digital Exam at the end of the exam.

  There is also the possibility of changing the exam format, for example, to a written assignment done at home. Finally, in very few cases, the exam may be postponed to a later date.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAUmail frequently.

  If you have questions about a planned on-site exam, you may contact your programme secretary.

 • +

  Særlige prøvevilkår pga. funktionsnedsættelse | Special exam conditions due to impairment

  Jeg har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og har på den baggrund fået dispensation til særlige prøvevilkår. Hvordan forholder jeg mig til en ændret prøveform?

  Du vil som udgangspunkt have ret til de samme særlige prøvevilkår (f.eks. ekstra tid, digitale hjælpemidler eller andet), selvom prøveformen ændres. Det gælder også, hvis din prøve bliver udskudt.

  Hvis prøveformen ændrer sig på en måde, hvor du er nødt til at søge om nye eller andre særlige prøvevilkår, skal du hurtigst muligt sende en dispensationsansøgning til dit studienævn.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAUmail hyppigt

  Hvis du har spørgsmål til særlige prøvevilkår, kan du kontakte din studiesekretær.

   

  English

  I have a mental or physical impairment and have been granted an exemption for special exam conditions. How do i proceed with a modified exam format?

  As a rule, you will be entitled to the same special exam conditions (such as extra time, digital aids or other) even though the exam format changes. This also applies if your exam is postponed.

  If the exam format changes such that you have to apply for new or other special exam conditions, you must send an application for exemption to your study board as soon as possible.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAUmail frequently.

  If you have questions about special exam conditions, you may contact your programme secretary.

FAQ FOR STUDERENDE OM AAU OG CORONAVIRUS

OPDATERET 24. juni 2020 KL. 15.00

Studerende får adgang til universitetets bygninger.

FAQ FOR STUDENTS ABOUT AAU AND CORONAVIRUS

UPDATED 24 June 2020 AT 15:00

Students get access to AAU buildings.

FAQ - dk | english

 • +

  1. Adgang til bygninger | Acces to university buildings

  Jeg har brug for at komme ind på universitetet for at hente nogle ting. Kan jeg det?

  Ja. AAU-studerende har fra 23. juni adgang til universitetets bygninger. Da dele af universitetet er lukket ned for sommerferien og på grund af særlige krav om afstand, rengøring og adgang til værnemidler, kan det dog ikke påregnes, at der vil være adgang til samtlige universitetets lokaler hen over ferieperioden.

   

  english

  I need to get into a university building to get some things. Can i do that?

  Yes. From 23 June AAU students have access to the university buildings. However, since parts of AAU have been closed for the summer holidays, and due to requirements for distance, cleaning and access to personal protective equipment), access to all university premises cannot be expected over the holiday period.

   

   

 • +

  2. SU

  Får jeg SU, mens universitetet er fysisk lukket?

  Ja. Hvis du er studieaktiv, mens universitetet er fysisk lukket, bliver din SU bliver ikke påvirket.

   

  English

  Do i get SU while the university is physically closed?

  Yes. If you are actively participating in studies while the university is physically closed, your SU will not be affected.

 • +

  3. Studieaktiv | Active participation

  Skal jeg være studieaktiv, mens universitetet er lukket?

  Ja. Hvis du vil oppebære SU, skal du være studieaktiv, mens universitetet er lukket.

   

  English

  Should I be actively participating in studies while the university is closed?

  Yes. If you want to receive SU, you must be actively participating in studies while the university is closed.

 • +

  4. Undervisning & forelæsninger | Teaching activities & lectures

  Hvad sker der med min undervisning og mine forelæsninger?

  AAU ønsker i videst muligt omfang at forsætte universitetets kerneaktiviteter uddannelse og forskning, samtidig med at vi bidrager til at mindske risikoen for smittespredning mest muligt. Al undervisning i resten af dette semester vil derfor foregå digitalt.

  Du får direkte besked fra dit studie om, hvordan din undervisning bliver afviklet, mens den fysiske undervisning er aflyst.

   

  English

  What happens to my teaching activities and lectures?

  As far as possible, AAU wants to continue the university's core activities of education and research, while helping to minimize the risk of spreading infection. All teaching activities will therefore be conducted digitally for the remainder of the semester.

  Your programme will notify you as to how your teaching activities will be handled.

 • +

  5. Gruppearbejde | Group work

  Må vi fortsætte gruppearbejdet derhjemme?

  AAU anbefaler på det kraftigste, at alt gruppearbejde foregår virtuelt for at minimere risikoen for smittespredning. Universitetet forventer, at studerende udviser ansvarlighed og samfundssind og på alle måder bidrager til at mindske smittespredning.

   

  English

  Can we continue the work in groups at home?

  AAU strongly encourage students to conduct all group activities virtually to minimize the risk of spreading the infection. The university expects students to act responsibily and show accountability by helping to reduce the risk of spreading the infection by all possible means.

 • +

  6. Vejledning | Supervisor guidance

  Kan jeg fortsat få vejledning?

  Ja, det kan du i hele perioden, men al vejledning vil i hjemmeperioden foregå virtuelt. Kontakt din vejleder for at aftale nærmere.

   

  English

  Can I still get guidance from my supervisor during the home period?

  Yes, this will possible during the whole period. However, it will only take place virtually. Talk to your supervisor to make arrangements.

 • +

  7. Speciale | Master's thesis

  Jeg er ved at skrive speciale. Kan jeg kan få udsat afleveringen, fordi universitetet er lukket?

  Ikke nødvendigvis. Drøft i første omgang med din vejleder, hvilke muligheder du har for at skrive specialet i den nuværende situation. Hvis du stadig ønsker udsættelse, kan du skrive en ansøgning om dispensation for afleveringsfristen til dit studienævn. Ansøgningen skal være skriftlig og begrundet, og du skal medsende eventuel dokumentation.

  Studienævnet, som behandler din ansøgning, har mulighed for at tildele dispensation, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Afgørelsen vil følge studienævnets praksis på området.

  Det samme forhold gør sig gældende for andre skriftlige opgaver med afleveringsfrist.

   

  english

  I'm writing my Master’s thesis. Can the submission date be postponed because the university is closed?

  Not necessarily. First, discuss your options for writing the thesis in the current situation. If you still want a postponement, you can apply in writing to your study board for an exemption on the submission deadline. The application must be in writing; you must provide justification for the exemption; and you must include any documentation.

  The study board that reviews your application has the option of granting an exemption if there are special circumstances. The decision will be based on the study board's practice in this area.

  The same procedure applies to other written assignments with a submission deadline.

 • +

  8. Udskydelse af afleveringsfrist | Postpone submission deadline

  Kan jeg udskyde afleveringsfristen, når jeg er forhindret i at færdiggøre min projektrapport uden bibliotek, vejledning mm.?

  Du vil kunne få vejledning virtuelt ved at kontakte din vejleder (se spørgsmål 6). Du kan også høre din vejleder om andre muligheder for litteratur de kommende uger.

  Såfremt du vurderer, at der er særlige omstændigheder ved din situation, kan du søge dispensation ved studienævnet til fristudsættelse (Se spørgsmål 7).

   

  english

  Can I postpone the submission deadline when I am prevented from completing my project report without a library, supervision, etc.?

  You will be able to receive supervision virtually by contacting your supervisor (see question 6). You can also consult your supervisor about other options for literature in the coming weeks.

  If you assess your situation as having special circumstances, you may apply to the study board for an exemption to postpone the deadline (see question 7).

 • +

  9. Eksamen og hjemmepasning af børn | Exams while homeschooling children

  Mine børn kan ikke komme i institution eller skole, og jeg kan derfor ikke færdiggøre mit projekt til tiden. Kan jeg få forlænget fristen?

  Du skal søge en dispensation ved studienævnet, hvis du ikke kan aflevere dit projekt til tiden (se spørgsmål 7). Som dokumentation kan du eksempelvis vedlægge en kopi af dit og dit barns sundhedskort.

  Hvis du har spørgsmål til dispensation for afleveringsfristen, kan du kontakte studienævnssekretæren.

   

  english

  My children cannot attend their institution or school and therefore I cannot complete my project on time. Can I extend the deadline?

  If you cannot submit your project on time, you may apply to the study board for an exemption (see question 7). You may attach documentation such as a copy of your and your child’s health insurance card.

  If you have questions on an exemption for the submission deadline, you may contact the study board secretary.

 • +

  10. Rejser | Trips abroad

  Jeg skal på studietur i dette semester. Kan jeg komme af sted?

  Nej. AAU aflyser alle planlagte studierejser i resten af semesteret. Henvend dig til arrangøren af studieturen for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

  Der må ikke planlægges nye studieture indtil videre.

   

  Jeg skal på praktik- eller udvekslingsophold i udlandet. Kan jeg komme det?

  Det kommer an på, hvor du skal hen og hvornår. Rådfør dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning og evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside og drøft derefter sagen med din studieleder.

   

  ENGLISh

  I'm going on a study trip this semester. Can I go?

  No. AAU is cancelling all scheduled study trips for the remainder of the semester. Contact the organizer of the study trip to find out how to proceed.

  No new study trips may be planned until further notice.

   


  I'm going on an internship or an exchange stay abroad. Can I go?

  It depends on where you're going and when. Consult the Ministry of Foreign Affairs travel advisory information and the Danish Health and Medicines Authority website, and then discuss the matter with your head of studies.

 • +

  11. AUB | University Library

  Jeg har brug for materiale fra Universitetsbiblioteket (AUB). Kan jeg få det?

  AUB er lukket som alle AAU's andre bygninger. Under coronanedlukningen tilbyder Universitetsbiblioteket dog en særlig service med digitalisering og levering af artikler og kapitler samt begrænset afhentningsordning af fysiske bøger og tidsskrifter.

  Ordningen gælder kun for studerende, der har brug for materialer for at kunne færdiggøre et projekt som f.eks. speciale eller bacheloropgave, og kun for AUB's egne bøger og tidsskrifer, der er tilgængelige i papirformat.

  Se mere på AUB's hjemmeside aub.aau.dk.

   

  Jeg bestilte materiale på universitetsbiblioteket, før AAU lukkede ned i marts. Kan jeg få eller hente det?

  Nej. Alle bestillinger fra, før den særlige ordning (se ovenfor) blev indført, er slettet og materialer på afhentningshylden sat tilbage. Dette var nødvendigt for at kunne indføre den særlige ordning.

  Du er derfor nødt til at bestille materialet igen under den nye særordning.

   

  Jeg har materiale fra AUB, som skal afleveres. Skal jeg betale gebyr for sen aflevering?

  Nej. Der bliver ikke udsendt hjemkaldelser, mens universitetet er lukket, og ikke pålagt gebyr for materialer, der skulle have været afleveret, mens universitetet er lukket.

  Men du må meget gerne returnere materialet til AUB alligevel. Der er postkasser både uden for Langagervej 2 i Aalborg og i Esbjerg, hvor materialer kan lægges i. Opdatering 5. maj: Det er nu også muligt at afleverer materialer i København i en kasse ved hovedindgangen.

  Tjek i øvrigt AUB’s hjemmeside aub.aau.dk for løbende opdateringer.

   

   

  english

  I need material from the University Library (AUB). Can I get it?

  Like all other AAU buildings, AUB is closed. However, during the corona closing the University Library offers a special service with digitization and delivery of articles and chapters as well as a limited pick-up service of printed books and journals.

  This service applies only to students at Aaborg University, who need the material in order to finish a project - e.g. thesis or bachelor thesis. The service is limited to the library's own collections of printed books and journals.

  For further information see AUB's website aub.aau.dk.

   

  I ordered material from AUB before the university closed in March. Can I get it or pick it up?

  No. All reservations from before the special service (se above) was introduced have been cancelled and material ready to pick up have been returned to the shelves. This was necessary in order to introduce the special service.

  You will have to order the material you need again under the special service.

   

  I have material from aub that needs to be returned. Do i have to pay a late fee?

  No. Return notices will not be issued while the university is closed and no fees will be charged for materials that should have been returned while the university is closed.

  But you are very welcome to return the material to AUB anyway. There are drop-off boxes outside Langagervej 2 in Aalborg and in Esbjerg, where the material can be dropped off. Update 5 May: It is now also possible to return material in a drop-off box at the main entrance in Copenhagen.

  Check the AUB website aub.aau.dk for regular updates.

 • +

  12. Indsamling af data | Collection of data

  Jeg er nødt til at indsamle data herhjemme i stedet for i laboratoriet. Er jeg stadig dækket af AAU’s ulykkesforsikring?

  Nej. Du er ikke dækket af AAU’s ulykkesforsikring, hvis du indsamler data uden for AAU’s laboratorier.

   

  ENglish

  I have to collect data from home instead of in the laboratory. Am I still covered by AAU’s insurance?

  No. You are not covered by AAU’s insurance, if you collect data outside the university’s laboratories.

Gode links | Useful links

Generelt råd til alle studerende:

Hvis du oplever udfordringer med at få hjemmestudiet til at fungere, kan du tale om situationen med din vejleder, din underviser eller din studieleder. Du kan også henvende dig til AAU Studievejledning

Find råd og hjælp på disse sider:

english

General advice to all students:

If you have difficulties getting the home study periode to work properly you can discuss the situation with you supervisor, your teacher og the head of your programme. You can also contact AAU Student Guidance.

Find further guidance on these websites:

Tekniske spørgsmål | Technical questions