Forskning
Samarbejde

FAQ Studerende/Students - AAU & Coronavirus

Corona-anbefalinger / Corona recommendations

FAQ FOR STUDERENDE OM AAU OG CORONAVIRUS

OPDATERET 22. September 2021 KL. 14:02

 

FAQ FOR STUDENTS ABOUT AAU AND CORONAVIRUS

UPDATED 22 September 2021 AT 14:02

 

FAQ - dansk | english

 • +

  01. Eksamen | Exam

  HVORDAN AFVIKLES EKSAMEN I EFTERÅRSSEMESTERET?

  Aalborg Universitet er genåbnet, og alle studerende kan møde fysisk frem på campus. Det betyder, at universitetets undervisnings- og eksamensaktiviteter kan afvikles fysisk som normalt under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Eksaminerne vil derfor som udgangspunkt blive afviklet som fysiske eksaminer.

  Du vil modtage information fra dit studie om afviklingen af efterårssemesterets eksaminer.  

   

  ENGLISH

  HOW IS THE EXAMS HELD IN THE AUTUMN SEMESTER?

  Aalborg University has reopened and all students can show up physically on campus. This means that the University's teaching and examination activities can take place physically as normal, taking into account the guidelines of the health authorities. The exams will therefore be held as physical exams.

  You will receive information from your study programme about the organisation of the autumn semester exams. 

 • +

  02. Undervisning og forelæsninger | Teaching activities and lectures

  HVORDAN AFVIKLES UNDERVISNINGEN I EFTERÅRSSEMESTERET?

  Aalborg Universitet er genåbnet, og alle studerende kan møde fysisk frem på campus. Det betyder, at universitetets undervisnings- og eksamensaktiviteter kan afvikles fysisk som normalt under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Undervisningen vil derfor som udgangspunkt blive afviklet som fysisk undervisning.

  Du vil modtage information fra dit studie om afviklingen af efterårssemesterets undervisning.

   

  ENGLISH

  HOW ARE LECTURES HELD  IN THE AUTUMN SEMESTER?

  Aalborg University has reopened and all students can show up physically on campus. This means that the University's teaching and examination activities can take place physically as normal, taking into account the guidelines of the health authorities. Lectures will therefore be conducted as physical teaching.

  You will receive information from your study programme about the organisation of the autumn semester's lectures.

 • +

  03. Rejser til udlandet / Trips Abroad

  JEG SKAL PÅ PRAKTIK- ELLER UDVEKSLINGSOPHOLD I UDLANDET. KAN JEG KOMME DET?

  Det kommer an på, hvor du skal hen og hvornår. Rådfør dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning og evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside og drøft derefter sagen med din studieleder.                                                                       

  JEG HAR BOPÆL I DANMARK / JEG HAR STUDENTEROPHOLDSTILLADELSE OG VÆRET PÅ REJSE TIL UDLANDET – HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG I FORBINDELSE MED INDREJSE I DANMARK

  Hvis du har været på rejse til udlandet, forventes du at overholde de danske myndigheders krav og anbefalinger til, hvordan du skal forholde dig efter udenlandsrejser. Retningslinjerne afhænger af, hvor du har været på rejse.

  Du finder mere information her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

   

  JEG ER OPTAGET/INDSKREVET SOM STUDERENDE PÅ AAU, MEN HAR BOPÆL I UDLANDET. HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG I FORHOLD TIL INDREJSE I DANMARK OG ANKOMST TIL AAU?

  Om du kan rejse ind i Danmark som studerende med bopæl i udlandet afhænger af, hvilket land, du har bopæl i.

  Du kan læse mere om regler for indrejse samt anerkendelsesværdige formål her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

  Det forventes, at du overholder eventuelle krav om isolation og test efter indrejse i Danmark, før du møder fysisk op på AAU.

  Studerende med opholdstilladelse kan rejse ind i Danmark i overensstemmelse med de danske myndigheders retningslinjer.

   

  Engelsk

  I'M GOING ON AN INTERNSHIP OR AN EXCHANGE STAY ABROAD. CAN I GO?

  It depends on where you're going and when. Consult the Ministry of Foreign Affairs travel advisory information and the Danish Health and Medicines Authority website, and then discuss the matter with your head of studies.                                                                       

  I AM RESIDENT IN DENMARK / I HAVE A STUDENT RESIDENCE PERMIT AND HAVE TRAVELLED ABROAD - WHAT DO I NEED TO DO WHEN ENTERING DENMARK

  If you have travelled abroad, you are expected to comply with the Danish authorities' requirements and recommendations on how to proceed after travelling abroad. The guidelines depend on where you have been travelling.

  You can find more information here: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-requirements-upon-entry

   

  I AM ADMITTED/ENROLLED AS A STUDENT AT AAU, BUT RESIDE ABROAD. HOW SHOULD I RELATE TO ENTRY INTO DENMARK AND ARRIVAL AT AAU?

  Whether you can enter Denmark as a student residing abroad depends on your country of residence.

  You can read more about entry rules and worthy purposes here: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-requirements-upon-entry

  You are expected to comply with any requirements of isolation and testing requirements after entering Denmark before you physically show up at AAU.

  Students with a residence permit can enter Denmark in accordance with the guidelines of the Danish authorities.

 • +

  04. Coronasmitte | Corona infection

  JEG HAR MISTANKE OM, AT JEG ER BLEVET SMITTET MED CORONAVIRUS. HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG?

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet og kontakte din læge. Du anbefales at orientere din studieleder. Følg derudover Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

   

  JEG HAR FÅET KONSTATERET COVID-19. HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG?

  Du skal blive hjemme fra universitetet, og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.
  Universitetet anbefaler, at du orienterer studieleder eller studiesekretær om smitten.

   

  EN AF MINE MEDSTUDERENDE HAR FÅET KONSTATERET COVID-19. HVAD SKAL JEG GØRE?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær kontakt med den syge, at du skal blive hjemme, kontakte din læge og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Naer-kontakt-pjece.ashx?la=da&hash=94E99D2A8F410BDF03C44BF92058D9D3A7ABEA2E

   

   

  JEG HAR VÆRET I NÆR KONTAKT MED EN CORONASMITTET PÅ UNIVERSITETET ELLER ANDETSTEDS. HVAD SKAL JEG GØRE?

  Du skal følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Naer-kontakt-pjece.ashx?la=da&hash=94E99D2A8F410BDF03C44BF92058D9D3A7ABEA2E 

   

  HVAD SKER DER, HVIS DER OPSTÅR ET STØRRE UDBRUD AF SMITTE PÅ AAU?

  Det afhænger af udbruddets karakter. Alle konstaterede tilfælde af coronasmitte meldes ind til AAU’s coronaberedskab, som sikrer, at alle involverede får den nødvendige rådgivning og hjælp til via myndighedernes coronasmitteopsporing. Der kan blive tale om, at større eller mindre grupper af medarbejdere og/eller studerende sendes hjem i selvisolation.

   

   

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG TIDLIGERE HAR VÆRET TESTET POSITIV MED CORONA, OG NU HAR FÅET AT VIDE, AT JEG ER NÆR KONTAKT TIL EN CORONASMITTET?

  Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de seneste 12 uger, skal du som udgangspunkt ikke testes igen, da testen kan være positiv pga. inaktiv virus. Du skal dog være ekstra opmærksom på, om du får symptomer.

  Hvis du får symptomer, anbefales det, at du går i selvisolation og bliver testet.

   

  HVAD GØR JEG, HVIS JEG ER VACCINERET, OG NU HAR FÅET AT VIDE, AT JEG ER NÆR KONTAKT TIL EN CORONASMITTET?

  Hvis du er færdigvaccineret: Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din 2. vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation.

  Vi anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du gå i selvisolation.

   

  Hvis du ikke er færdigvaccineret: Hvis du ikke er færdigvaccineret, skal du følge de samme anbefalinger, som før. Du skal altså sørge for at blive testet to gange og gå i selvisolation frem til andet negative testsvar, hvis du får at vide, at du er nær kontakt.

   

  ENGLISH

  I SUSPECT THAT I HAVE BEEN INFECTED WITH CORONAVIRUS HOW SHOULD I PROCEED?

  If you have symptoms of corona infection, stay home from university and contact your doctor. The University recommends that you inform the head of studies. In addition, follow the Danish Health Authority's advice in this booklet https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/What-to-do-if-you-have-symptoms-of-COVID-19

   

  I HAVE BEEN DIAGNOSED WITH COVID-19. HOW SHOULD I PROCEED?

  You must stay at home from the University and follow the Danish Health Authority´s advice in this booklet: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Overs%C3%A6ttelser/testet-positiv-engelsk.ashx?la=en&hash=91BFB0EC1FBD2E36D5F4A6A104223B73804289A9.
  The University recommends that you inform the head of studies or the study secretary about the diagnose. 

  ONE OF MY FELLOW STUDENTS HAS BEEN DIAGNOSED WITH COVID-19. WHAT SHOULD I DO?

  In most cases nothing. It is only if you have been in close contact with the sick person that you should stay at home, contact your doctor and follow the Danish Health Authority's advice in this booklet: https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/What-to-do-if-you-are-a-close-contact-of-a-person-who-has-tested-positive-for-novel-coronavirus

   

   

  I HAVE BEEN IN CLOSE CONTACT WITH SOMEONE INFECTED WITH CORONAVIRUS AT THE UNIVERSITY OR ELSEWHERE. WHAT SHOULD I DO?

  You must follow the Danish Health Authority's advice in this booklet: https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/What-to-do-if-you-are-a-close-contact-of-a-person-who-has-tested-positive-for-novel-coronavirus 

  WHAT HAPPENS IF A MAJOR OUTBREAK OF INFECTION OCCURS AT AAU?

  It depends on the nature of the outbreak. All identified cases of corona infection are reported to AAU's Corona Task Force, which ensures that everyone involved receive the necessary advice and assistance via the authorities' corona infection detection. Larger or small groups of staff members and/or students may be sent home on self-isolation.

   

   

  WHAT DO I DO IF I HAVE PREVIOUSLY TESTED POSITIVE WITH CORONAVIRUS AND HAVE NOW BEEN TOLD THAT I AM IN CLOSE CONTACT WITH A CORONA INFECTED PERSON?

  If you have tested positive for new coronavirus within the past 12 weeks, you should not be tested again as the test may be positive due to inactive virus. However, you should pay extra attention to whether you get symptoms.

  If you experience symptoms, it is recommended that you go into self-isolation and get tested.

   

  WHAT DO I DO IF I AM VACCINATED AND HAVE NOW BEEN TOLD THAT I AM IN CLOSE CONTACT WITH A CORONA INFECTED PERSON?

  If you have completed the course of vaccination: You are considered fully vaccinated 14 days after your 2nd vaccination. If you are subsequently notified that you are in close contact and you have no symptoms of COVID-19, you do not need to go into self-isolation.

  However, we still recommend that you are tested twice as a close contact. If you experience symptoms of COVID-19, you should go into self-isolation.

   

  If you have not completed the course of vaccination: If you are not fully vaccinated, follow the same recommendations as before. So make sure you get tested twice and self-isolate until the second negative test result if you are told that you are a close contact.

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

Tekniske spørgsmål | Technical questions