Forskning
Samarbejde

FAQ Studerende/Students - AAU & Coronavirus

Forebyg coronasmitte på campus / Prevent the spread of COVID-19 at campus

Hele efterårssemesteret 2020 er det vigtigt, at I studerende husker at tage de forholdsregler, som videoen herunder forklarer, for at mindske risikoen for smittespredning på campus. / 
Throughout the fall semester 2020 it is important that you as a student remember to the precautions described in the video below to prevent the spread of covid-19 at campus.
 

 

FAQ FOR STUDERENDE OM AAU OG CORONAVIRUS

OPDATERET 7. JuLI 2021 KL. 14:00

 

FAQ FOR STUDENTS ABOUT AAU AND CORONAVIRUS

UPDATED 7 JULY 2021 AT 14:00

 

FAQ - dansk | english

 • +

  01. Eksamen | Exam

  DER ER PLANLAGT EN MUNDTLIG EKSAMEN PÅ MIN UDDANNELSE. AFVIKLES PRØVEN FYSISK ELLER DIGITALT?

  Det er op til det enkelte studienævn i samråd med studielederen at beslutte, om eksaminerne i forårssemesteret 2021 afvikles digitalt eller fysisk. Det gælder også for der reeksaminer, der afholdes i reeksamensterminen 2021. Du får direkte besked fra dit studie om den konkrete afvikling af din eksamen.

  Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til eksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

  JEG HAR EN PROJEKTEKSAMEN, HVOR VI I EN GRUPPE HAR UDARBEJDET EN FÆLLES PROJEKTRAPPORT. HVORDAN BLIVER EKSAMEN AFVIKLET?

  Det er op til det enkelte studienævn i samråd med studielederen at beslutte, om projekteksaminerne skal afvikles fysisk eller digitalt.. Det gælder også for afvikling af reeksamen.

  Studienævnet vil hurtigst muligt orientere dig og de øvrige gruppemedlemmer om de praktiske forhold vedrørende prøven.

  Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til projekteksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

  DER ER PLANLAGT EN SKRIFTLIG STEDPRØVE PÅ MIN UDDANNELSE. ER DET MULIGT FOR MIG AT DELTAGE I DENNE EKSAMEN?

  Det er det enkelte studienævn, der i samråd med studielederen beslutter, hvordan eksaminerne skal afvikles i forårssemesteret 2021. Det gælder også for reeksaminerne i reeksamensterminen 2021.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til en planlagt stedprøve, kan du kontakte din studiesekretær.

  JEG HAR EN PSYKISK ELLER FYSISK FUNKTIONSNEDSÆTTELSE OG HAR PÅ DEN BAGGRUND FÅET DISPENSATION TIL SÆRLIGE PRØVEVILKÅR. HVORDAN FORHOLDER JEG MIG TIL EN ÆNDRET PRØVEFORM?

  Du vil som udgangspunkt have ret til de samme særlige prøvevilkår (f.eks. ekstra tid, digitale hjælpemidler eller andet), selvom prøveformen ændres. Det gælder også, hvis din prøve bliver udskudt.

  Hvis prøveformen ændrer sig på en måde, hvor du er nødt til at søge om nye eller andre særlige prøvevilkår, skal du hurtigst muligt sende en dispensationsansøgning til dit studienævn.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt

  Hvis du har spørgsmål til særlige prøvevilkår, kan du kontakte din studiesekretær.

  JEG VED IKKE OM MIT IT-UDSTYR er KLAR TIL DEN VIRTUELLE EKSAMEN.

  Du får en mødeindkaldelse til din eksamen i god tid før eksamen. Du kan logge på mødet så snart du har fået mødeindkaldelsen, for at tjekke at det virker.

  Hvis du har udfordringer eller spørgsmål til dit udstyr, kan du kontakte en af AAU’s it-supportere (9940 2020), se åbningstider på ITS hjemmeside.

  JEG HAR FÅET BESKED FRA MIT STUDIE OM, AT MIN PRØVE SKAL AFVIKLES FYSISK. HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?

  Eksaminer med fysisk fremmøde kan tillades under hensyntagen til krav om afstand og hygiejne. Du skal selv være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

   

  ENGLISH

  AN ORAL EXAM IS PLANNED IN MY PROGRAMME. IS THE EXAM CONDUCTED PHYSICALLY OR DIGITALLY?

  It is up to the individual study board, in consultation with the head of studies, to decide whether the exams in the spring semester 2021 are conducted digitally or physically. This also applies to re-examinations held during the re-examination period 2021. You will be notified directly by your study programme on how your examination will take place.

  If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about the exam, you may contact your programme secretary.

  I HAVE A PROJECT EXAM, WHERE WE IN A GROUP HAVE PREPARED A JOINT PROJECT REPORT. HOW WILL THE EXAM BE CONDUCTED?

  It is up to the individual study board, in consultation with the head of studies, to decide whether the project exams will be conducted physically or digitally. This also applies to the conduct of the re-examination.

  The study board will inform you and the other group members as soon as possible on the practicalities of the exam.

  If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about the project exam, you may contact your programme secretary.

  AN ON-SITE WRITTEN EXAM IS PLANNED IN MY PROGRAMME. IS IT POSSIBLE FOR ME TO TAKE THE EXAM?

  It is the individual study board, in consultation with the head of studies, who decides how the exams will be conducted in the spring semester 2021. This also applies to the re-examinations in the re-examination period 2021.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about a planned on-site exam, you may contact your programme secretary.

  I HAVE A MENTAL OR PHYSICAL IMPAIRMENT AND HAVE BEEN GRANTED AN EXEMPTION FOR SPECIAL EXAM CONDITIONS. HOW DO I PROCEED WITH A MODIFIED EXAM FORMAT?

  As a rule, you will be entitled to the same special exam conditions (such as extra time, digital aids or other) even though the exam format changes. This also applies if your exam is postponed.

  If the exam format changes such that you have to apply for new or other special exam conditions, you must send an application for exemption to your study board as soon as possible.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about special exam conditions, you may contact your programme secretary.

  I DON'T KNOW IF MY IT EQUIPMENT IS READY FOR THE VIRTUAL EXAM.

  You will receive a meeting request for your exam well in advance of the exam. You can log on to the meeting as soon as you get the meeting request to make sure it's working.

  If you have challenges or questions about your equipment, please contact one of AAU's IT supporters (+45 9940 2020), see opening hours on ITS website.

  I HAVE BEEN INFORMED BY MY STUDY PROGRAMME THAT MY EXAM MUST BE CONDUCTED PHYSICALLY. WHAT SHOULD I BE AWARE OF?

  Examinations with physical attendance may be permitted taking into account requirements of distance and hygiene. You must be aware that you must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.

 • +

  02. Undervisning og forelæsninger | Teaching activities and lectures

  HVAD SKER DER MED MIN UNDERVISNING OG MINE FORELÆSNINGER?

  Som udgangspunkt afvikles undervisningen i forårssemesteret 2021 på digitale platforme. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde.

  Fra 12. april får et antal studerende adgang til campus for undervisning og projektarbejde samt specialeskrivning med tilhørende laboratorieadgang. De berørte studerende får direkte besked fra deres studie.

  Vær opmærksom på, at de studerende, der får tilladelse til at møde fysisk op på campus, skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

  JEG ER AFGANGSSTUDERENDE. FÅR JEG ADGANG TIL UNIVERSITETET?

  Adgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer får mulighed for at vende tilbage på campus med 50 % fremmøde. Såfremt du går på en uddannelse, hvor dette er en mulighed, vil du blive kontaktet af dit studie.

  MIT STUDIE HAR ORIENTERET MIG OM, AT JEG MÅ DELTAGE I AKTIVITETER PÅ CAMPUS EFTER DEN 12. APRIL. HVAD SKAL JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?

  Enkelte undervisningsaktiviteter med fysisk fremmøde kan tillades under hensyntagen til krav om afstand og hygiejne. Du skal selv være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

   

  English

  WHAT HAPPENS TO MY TEACHING ACTIVITIES AND LECTURES?

  In general, all lectures will be conducted on digital platforms in the Spring Semester 2021. However, there may be special cases, such as laboratory, clinic or workshop instruction, where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person.

  From 12 April, a number of students will have access to the campus for teaching and project work as well as thesis writing with associated laboratory access. Students will be notified directly by their programme.

  Please note that students who are allowed to show up physically on campus must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.

  I'M A FINAL TEAR STUDENT. DO I GET ACCESS TO THE UNIVERSITY?

  Students in their final year of programme with many practice elements will have the opportunity to return to campus with 50 percent attendance. If you are enrolled in a programme where this is an option, you will be contacted by your study programme.

  MY STUDY HAS INFORMED ME THAT I AM ALLOWED TO PARTICIPATE IN ACTIVITIES ON CAMPUS AFTER THE 12 APRIL. WHAT SHOULD I BE AWARE OF?

  Single educational activities with physical attendance may be permitted, taking into account requirements of distance and hygiene. You must be aware that you must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.

 • +

  03. Test | Test

  ALLE MEDARBEJDERE OG STUDERENDE SKAL KUNNE FREMVISE DOKUMENTATION FOR EN NEGATIV CORONATEST, (HURTIGTEST MÅ HØJST VÆRE 72 TIMER GAMMEL, PCR-TEST MÅ HØJST VÆRE 96 TIMER GAMMEL) FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL UNIVERSITETET. TESTKRAVET GÆLDER INDTIL 1. AUGUST 2021.

   

  HVOR KAN JEG FÅ EN CORONATEST?

  Du kan få en coronatest på alle de offentlige testcentre, uanset om de udfører lyntest eller PCR-test.

  Derudover opretter AAU som supplement til de offentlige testcentre fire egne lyntestfaciliteter: To på campus i Aalborg, et i Esbjerg og et på campus i København. Du finder dem på følgende adresser:

  Rendsburggade 14 (CREATE) i Aalborg
  Fibigerstræde 15 i Aalborg
  Erhvervsakademi Sydvest (EASV) i Esbjerg
  Bygning D, Frederikskaj 10A i København

   

  På grund af nedsat aktivitetsniveau hen over sommeren lukker AAU’s egne lyntestfaciliteter i Aalborg Øst, Esbjerg og København pr. 2. juli. Testfaciliteten i Aalborg Centrum vil fra 5. juli kun være åben mandag og torsdag fra kl. 7.00 til 10.00.HVORNÅR SKAL JEG TESTES?

  Når du færdes indendørs på universitetet skal du til enhver tid kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel fra tidspunktet for podningen. Hvis der er gået mere end 72 timer, siden du sidst blev hurtigtestet eller 96 timer siden, du sidst blev PCR-testet (med negativt resultat), skal du testes igen, før du kan komme ind på campus.

  HVILKEN FORM SKAL DOKUMENTATION FOR NEGATIV CORONATEST HAVE?

  Dokumentationen kan være enten i papirformat eller elektronisk. Den skal indeholde følgende oplysninger:

  Den testede persons navn svarende til personens navn på det medbragte studie- eller medarbejderkort, pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  Tidspunktet for testen.
  Resultatet af testen.

   

   

  HVOR SKAL JEG FREMVISE MIN TEST FOR AT FÅ ADGANG TIL UNIVERSITETET?

  Du skal ikke fremvise din test et bestemt sted for at få adgang til universitetet. Men der vil blive foretaget regelmæssige stikprøvekontroller på alle campusser. Din dokumentation for negativ coronatest skal kunne fremvises på forlangende.

  HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE KAN FREMVISE EN NEGATIV CORONATEST?

  Så vil du blive bedt om at forlade universitetsbygningen øjeblikkeligt. Du kan komme tilbage, når du har dokumentation for en negativ coronatest.

  KAN JEG BLIVE UNDTAGET FOR AT SKULLE FREMVISE EN NEGATIV CORONATEST?

  For at kunne blive undtaget kravet om fremvisning af test,  skal du kunne fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på dit medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

  Såfremt du tidligere har været smittet med coronavirus og har overstået dit sygdomsforløb/karantæneperiode, kan du fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage og højt 8 måneder gammelt i stedet for test.

  Såfremt du har påbegyndt dit vaccinationsforløb mod covid-19, kan du fremvise dokumentation for påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, der er mindst 14 dage og højst 42 dage gammelt. 

  Såfremt du har gennemført dit vaccinationsforløb mod covid-19, kan du fremvise dokumentation for gennemført vaccinationsforløb. Såfremt dit vaccinationsforløb kræver to eller flere doser, anses forløbet som gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.

   

  JEG HAR VÆRET SMITTET MED CORONAVIRUS. SKAL JEG OGSÅ FREMVISE EN NEGATIV TEST?

  Hvis du har været smittet med coronavirus og har overstået dit sygdomsforløb/karantæneperiode, skal du i stedet kunne fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.

  JEG ER VACCINERET MOD CORONAVIRUS. SKAL JEG OGSÅ FREMVISE EN NEGATIV TEST?

  Nej, men du skal kunne fremvise dokumentation for vaccinationen.

  Såfremt du har påbegyndt dit vaccinationsforløb mod covid-19, kan du fremvise dokumentation for påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, der er mindst 14 dage og højst 42 dage gammelt. 

  Såfremt du har gennemført dit vaccinationsforløb mod covid-19, kan du fremvise dokumentation for gennemført vaccinationsforløb. Såfremt dit vaccinationsforløb kræver to eller flere doser, anses forløbet som gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.

  HVOR KAN MAN BESTILLE TID TIL TEST PÅ EN AF AAU’S LYNTESTFACILITETER?

  Som ved de offentlige lyntestfaciliteter er det ikke muligt at bestille tid ved AAU’s lyntestfaciliteter. Det, faciliteterne tilbyder, er selvtest uden tidsbestilling.

  HVOR KAN MAN SE, HVAD VENTETIDEN ER?

  Vi har desværre ikke mulighed for løbende at oplyse ventetid. Vi anbefaler derfor, at du kommer i god tid, hvis du skal bruge testen forud for en bestemt mødetid. Alternativt at tage testen dagen før.

  KAN TESTRESULTATET BRUGES I ANDRE SAMMENHÆNGE END TIL AT FÅ ADGANG TIL AAU?

  Ja, testresultatet vil fremgå af sundhed.dk eller et fremtidigt coronapas og vil kunne bruges på lige fod med resultater af test fra offentlige testcentre.

   

   KAN ANDRE END STUDERENDE OG MEDARBEJDERE PÅ AAU BLIVE TESTET PÅ AAU’S LYNTESTFACILITETER?

  Nej. AAU’s lyntestfaciliteter er kun for AAU’s medarbejdere og studerende. Derfor skal du kunne fremvise studie- eller medarbejderkort fra AAU for at få en test.

   

  English

  ALL STAFF AND STUDENTS MUST BE ABLE TO PRESENT DOCUMENTATION OF A NEGATIVE CORONAVIRUS TEST (RAPID TEST MUST NOT BE MORE THAN 72 HOURS OLD, PCR TEST MUST NOT BE MORE THAN 96 HOURS OLD) IN ORDER TO BE ABLE TO ENTER THE UNIVERSITY. THE TEST REQUIREMENT IS VALID UNTIL 1 AUGUST 2021.

   

  WHERE CAN I GET A CORONAVIRUS  TEST?

  You can get a coronavirus test at all public test centres, whether they perform rapid tests or PCR tests.

  Also, as a supplement to the public test centres, AAU is setting up four of its own rapid test facilities: Two on the Aalborg campus, one in Esbjerg and one on the Copenhagen campus. You'll find them at the following addresses:

  Rendsburggade 14 (CREATE) in Aalborg
  Fibigerstræde 15 in Aalborg
  Business Academy SouthWest (EASV) in Esbjerg
  Building D, Frederikskaj 10A in Copenhagen

   

  Due to reduced activity levels over the summer, AAU's own rapid test facilities in Aalborg East, Esbjerg and Copenhagen will close as of 2 July. From 5 July, the test facility in Aalborg City will only be open on Mondays and Thursdays from 7:00 am to 10:00 am.

  WHEN SHOULD I BE TESTED?

  When you are indoors at the university, you must at all times be able to present documentation of a negative coronavirus test that is less than 72 hours old from the time the swab was taken. If more than 72 hours have passed since your last rapid test or 96 hours since your last PCR test (with negative results), you must be retested before you can enter campus.

  WHAT TYPE OF DOCUMENTATION OF A NEGATIVE CORONAVIRUS TEST DO I NEED?

  The documentation can be either in paper format or electronic. It must contain the following information:

  The name of the person tested must correspond to the person's name on the student or employee ID card, passport, driver's license, health insurance card or other publicly issued ID card
  Time of the test
  Result of the test

   

   

  WHERE DO I NEED TO PRESENT MY TEST TO ENTER THE UNIVERSITY?

  You do not need to present your test at a specific location to enter the university. However, regular random checks will be carried out on all campuses. Your documentation for a negative coronavirus test must be available on request.

  WHAT HAPPENS IF I CAN'T PRESENT A NEGATIVE CORONAVIRUS TEST?

  Then you will be asked to leave the university building immediately. You can come back when you have documentation of a negative coronavirus test.

  CAN I BE EXEMPTED FROM PRESENTING A NEGATIVE CORONAVIRUS TEST?

  In order to be exempted from the requirement to present tests, you must be able to present documentation issued and signed by a municipal citizens’ service centre. The name of the documentation must correspond to the name on your passport, driving licence, health insurance card or other publicly issued identity card.

  If you have previously been infected with coronavirus and have completed your course of disease/quarantine period, you can present a positive test result result that is at least 14 days and nomore than 8 months old instead of a test.

  If you have started your course of vaccination against COVID-19, you can provide documentation for the start of the course vaccination against COVID-19 that is at least 14 days and no more than 42 days old. 

  If you have completed your course of vaccination against COVID-19, you can present documentation of completion of the course of vaccination. If your course of vaccination requires two or more doses, the course is considered completed immediately after the final dose.

   

  I'VE BEEN INFECTED WITH CORONAVIRUS. DO I ALSO NEED TO PRESENT A NEGATIVE TEST?

  If you have been infected with coronavirus and have completed your course of disease/quarantine period, you must instead provide a positive test result that is at least 14 days and no more than 8 months old.

  I'M VACCINATED AGAINST CORONAVIRUS. DO I ALSO NEED TO PRESENT A NEGATIVE TEST?

  No, but you must be able to provide documentation of the vaccination.

  If you have started your course of vaccination against COVID-19, you can provide documentation for the start of the course vaccination against COVID-19 that is at least 14 days and no more than 42 days old. 

  If you have completed your course of vaccination against COVID-19, you can present documentation of completion of the course of vaccination. If your course of vaccination requires two or more doses, the course is considered completed immediately after the final dose.

  WHERE CAN YOU BOOK AN APPOINTMENT FOR A TEST AT ONE OF AAU'S QUICK TEST FACILITIES?

  As with the public quick test facilities, it is not possible to book an appointment at AAU's quick test facilities. What the facilities offer is self-testing without appointment.

  WHERE CAN YOU SEE WHAT THE WAITING TIME IS?

  Unfortunately, we are unable to provide waiting times on an ongoing basis. We therefore recommend that you arrive well in advance if you need the test prior to a specific meeting time. Alternatively, take the test the day before.

  CAN THE TEST RESULT BE USED FOR PURPOSES OTHER THAN ADMISSION TO AAU?

  Yes, the test result will appear on sundhed.dk or a future corona pass and can be used on an equal footing with results of tests from public test centres.

   

  CAN ANYONE OTHER THAN STUDENTS AND STAFF AT AAU BE TESTED AT AAU'S RAPID TEST FACILITIES?

  No. AAU's quick testing facilities are for AAU staff and students only. Therefore, you must be able to present student or employee card from AAU to get a test.

 • +

  04. Rejser til udlandet / Trips Abroad

  JEG SKAL PÅ STUDIETUR I DETTE SEMESTER. KAN JEG KOMME AF STED?

  Nej. AAU aflyser alle planlagte studierejser i resten af semesteret. Henvend dig til arrangøren af studieturen for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

  Der må ikke planlægges nye studieture indtil videre.

  JEG SKAL PÅ PRAKTIK- ELLER UDVEKSLINGSOPHOLD I UDLANDET. KAN JEG KOMME DET?

  Det kommer an på, hvor du skal hen og hvornår. Rådfør dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning og evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside og drøft derefter sagen med din studieleder.                                                                       

  JEG HAR BOPÆL I DANMARK / JEG HAR STUDENTEROPHOLDSTILLADELSE OG VÆRET PÅ REJSE TIL UDLANDET – HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG I FORBINDELSE MED INDREJSE I DANMARK

  Hvis du har været på rejse til udlandet, forventes du at overholde de danske myndigheders krav og anbefalinger til, hvordan du skal forholde dig efter udenlandsrejser. Retningslinjerne afhænger af, hvor du har været på rejse.

  Du finder mere information her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

   

  JEG ER OPTAGET/INDSKREVET SOM STUDERENDE PÅ AAU, MEN HAR BOPÆL I UDLANDET. HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG I FORHOLD TIL INDREJSE I DANMARK OG ANKOMST TIL AAU?

  Om du kan rejse ind i Danmark som studerende med bopæl i udlandet afhænger af, hvilket land, du har bopæl i.

  Du kan læse mere om regler for indrejse samt anerkendelsesværdige formål her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse

  Det forventes, at du overholder eventuelle krav om isolation og test efter indrejse i Danmark, før du møder fysisk op på AAU.

  Studerende med opholdstilladelse kan rejse ind i Danmark i overensstemmelse med de danske myndigheders retningslinjer.

   

  Engelsk

  I'M GOING ON A STUDY TRIP THIS SEMESTER. CAN I GO?

  No. AAU is cancelling all scheduled study trips for the remainder of the semester. Contact the organizer of the study trip to find out how to proceed.

  No new study trips may be planned until further notice.

  I'M GOING ON AN INTERNSHIP OR AN EXCHANGE STAY ABROAD. CAN I GO?

  It depends on where you're going and when. Consult the Ministry of Foreign Affairs travel advisory information and the Danish Health and Medicines Authority website, and then discuss the matter with your head of studies.                                                                       

  I AM RESIDENT IN DENMARK / I HAVE A STUDENT RESIDENCE PERMIT AND HAVE TRAVELLED ABROAD - WHAT DO I NEED TO DO WHEN ENTERING DENMARK

  If you have travelled abroad, you are expected to comply with the Danish authorities' requirements and recommendations on how to proceed after travelling abroad. The guidelines depend on where you have been travelling.

  You can find more information here: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-requirements-upon-entry

   

  I AM ADMITTED/ENROLLED AS A STUDENT AT AAU, BUT RESIDE ABROAD. HOW SHOULD I RELATE TO ENTRY INTO DENMARK AND ARRIVAL AT AAU?

  Whether you can enter Denmark as a student residing abroad depends on your country of residence.

  You can read more about entry rules and worthy purposes here: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-requirements-upon-entry

   

  You are expected to comply with any requirements of isolation and testing requirements after entering Denmark before you physically show up at AAU.

  Students with a residence permit can enter Denmark in accordance with the guidelines of the Danish authorities.

 • +

  05. Coronasmitte | Corona infection

  JEG HAR MISTANKE OM, AT JEG ER BLEVET SMITTET MED CORONAVIRUS. HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG?

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet og kontakte din læge. Du skal også orientere din studieleder. Følg derudover Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19

   

  JEG HAR FÅET KONSTATERET COVID-19. HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG?

  Du skal blive hjemme fra universitetet og orientere din studieleder. Følg derudover Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

   

  EN AF MINE MEDSTUDERENDE HAR FÅET KONSTATERET COVID-19. HVAD SKAL JEG GØRE?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær kontakt med den syge, at du skal blive hjemme, kontakte din læge og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Naer-kontakt-pjece.ashx?la=da&hash=94E99D2A8F410BDF03C44BF92058D9D3A7ABEA2E

  JEG HAR VÆRET I NÆR KONTAKT MED EN CORONASMITTET PÅ UNIVERSITETET ELLER ANDETSTEDS. HVAD SKAL JEG GØRE?

  Du skal orientere din studieleder, blive hjemme fra universitetet og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Naer-kontakt-pjece.ashx?la=da&hash=94E99D2A8F410BDF03C44BF92058D9D3A7ABEA2E 

   

  HVAD SKER DER, HVIS DER OPSTÅR ET STØRRE UDBRUD AF SMITTE PÅ AAU?

  Det afhænger af udbruddets karakter. Alle konstaterede tilfælde af coronasmitte meldes ind til AAU’s coronaberedskab, som sikrer, at alle involverede får den nødvendige rådgivning og hjælp til via myndighedernes coronasmitteopsporing. Der kan blive tale om, at større eller mindre grupper af medarbejdere og/eller studerende sendes hjem i selvisolation.

   

  hvad gør jeg, hvis jeg tidligere har været testet positiv med corona, og nu har fået at vide, at jeg er nær kontakt til en coronasmittet?

  Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de seneste 12 uger, skal du som udgangspunkt ikke testes igen, da testen kan være positiv pga. inaktiv virus. Du skal dog være ekstra opmærksom på, om du får symptomer.

  Hvis du får symptomer, anbefales det, at du går i selvisolation og bliver testet.

   

  hvad gør jeg, hvis jeg er vaccineret, og nu har fået at vide, at jeg er nær kontakt til en coronasmittet?

  Hvis du er færdigvaccineret: Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din 2. vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation.

  Vi anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du gå i selvisolation.

   

  Hvis du ikke er færdigvaccineret: Hvis du ikke er færdigvaccineret, skal du følge de samme anbefalinger, som før. Du skal altså sørge for at blive testet to gange og gå i selvisolation frem til andet negative testsvar, hvis du får at vide, at du er nær kontakt.

   

  ENGLISH

  I SUSPECT THAT I HAVE BEEN INFECTED WITH CORONAVIRUS. HOW SHOULD I PROCEED?

  If you have symptoms of corona infection, stay home from university and contact your doctor. You must also inform your head of studies. In addition, follow the Danish Health Authority's advice in this booklet https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/What-to-do-if-you-have-symptoms-of-COVID-19

   

  I HAVE BEEN DIAGNOSED WITH COVID-19. HOW SHOULD I PROCEED?

  You must stay at home from the university and inform your head of studies. In addition, follow the Danish Health Authority's advice in this booklet: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Overs%C3%A6ttelser/testet-positiv-engelsk.ashx?la=en&hash=91BFB0EC1FBD2E36D5F4A6A104223B73804289A9

   

  ONE OF MY FELLOW STUDENTS HAS BEEN DIAGNOSED WITH COVID-19. WHAT SHOULD I DO?

  In most cases nothing. It is only if you have been in close contact with the sick person that you should stay at home, contact your doctor and follow the Danish Health Authority's advice in this booklet: https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/What-to-do-if-you-are-a-close-contact-of-a-person-who-has-tested-positive-for-novel-coronavirus

   

  I HAVE BEEN IN CLOSE CONTACT WITH SOMEONE INFECTED WITH CORONAVIRUS AT THE UNIVERSITY OR ELSEWHERE. WHAT SHOULD I DO?

  You must inform your head of studies, stay home from the university and follow the Danish Health Authority's advice in this booklet: https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/What-to-do-if-you-are-a-close-contact-of-a-person-who-has-tested-positive-for-novel-coronavirus

   

  WHAT HAPPENS IF A MAJOR OUTBREAK OF INFECTION OCCURS AT AAU?

  It depends on the nature of the outbreak. All identified cases of corona infection are reported to AAU's Corona Task Force, which ensures that everyone involved receive the necessary advice and assistance via the authorities' corona infection detection. Larger or small groups of staff members and/or students may be sent home on self-isolation.

   

  WHAT DO I DO IF I HAVE PREVIOUSLY TESTED POSITIVE WITH CORONAVIRUS AND HAVE NOW BEEN TOLD THAT I AM IN CLOSE CONTACT WITH A CORONA INFECTED PERSON?

  If you have tested positive for new coronavirus within the past 12 weeks, you should not be tested again as the test may be positive due to inactive virus. However, you should pay extra attention to whether you get symptoms.

  If you experience symptoms, it is recommended that you go into self-isolation and get tested.

   

  WHAT DO I DO IF I AM VACCINATED AND HAVE NOW BEEN TOLD THAT I AM IN CLOSE CONTACT WITH A CORONA INFECTED PERSON?

  If you have completed the course of vaccination: You are considered fully vaccinated 14 days after your 2nd vaccination. If you are subsequently notified that you are in close contact and you have no symptoms of COVID-19, you do not need to go into self-isolation.

  However, we still recommend that you are tested twice as a close contact. If you experience symptoms of COVID-19, you should go into self-isolation.

   

  If you have not completed the course of vaccination: If you are not fully vaccinated, follow the same recommendations as before. So make sure you get tested twice and self-isolate until the second negative test result if you are told that you are a close contact.

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

Tekniske spørgsmål | Technical questions

Gode links | Useful links

Generelt råd til alle studerende:

Hvis du oplever udfordringer med at få hjemmestudiet til at fungere, kan du tale om situationen med din vejleder, din underviser eller din studieleder. Du kan også henvende dig til AAU Studievejledning

Find råd og hjælp på disse sider:

english

General advice to all students:

If you have difficulties getting the home study periode to work properly you can discuss the situation with you supervisor, your teacher og the head of your programme. You can also contact AAU Student Guidance.

Find further guidance on these websites: