Uddannelse
Forskning
Samarbejde

FAQ Studerende/Students - AAU & Coronavirus

Forebyg coronasmitte på campus / Prevent the spread of COVID-19 at campus

Hele efterårssemesteret 2020 er det vigtigt, at I studerende husker at tage de forholdsregler, som videoen herunder forklarer, for at mindske risikoen for smittespredning på campus. / 
Throughout the fall semester 2020 it is important that you as a student remember to the precautions described in the video below to prevent the spread of covid-19 at campus.
 

 

FAQ FOR STUDERENDE OM AAU OG CORONAVIRUS

OPDATERET 27. januar 2021 KL.11.15

 

FAQ FOR STUDENTS ABOUT AAU AND CORONAVIRUS

UPDATED 27 January 2021 AT 11:15

 

FAQ - dansk | english

 • +

  01. Eksamen | Exam

  Der er planlagt en mundtlig eksamen på min uddannelse. Er det muligt for mig at deltage, selvom universitetet er lukket ned?

  Alle eksamener frem til og med 28. februar 2021 omlægges til digitale platforme. Der kan tillades fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale m.v.

  Du vil derfor godt kunne deltage i din prøve, selvom universitetet er lukket ned. Du får direkte besked fra dit studie om afviklingen af din eksamen.

  Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til eksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

  Jeg har en projekteksamen i hjemmeperioden, hvor vi i en gruppe har udarbejdet en fælles projektrapport. Hvordan bliver eksamen afviklet?

  Som udgangspunkt vil alle projekteksaminer blive afholdt digitalt. Det betyder, at I skal aflevere en fælles projektrapport. Herefter bliver der planlagt en digital mundtlig prøve for jer. Vær opmærksom på, at I ikke må sidde i samme lokale under den digitale, mundtlige prøve, selvom I har skrevet projektrapporten i en gruppe.

  Studienævnet vil hurtigst muligt orientere dig og de øvrige gruppemedlemmer om de praktiske forhold vedrørende prøven.

  Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til projekteksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

  Der er planlagt en skriftlig stedprøve på min uddannelse i hjemmeperiode. er det muligt for mig at deltage i denne eksamen?

  Alle eksamener frem til og med 28. februar2021 omlægges til digitale platforme. Der kan dog tillades fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale m.v.

  Hvis ikke studienævnet vurderer, at prøveformen kan omlægges til digitale platforme, kan stedprøven derfor godt afvikles fysisk. Der er også mulighed for, at prøveformen ændres til f.eks. en skriftlig hjemmeopgave.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til en planlagt stedprøve, kan du kontakte din studiesekretær.

  Jeg har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og har på den baggrund fået dispensation til særlige prøvevilkår. Hvordan forholder jeg mig til en ændret prøveform?

  Du vil som udgangspunkt have ret til de samme særlige prøvevilkår (f.eks. ekstra tid, digitale hjælpemidler eller andet), selvom prøveformen ændres. Det gælder også, hvis din prøve bliver udskudt.

  Hvis prøveformen ændrer sig på en måde, hvor du er nødt til at søge om nye eller andre særlige prøvevilkår, skal du hurtigst muligt sende en dispensationsansøgning til dit studienævn.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt

  Hvis du har spørgsmål til særlige prøvevilkår, kan du kontakte din studiesekretær.

  Jeg ved ikke om mit IT-udstyr klar til den virtuelle eksamen.

  Du får en mødeindkaldelse til din eksamen i god tid før eksamen. Du kan logge på mødet så snart du har fået mødeindkaldelsen, for at tjekke at det virker.

  Hvis du har udfordringer eller spørgsmål til dit udstyr, kan du kontakte en af AAU’s it-supportere (9940 2020), se åbningstider på ITS hjemmeside.

   

  ENGLISH

  AN ORAL EXAM IS PLANNED IN MY PROGRAMME. IS IT POSSIBLE FOR ME TO TAKE THE EXAM EVEN THOUGH THE UNIVERSITY IS CLOSED DOWN?

  All exams up to and including 28 February 2021 are converted to digital platforms. Physical attendance may be permitted in connection with the examination where the conversion to digital examination is not practicable or if, in other exceptional cases, it is deemed necessary, e.g. in laboratory, clinic and workshop training, examination rooms, etc.

  You will therefore be able to participate in your examination even if the university is closed. You will be notified directly by your study programme on how your examination will take place.

  If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about the exam, you may contact your programme secretary.

  I HAVE A PROJECT EXAM DURING THE HOME PERIOD, WHERE WE IN A GROUP HAVE PREPARED A JOINT PROJECT REPORT. HOW WILL THE EXAM BE CONDUCTED?

  As a rule, all project exams will be conducted digitally. This means that you must submit a joint project report. A digital oral exam will then be planned for you. Please note that you must not sit in the same room during the digital oral exam, even if you have written the project report in a group.

  The Study Board will inform you and the other group members as soon as possible on the practicalities of the exam.

  If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about the project exam, you may contact your programme secretary.

  AN ON-SITE WRITTEN EXAM IS PLANNED IN MY PROGRAMME DURING THE HOME PERIOD. IS IT POSSIBLE FOR ME TO TAKE THE EXAM?

  All exams up to and including 28 February 2021 are converted to digital platforms. Physical attendance may be permitted in connection with the examination where the conversion to digital examination is not practicable or if, in other exceptional cases, it is deemed necessary, e.g. in laboratory, clinic and workshop training, examination rooms, etc.

  Therefore, if the Study Board assess that the exam format cannot be converted to digital platforms, the on-site exam may be conducted physically. There is also the possibility of changing the exam format, for example, to a written assignment done at home.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about a planned on-site exam, you may contact your programme secretary.

  I HAVE A MENTAL OR PHYSICAL IMPAIRMENT AND HAVE BEEN GRANTED AN EXEMPTION FOR SPECIAL EXAM CONDITIONS. HOW DO I PROCEED WITH A MODIFIED EXAM FORMAT?

  As a rule, you will be entitled to the same special exam conditions (such as extra time, digital aids or other) even though the exam format changes. This also applies if your exam is postponed.

  If the exam format changes such that you have to apply for new or other special exam conditions, you must send an application for exemption to your study board as soon as possible.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about special exam conditions, you may contact your programme secretary.

  I DON'T KNOW IF MY IT EQUIPMENT IS READY FOR THE VIRTUAL EXAM.

  You will receive a meeting request for your exam well in advance of the exam. You can log on to the meeting as soon as you get the meeting request to make sure it's working.

  If you have challenges or questions about your equipment, please contact one of AAU's IT supporters (+45 9940 2020), see opening hours on ITS website.

 • +

  02. Undervisning og forelæsninger | Teaching activities and lectures

  Hvad sker der med min undervisning og mine forelæsninger?

  Al undervisning omlægges til digitale platforme frem til og med 28. februar 2021. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde. Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer.

   

  English

  WHAT HAPPENS TO MY TEACHING ACTIVITIES AND LECTURES?

  All teaching will be converted to digital platforms up to and including 28 February 2021. However, there may be special cases, such as laboratory, clinic or workshop instruction, where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person. Students are notified of specific changes directly by their programmes.

 • +

  03. Gruppearbejde og projektarbejde | Group work and project work

  Må vi fortsætte gruppearbejdet derhjemme?

  Vi opfordrer alle studerende til at gennemføre gruppearbejde digitalt. Der må ikke gennemføres gruppearbejde med fysisk fremmøde på campus frem til og med 28. februar 2021.

  Kan jeg fortsat få vejledning?

  Ja, det kan du, men al vejledning vil i hjemmeperioden foregå virtuelt. Kontakt din vejleder for at aftale nærmere.

  Jeg er ved at skrive projektrapport/speciale. Kan jeg kan få udsat afleveringen, fordi universitetet er lukket?

  Ikke nødvendigvis. Drøft i første omgang med din vejleder, hvilke muligheder du har for at skrive specialet i den nuværende situation. Hvis du stadig ønsker udsættelse, kan du skrive en ansøgning om dispensation for afleveringsfristen til dit studienævn. Ansøgningen skal være skriftlig og begrundet, og du skal medsende eventuel dokumentation.

  Studienævnet, som behandler din ansøgning, har mulighed for at tildele dispensation, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Afgørelsen vil følge studienævnets praksis på området.

  Mine børn kan ikke komme i skole, og jeg kan derfor ikke færdiggøre mit projekt til tiden. Kan jeg få forlænget fristen?

  Du skal søge en dispensation ved studienævnet, hvis du ikke kan aflevere dit projekt til tiden. Som dokumentation kan du eksempelvis vedlægge en kopi af dit og dit barns sundhedskort.

  Hvis du har spørgsmål til dispensation for afleveringsfristen, kan du kontakte studienævnssekretæren.

  Jeg har brug for materiale fra Universitetsbiblioteket (AUB). Kan jeg få det?

  1. Der er adgang til Aalborg Universitetsbiblioteks afdelinger i Aalborg, København og Esbjerg med brug af AAUcard.
  2. Der er kun mulighed for hente/aflevere bøger, print/kopi, indbinding af opgaver (ikke alle steder).
  3. Reserver bøger m.m. via www.aub.aau.dk eller kontakt AUB via telefon, chat eller mail. Så finder vi materialet frem og giver besked, når det er klar til afhentning
  4. Man må ikke selv gå ind i bogsamlingen i Aalborg på Kroghstræde 3 eller på AUB Esbjerg og finde bøger m.m.
  5. Der er i begrænset omfang personale til stede.
  6. Man må ikke anvende studiearbejdspladserne.
  7. AUB’s undervisning og vejledning er online

  Se muligheder og yderligere information på www.aub.aau.dk.

   

  English

  CAN WE CONTINUE THE GROUP WORK AT HOME?

  We encourage all students to complete group work digitally. In-person group work may not take place on campus up to and including 28 February 2021.

  CAN I CONTINUE TO GET SUPERVISION?

  Yes, you can, but all supervision will be done virtually during the home period. Contact your supervisor to make further arrangements.

  I'M WRITING A PROJECT REPORT/THESIS. CAN THE SUBMISSION DATE BE POSTPONED BECAUSE THE UNIVERSITY IS CLOSED?

  Not necessarily. First, discuss your options with your supervisor for writing the thesis in the current situation. If you still want a postponement, you can apply in writing to your study board for an exemption on the submission deadline. The application must be in writing; you must provide justification for the exemption; and you must include any documentation.

  The study board that reviews your application has the option of granting an exemption if there are special circumstances. The decision will be based on the study board's practice in this area.

  MY CHILDREN CANNOT ATTEND THEIR SCHOOL AND THEREFORE I CANNOT COMPLETE MY PROJECT ON TIME. CAN I EXTEND THE DEADLINE?

  If you cannot submit your project on time, you may apply to the study board for an exemption. You may attach documentation such as a copy of your and your child’s health insurance card.

  If you have questions on an exemption for the submission deadline, you may contact the study board secretary.

  I NEED MATERIAL FROM AALBORG UNIVERSITY LIBRARY (AUB). CAN I HAVE IT?

  1. You can access the University Library in Aalborg, Copenhagen and Esbjerg with an activated AAUCard.
  2. You can only pick up/return books, make prints/copies, and get spiral coil binding (not all branches)
  3. Please request books etc. via www.en.aub.aau.dk or contact the library by phone, email, or chat. Then we will find the material and let you know when it is ready for pick up
  4. You are not permitted to access the collections at Kroghstræde 3 and our Esbjerg branch in search of books
  5. Limited access to staff on site
  6. You are not permitted to use the library as a place to work/study
  7. All our courses and library sessions are online

  Check our website for more information at www.en.aub.aau.dk.

 • +

  04. Projektorienteret forløb/Praktik i Danmark | Project-Oriented Study/internship in Denmark

  Jeg er i gang med praktik eller projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark. Kan jeg fortsætte?

  Det er en konkret vurdering, om de enkelte elementer i praktikken/det projektorienterede forløb fortsat kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer. Du kan fortsat deltage i praktik/projektorienteret forløb som en del af uddannelsen, hvis det vurderes ansvarligt af både AAU og praktikvirksomheden – naturligvis under forudsætning af, at de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves. Drøft din situation med din studieleder.

   

  English

  I am doing an internship or project-oriented course in a company in Denmark. Can I continue?

  It is a specific assessment whether the individual elements of the internship/project-oriented course can continue to be carried out within the current guidelines. You can continue to participate in internship/project-oriented courses as part of the study programme if it is assessed responsibly by both AAU and the internship company – provided, of course, that the healthcare guidelines are followed. Discuss your situation with your head of studies.

 • +

  05. SU og Studieaktivitet I SU and study activity

  Får jeg SU, mens universitetet er fysisk lukket?

  Ja. Hvis du er studieaktiv, mens universitetet er fysisk lukket, bliver din SU bliver ikke påvirket.

  Skal jeg være studieaktiv, mens universitetet er lukket?

  Ja. Hvis du vil oppebære SU, skal du være studieaktiv, mens universitetet er lukket.

   

  English

  Do I get SU while the university is physically closed?

  Yes. If you are actively participating in studies while the university is physically closed, your SU will not be affected.

  Should I be actively participating in studies while the university is closed?

  Yes. If you want to receive SU, you must be actively participating in studies while the university is closed.

 • +

  06. Rejser til udlandet / Trips abroad

  Jeg skal på studietur i dette semester. Kan jeg komme af sted?

  Nej. AAU aflyser alle planlagte studierejser i resten af semesteret. Henvend dig til arrangøren af studieturen for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

  Der må ikke planlægges nye studieture indtil videre.

  Jeg skal på praktik- eller udvekslingsophold i udlandet. Kan jeg komme det?

  Det kommer an på, hvor du skal hen og hvornår. Rådfør dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning og evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside og drøft derefter sagen med din studieleder.                                                                       

  Jeg har bopæl i danmark / jeg har studenteropholdstilladelse og været på rejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har været på rejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser, opfordres du kraftigt til at overholde de danske myndigheders retningslinjer for hvordan du skal forholde dig efter udenlandsrejser, som du finder her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/  

  Jeg er optaget/indskrevet som studerende på AAU, men har bopæl i et land, hvor udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser. Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til indrejse i Danmark og ankomst til AAU?

  Du kan som udgangspunkt rejse ind i Danmark, hvis din indrejse opfylder et anerkendelsesværdigt formål (f.eks. arbejde i Danmark). Det betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse i Danmark alene at være studerende. Bemærk, at der gælder særlige regler om anerkendelsesværdige formål for rejsende fra Storbritannien og Sydafrika.

  Du kan finde mere information om regler for indrejse samt anerkendelsesværdige formål her: https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark/for-personer-med-bopael-i-karantaenelande

   

  English

  I'M GOING ON A STUDY TRIP THIS SEMESTER. CAN I GO?

  No. AAU is cancelling all scheduled study trips for the remainder of the semester. Contact the organizer of the study trip to find out how to proceed.

  No new study trips may be planned until further notice.

  I'M GOING ON AN INTERNSHIP OR AN EXCHANGE STAY ABROAD. CAN I GO?

  It depends on where you're going and when. Consult the Ministry of Foreign Affairs travel advisory information and the Danish Health and Medicines Authority website, and then discuss the matter with your head of studies.                                                     

  I AM RESIDENT IN DENMARK / I HAVE STUDENT RESIDENCE PERMIT AND BEEN TRAVELING TO A COUNTRY WHERE THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ADVISES AGAINST ALL UNNECESSARY TRAVEL. HOW SHOULD I PROCEED?

  If you have been travelling to a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against all non-essential travel, you are strongly encouraged to comply with the Danish Health Authorities' guidelines on how to proceed after foreign travel, which you will find here: https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/  

  I AM ADMITTED/ENROLLED AS A STUDENT AT AAU, BUT RESIDE IN A COUNTRY WHERE THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ADVISES AGAINST ALL NON-ESSENTIAL TRAVEL. HOW SHOULD I RELATE TO ENTRY INTO DENMARK AND ARRIVAL AT AAU?

  As a rule, you can enter Denmark if your entry fulfils a worthy purpose (e.g. work in Denmark). It is not considered a worthy purpose to be a student. Please note that special rules on worthy purposes apply to travellers from the UK and South Africa.

  You can find more information about entry rules and worthy purposes here: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-countries-outside-of-denmark

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

Tekniske spørgsmål | Technical questions

Gode links | Useful links

Generelt råd til alle studerende:

Hvis du oplever udfordringer med at få hjemmestudiet til at fungere, kan du tale om situationen med din vejleder, din underviser eller din studieleder. Du kan også henvende dig til AAU Studievejledning

Find råd og hjælp på disse sider:

english

General advice to all students:

If you have difficulties getting the home study periode to work properly you can discuss the situation with you supervisor, your teacher og the head of your programme. You can also contact AAU Student Guidance.

Find further guidance on these websites: