Forskning
Samarbejde

FAQ Studerende/Students - AAU & Coronavirus

Forebyg coronasmitte på campus / Prevent the spread of COVID-19 at campus

Hele efterårssemesteret 2020 er det vigtigt, at I studerende husker at tage de forholdsregler, som videoen herunder forklarer, for at mindske risikoen for smittespredning på campus. / 
Throughout the fall semester 2020 it is important that you as a student remember to the precautions described in the video below to prevent the spread of covid-19 at campus.
 

 

FAQ FOR STUDERENDE OM AAU OG CORONAVIRUS

OPDATERET 13. april 2021 KL.10.45

 

FAQ FOR STUDENTS ABOUT AAU AND CORONAVIRUS

UPDATED 13 april 2021 AT 10:45

 

FAQ - dansk | english

 • +

  01. Eksamen | Exam

  Der er planlagt en mundtlig eksamen på min uddannelse. afvikles prøven fysisk eller digitalt?

  Alle eksamener i forårssemesteret 2021 afvikles som udgangspunkt på digitale platforme. Der kan tillades fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale m.v.

  Du skal derfor forvente, at dine eksaminer i forårssemesteret 2021 som udgangspunkt afvikles digitalt. Du får direkte besked fra dit studie om den konkrete afvikling af din eksamen.

  Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til eksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

  Jeg har en projekteksamen, hvor vi i en gruppe har udarbejdet en fælles projektrapport. Hvordan bliver eksamen afviklet?

  Som udgangspunkt vil alle projekteksaminer blive afholdt digitalt. Det betyder, at I skal aflevere en fælles projektrapport. Herefter bliver der planlagt en digital mundtlig prøve for jer.

  Studienævnet vil hurtigst muligt orientere dig og de øvrige gruppemedlemmer om de praktiske forhold vedrørende prøven.

  Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til projekteksamen, kan du kontakte din studiesekretær.

  Der er planlagt en skriftlig stedprøve på min uddannelse. er det muligt for mig at deltage i denne eksamen?

  Alle eksamener i forårssemesteret 2021 afvikles som udgangspunkt på digitale platforme. Der kan dog tillades fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale m.v.

  Hvis ikke studienævnet vurderer, at prøveformen kan omlægges til digitale platforme, kan stedprøven derfor godt afvikles fysisk. Der er også mulighed for, at prøveformen ændres til f.eks. en skriftlig hjemmeopgave.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt.

  Hvis du har spørgsmål til en planlagt stedprøve, kan du kontakte din studiesekretær.

  Jeg har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og har på den baggrund fået dispensation til særlige prøvevilkår. Hvordan forholder jeg mig til en ændret prøveform?

  Du vil som udgangspunkt have ret til de samme særlige prøvevilkår (f.eks. ekstra tid, digitale hjælpemidler eller andet), selvom prøveformen ændres. Det gælder også, hvis din prøve bliver udskudt.

  Hvis prøveformen ændrer sig på en måde, hvor du er nødt til at søge om nye eller andre særlige prøvevilkår, skal du hurtigst muligt sende en dispensationsansøgning til dit studienævn.

  Uanset hvordan og hvornår prøven afvikles, vil studienævnet hurtigst muligt orientere dig om de praktiske forhold vedrørende prøven. Hvis der er planlagt prøver på din uddannelse den kommende tid, opfordres du derfor til at tjekke din AAU-mail hyppigt

  Hvis du har spørgsmål til særlige prøvevilkår, kan du kontakte din studiesekretær.

  Jeg ved ikke om mit IT-udstyr klar til den virtuelle eksamen.

  Du får en mødeindkaldelse til din eksamen i god tid før eksamen. Du kan logge på mødet så snart du har fået mødeindkaldelsen, for at tjekke at det virker.

  Hvis du har udfordringer eller spørgsmål til dit udstyr, kan du kontakte en af AAU’s it-supportere (9940 2020), se åbningstider på ITS hjemmeside.

  jeg har fået besked fra mit studie om, at min prøve skal afvikles fysisk. hvad skal jeg være opmærksom på?

  Eksaminer med fysisk fremmøde kan tillades under hensyntagen til krav om afstand og hygiejne. Du skal selv være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

   

  ENGLISH

  AN ORAL EXAM IS PLANNED IN MY PROGRAMME. IS THE EXAM CONDUCTED PHYSICALLY OR DIGITALLY?

  In general, all exams in the Spring Semester 2021 are conducted on digital platforms. Physical attendance may be permitted in connection with the examination where the conversion to digital examination is not practicable or if, in other exceptional cases, it is deemed necessary, e.g. in laboratory, clinic and workshop training, examination rooms, etc.

  Therefore, you should generally expect your exams in the Spring Semester 2021 to be conducted digitally. You will be notified directly by your study programme on how your examination will take place.

  If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about the exam, you may contact your programme secretary.

  I HAVE A PROJECT EXAM, WHERE WE IN A GROUP HAVE PREPARED A JOINT PROJECT REPORT. HOW WILL THE EXAM BE CONDUCTED?

  In general, all project exams will be conducted digitally. This means that you must submit a joint project report. A digital oral exam will then be planned for you.

  The study board will inform you and the other group members as soon as possible on the practicalities of the exam.

  If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about the project exam, you may contact your programme secretary.

  AN ON-SITE WRITTEN EXAM IS PLANNED IN MY PROGRAMME. IS IT POSSIBLE FOR ME TO TAKE THE EXAM?

  In general, all exams in the Spring Semester 2021 are conducted on digital platforms. Physical attendance may be permitted in connection with the examination where the conversion to digital examination is not practicable or if, in other exceptional cases, it is deemed necessary, e.g. in laboratory, clinic and workshop training, examination rooms, etc.

  Therefore, if the study board assess that the exam format cannot be converted to digital platforms, the on-site exam may be conducted physically. There is also the possibility of changing the exam format, for example, to a written assignment done at home.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about a planned on-site exam, you may contact your programme secretary.

  I HAVE A MENTAL OR PHYSICAL IMPAIRMENT AND HAVE BEEN GRANTED AN EXEMPTION FOR SPECIAL EXAM CONDITIONS. HOW DO I PROCEED WITH A MODIFIED EXAM FORMAT?

  As a rule, you will be entitled to the same special exam conditions (such as extra time, digital aids or other) even though the exam format changes. This also applies if your exam is postponed.

  If the exam format changes such that you have to apply for new or other special exam conditions, you must send an application for exemption to your study board as soon as possible.

  Regardless of how and when the exam is conducted, the study board will inform you as soon as possible on the practicalities of the exam. If exams are planned in your programme in the coming days, you are encouraged to check your AAU email frequently.

  If you have questions about special exam conditions, you may contact your programme secretary.

  I DON'T KNOW IF MY IT EQUIPMENT IS READY FOR THE VIRTUAL EXAM.

  You will receive a meeting request for your exam well in advance of the exam. You can log on to the meeting as soon as you get the meeting request to make sure it's working.

  If you have challenges or questions about your equipment, please contact one of AAU's IT supporters (+45 9940 2020), see opening hours on ITS website.

  I HAVE BEEN INFORMED BY MY STUDY PROGRAMME THAT MY EXAM MUST BE CONDUCTED PHYSICALLY. WHAT SHOULD I BE AWARE OF?

  Examinations with physical attendance may be permitted taking into account requirements of distance and hygiene. You must be aware that you must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.

 • +

  02. Undervisning og forelæsninger | Teaching activities and lectures

  Hvad sker der med min undervisning og mine forelæsninger?

  Som udgangspunkt afvikles undervisningen i forårssemesteret 2021 på digitale platforme. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde.

  Fra 12. april får et antal studerende adgang til campus for undervisning og projektarbejde samt specialeskrivning med tilhørende laboratorieadgang. De berørte studerende får direkte besked fra deres studie.

  Vær opmærksom på, at de studerende, der får tilladelse til at møde fysisk op på campus, skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

  jeg er afgangsstuderende. får jeg adgang til universitetet?

  Adgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer får mulighed for at vende tilbage på campus med 50 % fremmøde. Såfremt du går på en uddannelse, hvor dette er en mulighed, vil du blive kontaktet af dit studie.

  mit studie har orienteret mig om, at jeg må deltage i aktiviteter på campus efter den 12. april. hvad skal jeg være opmærksom på?

  Enkelte undervisningsaktiviteter med fysisk fremmøde kan tillades under hensyntagen til krav om afstand og hygiejne. Du skal selv være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

   

  English

  WHAT HAPPENS TO MY TEACHING ACTIVITIES AND LECTURES?

  In general, all lectures will be conducted on digital platforms in the Spring Semester 2021. However, there may be special cases, such as laboratory, clinic or workshop instruction, where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person.

  From 12 April, a number of students will have access to the campus for teaching and project work as well as thesis writing with associated laboratory access. Students will be notified directly by their programme.

  Please note that students who are allowed to show up physically on campus must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.

  I'M A FINAL YEAR STUDENT. DO I GET ACCESS TO THE UNIVERSITY?

  Students in their final year of programme with many practice elements will have the opportunity to return to campus with 50 percent attendance. If you are enrolled in a programme where this is an option, you will be contacted by your study programme.

  MY STUDY HAS INFORMED ME THAT I AM ALLOWED TO PARTICIPATE IN ACTIVITIES ON CAMPUS AFTER THE 12 APRIL. WHAT SHOULD I BE AWARE OF?

  Single educational activities with physical attendance may be permitted, taking into account requirements of distance and hygiene. You must be aware that you must be able to present a negative corona test that is no more than 72 hours old.

 • +

  03. Test | Test

  Alle medarbejdere og studerende skal kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, for at kunne få adgang til universitetet.

   

  Hvor kan jeg få en coronatest?

  Du kan få en coronatest på alle de offentlige testcentre, uanset om de udfører lyntest eller PCR-test.

  Derudover opretter AAU som supplement til de offentlige testcentre fire egne lyntestfaciliteter: To på campus i Aalborg, et i Esbjerg og et på campus i København. Du finder dem på følgende adresser:

  • Rendsburggade 14 (CREATE) i Aalborg
  • Fibigerstræde 15 i Aalborg
  • Erhvervsakademi Sydvest (EASV) i Esbjerg
  • Bygning D, Frederikskaj 10A i København

  Se yderligere information om adresser og åbningstider i boksen til højre på denne side.

  Det skal understreges, at AAU’s egne lyntestfaciliteter kun er et supplement til de offentlige testcentre. Vi opfordrer til, at du fortrinsvis benytter de offentlige testcentre.

  Hvornår skal jeg testes?

  Når du færdes indendørs på universitetet skal du til enhver tid kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel fra tidspunktet for podningen. Hvis der er gået mere end 72 timer, siden du sidst blev testet (med negativt resultat), skal du testes igen, før du kan komme ind på campus.

  Hvilken form skal dokumentation for negativ coronatest have?

  Dokumentationen kan være enten i papirformat eller elektronisk. Den skal indeholde følgende oplysninger:

  • Den testede persons navn svarende til personens navn på det medbragte studie- eller medarbejderkort, pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  • Tidspunktet for testen.
  • Resultatet af testen.

  Hvor skal jeg fremvise min test for at få adgang til universitetet?

  Du skal ikke fremvise din test et bestemt sted for at få adgang til universitetet. Men der vil blive foretaget regelmæssige stikprøvekontroller på alle campusser. Din dokumentation for negativ coronatest skal kunne fremvises på forlangende.

  Hvad sker der, hvis jeg ikke kan fremvise en negativ coronatest?

  Så vil du blive bedt om at forlade universitetsbygningen øjeblikkeligt. Du kan komme tilbage, når du har dokumentation for en negativ coronatest.

  Kan jeg blive undtaget for at skulle fremvise en negativ coronatest?

  Kun hvis du har en lægeerklæring på, at du er undtaget fra at blive coronatestet. Så skal du fremvise denne lægeerklæring i stedet.

  Jeg har været smittet med coronavirus. Skal jeg også fremvise en negativ test?

  Hvis du har været smittet med coronavirus inden for de seneste 12 uger og har overstået dit sygdomsforløb/karantæneperiode, skal du i stedet kunne fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage gammelt.

  Jeg er vaccineret mod coronavirus. Skal jeg også fremvise en negativ test?

  Ja. Indtil videre kan vaccine mod coronavirus ifølge myndighederne ikke erstatte en negativ test.

   

  English

  All staff and students must be able to present documentation of a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old in order to be able to enter the university.

   

  Where can I get a coronavirus test?

  You can get a coronavirus test at all public test centres, whether they perform rapid tests or PCR tests.

  Also, as a supplement to the public test centres, AAU is setting up four of its own rapid test facilities: Two on the Aalborg campus, one in Esbjerg and one on the Copenhagen campus. You'll find them at the following addresses:

  • Rendsburggade 14 (CREATE) in Aalborg
  • Fibigerstræde 15 in Aalborg
  • Business Academy SouthWest (EASV) in Esbjerg
  • Building D, Frederikskaj 10A in Copenhagen

  See further information about adresses and opening hours to the right on this page.

  Please note that AAU's own rapid test facilities are only intended as a supplement to the public test centres. We encourage you to mainly use the public test centres.

  When should I be tested?

  When you are indoors at the university, you must at all times be able to present documentation of a negative coronavirus test that is less than 72 hours old from the time the swab was taken. If it's been more than 72 hours since you were last tested (with negative results), you'll need to be tested again before you can enter campus.

  What type of documentation of a negative coronavirus test do I need?

  The documentation can be either in paper format or electronic. It must contain the following information:

  • The name of the person tested must correspond to the person's name on the student or employee ID card, passport, driver's license, health insurance card or other publicly issued ID card
  • Time of the test
  • Result of the test

  Where do I need to present my test to enter the university?

  You don't need to present your test at a specific location to enter the university. However, regular random checks will be carried out on all campuses. Your documentation for a negative coronavirus test must be available on request.

  What happens if I can't present a negative coronavirus test?

  Then you will be asked to leave the university building immediately. You can come back when you have documentation of a negative coronavirus test.

  Can I be exempted from presenting a negative coronavirus test?

  Only if you have a medical certificate that you are exempt from coronavirus testing. You must then present this medical certificate instead.

  I've been infected with coronavirus. Do I also need to present a negative test?

  If you have been infected with coronavirus within the last 12 weeks and have completed your disease course/quarantine period, you should instead be able to present a positive test response that is at least 14 days old.

  I'm vaccinated against coronavirus. Do I also need to present a negative test?

  Yes. According to the authorities, thus far a coronavirus vaccine cannot replace a negative test.

 • +

  04. Gruppearbejde og projektarbejde | Group work and project work

  Må vi fortsætte gruppearbejdet derhjemme?

  Ja, de studerende må fortsat gennemføre gruppearbejdet hjemmefra. For nogle projektgrupper vil der endvidere være mulighed for at lave gruppearbejde i et vist omfang på campus efter den 12. april 2021, idet et antal studerende efter denne dato får adgang til campus for undervisning og projektarbejde samt specialeskrivning med tilhørende laboratorieadgang. De berørte studerende får direkte besked fra deres studie.

  Kan jeg fortsat få vejledning?

  Ja, det kan du, men al vejledning vil som udgangspunkt foregå virtuelt i forårssemesteret 2021. Kontakt din vejleder for at aftale nærmere.

  Jeg er ved at skrive projektrapport/speciale. Kan jeg kan få udsat afleveringen, fordi universitetet er lukket?

  Ikke nødvendigvis. Drøft i første omgang med din vejleder, hvilke muligheder du har for at skrive specialet i den nuværende situation. Hvis du stadig ønsker udsættelse, kan du skrive en ansøgning om dispensation for afleveringsfristen til dit studienævn. Ansøgningen skal være skriftlig og begrundet, og du skal medsende eventuel dokumentation.

  Studienævnet, som behandler din ansøgning, har mulighed for at tildele dispensation, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Afgørelsen vil følge studienævnets praksis på området.

  Mine børn kan ikke komme i skole, og jeg kan derfor ikke færdiggøre mit projekt til tiden. Kan jeg få forlænget fristen?

  Du skal søge en dispensation ved studienævnet, hvis du ikke kan aflevere dit projekt til tiden. Som dokumentation kan du eksempelvis vedlægge en kopi af dit og dit barns sundhedskort.

  Hvis du har spørgsmål til dispensation for afleveringsfristen, kan du kontakte studienævnssekretæren.

  Jeg har brug for materiale fra Universitetsbiblioteket (AUB). Kan jeg få det?

  ​Universitetsbiblioteket AUB er delvis åbent. Der arbejdes på at afklare, om en yderligere åbning er mulig, når de offentlige biblioteker efter planen genåbner 21. april. Hold øje med AUB’s hjemmeside www.aub.aau.dk for yderligere oplysninger.

   

  English

  CAN WE CONTINUE THE GROUP WORK AT HOME?

  Yes, students may continue to carry out group work from home. For some project groups, it will also be possible to do group work on campus after 12 April 2021, because a number of students after that date will be allowed access to campus for teaching and project work as well as thesis writing with associated laboratory access. Students will be notified directly by their programme.

  CAN I CONTINUE TO GET SUPERVISION?

  Yes, you can, but all supervision will basically take place virtually in the Spring Semester 2021. Contact your supervisor to make further arrangements.

  I'M WRITING A PROJECT REPORT/THESIS. CAN THE SUBMISSION DATE BE POSTPONED BECAUSE THE UNIVERSITY IS CLOSED?

  Not necessarily. First, discuss your options with your supervisor for writing the thesis in the current situation. If you still want a postponement, you can apply in writing to your study board for an exemption on the submission deadline. The application must be in writing; you must provide justification for the exemption; and you must include any documentation.

  The study board that reviews your application has the option of granting an exemption if there are special circumstances. The decision will be based on the study board's practice in this area.

  MY CHILDREN CANNOT ATTEND THEIR SCHOOL AND THEREFORE I CANNOT COMPLETE MY PROJECT ON TIME. CAN I EXTEND THE DEADLINE?

  If you cannot submit your project on time, you may apply to the study board for an exemption. You may attach documentation such as a copy of your and your child’s health insurance card.

  If you have questions on an exemption for the submission deadline, you may contact the study board secretary.

  I NEED MATERIAL FROM AALBORG UNIVERSITY LIBRARY (AUB). CAN I HAVE IT?

  ​The University Library AUB is partly open. Work is ongoing to determine whether further opening is possible when public libraries are scheduled to reopen on April 21. Keep an eye on the AUB website www.aub.aau.dk for further information.

 • +

  05. Projektorienteret forløb/Praktik i Danmark | Project-Oriented Study/internship in Denmark

  Jeg er i gang med praktik eller projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark. Kan jeg fortsætte?

  Det er en konkret vurdering, om de enkelte elementer i praktikken/det projektorienterede forløb fortsat kan gennemføres inden for de gældende retningslinjer. Du kan fortsat deltage i praktik/projektorienteret forløb som en del af uddannelsen, hvis det vurderes ansvarligt af både AAU og virksomheden – naturligvis under forudsætning af, at de sundhedsfaglige retningslinjer efterleves. Drøft din situation med din studieleder.

   

  English

  I am doing an internship or project-oriented course in a company in Denmark. Can I continue?

  It is a specific assessment whether the individual elements of the internship/project-oriented course can continue to be carried out within the current guidelines. You can continue to participate in internship/project-oriented work as part of the study programme if it is assessed responsibly by both AAU and the company – provided, of course, that the healthcare guidelines are followed. Discuss your situation with your head of studies.

 • +

  06. SU og Studieaktivitet I SU and study activity

  Får jeg SU, mens universitetet er fysisk lukket?

  Ja. Hvis du er studieaktiv, mens universitetet er fysisk lukket, bliver din SU bliver ikke påvirket.

  Skal jeg være studieaktiv, mens universitetet er lukket?

  Ja. Hvis du vil oppebære SU, skal du være studieaktiv, mens universitetet er lukket.

   

  English

  Do I get SU while the university is physically closed?

  Yes. If you are actively participating in studies while the university is physically closed, your SU will not be affected.

  Should I be actively participating in studies while the university is closed?

  Yes. If you want to receive SU, you must be actively participating in studies while the university is closed.

 • +

  07. Rejser til udlandet / Trips abroad

  Jeg skal på studietur i dette semester. Kan jeg komme af sted?

  Nej. AAU aflyser alle planlagte studierejser i resten af semesteret. Henvend dig til arrangøren af studieturen for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

  Der må ikke planlægges nye studieture indtil videre.

  Jeg skal på praktik- eller udvekslingsophold i udlandet. Kan jeg komme det?

  Det kommer an på, hvor du skal hen og hvornår. Rådfør dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning og evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside og drøft derefter sagen med din studieleder.                                                                       

  Jeg har bopæl i danmark / jeg har studenteropholdstilladelse og været på rejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har været på rejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser, opfordres du kraftigt til at overholde de danske myndigheders retningslinjer for hvordan du skal forholde dig efter udenlandsrejser, som du finder her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/  

  Jeg er optaget/indskrevet som studerende på AAU, men har bopæl i et land, hvor udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser. Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til indrejse i Danmark og ankomst til AAU?

  Du kan som udgangspunkt rejse ind i Danmark, hvis din indrejse opfylder et anerkendelsesværdigt formål (f.eks. arbejde i Danmark). Det betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse i Danmark alene at være studerende. Bemærk, at der gælder særlige regler om anerkendelsesværdige formål for rejsende fra Storbritannien og Sydafrika.

  Vær opmærksom på, at der gælder særlige retningslinjer for rejsende fra grænselandet samt Grønland og Færørerne. Læs mere her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/personer-der-rejser-til-danmark-med-fly (Færøerne og Grønland) og https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/bopael-i-graenselandet (Grænselandet dvs. Slesvig-Holsten, Sydsverige og Västsverige)

  Du kan finde mere information om regler for indrejse samt anerkendelsesværdige formål her: https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark/for-personer-med-bopael-i-karantaenelande

  Studerende med opholdstilladelse kan rejse ind i Danmark i overensstemmelse med de danske myndigheders retningslinjer.

   

  English

  I'M GOING ON A STUDY TRIP THIS SEMESTER. CAN I GO?

  No. AAU is cancelling all scheduled study trips for the remainder of the semester. Contact the organizer of the study trip to find out how to proceed.

  No new study trips may be planned until further notice.

  I'M GOING ON AN INTERNSHIP OR AN EXCHANGE STAY ABROAD. CAN I GO?

  It depends on where you're going and when. Consult the Ministry of Foreign Affairs travel advisory information and the Danish Health and Medicines Authority website, and then discuss the matter with your head of studies.                                                     

  I AM RESIDENT IN DENMARK / I HAVE STUDENT RESIDENCE PERMIT AND BEEN TRAVELING TO A COUNTRY WHERE THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ADVISES AGAINST ALL UNNECESSARY TRAVEL. HOW SHOULD I PROCEED?

  If you have been travelling to a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against all non-essential travel, you are strongly encouraged to comply with the Danish Health Authorities' guidelines on how to proceed after foreign travel, which you will find here: https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/  

  I AM ADMITTED/ENROLLED AS A STUDENT AT AAU, BUT RESIDE IN A COUNTRY WHERE THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS ADVISES AGAINST ALL NON-ESSENTIAL TRAVEL. HOW SHOULD I RELATE TO ENTRY INTO DENMARK AND ARRIVAL AT AAU?

  As a rule, you can enter Denmark if your entry fulfils a worthy purpose (e.g. work in Denmark). It is not considered a worthy purpose to be a student. Please note that special rules on worthy purposes apply to travellers from the UK and South Africa.

  Please note that special guidelines apply to travellers from the border regions as well as Greenland and the Faroe Islands. Read more here: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/regarding-persons-travelling-to-denmark-by-air (Faroe Islands and Greenland) and https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/persons-resident-in-the-border-regions (Border regions i.e. Schleswig-Holstein, Southern Sweden and West Sweden)

  You can find more information about entry rules and worthy purposes here: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/persons-resident-in-countries-outside-of-denmark

  Students with a valid residence permit can enter Denmark in accordance with the Danish authorities' guidelines.

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

Tekniske spørgsmål | Technical questions

Gode links | Useful links

Generelt råd til alle studerende:

Hvis du oplever udfordringer med at få hjemmestudiet til at fungere, kan du tale om situationen med din vejleder, din underviser eller din studieleder. Du kan også henvende dig til AAU Studievejledning

Find råd og hjælp på disse sider:

english

General advice to all students:

If you have difficulties getting the home study periode to work properly you can discuss the situation with you supervisor, your teacher og the head of your programme. You can also contact AAU Student Guidance.

Find further guidance on these websites: