Uddannelse
Forskning
Samarbejde

FAQ Studerende/Students - AAU & Coronavirus

Forebyg coronasmitte på campus / Prevent the spread of COVID-19 at campus

Hele efterårssemesteret 2020 er det vigtigt, at I studerende husker at tage de forholdsregler, som videoen herunder forklarer, for at mindske risikoen for smittespredning på campus. / 
Throughout the fall semester 2020 it is important that you as a student remember to the precautions described in the video below to prevent the spread of covid-19 at campus.
 

 

FAQ FOR STUDERENDE OM AAU OG CORONAVIRUS

OPDATERET 28. oktober 2020 KL.14.00

Information om delvist krav om mundbind på AAU under punkt 7.

FAQ FOR STUDENTS ABOUT AAU AND CORONAVIRUS

UPDATED 28 October 2020 AT 14:00

Information about partial requirement for face masks at AAU under item 7.

FAQ - dansk | english

 • +

  01. Særlige risikogrupper | Higher risk groups

  Jeg er i en særlig risikogruppe eller bor sammen med en person i særlig risikogruppe. Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg skal tilbage på universitetet?

  Det vil variere fra studie til studie og fra situation til situation. Tal med din studiesekretær om, hvordan du bedst overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko) , og hvordan universitetet har mulighed for at hjælpe dig.

  Det kan også være en fordel at tale med din egen læge for at afklare, hvordan du bedst forholder til den fysiske undervisning og eksamen.

   

  Engelsk

  I am in a higher risk group or living with someone in a higher risk group. What precautions should I take at the university?

  It will differ from programme to programme and from situation to situation. Talk to your programme secretary about how to best be able to comply with the health authorities’ recommendations to people in higher risk groups (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko), and how the university may help you.

  You may also talk to your own doctor in order to find out how best to handle physical teaching activities situation and exams.

 • +

  02. Undervisning og forelæsninger | Teaching activities and lectures

  Hvor meget undervisning og hvor mange forelæsninger vil stadig foregå online, og hvor meget vil foregå fysisk på universitetet?

  Det vil variere fra uddannelse til uddannelse. Generelt betyder myndighedernes afstandskrav, at AAU’s lokaler kun kan operere med væsentligt nedsat kapacitet. Derfor vil det stadig være nødvendigt at gennemføre dele af undervisningen online. Der kan også blive tale om at lægge visse aktiviteter sidst på eftermiddagen eller om aftenen.

  AAU ønsker, at alle studerende får størst mulig andel af fysisk undervisning i efterårssemesteret 2020, samtidig med, at vi sikrer, at alle aktiviteter gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Vi lægger især vægt på, at studerende på første semester af bachelor- og kandidatstudier får mulighed for at mødes fysisk på universitetet.

  OBS 18. september: Trods særlige foranstaltninger, herunder hjemmearbejde for visse medarbejdere, fortsætter fysisk undervisning på AAU som planlagt indtil videre.

   

  Hvilke foranstaltninger har universitetet indført for at imødegå coronasmitte ved undervisning og forelæsninger?

  På universiteterne kan sundhedsmyndighedernes generelle krav om en meters afstand fraviges ved grupper på mindre end 30 personer. Flere af AAU’s uddannelser har derfor delt større hold op i mindre klynger, som altid skal undervises og sidde sammen. I auditorier og seminarrum er det tydeligt markeret, hvor de enkelte klynger må sætte sig. Det er meget vigtigt, at du som studerende altid holder dig til de medstuderende i din egen klynge og ikke sætter dig sammen med andre klynger.

  I andre tilfælde vil det kun være muligt at sætte sig på hvert andet sæde i lokalet.

  Undervisningen bliver så vidt muligt planlagt, så der er god tid til at komme ind og ud af lokalet. Det er nemlig også vigtigt at undgå at stimle sammen ved døren før og efter forelæsningen.

  Underviseren vil udpege studerende, som skal sørge for at spritte borde og kontaktoverflader i lokalet af efterfølgende.

  Ved visse former for undervisningsaktiviteter (f.eks. i nogle laboratorier) vil det være særlig vanskeligt at opretholde den nødvendige afstand eller at undgå at blande de faste klynger. I disse tilfælde vil mundbind være påbudt. Se mere under punktet ”Mundbind” i denne FAQ.

   

  Engelsk

  How many teaching activities and how many lectures will still take place online and how many will take place physically at the university?

  It will differ from programme to programme. In general, the distance requirements imposed by the authorities mean that seminar rooms and auditoriums can only operate with significantly reduced capacity. Therefore, it will still be necessary to conduct part of the programmes online. It may also be necessary to schedule activities late afternoon or in the evening.

  AAU wishes that all students receive the largest possible part of programme activities physically during the fall semester 2020, while at the same time making sure that all activities are carried out in healthwise sound ways and in compliance with authority requirements. We put extra emphasis on giving students on the first semester of bachelor and master studies the possibility to meet physically each other at the university.

  OBS 18 September: Despite special precautions, including working from home for certain staff, physical teaching activities continue as planned until further notice.

   

  What precautions has the university introduced in order to reduce the risk of infection during teaching activities and lectures?

  The universities are allowed to deviate from the distance requirement of one meter in clusters of less than 30 students. Therefore, a number of AAU’s programmes have split larger groups into smaller clusters of students, who must at all times sit together during teaching activities. In auditoriums and seminar room it is clearly marked where the different clusters are allowed to sit. It is very important that you as a student always stick to the other students in your cluster and never sit with other clusters.

  In other cases it will only be possible to sit on every second seat in the room.

  To the largest possible extend teaching activities will be arranged so there is ample time to enter and exit the room. This is because it is important to avoid close gathering around the door before and after lectures.

  The lecturer will designate a number of students who are responsible for disinfecting tables and joint contact points after the activity.

  Certain teaching activities (for instance in some laboratories) will be difficult or impossible to carry out while still maintaining the required distance or avoiding mixing the regular clusters. In these cases facemasks will be required. See more under “Facemasks” in this FAQ.

 • +

  03. Gruppearbejde | Group work

  Må vi mødes fysisk til gruppearbejde?

  Ja, men I skal sørge for god håndhygiejne og så vidt muligt overholde afstandskravene – også selv om I er i samme klynge.

   

  Skal vi gøre noget særligt for at holde grupperummene rene?

  Ja. I skal selv spritte borde og kontaktoverflader af, når I forlader grupperummet. Universitetet sørger for, at der er remedier (wipes) i grupperummene, og står stadig for den almindelige rengøring.

   

  Engelsk

  Are we allowed to meet physically for group work?

  Yes, but you must ensure proper hand hygiene and as much as possible comply with the distance requirements – even if you are in the same cluster.

   

  Should we do anything in particular to keep the group rooms clean?

  Yes. You are expected to disinfect tables and joint contact points when you leave the group room The university will place cleaning remedies (wipes) in the group rooms and is still in charge of ordinary cleaning.

 • +

  04. Coronasmitte | Corona infection

  Hvad sker der, hvis der opstår et større udbrud af smitte på AAU?

  Det afhænger af udbruddets karakter. AAU har indført en procedure, som betyder, at alle konstaterede tilfælde af coronasmitte på universitetet meldes ind til AAU’s coronaberedskab. Coronaberedskabet sikrer, at de involverede får den nødvendige rådgivning og hjælp via myndighedernes coronasmitteopsporing. Der kan blive tale om, at større eller mindre grupper af medarbejdere og/eller studerende sendes hjem i selvisolation.

   

  Jeg har mistanke om, at jeg er blevet smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet og kontakte din læge med henblik på vurdering og evt. test. Du skal også orientere din studieleder.

  Hvis du har mistanke om, at du er smittet med coronavirus op til en eksamen, skal du hurtigst muligt også orientere din studiesekretær.

   

  Jeg har fået konstateret COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig.

  Du skal blive hjemme fra universitetet og orientere din studieleder enten ved at kontakte studielederen direkte på mail eller telefon eller via dette link: Registrering af COVID-19 Smitte. Studielederen kan bl.a. være behjælpelig med at opspore nære kontakter på universitetet.

  Følg derudover Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

  Hvis du er smittet med coronavirus op til en eksamen, skal du hurtigst muligt også orientere din studiesekretær. For at du kan sygemeldes fra eksamen, kan studienævnet kræve dokumentation. Du kan derfor med fordel medsende dokumentation for en coronatest eller en lægeerklæring.

  Du må vende tilbage til universitetet, når du har været symptomfri i 48 timer. Hvis du ikke har haft symptomer, må du vende tilbage til universitetet syv dage efter testtidspunktet.

   

  En af mine medstuderende har fået konstateret COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær kontakt med den syge, at du skal blive hjemme, kontakte din læge og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  I pjecen kan du også læse, hvordan man definerer en nær kontakt. Selv om du er en del af den samme klynge som den smittede, anses du ikke nødvendigvis som en nær kontakt. Det er myndighedernes coronasmitteopsporing, der kan vurdere, om du er en nær kontakt.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en person, som har symptomer på coronasmitte. Hvad skal jeg gøre?

  Medmindre du også selv har symptomer, skal du ikke gøre noget og kan komme på universitetet som normalt. Det er først, hvis personen bliver konstateret smittet med coronavirus, at du vil blive betragtet som en nær kontakt og skal selvisolere dig og blive testet.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal orientere din studieleder, blive hjemme fra universitetet og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  Hvis du er smittet med coronavirus eller hjemsendt i selvisolation sop til en eksamen, skal du hurtigst muligt også orientere din studiesekretær. For at du kan sygemeldes fra eksamen, kan studienævnet kræve dokumentation. Du kan derfor med fordel medsende dokumentation for en coronatest eller en lægeerklæring.

  Du skal som hovedregel have to coronatests. Du må vende tilbage til universitetet, hvis svaret på den første test er negativt.

   

  Jeg er blevet sendt hjem i selvisolation, fordi jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvornår må jeg komme tilbage på universitetet?

  Det må du, når du kan fremvise en negativ coronatest, eller når der er gået 14 dage, siden du var i kontakt med den smittede.

   

  Mit barn er sendt hjem fra skole/institution, fordi et andet barn er smittet med coronavirus. Jeg har ikke andre pasningsmuligheder, så jeg er nødt til at blive hjemme. Hvad skal jeg gøre?

  Du kan rådføre dig med din studiesekretær i forhold til mulighederne for at følge undervisningen online. Universitetet er dog ikke forpligtet til at tilbyde både online og fysisk undervisning. Alternativt kan du kontakte en medstuderende og forhøre dig om mulighederne for, at han eller hun kan optage undervisningen eller tage noter fra undervisningen. Det er dog kun lovligt at optage undervisningen, hvis underviserne giver samtykke til det.

   

  Engelsk

  What happens if there is a larger outbreak at AAU?

  It depends on the extend and character of the outbreak. AAU has introduced a procedure which means that all confirmed cases of corona infection at the university is reported to AAU’s Corona Task Force. The task force will ensure that everybody involved receives the necessary counselling and help through the Danish health authorities’ Corona Tracking. It may be decided to send home smaller or larger groups of employees or students.

   

  I suspect that I have been infected with coronavirus. What should I do?

  If you experience symptoms of corona infection you should stay at home and contact your doctor with the purpose of a medical assessment and possible test. You must also in form your head of studies.

  If you suspect that you have been infected with coronavirus shortly before an exam you should also inform your programme secretary as soon as possible.

   

  I have tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home and inform your head of studies either by contacting him/her directy by mail or phone or by clicking this link: Registration form for COVID-19 infection. Your head of studies may be able to help you identify close contacts at the university.

  You should also follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you test positive for novel coronavirus

  If you have been infected with coronavirus shortly before an exam you should also inform your programme secretary as soon as possible. In order to report absent from an exam due to sickness the board of study may demand that you provide documentation. Therefore, it may be a good idea to attach documentation for a coronatest or a medical attestation.

  You are allowed back at the university when you have been without symptoms for 48 hours. If you have had no symptoms you are allowed back at the university seven days after you had the test done.

   

  One of my co-students has tested positiv for coronavirus. What should I do?

  In most cases you don’t need to do anything. It is only if you have been in close contact with the infected person that you must stay at home, contact your doctor and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  In the booklet you can also read how a close contact is defined. Being in the same cluster as the infected student does not automatically mean that you are a close contact. It is the Corona Tracking of the health authorities who can determine if you should be defined as a close contact.

   

  I have been in close contact with a person who has symptoms of corona infection. What should I do?

  Unless you have symptoms yourself, you don't have to do anything and may come to the university as usual. It is only if the person is confirmed infected with coronavirus that you will be considered a close contact and must quarantine yourself and get tested.

   

  I have been in close contact with a corona-infected person.  What should I do?

  You should inform your head of studies, stay at home and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  If you have been infected with coronavirus shortly before an exam you should also inform your programme secretary as soon as possible. In order to report absent from an exam due to sickness the board of study may demand that you provide documentation. Therefore, it may be a good idea to attach documentation for a coronatest or a medical attestation.

  As a rule you should take two coronatests. You are allowed back at the university if the first test comes back negative.

   

  I have been sent home in quarantine because I have been in close contact with a person who has tested positive for coronavirus. When can I go back to the university?

  You can go back to the university when you can procure a negative corona test or it has been 14 days since you were in contact with the infected person.

   

  My child has been sent home from school/institution, because another child is infected with coronavirus. I have no other options for daycare, so I have to stay at home. What should I do?

  You can discuss with your programme secretary what options are available for following your programme online. However, the university is not obliged to offer both physical and online teaching activities. Alternatively you can contact a fellow student and ask if he or she can record or take notes for you from the session. It is only legal to record a lecture if the lecturer agrees to it.

   

 • +

  05. Sociale arrangementer | Social events

  Må vi afvikle sociale arrangementer på AAU?

  Nej. På grund af regeringens udvidelse af restriktionerne 18. september skal alle sociale arrangementer og aktiviteter på AAU aflyses frem til og med 31. oktober. Det er derfor ikke tilladt at afholde receptioner, cafeer, fejringer, sangaftener og andre formelle eller uformelle sociale sammenkomster.

  Hvis et arrangement indeholder både et fagligt og et socialt element, må den faglige del afholdes, men den sociale del aflyses.

   

  Engelsk

  Are we allowed to hold social events at AAU?

  No. Because of the Danish government's extension of restrictions on 18 September all social events and activitites at AAU must be cancelled up til and including 31 October. It is therefore not allowed to hold receptions, cafees, celebrations, song evenings, or other formal or informal social gatherings.

  If an event contains both a professional and a social aspect, the professional part may be held, but the social part must be cancelled.

   

 • +

  06. Områder i Danmark med særlige restriktioner | Areas in Denmark with special restrictions

  Jeg bor i et område, hvor myndighederne har indført særlige restriktioner på grund af coronaudbrud. Må jeg stadig komme på universitetet?

  Ja. Så længe de særlige restriktioner ikke indebærer, at du ikke må forlade området eller skal selvisolere dig.

   

  Engelsk

  I live in an area where the authorities have introduced special restrictions because of a corona outbreak. Am I still allowed to go to the university?

  Yes, as long as the restrictions do not proscribe that you are not allowed to leave the areas or that you must stay in quarantine.

 • +

  07. Mundbind | Facemasks

  Skal jeg bære mundbind på universitetet på noget tidspunkt?

  Ja, regeringen har fra 29. oktober indført et delvist krav om mundbind på de videregående uddannelsesinstitutioner. Kravet gælder både for ansatte, studerende og gæster og betyder, at alle skal bære mundbind, når de færdes indendørs på gangarealer og i fællesområder på AAU.

  Der er følgende undtagelser fra kravet om mundbind:

  • Studerende skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i seminarrum, laboratorier, værksteder og andre lokaler, som bruges til holdundervisning. Der skal dog bæres mundbind ved indgang til og udgang fra lokalerne. Ved undervisning af blandede klynger, hvor afstandskravet på minimum 1 meter ikke opretholdes, skal der fortsat også bæres mundbind.
  • Undervisere skal ikke bære mundbind, når undervisningen er påbegyndt. Dette gælder uanset, om de underviser stående eller siddende. Undervisere skal dog opretholde 2 meters afstand til nærmeste tilhørere. Undervisere skal bære mundbind ved indgang til og udgang fra undervisningslokalet.
  • Der skal ikke bæres mundbind, når man sidder ned i kantiner, spiserum, studieområder, biblioteker og grupperum. Der skal dog bæres mundbind ved indgang til og udgang fra disse lokaler/områder og ved al anden færdsel i disse lokaler/områder.
  • Enkelte af AAU’s bygninger eller lokaler er defineret som mundbindsfri. Dette gælder hovedsagelig administrationsbygninger eller kontorområder, hvor generel færdsel og/eller trængsel ikke forekommer. Mundbindsfri bygninger eller områder er klart markeret med skiltning. Der skal ikke bæres mundbind i mundbindsfri bygninger eller områder.
  • Personer, som er lægeligt fritaget fra at bære mundbind, skal ikke bære mundbind.

  Der kan desuden være andre undervisningssituationer, hvor du bliver bedt om at bære mundbind, fordi det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandskravet på en meter. Det kan f.eks. være under vejledermøder hvor afstandskravene ikke kan overholdes. Så kan vejlederen også forlange, at du bærer mundbind, da vejlederen ikke indgår i din klynge.

  Du skal selv medbringe mundbind til brug på universitetet. AAU stiller dog mundbind til rådighed for dig ved stående holdundervisning i laboratorier, hvor de faste klynger er blandet. Eller hvis du af universitetet bliver sendt på studietur eller ekskursion og skal køre med andre i bil eller bus.

   

  Engelsk

  Should I wear a facemask at the university at any time?

  Yes, as of 29 October the Danish government has introduced a partial requirement for face masks at higher education institutions. The requirement applies to both staff, students and visitors and means that everybody must wear face masks when moving around indoors in hallways and common areas at AAU.

  The following exceptions apply to the face mask requirement:

  • Students are not required to wear face masks when participating in teaching and programme activities in seminar rooms, laboratories, workshops and other rooms used for classes. However, face masks must be worn when entering and exiting the rooms. In teaching situations with mixed clusters where the distance requirement of at least 1 metre is not maintained, face masks must continue to be worn.
  • Teachers do not need to wear face masks once the teaching has begun. This applies regardless of whether they teach standing or sitting. However, teachers must maintain a 2-metre distance from the students nearest to them. Teachers must wear face masks when entering and exiting the classroom.
  • Face masks do not need be worn when sitting down in canteens, dining rooms, study areas, libraries and group rooms. However, face masks must be worn when entering and exiting these rooms/areas and for all other movement while in these room/areas.
  • Some AAU buildings or premises are defined as “mask-free zones.” This applies mainly to administrative buildings or office areas where general traffic and/or congestion do not occur. Mask-free buildings or areas are clearly marked with signage. Face masks do not need to be worn in mask-free buildings or areas.
  • Persons who are medically exempt from wearing face masks do not need to wear face masks.

  There may also arise other teaching situations, where you will be required to wear a face mask, because it is difficult or impossible to observe the requirement of one meter distance. This could be during supervision meetings where the distance requirements can’t be met. In this case, your supervisor may demand, that you wear a face mask, since the supervisor is not part of your cluster.

  You must make sure to procure your own face masks for use at the university. However, AAU will provide you with a face mask for use during stand-up teaching group activities in laboratories, when the fixed clusters have been mixed. Or if the university sends you on a study trip or excursion that involves transportation by car or bus in the company of others.

 • +

  08. Rejser til udlandet / Trips abroad

  Vil det være muligt at arrangere studieture til udlandet i efterårssemesteret?

  Ja, det er muligt at arrangere studieture til udlandet. Husk dog, at Udenrigsministeriet stadig fraråder unødvendige rejser til mange lande, og at situationen med smittespredning og lukkede grænser kan ændre sig med meget kort varsel.

   

  Jeg vil gerne på projektorienteret forløb eller udvekslingsophold i udlandet. Kan jeg komme det?

  Det afhænger af, hvor du skal hen, og hvornår du skal rejse. Der er fortsat mange universiteter i Europa, der er åbne for udvekslingsstuderende, mens universiteter uden for Europa ikke nødvendigvis er det. Projektorienterede ophold er også afhængige af land og virksomhed/institution.

  Du kan finde generel rådgivning i Udenrigsministeriets rejsevejledning, men rådfør dig også gerne med din studieleder og Internationalt Kontor på AAU.

   

  Jeg har været på rejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har været på rejse til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser, må du ikke komme på universitetet før 14 dage efter, at du har forladt det pågældende land. Alternativt kan du få foretaget en coronatest af Testcenter Danmark på fjerdedagen efter, at du har forladt det pågældende land. Hvis testen er negativ, må du komme på universitetet igen.

   

  Engelsk

  Will it be possible to organize study trips abroad during the fall semester?

  Yes, it will be possible to organize study trips abroad. But remember that the Danish Ministry of Foreign Affairs still advise against unnecessary travel to many countries and that the situation involving spread of the infection and closed borders may change at very short notice.

   

  I would like to go on an internship or exchange stay abroad. Will this be possible?

  It depends on where you want to go and when. There is still a number of universities in Europe who welcome exchange students at this time, while many universities outside Europe do not. Internships also depend on the country and the company/institution.

  You may seek general guidance with the Ministry of Foreign Affair, but you can also discuss your ideas with your head of study and International Office at AAU.

   

  I have visited a country where the Ministry of Foreign Affairs advise against all unnecessary travel. What should I do?

  If you have visited a country where the Ministry of Foreign Affairs advise against all unnecessary travel, you are not allowed to physically go to the university until 14 days after you have left the country in question. Alternatively you can take a corona test conducted by Testcenter Danmark on the fourth day after you have left the country in question. If the test is negative you are allowed back at the university.

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

Tekniske spørgsmål | Technical questions

Gode links | Useful links

Generelt råd til alle studerende:

Hvis du oplever udfordringer med at få hjemmestudiet til at fungere, kan du tale om situationen med din vejleder, din underviser eller din studieleder. Du kan også henvende dig til AAU Studievejledning

Find råd og hjælp på disse sider:

english

General advice to all students:

If you have difficulties getting the home study periode to work properly you can discuss the situation with you supervisor, your teacher og the head of your programme. You can also contact AAU Student Guidance.

Find further guidance on these websites: