Uddannelse
Forskning
Samarbejde

FAQ FOR MEDARBEJDERE/EMPLOYEES - AAU & CORONAVIRUS

OPDATERET 25. september kl. 16.00  | UPDATED 25 september at 16:00

Nye anvisninger om tjenesterejser og ophold i udlandet.

New instructions regarding work related travel and stay abroad.

FAQ for medarbejdere - DK | ENGLISH

 • +

  01. Særlige risikogrupper | Higher risk groups

  Jeg er i en særlig risikogruppe eller bor sammen med en person i særlig risikogruppe. Skal jeg komme på arbejde?

  Ja, men du skal drøfte med din nærmeste leder, hvordan dit arbejde kan tilrettelægges, så risikoen for smitte nedsættes yderligere.

  Du kan finde yderligere oplysninger, definitioner og råd til personer i særlige risikogrupper på Sundhedsstyrelsens side om særlige riskogrupper.

   

  English

  I am in a higher risk group or living with someone in a higher risk group. Should I come to work?

  Yes, but you need to discuss with your immediate superior how to organize your work so that the risk of infection is further reduced.

  You can find more information, definitions and advice to people in higher risk groups at the Danish Health Authority's website about higher risk groups (in Danish).

 • +

  02. Sygdom | Sickness

  Jeg er blevet syg. Er jeg forpligtet til at fortælle min leder, hvad jeg fejler.

  Kun hvis du er syg af covid-19, eller der er mistanke om, at du er smittet med coronavirus. I så fald kan din arbejdsgiver spørge dig, og du er forpligtet til at svare.

   

  Jeg har milde symptomer som let forkølelse eller hovedpine. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal kontakte din læge og drøfte dine symptomer med ham/hende.

   

  English

  I’ve become sick. Am I obligated to tell my manager what’s wrong?

  Only if you are sick with Covid-19 or suspect that you are infected with coronavirus. In this case, your employer may ask you and you are obliged to respond.

   

  I have mild symptoms like a minor cold or headache. What should I do?

  You should contact your doctor and discuss your symptoms with him/her.

 • +

  03. Coronasmitte | Corona infection

  Hvad sker der, hvis der opstår et større udbrud af smitte på AAU?

  Det afhænger af udbruddets karakter. AAU har indført en procedure, som betyder, at alle konstaterede tilfælde af coronasmitte på universitetet meldes ind til AAU’s coronaberedskab. Coronaberedskabet sikrer, at de involverede får den nødvendige rådgivning og hjælp via myndighedernes coronasmitteopsporing. Der kan blive tale om, at større eller mindre grupper af medarbejdere og/eller studerende sendes hjem i selvisolation.

   

  Jeg har mistanke om, at jeg er blevet smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet, orientere din leder og kontakte din læge med henblik på vurdering og evt. test.

   

  Jeg har fået konstateret COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Du skal blive hjemme fra universitetet og orientere din leder, som bl.a. kan være behjælpelig med at opspore nære kontakter på universitetet. Følg derudover Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

  Du må vende tilbage til universitetet, når du har været symptomfri i 48 timer. Hvis du ikke har haft symptomer, må du vende tilbage til universitetet syv dage efter testtidspunktet.

   

  En af mine kolleger har fået konstateret COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær kontakt med den syge, at du skal blive hjemme, kontakte din læge og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  I pjecen kan du også læse, hvordan man definerer en nær kontakt. Det er myndighedernes coronasmitteopsporing, der kan vurdere, om du er en nær kontakt.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en person, som har symptomer på coronasmitte. Hvad skal jeg gøre?

  Medmindre du også selv har symptomer, skal du ikke gøre noget og kan komme på universitetet som normalt. Det er først, hvis personen bliver konstateret smittet med coronavirus, at du vil blive betragtet som en nær kontakt og skal selvisolere dig og blive testet.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal blive hjemme fra universitetet, orientere din leder og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  Du skal som hovedregel have to coronatests. Du må vende tilbage til universitetet, hvis svaret på den første test er negativt.

   

  Jeg er blevet sendt hjem i selvisolation, fordi jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvornår må jeg komme tilbage på universitetet?

  Det må du, når du kan fremvise en negativ coronatest, eller når der er gået 14 dage, siden du var i kontakt med den smittede.

   

  Mit barn er sendt hjem fra skole/institution, fordi et andet barn er smittet med coronavirus. Jeg har ikke andre pasningsmuligheder, så jeg er nødt til at blive hjemme. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal som udgangspunkt stadig passe dit arbejde. Men du kan rådføre dig med din leder i forhold til mulighederne for at arbejde hjemmefra eller bruge afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

   

  Engelsk

  What happens if there is a larger outbreak at AAU?

  It depends on the extend and character of the outbreak. AAU has introduced a procedure which means that all confirmed cases of corona infection at the university is reported to AAU’s Corona Task Force. The task force will ensure that everybody involved receives the necessary counselling and help through the Danish health authorities’ Corona Tracking. It may be decided to send home smaller or larger groups of employees or students.

   

  I suspect that I have been infected with coronavirus. What should I do?

  If you experience symptoms of corona infection you should stay at home, inform your manager and contact your doctor with the purpose of a medical assessment and possible test.

   

  I have tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home and inform your manager who will be able to help you identify close contacts at the university. You should also follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you test positive for novel coronavirus

  You are allowed back at the university when you have had no symptoms for 48 hours. If you have had no symptoms you are allowed back at the university seven days after you had the test done.

   

  One of my colleagues has tested positive for coronavirus. What should I do?

  In most cases you don’t need to do anything. It is only if you have been in close contact with the infected person that you must stay at home, contact your doctor and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  In the booklet you can also read how a close contact is defined. It is the Corona Tracking of the health authorities who can determine if you should be defined as a close contact.

   

  I am a close contact to a person who has symptoms of corona infection. What should I do?

  Unless you have symptoms yourself, you don't have to do anything and may come to the university as usual. It is only if the person is confirmed infected with coronavirus that you will be considered a close contact and must quarantine yourself and get tested.

   

  I am a close contact to a person who has tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home, inform your manager and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  As a rule you should take two coronatests. You are allowed back at the university if the first test comes back negative.

   

  I have been sent home in quarantine because I have been in close contact with a person who has tested positive for coronavirus. When can I go back to the university?

  You can go back to the university when you can procure a negative corona test or it has been 14 days since you were in contact with the infected person.

   

  My child has been sent home from school/institution, because another child is infected with coronavirus. I have no other options for daycare, so I have to stay at home. What should I do?

  As a rule you are still obliged to go to work and do your job. But you can discuss with your manager if it is possible to work from home or use time off in lieu, childcare days or holiday.

 • +

  04. Områder i Danmark med særlige restriktioner | Areas in Denmark with special restrictions

  Jeg bor i et område, hvor myndighederne har indført særlige restriktioner på grund af coronaudbrud. Må jeg stadig komme på universitetet?

  Ja. Så længe de særlige restriktioner ikke indebærer, at du ikke må forlade området eller skal selvisolere dig.

  NB Regeringens udmeldinger 18. september, 25. september samt 7. oktober betyder, at AAU-medarbejdere, for hvem det er muligt, frem til og med 31. oktober skal arbejde hjemmefra. Al fysisk undervisning opretholdes dog, og det skal aftales med nærmeste leder i hvilke situationer, det kan være aktuelt at arbejde hjemmefra.

   

  ENGELSK

  I live in an area where the authorities have introduced special restrictions because of a corona outbreak. Am I still allowed to go to the university?

  Yes, as long as the restrictions do not proscribe that you are not allowed to leave the area or that you must stay in quarantine.

  NB The statement of the Danish government on 18 September, 25 September, and 7 October means that AAU staff, for whom it is possible, should work from home until 31 October. However, all physical teaching activitites are upheld, and staff should consult with their manager and discuss in what situations working from home is relevant.

 • +

  05. Fysiske møder og arrangementer | Physically attending meetings and other events

  Må jeg deltage i fysiske møder, seminarer og andre arrangementer på universitetet eller eksternt?

  Ja, så længe de generelle krav om afstand og hygiejne overholdes. For at forhindre smittespredning henstiller sundhedsmyndighederne dog stadig til, at man søger at begrænse antallet af eksterne fysiske møder. Det samme gælder interne møder mellem personer fra forskellige afdelinger eller institutter.

  OBS 7. oktober: Alle sociale arrangementer på AAU aflyses frem til og med 31. oktober.

   

  Må jeg invitere til et møde eller et arrangement? Og er der forskel på, om der er interne eller eksterne deltagere?

  Myndighedernes retningslinjer siger, at universiteterne er åbne. Det vil i runde formuleringer sige, at de aktiviteter, som er normale i forhold til universitetsdrift, fortsat kan gennemføres med fysisk fremmøde. Der findes desuden et sæt retningslinjer for statslige arbejdspladser, som siger, at man, når der planlægges at invitere eksterne, skal forholde sig til, om mødet/arrangementet/begivenheden er nødvendig og/eller om det kan afvikles på anden vis end ved fysisk fremmøde. Vi må antage, at de aktiviteter, som er normale i forhold til universitetsdrift, som udgangspunkt også er nødvendige.

  Universitetets normale aktiviteter er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Arrangementer, som ikke kan anses for normale universitetsaktiviteter, kan dog være omfattet af forsamlingsforbuddet. Det vil typisk dreje sig om arrangementer af social, ikke-faglig karakter, hvortil der er adgang for offentligheden – som fx jubilæumsfejringer.

  Overvejelsen om, hvorvidt et møde eller arrangement kan gennemføres, må derfor handle om, hvorvidt det er muligt fysisk og praktisk at afholde arrangementet under iagttagelse af myndighedernes retningslinjer om afstandskrav, håndhygiejne mv. Dette gælder for såvel møder med interne som med eksterne deltagere, møder inden for den enkelte enhed eller møder mellem enheder, som normalt ikke omgås med hinanden.

   

  Der er stadig forsamlingsforbud. Må der afholdes større arrangementer som konferencer og seminarer på AAU?

  Ja, aktiviteter inden for forskning og uddannelse på universiteterne er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Dog er det et krav, at arrangementerne tilrettelægges, så de overholder myndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne. Det betyder bl.a., at der på alle tidspunkter skal være mindst en meters afstand mellem deltagerne.

  OBS 7. oktober: Alle sociale arrangementer på AAU aflyses frem til og med 31. oktober.

   

  Engelsk

  Am I allowed to physically participate in meetings, seminars and other events at the university or externally?

  Yes, as long as the general demands concerning distance and hygiene are observed. However, in order to reduce the risk spreading infection the Danish health authorities ask that the number of physical meetings externally is reduced as much as possible. This also applies to internal meetings that include participants from different departments.

  OBS 7 October: All social events at AAU are cancelled up until and including 31 October.

   

  Can I invite people into the university to a meeting or an event? Do we distinguish between internal and external participants?

  The authorities have declared the universities reopen by August 1, 2020. On an overall level, this means that the activities that are normal university operations can still be carried out with physical attendance on and off campus. There is also a set of guidelines for government workplaces, which state that when planning physical meetings and events, you must consider whether the meeting/event is necessary and/or whether it can be held in alternative ways to physical attendance. We must assume that activities that are normal university operations are in principle also necessary.

  The university's normal activities are not covered by the assembly ban. However, events that cannot be considered normal university activities may be covered by the assembly ban. These will typically be events of a social, non-professional nature, to which there is access for the public – for instance anniversary celebrations.

  Whether a meeting or event can be physical, thus depends on whether compliance to the authorities' guidelines on distance requirements, hand hygiene, etc. can be ensured. This applies to meetings with internal as well as with external participants, meetings within the individual unit or meetings between units that normally do not interact with each other.

   

  Larger crowds are still forbidden. Are we allowed to organize events such as conferences and seminars at AAU?

  Yes, activities related to research and education at the universities are not included in the prohibition. However, it is a demand that the event is arranged in a way that respects all authority guidelines regarding distance and hygiene. Among other things this means that there must at all times be at least one meter between participants.

  OBS 7 October: All social events at AAU are cancelled up until and including 31 October.

 • +

  06. Mundbind | Facemasks

  Skal jeg bære mundbind på universitetet på noget tidspunkt på universitetet?

  Ja, der kan være situationer, hvor du bør bære mundbind, fordi det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandskravet på en meter. Det kan f.eks. være ved vejledning eller holdundervisning i laboratorier. I de situationer skal universitetet stille mundbind til rådighed for dig. Du får dem udleveret på dit institut eller i din afdeling.

  Du skal også bære mundbind under offentlig transport på tjenesterejser. Dem stiller universitetet også til rådighed.

  Endelig skal du bære mundbind, når du går eller står i kantinen på AAU's campusser i Esbjerg og København. Mundbind er ikke påbudt, når du sidder ned. Du skal selv medbringe mundbind til brug i kantinen. Uden for køkkenernes åbningstid er mundbind ikke påbudt.

   

  Engelsk

  Should I wear a facemask at the university at any time?

  Yes, there may arise situations where you should wear a facemask because it is difficult or impossible to respect the demand of a distance of one meter between people. This could occur in situations of supervision or team teaching activities in laboratories. In these situations the university will provide you with a facemask. Ask at your department.

  You are also obliged to wear a facemask during public transportation at work-related travels. These are also supplied by the university.

  Finally, you are obliged to wear a facemask when standing or walking in the canteen at AAU's campus in Esbjerg and Copenhagen. Facemasks are not obligatory when seated. You must provide your own facemask to wear in the canteen. Outside the opening hours of the kitchens wearing facemasks is not required when present in the canteen area.

 • +

  07. Rejser og besøg fra udlandet | Travel and visits from abroad

  Må jeg tage på tjenesterejse til eller ophold i udlandet?

  Det afhænger af hvilket land, du skal besøge. I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes der mellem lande i grøn, gul, orange og rød kategori. Udenrigsministeriet opfordrer til, at man er ekstra forsigtig ved rejser i gule lande, hvorimod de fraråder ikke-nødvendige rejser til orange lande.

  Rejser kan foretages til lande i gul kategori

  Du kan foretage tjenesterejser eller tage ophold i lande i den gule kategori. Du bør dog forud for rejsen overveje dels nødvendigheden af rejsen og dels de risici, der er forbundet med rejsen og opholdet. Du skal desuden være opmærksom på, at forsikringsforholdene efter sædvanlig praksis skal bringes i orden inden afrejse.

  Nødvendige rejser til lande i orange kategori skal godkendes

  Før en rejse til et orange land skal du sammen med din nærmeste leder foretage en konkret og individuel vurdering af nødvendighed og risici. Beslutningen om tjenesterejse eller ophold træffes af lederen med ansættelses- og afskedigelseskompetence. Ligesom ved rejser til de gule lande, skal forsikringsforholdene være bragt i orden inden afrejse.

  I vurderingen af nødvendigheden bør indgå følgende parametre:

  • Hvad er formålet med rejsen eller opholdet, og kan dette formål imødekommes på anden vis, eksempelvis ved digital deltagelse?
  • Kan formålet med rejsen eller opholdet fortsat imødekommes på trods af corona-restriktionerne i landet?
  • Hvad er konsekvenserne af at udskyde rejsen eller opholdet?
  • Er der specielle lokale tiltag, ex. visum, der umuliggør eller vanskeliggør, at du får det fulde udbytte af rejsen eller opholdet?

  I vurderingen af risici bør indgå følgende parametre:

  • Hvor længe skal opholdet vare?
  • Hvad siger destinationslandets myndigheder om indrejse og ophold?
  • Hvordan er kvaliteten og kapaciteten af sundhedssystemet i det land, du rejser til?
  • Hvordan er smittetrykket i landet og lokalt, hvor du skal opholde sig, og hvordan er din mulighed for at beskytte sig?
  • Hvor store vil omkostningerne være, hvis du bliver syg eller ikke kan rejse hjem som planlagt?
  • Er du eller dine nærmeste pårørende i særlig risikogruppe?
  • Er der personlige forhold, der taler for eller imod, at du bør rejse.

  Test og selvisolation ved hjemkost fra orange lande

  Aalborg Universitet opfordrer kraftigt til, at du efter ophold eller tjenesterejse i et orange land ved hjemkomsten følger myndighedernes anbefaling til test eller selvisolation, inden du møder ind på campus. Du bør hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Selvisolationen kan afbrydes ved negativ test, som bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, dog tidligst 4 dage efter udrejse af det orange land ved korte rejser.

  Hvis landet skifter farve fra gul til orange

  Hvis der sker ændringer i forholdene i det land, hvor du opholder sig, ex. fordi landet i rejsevejledningerne skifter status fra gul til orange, skal du tage initiativ til en ny drøftelse med nærmeste leder. Det er også i denne situation lederen med ansættelses- og afskedigelseskompetence, som beslutter, om opholdet, eller rejsen skal afbrydes før tid.

   

  Må vi modtage besøg fra udlandet?

  Det kommer an på, hvor de kommer fra, og hvad deres formål med besøget er.

  Besøgende fra lande, som er gule i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, kan frit rejse ind i Danmark og besøge AAU.

  Besøgende fra lande, som er orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal kunne påvise et anbefalelsesværdigt formål for at få lov til at rejse ind i Danmark. Gæsteforskere, gæste-ph.d.’er, samt møde- og konferencedeltagere anses som havende et anbefalelsesværdigt formål. Dog skal de yderligere opfylde et af følgende to krav:

  1. Fremvise en negativ COVID-19-test taget maksimalt 72 timer før indrejsen.
  2. Lade sig teste senest 24 timer efter ankomsten og opholde sig i selvisolation, indtil der foreligger et negativt testresultat.

  Du kan orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

   

  Engelsk

  Am I allowed to go on a work-related trip or stay abroad?

  It depends on what country you want to visit. The travel guidance of the Danish Ministry of Foreign Affairs divide countries into categories of green, yellow, orange and red countries. The Ministry of Foreign Affairs urges extra caution when travelling toyellow countries, whereas they advise against non-essential travel to orange countries

  Travel to countries in the yellow category is acceptable

  AAU staff may make business trips or stay in countries in the yellow category. Prior to the trip, however, you should consider both the necessity of the trip and the risks associated with the trip and the stay. You must also be aware that the usual insurance matters must be in order before departure

  Essential travel to countries in the orange category must be approved

  Before a trip to an orange country you must assess the specific individual case with your superior, discussing the necessity and the risks. The decision to approve the trip must be taken by a superior with authority to hire and fire. As with travel to the yellow countries, insurance matters must be in order before departure.

  • The assessment of essential travel should include the following parameters:
  • What is the purpose of the trip or stay, and can this purpose be met in other ways, for example by digital participation?
  • Can the purpose of the trip or stay still be met despite the coronavirus restrictions in the country?
  • What are the consequences of postponing the trip or stay?
  • Are there special local initiatives, such as a visa, that make it impossible or difficult for you to get the full benefit of the trip or stay?

  The assessment of risks should include the following parameters:

  • How long will the stay last?
  • What do the authorities in the country of destination say about entry and stay?
  • What is the quality and capacity of the healthcare system in the country that you are travelling to?
  • What is the infection rate in the country as a whole as well as locally where you will stay, and what are the options for you to protect yourself?
  • How big will the costs be if you become ill or cannot travel home as planned?
  • Are you or your next of kin in a special risk group?
  • Are there personal circumstances that speak for or against the trip?

  Testing and self-isolating upon arrival home from orange countries

  Aalborg University strongly encourages staff members who have been on a stay or business trip in an orange country to follow the authorities' recommendation for testing or self-isolation upon their return before physically returning to campus. If you return home from an orange country, you should work from home for 14 days after returning home. The period of self-isolation may be cut short by a negative test, which should be performed immediately after returning to Denmark, but not earlier than four days after leaving the orange country, with short trips.

  If the country changes colour from yellow to orange

  If the conditions in the country where you are staying change, such as the status of the country changing from yellow to orange in the travel advice, you should initiate a new discussion with your immediate superior. Also in this situation, the manager with hiring and dismissal authority decides whether the stay or the trip should be cut short.

   

  Are we allowed to receive visitors from abroad?

  It depends on where they come from and the purpose of the visit.

  Visitors from countries that the Danish Ministry of Foreign Affairs classify as yellow, may enter Denmark freely and likewise visit AAU.

  Visitors from countries that the Danish Ministry of Foreign Affairs classify as orange must be able to document a worthy purpose of the visit in order to be allowed to enter Denmark. Guest researchers, guest Ph.D’s and participants in meetings and conferences are seen as having a worthy purpose of their visit. However, they must also comply with one of the following two demands:

  1. Be able to show a negative COVID-19 test taken no more than 72 hours before departure.
  2. Take a COVID-19 test no later than 24 hours after arrival and stay in quarantine until they receive a negative answer.

  The list of yellow and orange countries is available at the website of the Ministry of Foreign Affairs.

 • +

  08. Omklædningsrum og bad | Changing rooms and showers

  Må jeg benytte omklædningsrum og badefaciliteter på universitetet?

  Ja, hvis du er rask og uden symptomer på coronasmitte, og hvis du og andre ansatte overholder de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand og god håndhygiejne. Dette kan dog gøre det nødvendigt kun at benytte faciliteterne en ad gangen.

   

  English

  Can I use changing rooms and bathing facilities at the university?

  Yes, if you are healthy and without symptoms of coronavirus and if you and other staff members comply with the Danish Health Authority’s general guidelines on keeping distance and practicing good hand hygiene. However, this may make it necessary to use the facilities only one at a time.

 • +

  09. Fortsat hjemmearbejde | Continued work from home

  Kan jeg fortsat arbejde hjemmefra, hvis jeg stadig ønsker det?

  Kun hvis du aftaler det specifikt med din nærmeste leder på samme måde som før nedlukningen af universitetet i marts.

   

  English

  Can I continue to work from home if I still want to?

  Only if you specifically agree with your immediate superior, the same as before the shutdown of the university in March.

 • +

  10. Ferierejser til områder, som Udenrigsministeriet fraråder | Holiday travels to areas, that the Ministry of Foreign Affairs advise against.

  Hvad sker der, hvis jeg vælger at tage på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet stadig fraråder alle unødvendige rejser?

  Aalborg Universitet kan ikke forbyde dig at holde ferie i et af disse områder.

  Men hvis du rejser på ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, må du først møde på din arbejdsplads 14 dage efter hjemkomst fra disse områder.

  Hvis de 14 dages selvisolation ikke kan indeholdes i din ferie, vil du ikke få udbetalt løn i denne periode. Din leder kan i helt nødvendige tilfælde dispensere og kun såfremt, du har mulighed for at udføre dine normale og planlagte arbejdsopgaver hjemme i perioden. Dette skal i så fald være aftalt med din leder, inden du holder ferie.

   

  Er jeg forpligtet til at oplyse min arbejdsgiver om, hvor jeg har været på ferie i år?

  Ja, hvis du har været på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om det.

   

  Hvis jeg har været på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, og jeg får foretaget en coronatest ved hjemkomsten, må jeg så afbryde selvisolationen, hvis testen er negativ?

  Ifølge myndighederne kan du afbryde selvisolationen, hvis du får foretaget en coronatest af Testcenter Danmark på fjerdedagen, efter du har forladt det pågældende område, og du har fået et negativt testresultat tilbage.

   

   

  English

  What happens if I choose to go on holiday in a country, where the Ministry of Foreign Affairs still advises against all unnecessary travels?

  Aalborg University cannot prohibit you from vacationing in any of these areas.

  But if you are traveling on holiday in an area where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, you must only show up at your workplace 14 days after returning from these areas.

  If the 14 days of self-isolation cannot be included in your holiday, you will not be paid any wages during this period. In cases where it is absolutely necessary, your manager may grant an exemption and only if it is possible for you to perform your normal and scheduled tasks at home during the period. In this case, this must be agreed with your manager before you leave on holiday.

   

  Am I obliged to tell my employer where I went on holiday this year?

  Yes, if you have been on holiday in a country, where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, you are obliged to tell your employer.

   

  If I have been on vacation in a country, where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, and I take a corona test upon returning home, can I then discontinue the quarantine if the test result is negative?

  According to the authorities you can discontinue the quarantine if you get a corona test conducted byt Testcenter Danmark on the fourth day after you have left the concerned area and you have received a negative test result.