Forskning
Samarbejde

FAQ FOR MEDARBEJDERE/EMPLOYEES - AAU & CORONAVIRUS

Opdateret 3. juni kl. 10.30 | Updated 3 June at 10:30

Information til medarbejdere bosiddende i sogne eller kommuner, der er lukket ned på grund af coronasmitte (nyt punkt 10).

Information to staff living in parishes or communes that are closed due to high levels of corona infection. (new item 10).

 

FAQ for dig der har fået adgang til universitetet - DK | ENGLISH

 • +

  01. Coronatest | Corona Test

  Alle medarbejdere og studerende skal frem til 1. august 2021 kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel (96 timer for PCR-test), for at kunne få adgang til universitetet.

   

  HVORfor SKAL JEG testets for at FÅ ADGANG TIL UNIVERSITETET?

  Ifølge genåbningsbekendtgørelsen er det et krav for fysisk fremmøde på universitetet, at både medarbejdere, studerende, besøgende og andre personer med tilknytning til universitetet skal kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel (96 timer for PCR-test), medmindre man er omfattet af de undtagelsesbestemmelser, som er beskrevet herunder.

   

  Hvor kan jeg få en coronatest?

  Du kan få en coronatest på alle de offentlige testcentre, hvadenten de udfører lyntest eller PCR-test.

  Derudover opretter AAU som supplement til de offentlige testcentre fire egne lyntestfaciliteter: To på campus i Aalborg, et i Esbjerg og et på campus i København. Du finder dem på følgende adresser:

  • Rendsburggade 14 (CREATE) i Aalborg (sidste testdag 29. juli)
  • Fibigerstræde 15 i Aalborg (sidste testdag 2. juli)
  • Erhvervsakademi Sydvest (EASV) i Esbjerg (sidste testdag 2. juli)
  • Bygning D, Frederikskaj 10A i København (sidste testdag 2. juli)

  Se yderligere information om adresser og åbningstider i boksen til højre på denne side.

  Bemærk, at der på AAU's lyntestfaciliteter er tale om selv-test.

   

  Hvor kan man bestille tid til test på en af AAU’s lyntestfaciliteter?

  Som ved de offentlige lyntestfaciliteter er det ikke muligt at bestille tid ved AAU’s lyntestfaciliteter. Det, faciliteterne tilbyder, er selvtest uden tidsbestilling.

   

  Hvor kan man se, hvad ventetiden er?

  Vi har desværre ikke mulighed for løbende at oplyse ventetid. Vi anbefaler derfor, at du kommer i god tid, hvis du skal bruge testen forud for en bestemt mødetid. Alternativt at tage testen dagen før.

   

  Kan testresultatet bruges i andre sammenhænge end til at få adgang til AAU?

  Ja, testresultatet vil fremgå af sundhed.dk og dit coronapas og vil kunne bruges på lige fod med resultater af test fra offentlige testcentre.

   

  Kan andre end studerende og medarbejdere på AAU blive testet på AAU’s lyntestfaciliteter?

  Nej. AAU’s lyntestfaciliteter er kun for AAU’s medarbejdere og studerende. Derfor skal du kunne fremvise studie- eller medarbejderkort fra AAU for at få en test.

   

  Hvornår skal jeg testes?

  Når du færdes indendørs på universitetet skal du til enhver tid kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel fra tidspunktet for podningen (96 timer for PCR-test). Hvis der er gået mere end 72 timer (96 timer for PCR-test), siden du sidst blev testet (med negativt resultat), skal du testes igen, før du kan komme ind på campus.

   

  Må jeg blive testet i arbejdstiden?

  Ja, hvis det er din leder, som har bedt dig om at møde fysisk frem på universitetet. Hvis du ikke har mulighed for at blive testet inden for din arbejdstid, skal tiden, du bruger på at blive testet, registreres som arbejdstid.

   

  Hvilken form skal dokumentation for negativ coronatest have?

  Dokumentationen kan være enten i papirformat eller elektronisk. Den skal indeholde følgende oplysninger:

  • Den testede persons navn svarende til personens navn på det medbragte studie- eller medarbejderkort, pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  • Tidspunktet for testen.
  • Resultatet af testen.

   

  Hvor skal jeg fremvise min test for at få adgang til universitetet?

  Du skal ikke fremvise din test et bestemt sted for at få adgang til universitetet. Der vil blive foretaget regelmæssige stikprøvekontroller på alle campusser. Din dokumentation for negativ coronatest skal derfor kunne fremvises på forlangende. Oplysninger modtaget i forbindelse med en stikprøvekontrol registreres eller gemmes ikke.  

  Stikprøvekontrollen gennemføres i overensstemmelse med genåbningsbekendtgørelsen og cirkulære om aftale om kontrolforanstaltninger. Kontrollen sker for at sikre, at vi følger de sundhedsmæssige anbefalinger og retningslinjer, ligesom vi som universitetet skal sikre, et sikkert arbejds- og studiemiljø for de fremødte.

   

  Hvad sker der, hvis jeg ikke kan fremvise en negativ coronatest?

  Så vil du blive bedt om at forlade universitetsbygningen øjeblikkeligt. Du kan komme tilbage, når du har dokumentation for en negativ coronatest.

   

  Kan jeg blive undtaget for at skulle fremvise en negativ coronatest?

  For at kunne blive undtaget kravet om fremvisning af test, skal du have dokumentation for, at du er undtaget fra at blive coronatestet. Denne dokumentation udleveres af kommunernes borgerservicecentre. Du skal fremvise denne dokumentation i stedet for en negativ coronatest.

  Såfremt du tidligere har været smittet med coronavirus og har overstået dit sygdomsforløb/karantæneperiode, kan du fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage og højt 8 måneder gammelt i stedet for test.

  Såfremt du har påbegyndt dit vaccinationsforløb mod covid-19, kan du fremvise dokumentation for påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, der er mindst 14 dage og højst 42 dage gammelt.  

  Såfremt du har gennemført dit vaccinationsforløb mod covid-19, kan du fremvise dokumentation for gennemført vaccinationsforløb. Såfremt dit vaccinationsforløb kræver to eller flere doser, anses forløbet som gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.

   

  Jeg har været smittet med coronavirus. Skal jeg også fremvise en negativ test?

  Hvis du har været smittet med coronavirus inden for de seneste 12 uger og har overstået dit sygdomsforløb/karantæneperiode, skal du i stedet kunne fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.

   

  Jeg er vaccineret mod coronavirus. Skal jeg også fremvise en negativ test?

  Såfremt du har påbegyndt dit vaccinationsforløb mod covid-19, kan du fremvise dokumentation for påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, der er mindst 14 dage og højst 42 dage gammelt. 

  Såfremt du har gennemført dit vaccinationsforløb mod covid-19, kan du fremvise dokumentation for gennemført vaccinationsforløb. Såfremt dit vaccinationsforløb kræver to eller flere doser, anses forløbet som gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis.

   

  Jeg er underviser. Skal jeg tjekke, om mine studerende har en negativ coronatest?

  Nej, det behøver du ikke. Men du må gerne bede dine studerende om at vise deres dokumentation for negativ coronatest, hvis du i situationen finder det hensigtsmæssigt.
   

  English

  until 1 august All staff and students must be able to present documentation of a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old (96 hours for PCR tests) in order to be able to enter the university.

   

  WHY DO I NEED TO BE TESTED TO ENTER THE UNIVERSITY?

  According to the “Ministerial Order on Closure and Reopening and other Special Restrictions for Handling Covid-19 for Educational Institutions under the Ministry of Science and Higher Education”(in Danish only), in order to be physically present at the university, staff members, students, visitors and other persons connected to the university are required to be able to present documentation for a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old (96 hours for PCR test), unless they are covered by the exemptions that appear below.

   

  Where can I get a coronavirus test?

  You can get a coronavirus test at all public test centres, whether they perform rapid tests or PCR tests.

  Also, as a supplement to the public test centres, AAU is setting up four of its own rapid test facilities: Two on the Aalborg campus, one in Esbjerg and one on the Copenhagen campus. You'll find them at the following addresses:

  • Rendsburggade 14 (CREATE) in Aalborg (last day of testing 29 July)
  • Fibigerstræde 15 in Aalborg (last day of testing 2 July)
  • Business Academy SouthWest (EASV) in Esbjerg (last day of testing 2 July)
  • Building D, Frederikskaj 10A in Copenhagen (last day of testing 2 July)

  See further information about adresses and opening hours to the right on this page.

  Please note that what is offered at AAU's test facilities is self-testing.

   

  Where can I book a test at one of AAU’s quicktest facilities?

  As with public quicktest facilities it is not possible to book a test ahead of time. AAU’s quicktest facilities only offer self-test with no pre-booking.

   

  Where can I see the queue times to AAU’s quicktest facilities?

  Unfortunately we cannot offer updated information about queue times. Therefore, we recommend that you arrive at the test facility well ahead of time if you need the test for a specific time. Alternatively you can get tested a day in advance.

   

  Can the test result be used for other things than getting access to AAU?

  Yes, the test result will be available at sundhed.dk or your corona passport and can be used the same way as test results from public testcentres.

   

  Can people who are not AAU staff or students get tested at AAU’s quicktest facilities?

  No. AAU’s quicktest facilities are only for AAU staff and students. This is why you must be able to show an AAU staff or student card to get a test.

   

  When should I be tested?

  When you are indoors at the university, you must at all times be able to present documentation of a negative coronavirus test that is less than 72 hours old (96 hours for PCR tests) from the time the swab was taken. If it's been more than 72 hours (96 hours for PCR tests) since you were last tested (with negative results), you'll need to be tested again before you can enter campus.

   

  Can I be tested during working hours?

  Yes, if your manager has asked you to be physically present at university. If you do not have the opportunity to be tested during your working hours, the time you spend getting testing is recorded as working time.

   

  What type of documentation of a negative coronavirus test do I need?

  The documentation can be either in paper format or electronic. It must contain the following information:

  • The name of the person tested must correspond to the person's name on the student or employee ID card, passport, driver's license, health insurance card or other publicly issued ID card
  • Time of the test
  • Result of the test

   

  Where do I need to present my test to enter the university?

  You do not need to present your test at a specific location to enter the university. However, regular random checks will be done on all campuses. Your documentation for a negative coronavirus test must be available on request. Information received during a random check is not recorded or saved.  

  The random checks are being done in compliance with the Ministerial Order on Closure and Reopening and the “Circular on the Agreement on Control Measures” (in Danish only). The checks are done to ensure that we follow the health recommendations and guidelines, and to ensure that the university provides a safe working and study environment for all individuals present on campus.

   

  What happens if I can't present a negative coronavirus test?

  Then you will be asked to leave the university building immediately. You can come back when you have documentation of a negative coronavirus test.

   

  Can I be exempted from presenting a negative coronavirus test?

  In order to be exempted from the requirement to present a tests, you must have documentation stating that you are exempt from being corona tested. This documentation is issued by the citizens service centres of the municipalities. You must  present this documentation instead of a negative test.

  If you have previously been infected with coronavirus and have completed your course of disease/quarantine period, you can present a positive test result result that is at least 14 days and nomore than 8 months old instead of a test.

  If you have started your course of vaccination against COVID-19, you can provide documentation for the start of the course vaccination against COVID-19 that is at least 14 days and no more than 42 days old. 

  If you have completed your course of vaccination against COVID-19, you can present documentation of completion of the course of vaccination. If your course of vaccination requires two or more doses, the course is considered completed immediately after the final dose.

   

  I've been infected with coronavirus. Do I also need to present a negative test?

  If you have been infected with coronavirus within the last 12 weeks and have completed your disease course/quarantine period, you should instead be able to present a positive test response that is at least 14 days and no more than 8 months old.

   

  I'm vaccinated against coronavirus. Do I also need to present a negative test?

  No, but you must be able to provide documentation of the vaccination.

  If you have started your course of vaccination against COVID-19, you can provide documentation for the start of the course vaccination against COVID-19 that is at least 14 days and no more than 42 days old. 

  If you have completed your course of vaccination against COVID-19, you can present documentation of completion of the course of vaccination. If your course of vaccination requires two or more doses, the course is considered completed immediately after the final dose

   

  I’m teaching staff. Should I check whether my students have a negative coronavirus test?

  No, you don't have to. However, you may ask your students to show their documentation of negative coronavirus tests if you consider it appropriate in the situation.

   

 • +

  02. Særlige risikogrupper | Higher risk groups

  Jeg er i en særlig risikogruppe eller bor sammen med en person i særlig risikogruppe. Skal jeg komme på arbejde?

  Ja, men du skal drøfte med din nærmeste leder, hvordan dit arbejde kan tilrettelægges, så risikoen for smitte nedsættes yderligere.

  Du kan finde yderligere oplysninger, definitioner og råd til personer i særlige risikogrupper på Sundhedsstyrelsens side om særlige riskogrupper.

   

  English

  I am in a higher risk group or living with someone in a higher risk group. Should I come to work?

  Yes, but you need to discuss with your immediate superior how to organize your work so that the risk of infection is further reduced.

  You can find more information, definitions and advice to people in higher risk groups at the Danish Health Authority's website about higher risk groups (in Danish).

 • +

  03. Sygdom | Sickness

  Jeg er blevet syg. Er jeg forpligtet til at fortælle min leder, hvad jeg fejler.

  Kun hvis du er syg af covid-19, eller der er mistanke om, at du er smittet med coronavirus. I så fald kan din arbejdsgiver spørge dig, og du er forpligtet til at svare.

   

  Jeg har milde symptomer som let forkølelse eller hovedpine. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal kontakte din læge og drøfte dine symptomer med ham/hende.

   

  English

  I’ve become sick. Am I obligated to tell my manager what’s wrong?

  Only if you are sick with Covid-19 or suspect that you are infected with coronavirus. In this case, your employer may ask you and you are obliged to respond.

   

  I have mild symptoms like a minor cold or headache. What should I do?

  You should contact your doctor and discuss your symptoms with him/her.

 • +

  04. Coronasmitte | Corona infection

  Jeg har mistanke om, at jeg er blevet smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet, orientere din leder og kontakte din læge med henblik på vurdering og evt. test.

   

  Jeg har fået konstateret COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Du skal blive hjemme fra universitetet og orientere din leder, som bl.a. kan være behjælpelig med at opspore nære kontakter på universitetet. Følg derudover Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

  Du må vende tilbage til universitetet, når du har været symptomfri i 48 timer. Hvis du ikke har haft symptomer, må du vende tilbage til universitetet syv dage efter testtidspunktet.

   

  En af mine kolleger har fået konstateret COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær kontakt med den syge, at du skal blive hjemme, kontakte din læge og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  I pjecen kan du også læse, hvordan man definerer en nær kontakt. Det er myndighedernes coronasmitteopsporing, der kan vurdere, om du er en nær kontakt.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en person, som har symptomer på coronasmitte. Hvad skal jeg gøre?

  Medmindre du også selv har symptomer, skal du ikke gøre noget og kan komme på universitetet som normalt. Det er først, hvis personen bliver konstateret smittet med coronavirus, at du vil blive betragtet som en nær kontakt og skal selvisolere dig og blive testet.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal blive hjemme fra universitetet, orientere din leder og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  Du skal som hovedregel have to coronatests. Du må vende tilbage til universitetet, hvis svaret på den første test er negativt.

   

  Jeg er blevet sendt hjem i selvisolation, fordi jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvornår må jeg komme tilbage på universitetet?

  Det må du, når du kan fremvise en negativ coronatest, eller når der er gået 10 dage, siden du var i kontakt med den smittede.

   

  Hvad gør jeg, hvis jeg tidligere har været testet positiv med corona, og nu har fået at vide, at jeg er nær kontakt til en coronasmittet?

  Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de seneste 12 uger, skal du som udgangspunkt ikke testes igen, da testen kan være positiv pga. inaktiv virus. Du skal dog være ekstra opmærksom på, om du får symptomer.

  Hvis du får symptomer, anbefales det, at du går i selvisolation og bliver testet.

   

  Hvad gør jeg, hvis jeg er vaccineret, og nu har fået at vide, at jeg er nær kontakt til en coronasmittet?

  Hvis du er færdigvaccineret: Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din 2. vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation.

  Vi anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du gå i selvisolation.

  Hvis du ikke er færdigvaccineret: Hvis du ikke er færdigvaccineret, skal du følge de samme anbefalinger, som før. Du skal altså sørge for at blive testet to gange og gå i selvisolation frem til andet negative testsvar, hvis du får at vide, at du er nær kontakt.

   

  Mit barn er sendt hjem fra skole/institution, fordi et andet barn er smittet med coronavirus. Jeg har ikke andre pasningsmuligheder, så jeg er nødt til at blive hjemme. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal som udgangspunkt stadig passe dit arbejde. Men du kan rådføre dig med din leder i forhold til mulighederne for at arbejde hjemmefra eller bruge afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

   

  KAN MIN ARBEJDSGIVER PÅLÆGGE MIG AT BLIVE TESTET FOR CORONA?

  Ja, din arbejdsgiver kan godt pålægge dig at blive testet for corona. Folketinget har vedtaget en ny lov, som giver arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. Det er en betingelse, at påbuddet om test er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredning af smitte med covid-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

   

  Hvis smitten i et sogn, hvor AAU har aktiviteter, overstiger grænsen for automatisk nedlukning, bliver universitetet så også lukket ned?

  Nej. Nedlukning af AAU’s aktiviteter sker først, hvis smitten overstiger grænsen for automatisk nedlukning for hele kommunen. Det vil i så fald kun være universitetets aktiviteter i den ramte kommune, der lukkes ned.

   

  English

  I suspect that I have been infected with coronavirus. What should I do?

  If you experience symptoms of coronavirus infection you should stay at home, inform your manager and contact your doctor for the purpose of getting a medical assessment and possible test.

   

  I have tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home and inform your manager who will be able to help you identify close contacts at the university. You should also follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you test positive for novel coronavirus

  You are allowed back at the university when you have had no symptoms for 48 hours. If you have had no symptoms you are allowed back at the university seven days after you had the test done.

   

  One of my colleagues has tested positive for coronavirus. What should I do?

  In most cases you don’t need to do anything. It is only if you have been in close contact with the infected person that you must stay at home, contact your doctor and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  In the booklet you can also read how a close contact is defined. The coronavirus Contact Tracking of the health authorities determines if you should be defined as a close contact.

   

  I am a close contact to a person who has symptoms of coronavirus infection. What should I do?

  Unless you have symptoms yourself, you don't have to do anything and may come to the university as usual. It is only if the person is confirmed to be infected with coronavirus that you will be considered a close contact and must self-quarantine and get tested.

   

  I am a close contact to a person who has tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home, inform your manager and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  As a rule you should take two coronavirus tests. You are allowed back at the university if the first test comes back negative.

   

  I have been sent home in quarantine because I have been in close contact with a person who has tested positive for coronavirus. When can I go back to the university?

  You can go back to the university when you can get a negative coronavirus test or it has been 10 days since you were in contact with the infected person.

   

  WHAT DO I DO IF I HAVE PREVIOUSLY TESTED POSITIVE WITH CORONAVIRUS AND HAVE NOW BEEN TOLD THAT I AM IN CLOSE CONTACT WITH A CORONA INFECTED PERSON?

  If you have tested positive for new coronavirus within the past 12 weeks, you should not be tested again as the test may be positive due to inactive virus. However, you should pay extra attention to whether you get symptoms.

  If you experience symptoms, it is recommended that you go into self-isolation and get tested.

   

  WHAT DO I DO IF I AM VACCINATED AND HAVE NOW BEEN TOLD THAT I AM IN CLOSE CONTACT WITH A CORONA INFECTED PERSON?

  If you have completed the course of vaccination: You are considered fully vaccinated 14 days after your 2nd vaccination. If you are subsequently notified that you are in close contact and you have no symptoms of COVID-19, you do not need to go into self-isolation.

  However, we still recommend that you are tested twice as a close contact. If you experience symptoms of COVID-19, you should go into self-isolation.

  If you have not completed the course of vaccination: If you are not fully vaccinated, follow the same recommendations as before. So make sure you get tested twice and self-isolate until the second negative test result if you are told that you are a close contact.

   

  My child has been sent home from their school/institution, because another child is infected with coronavirus. I have no other options for daycare, so I have to stay at home. What should I do?

  As a rule you are still obliged to go to work and do your job. But you can discuss with your manager if it is possible to work from home or use time off in lieu, childcare days or holiday.

   

  Will AAU be closed if the spread of infection in a parish, where the university has activities, increases to above the level for automatic closing?

  No. Closing of AAU’s activities will only happen if the spread of infection increases to above the level for automatic closing for the entire commune. Only AAU activities in the affected commune will be closed.

   

   

 • +

  05. Fysiske møder og arrangementer | In-person meetings and events

  Må jeg deltage i fysiske møder, seminarer og andre arrangementer på universitetet eller eksternt?

  Kun hvis det sker som led i undervisningsaktiviteter eller under den gradvise tilbagevenden til fysisk fremmøde. Fysiske arrangementer, som ikke sker i forbindelse med undervisningsaktiviteterne eller den gradvise tilbagevenden, er stadig ikke tilladt.

   

  Må jeg invitere til et fysisk møde eller arrangement? Og er der forskel på, om der er interne eller eksterne deltagere?

  Du må godt invitere til et fysisk møde eller arrangement, hvis det afholdes som led i undervisningsaktiviteter eller under den gradvise tilbagevenden til fysisk fremmøde. Også hvis der er eksterne deltager som f.eks. censorer. Bemærk, at eksterne deltagere skal indeholdes i rammen for gradvis tilbagevenden og skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel.

  Fysiske arrangementer, som ikke sker i forbindelse med undervisningsaktiviteterne eller den gradvise tilbagevenden, er stadig ikke tilladt.

  Der må gerne holdes fysiske dimissioner indendørs som afslutning på forårssemesteret. Der må dog maksimalt deltage 500 siddende personer, og kravene om afstand, hygiejne og mundbind skal overholdes. Alle skal også kunne fremvise en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

   

  ENGLISH

  Am I allowed to physically participate in meetings, seminars and other events at the university or externally?

  Only if this is done as part of teaching activities or falls under the gradual return to physical physical presence. In-person events that are not part of teaching activities or the gradual return are still not allowed.

   

  Am I allowed to I invite others to an in-person meeting or event? Do we distinguish between internal or external participants?

  You may invite others to an in-person meeting or event if it is part of teaching activities or falls under the gradual return to physical presence. Also if there are external participants such as co-examiners. Please note that external participants must be included in the frame for gradual return and must also be able to present a negative coronavirus test that is less than 72 hours old.

  In-person events that are not part of teaching activities or the gradual return are still not allowed.

  It is allowed to organize indoor physical graduation ceremonies at the end of the spring semester at AAU. There is a limit to 500 seated persons and the demands for distance, hygiene and facemasks must be obeyed. Also, all participants must be able to show a negative coronatest no more than 72 hours old.

 • +

  06. Mundbind | Face masks

  Skal jeg bære mundbind på universitetet på noget tidspunkt på universitetet?

  Nej, det er ikke længere påbudt at bære mundbind, når du færdes indendørs på universitetet. Dog skal du stadig bære mundbind, når du benytter dig af AAU's coronatestfaciliteter.

   

  ENGLISH

  Should I wear a face mask at the university at any time?

  No, it is no longer a requiremment that you wear a face mask when moving around indoors at the university. However, you are still required to wear a face mask at AAU's corona test facilities.

 • +

  07. Tjenesterejser | Work-related travel

  Må jeg tage på tjenesterejse til eller ophold i udlandet?

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes der mellem lande i grøn, gul, skraveret orange, orange og rød kategori. Udenrigsministeriet opfordrer til, at man er ekstra forsigtig ved rejser i gule lande. Ikke-nødvendige rejser til skraveret orange og orange lande frarådes, mens rejser til røde lande frarådes, medmindre de er af kritisk karakter.

  Vær opmærksom på at rejserestriktionerne løbende ændrer sig. Du kan derfor med fordel følge med i opdateringerne via Rejser til udlandet (coronasmitte.dk)

  Rejser kan foretages til lande i grøn eller gul kategori

  Du kan foretage tjenesterejser eller tage ophold i lande i den gule kategori. Du bør dog forud for rejsen overveje dels nødvendigheden af rejsen og dels de risici, der er forbundet med rejsen og opholdet. Du skal desuden være opmærksom på, at forsikringsforholdene efter sædvanlig praksis skal bringes i orden inden afrejse.

  Nødvendige rejser til lande i skraveret orange eller orange kategori skal godkendes

  Før en rejse til et skraveret orange eller orange land skal du sammen med din nærmeste leder foretage en konkret og individuel vurdering af nødvendighed og risici. Beslutningen om tjenesterejse eller ophold træffes af lederen med ansættelses- og afskedigelseskompetence. Ligesom ved rejser til de gule lande, skal forsikringsforholdene være bragt i orden inden afrejse.

  I vurderingen af nødvendigheden bør indgå følgende parametre:

  • Hvad er formålet med rejsen eller opholdet, og kan dette formål imødekommes på anden vis, eksempelvis ved digital deltagelse?
  • Kan formålet med rejsen eller opholdet fortsat imødekommes på trods af corona-restriktionerne i landet?
  • Hvad er konsekvenserne af at udskyde rejsen eller opholdet?
  • Er der specielle lokale tiltag, ex. visum, der umuliggør eller vanskeliggør, at du får det fulde udbytte af rejsen eller opholdet?

  I vurderingen af risici bør indgå følgende parametre:

  • Hvor længe skal opholdet vare?
  • Hvad siger destinationslandets myndigheder om indrejse og ophold?
  • Hvordan er kvaliteten og kapaciteten af sundhedssystemet i det land, du rejser til?
  • Hvordan er smittetrykket i landet og lokalt, hvor du skal opholde sig, og hvordan er din mulighed for at beskytte sig?
  • Hvor store vil omkostningerne være, hvis du bliver syg eller ikke kan rejse hjem som planlagt?
  • Er du eller dine nærmeste pårørende i særlig risikogruppe?
  • Er der personlige forhold, der taler for eller imod, at du bør rejse.

  Nødvendige rejser af kritisk karakter til lande i rød kategori skal godkendes

  Alle rejser til lande i rød kategori frarådes. Der kan dog være enkelte undtagelser, som skal være konkret begrundet i en vurdering af hvor kritisk formålet med rejsen er. Beslutningen træffes af hovedområdelederen.

  I vurderingen kan indgå de samme parametre som ved de orange lande. Derudover skal hovedområdelederen være opmærksom på eventuelle udgifter til lægehjælp, indlæggelse eller hjemtransport ved sygdom.

  English

  Can I go on a work-related trip or stay abroad?

  The Danish Ministry of Foreign Affairs travel guidance categorises countries as green, yellow, shaded orange, orange and red. The Danish Ministry of Foreign Affairs urges extra caution when travelling in yellow countries. Non-essential travel to shaded orange and orange countries is advised against, while travel to red countries is discouraged unless the travel is of a critical nature.

  Please note that travel restrictions are constantly changing. You can follow the updates via en.coronasmitte.dk

  Travel may take place to countries in the green or yellow category

  You may make business trips or stay in countries in the yellow category. However, prior to the trip you should consider both the necessity of the trip and the risks associated with the trip and the stay. You must also be aware that the usual insurance matters must be in order before departure.

  Essential travel to countries in the shaded orange or orange category must be approved.

  Before a trip to a shaded orange or orange country, you and your immediate superior must assess the necessity and the risks specific to your trip. The manager with hiring and dismissal authority makes the decision on a work-related trip or stay. As with travel to yellow countries, insurance matters must be in order before departure.

  The assessment of essential travel should include the following parameters:

  • What is the purpose of the trip or stay, and can this purpose be met in other ways, for example by digital participation?
  • Can the purpose of the trip or stay still be met despite the coronavirus restrictions in the country?
  • What are the consequences of postponing the trip or stay?
  • Are there special local measures, such as a visa, that make it impossible or difficult for the person to get the full benefit of the trip or stay?

  The assessment of risks should include the following parameters:

  • How long will the stay last?
  • What do the authorities in the country of destination say about entry and stay?
  • What is the quality and capacity of the healthcare system in the country you are travelling to?
  • What is the infection rate in the country as a whole as well as locally where you will stay, and what are the options for protecting yourself?
  • How big will the costs be if you become ill or cannot travel home as planned?
  • Are you or your closest relatives at particular risk?
  • Are there personal circumstances that speak for or against your travelling?

  Essential, critical travel to red category countries must be approved

  All travel to red category countries is advised against. However, there may be a few exceptions that must be specifically justified by an assessment of the critical purpose of the trip. The decision is made by the main area manager.

  The assessment may include the same parameters as for the orange countries. In addition, the main area manager must be aware of any costs of medical care, hospitalisation or transportation home in case of illness.

 • +

  08. Private rejser | Personal travel

  Hvad sker der, hvis jeg privat rejser til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser?

  Hvis du privat rejser til et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, må du først møde fysisk ved Aalborg Universitet, når du har været i selvisolation i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du kan læse mere om kravene i forbindelse med rejser her: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk).

  Hvis selvisolationen ikke kan indeholdes i din ferie, skal du inden ferien aftale med din leder, om det er foreneligt med dine arbejdsopgaver, at du arbejder hjemme i perioden med selvisolation. Alternativt vil der ske løntræk.

  Er jeg forpligtet til at oplyse min arbejdsgiver om, hvor jeg har været på ferie i år?

  Ja, hvis du har været på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om det.

  English

  What happens if I choose to go on holiday in a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against all non-essential travel?

  Staff members taking holiday in a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel must not physically be at Aalborg University until they have been in self-isolation in accordance with the health authorities' recommendations. You can read more about the requirements for travel here: en.coronasmitte.dk.

  If self-isolation cannot be included in your holiday, you must agree with your manager, prior to the holiday, on whether working from home during the period of self-isolation is compatible with your duties. Alternatively, there will be a salary deduction.

  Am I obliged to tell my employer where I went on holiday this year?

  Yes, if you have been on holiday in a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel, you are obliged to tell your employer.

   

 • +

  09. Internationale medarbejdere og gæster, der indrejser i Danmark | International staff and guests entering Denmark

  Der gælder forskellige regler for test, selvisolation osv. afhængig af, om der er tale om en international medarbejder (med ansættelseskontrakt) eller en gæst, ulønnet ph.d., praktikant m.m.

  For så vidt angår tilrejsende medarbejdere (med ansættelseskontrakt) skal vi registrere ankomsttidspunkt, testtidspunkt med mere ifølge bekendtgørelse om pligt til at sikre COVID-19 test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse. Bekendtgørelsen er forlænget til den 1. november 2021.

  Der kan læses mere om reglerne på International Staff Units hjemmeside

  Oplysninger om tilrejsende medarbejdere skal sendes til isu.hr@adm.aau.dk.

  English

  Different rules apply to testing, self-isolation, etc., depending on whether a person is international staff (with an employment contract) or a guest, unpaid PhD student, intern, etc.

  For incoming staff members (with an employment contract) we must record the time of arrival, the time of testing and more according to the Ministerial order on the duty of ensuring Covid-19 testing of international employees upon entry into Denmark. The ministerial order has been extended until 1 November 2021.

  You can read more about the rules on the International Staff Unit's website

  Information about incoming staff must be sent to isu.hr@adm.aau.dk.

   

   

 • +

  10. Lukkede sogne og/eller kommuner

  Jeg bor i et sogn eller en kommune, som er lukket ned på grund af for høj coronasmitte. Må jeg stadig komme på universitetet?

  Nej. Medarbejdere, som er bosiddende i et sogn eller en kommune, som er lukket ned på grund af coronasmitte, må ikke møde fysisk frem på universitetet, MEDMINDRE de varetager kritiske funktioner. Drøft med din leder om, hvorvidt dette er tilfældet.

   

  English

  I live in a parish or a commune that is closed down due to too high levels of corona infection. Am I still allowed to be physically present at the university?

  No. Staff living in a parish or a commune that is closed due to corona infection are not allowed to be physically present at the university, UNLESS they take care of critical functions. Discuss with your manager if this is the case.

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

AAU's coronatestfaciliteter

Bemærk, at der også fra 14. juni skal bæres mundbind på testfaciliteterne.

Please note that it is still mandatory to wear a facemask at the testfacilities, also after 14 June.

 

Aalborg Midtby

CREATE, Rendsburggade 14, indgang fra fjordsiden

Åbningstid: Mandag og torsdag fra 7.00 til 10.00

Sidste testdag er 29. juli, hvorefter testfaciliteten lukker.

Open Monday and Thursday from 7:00 to 10:00.

Last day of testing is 29 July, after which the facility will close.

 

Aalborg Øst

Fibigerstræde 15

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

Sidste testdag er 2. juli, hvorefter testfaciliteten lukker.

Last day of testing is 2 July, after which the facility will close.

 

Esbjerg

EASV, Niels Bohrs Vej 103

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 10.30

Sidste testdag er 2. juli, hvorefter testfaciliteten lukker.

Last day of testing is 2 July, after which the facility will close.

 

København

Bygning D, Frederikskaj 10A

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

Sidste testdag er 2. juli, hvorefter testfaciliteten lukker.

Last day of testing is 2 July, after which the facility will close.

TEKNISKE SPØRGSMÅL | TECHNICAL QUESTIONS