Uddannelse
Forskning
Samarbejde

FAQ FOR MEDARBEJDERE/EMPLOYEES - AAU & CORONAVIRUS

Opdateret 15. januar kl. 11.30 | Updated 15 January at 11:30

Tilpasset de særlige restriktioner, som er gældende frem til og med 28. februar 2021.

Adapted the special restrictions that apply up to and including 28 Febryary 2021.

 

FAQ for medarbejdere - DK | ENGLISH

 • +

  01. Særlige risikogrupper | Higher risk groups

  Jeg er i en særlig risikogruppe eller bor sammen med en person i særlig risikogruppe. Skal jeg komme på arbejde?

  Ja, men du skal drøfte med din nærmeste leder, hvordan dit arbejde kan tilrettelægges, så risikoen for smitte nedsættes yderligere.

  Du kan finde yderligere oplysninger, definitioner og råd til personer i særlige risikogrupper på Sundhedsstyrelsens side om særlige riskogrupper.

   

  English

  I am in a higher risk group or living with someone in a higher risk group. Should I come to work?

  Yes, but you need to discuss with your immediate superior how to organize your work so that the risk of infection is further reduced.

  You can find more information, definitions and advice to people in higher risk groups at the Danish Health Authority's website about higher risk groups (in Danish).

 • +

  02. Sygdom | Sickness

  Jeg er blevet syg. Er jeg forpligtet til at fortælle min leder, hvad jeg fejler.

  Kun hvis du er syg af covid-19, eller der er mistanke om, at du er smittet med coronavirus. I så fald kan din arbejdsgiver spørge dig, og du er forpligtet til at svare.

   

  Jeg har milde symptomer som let forkølelse eller hovedpine. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal kontakte din læge og drøfte dine symptomer med ham/hende.

   

  English

  I’ve become sick. Am I obligated to tell my manager what’s wrong?

  Only if you are sick with Covid-19 or suspect that you are infected with coronavirus. In this case, your employer may ask you and you are obliged to respond.

   

  I have mild symptoms like a minor cold or headache. What should I do?

  You should contact your doctor and discuss your symptoms with him/her.

 • +

  03. Coronasmitte | Corona infection

  Hvad sker der, hvis der opstår et større udbrud af smitte på AAU?

  Det afhænger af udbruddets karakter. AAU har indført en procedure, som betyder, at alle konstaterede tilfælde af coronasmitte på universitetet meldes ind til AAU’s coronaberedskab. Coronaberedskabet sikrer, at de involverede får den nødvendige rådgivning og hjælp via myndighedernes coronasmitteopsporing. Der kan blive tale om, at større eller mindre grupper af medarbejdere og/eller studerende sendes hjem i selvisolation.

   

  Jeg har mistanke om, at jeg er blevet smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet, orientere din leder og kontakte din læge med henblik på vurdering og evt. test.

   

  Jeg har fået konstateret COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Du skal blive hjemme fra universitetet og orientere din leder, som bl.a. kan være behjælpelig med at opspore nære kontakter på universitetet. Følg derudover Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

  Du må vende tilbage til universitetet, når du har været symptomfri i 48 timer. Hvis du ikke har haft symptomer, må du vende tilbage til universitetet syv dage efter testtidspunktet.

   

  En af mine kolleger har fået konstateret COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær kontakt med den syge, at du skal blive hjemme, kontakte din læge og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  I pjecen kan du også læse, hvordan man definerer en nær kontakt. Det er myndighedernes coronasmitteopsporing, der kan vurdere, om du er en nær kontakt.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en person, som har symptomer på coronasmitte. Hvad skal jeg gøre?

  Medmindre du også selv har symptomer, skal du ikke gøre noget og kan komme på universitetet som normalt. Det er først, hvis personen bliver konstateret smittet med coronavirus, at du vil blive betragtet som en nær kontakt og skal selvisolere dig og blive testet.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal blive hjemme fra universitetet, orientere din leder og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  Du skal som hovedregel have to coronatests. Du må vende tilbage til universitetet, hvis svaret på den første test er negativt.

   

  Jeg er blevet sendt hjem i selvisolation, fordi jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvornår må jeg komme tilbage på universitetet?

  Det må du, når du kan fremvise en negativ coronatest, eller når der er gået 10 dage, siden du var i kontakt med den smittede.

   

  Mit barn er sendt hjem fra skole/institution, fordi et andet barn er smittet med coronavirus. Jeg har ikke andre pasningsmuligheder, så jeg er nødt til at blive hjemme. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal som udgangspunkt stadig passe dit arbejde. Men du kan rådføre dig med din leder i forhold til mulighederne for at arbejde hjemmefra eller bruge afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

   

  KAN MIN ARBEJDSGIVER PÅLÆGGE MIG AT BLIVE TESTET FOR CORONA?

  Ja, din arbejdsgiver kan godt pålægge dig at blive testet for corona. Folketinget har vedtaget en ny lov, som giver arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. Det er en betingelse, at påbuddet om test er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredning af smitte med covid-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

   

  Engelsk

  What happens if there is a larger outbreak at AAU?

  It depends on the extend and character of the outbreak. AAU has introduced a procedure which means that all confirmed cases of corona infection at the university is reported to AAU’s Corona Task Force. The task force will ensure that everybody involved receives the necessary counselling and help through the Danish health authorities’ Corona Tracking. It may be decided to send home smaller or larger groups of employees or students.

   

  I suspect that I have been infected with coronavirus. What should I do?

  If you experience symptoms of corona infection you should stay at home, inform your manager and contact your doctor with the purpose of a medical assessment and possible test.

   

  I have tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home and inform your manager who will be able to help you identify close contacts at the university. You should also follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you test positive for novel coronavirus

  You are allowed back at the university when you have had no symptoms for 48 hours. If you have had no symptoms you are allowed back at the university seven days after you had the test done.

   

  One of my colleagues has tested positive for coronavirus. What should I do?

  In most cases you don’t need to do anything. It is only if you have been in close contact with the infected person that you must stay at home, contact your doctor and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  In the booklet you can also read how a close contact is defined. It is the Corona Tracking of the health authorities who can determine if you should be defined as a close contact.

   

  I am a close contact to a person who has symptoms of corona infection. What should I do?

  Unless you have symptoms yourself, you don't have to do anything and may come to the university as usual. It is only if the person is confirmed infected with coronavirus that you will be considered a close contact and must quarantine yourself and get tested.

   

  I am a close contact to a person who has tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home, inform your manager and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  As a rule you should take two coronatests. You are allowed back at the university if the first test comes back negative.

   

  I have been sent home in quarantine because I have been in close contact with a person who has tested positive for coronavirus. When can I go back to the university?

  You can go back to the university when you can procure a negative corona test or it has been 10 days since you were in contact with the infected person.

   

  My child has been sent home from school/institution, because another child is infected with coronavirus. I have no other options for daycare, so I have to stay at home. What should I do?

  As a rule you are still obliged to go to work and do your job. But you can discuss with your manager if it is possible to work from home or use time off in lieu, childcare days or holiday.

   

  Can my employer instruct me to take a coronatest?

  Yes, your employer can instruct you to take a coronatest. The Danish parliament, Folketinget, has approved a new law that enables employers to instruct their employees to take a coronatest and inform the employer about the result of the test. It is a condition that the instruction to be tested is founded on the the need to limit the spread of covid-19 infection or on substantial operational regards.

 • +

  04. Fysiske møder og arrangementer | Physically attending meetings and other events

  Må jeg deltage i fysiske møder, seminarer og andre arrangementer på universitetet eller eksternt?

  Nej, det er ikke tilladt at deltage i fysiske møder, seminarer og andre aktiviteter på universitetet eller eksternt.

   

  Må jeg invitere til et møde eller et arrangement? Og er der forskel på, om der er interne eller eksterne deltagere?

  Nej, du må ikke invitere til et møde eller et arrangement. Hverken med interne eller eksterne deltagere.

   

  Må der afholdes større arrangementer som konferencer og seminarer på AAU?

  Nej, der må ikke afholdes større arrangementer som konferencer og seminarer på AAU.

   

  Må der holdes dimissioner - f.eks. uden pårørende?

  Nej, der må ikke holdes dimissioner.

   

  Engelsk

  Am I allowed to physically participate in meetings, seminars and other events at the university or externally?

  No, you are not allowed to physically participate in meetings, seminars and other events at the university or externally.

   

  Can I invite people into the university to a meeting or an event? Do we distinguish between internal and external participants?

  No, you can not invite people into the university to a meeting or an event. Neither internal nor external participants..

   

  Are we allowed to organize events such as conferences and seminars at AAU?

  No, you are not allowed to organiza events such as conferences and seminars at AAU.

   

  Can we hold graduation ceremony - for instance without next of kin?

  No, you can not hold graduations ceremonies.

 • +

  05. Mundbind | Facemasks

  Skal jeg bære mundbind på universitetet på noget tidspunkt på universitetet?

  Ja, regeringen har fra 29. oktober indført et delvist krav om mundbind på de videregående uddannelsesinstitutioner. Kravet gælder både for ansatte, studerende og gæster og betyder, at alle skal bære mundbind, når de færdes indendørs på gangarealer og i fællesområder på AAU.

  Der er følgende undtagelser fra kravet om mundbind:

  • Studerende skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i seminarrum, laboratorier, værksteder og andre lokaler, som bruges til holdundervisning. Der skal dog bæres mundbind ved indgang til og udgang fra lokalerne. Ved undervisning af blandede klynger, hvor afstandskravet på minimum 1 meter ikke opretholdes, skal der fortsat også bæres mundbind.
  • Undervisere skal ikke bære mundbind, når undervisningen er påbegyndt. Dette gælder uanset, om de underviser stående eller siddende. Undervisere skal dog opretholde 2 meters afstand til nærmeste tilhørere. Undervisere skal bære mundbind ved indgang til og udgang fra undervisningslokalet.
  • Der skal ikke bæres mundbind, når man sidder ned i kantiner, spiserum, studieområder, biblioteker og grupperum. Der skal dog bæres mundbind ved indgang til og udgang fra disse lokaler/områder og ved al anden færdsel i disse lokaler/områder.
  • Enkelte af AAU’s bygninger eller lokaler er defineret som mundbindsfri. Dette gælder hovedsagelig administrationsbygninger eller kontorområder, hvor generel færdsel og/eller trængsel ikke forekommer. Mundbindsfri bygninger eller områder er klart markeret med skiltning. Der skal ikke bæres mundbind i mundbindsfri bygninger eller områder.
  • Personer, som er lægeligt fritaget fra at bære mundbind, skal ikke bære mundbind.

  De enkelte institutter eller afdelinger stiller mundbind til rådighed for medarbejdere til brug i arbejdssituationer. Studerende og gæster skal selv sørge for at medbringe mundbind.

  Der kan desuden være situationer, hvor du bør bære mundbind, fordi det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandskravet på en meter. Det kan f.eks. være ved vejledning eller holdundervisning i laboratorier.

  Du skal også bære mundbind under offentlig transport på tjenesterejser. Dem stiller universitetet også til rådighed.

  NB: Visirer kan erstatte mundbind.

   

  Engelsk

  Should I wear a face mask at the university at any time?

  Yes, as of 29 October the Danish government has introduced a partial requirement for face masks at higher education institutions. The requirement applies to both staff, students and visitors and means that everybody must wear face masks when moving around indoors in hallways and common areas at AAU.

  The following exceptions apply to the face mask requirement:

  • Students are not required to wear face masks when participating in teaching and programme activities in seminar rooms, laboratories, workshops and other rooms used for classes. However, face masks must be worn when entering and exiting the rooms. In teaching situations with mixed clusters where the distance requirement of at least 1 metre is not maintained, face masks must continue to be worn.
  • Teachers do not need to wear face masks once the teaching has begun. This applies regardless of whether they teach standing or sitting. However, teachers must maintain a 2-metre distance from the students nearest to them. Teachers must wear face masks when entering and exiting the classroom.
  • Face masks do not need be worn when sitting down in canteens, dining rooms, study areas, libraries and group rooms. However, face masks must be worn when entering and exiting these rooms/areas and for all other movement while in these room/areas.
  • Some AAU buildings or premises are defined as “mask-free zones.” This applies mainly to administrative buildings or office areas where general traffic and/or congestion do not occur. Mask-free buildings or areas are clearly marked with signage. Face masks do not need to be worn in mask-free buildings or areas.
  • Persons who are medically exempt from wearing face masks do not need to wear face masks.

  The departsments will provide staff with face masks for work related use. Students and guests must provide their own face masks.

  There may arise other situations where you should wear a facemask because it is difficult or impossible to respect the demand of a distance of one meter between people. This could occur in situations of supervision or team teaching activities in laboratories.

  You are also obliged to wear a facemask during public transportation at work-related travels. These are also supplied by the university.

  NB Vizors may replace face masks.

 • +

  06. Rejser til og besøg fra udlandet | Travel and visits from abroad

  Må jeg tage på tjenesterejse til eller ophold i udlandet?

  Det afhænger af hvilket land, du skal besøge. I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes der mellem lande i grøn, gul, orange og rød kategori. Udenrigsministeriet opfordrer til, at man er ekstra forsigtig ved rejser i gule lande. Ikke-nødvendige rejser til orange lande frarådes, mens alle rejser til røde lande frarådes..

  Rejser kan foretages til lande i gul kategori

  Du kan foretage tjenesterejser eller tage ophold i lande i den gule kategori. Du bør dog forud for rejsen overveje dels nødvendigheden af rejsen og dels de risici, der er forbundet med rejsen og opholdet. Du skal desuden være opmærksom på, at forsikringsforholdene efter sædvanlig praksis skal bringes i orden inden afrejse.

  Nødvendige rejser til lande i orange kategori skal godkendes

  Før en rejse til et orange land skal du sammen med din nærmeste leder foretage en konkret og individuel vurdering af nødvendighed og risici. Beslutningen om tjenesterejse eller ophold træffes af lederen med ansættelses- og afskedigelseskompetence. Ligesom ved rejser til de gule lande, skal forsikringsforholdene være bragt i orden inden afrejse.

  I vurderingen af nødvendigheden bør indgå følgende parametre:

  • Hvad er formålet med rejsen eller opholdet, og kan dette formål imødekommes på anden vis, eksempelvis ved digital deltagelse?
  • Kan formålet med rejsen eller opholdet fortsat imødekommes på trods af corona-restriktionerne i landet?
  • Hvad er konsekvenserne af at udskyde rejsen eller opholdet?
  • Er der specielle lokale tiltag, ex. visum, der umuliggør eller vanskeliggør, at du får det fulde udbytte af rejsen eller opholdet?

  I vurderingen af risici bør indgå følgende parametre:

  • Hvor længe skal opholdet vare?
  • Hvad siger destinationslandets myndigheder om indrejse og ophold?
  • Hvordan er kvaliteten og kapaciteten af sundhedssystemet i det land, du rejser til?
  • Hvordan er smittetrykket i landet og lokalt, hvor du skal opholde sig, og hvordan er din mulighed for at beskytte sig?
  • Hvor store vil omkostningerne være, hvis du bliver syg eller ikke kan rejse hjem som planlagt?
  • Er du eller dine nærmeste pårørende i særlig risikogruppe?
  • Er der personlige forhold, der taler for eller imod, at du bør rejse.

  Test og selvisolation ved hjemkost fra orange lande

  Aalborg Universitet opfordrer kraftigt til, at du efter ophold eller tjenesterejse i et orange land ved hjemkomsten følger myndighedernes anbefaling til test eller selvisolation, inden du møder ind på campus. Du bør hjemme i 10 dage efter hjemkomst. Selvisolationen kan afbrydes ved negativ0PCR- test, som bør foretages tidligst på dag 4 efter hjemkomsten.

  Hvis landet skifter farve fra gul til orange

  Hvis der sker ændringer i forholdene i det land, hvor du opholder sig, ex. fordi landet i rejsevejledningerne skifter status fra gul til orange, skal du tage initiativ til en ny drøftelse med nærmeste leder. Det er også i denne situation lederen med ansættelses- og afskedigelseskompetence, som beslutter, om opholdet, eller rejsen skal afbrydes før tid.

   

  Må vi modtage medarbejdere og besøgende fra udlandet?

  Tilrejsende forskere (dog ikke fra Storbritannien og Sydafrika) skal i perioden til og med den 17. januar 2021 kunne fremvise en negativ coronatest, som er maksimalt 24 timer gammel ved indrejsen. Tilrejsende forskere skal desuden kunne fremvise en ansættelseskontrakt hos AAU ved indrejsen. Dette gælder dog ikke personer med bopæl i Storbritannien og Sydafrika, som ikke kan rejse ind i Danmark. Derudover kan gæsteforskere og besøgende ikke indrejse i Danmark.

   

  Engelsk

   

  Am I allowed to go on a work-related trip or stay abroad?

  It depends on what country you want to visit. The travel guidance of the Danish Ministry of Foreign Affairs divide countries into categories of green, yellow, orange and red countries. The Ministry of Foreign Affairs urges extra caution when travelling toyellow countries. They advise against non-essential travel to orange countries, while they advise against ALL travel to red countries.

  Travel to countries in the yellow category is acceptable

  AAU staff may make business trips or stay in countries in the yellow category. Prior to the trip, however, you should consider both the necessity of the trip and the risks associated with the trip and the stay. You must also be aware that the usual insurance matters must be in order before departure

  Essential travel to countries in the orange category must be approved

  Before a trip to an orange country you must assess the specific individual case with your superior, discussing the necessity and the risks. The decision to approve the trip must be taken by a superior with authority to hire and fire. As with travel to the yellow countries, insurance matters must be in order before departure.

  • The assessment of essential travel should include the following parameters:
  • What is the purpose of the trip or stay, and can this purpose be met in other ways, for example by digital participation?
  • Can the purpose of the trip or stay still be met despite the coronavirus restrictions in the country?
  • What are the consequences of postponing the trip or stay?
  • Are there special local initiatives, such as a visa, that make it impossible or difficult for you to get the full benefit of the trip or stay?

  The assessment of risks should include the following parameters:

  • How long will the stay last?
  • What do the authorities in the country of destination say about entry and stay?
  • What is the quality and capacity of the healthcare system in the country that you are travelling to?
  • What is the infection rate in the country as a whole as well as locally where you will stay, and what are the options for you to protect yourself?
  • How big will the costs be if you become ill or cannot travel home as planned?
  • Are you or your next of kin in a special risk group?
  • Are there personal circumstances that speak for or against the trip?

  Testing and self-isolating upon arrival home from orange countries

  Aalborg University strongly encourages staff members who have been on a stay or business trip in an orange country to follow the authorities' recommendation for testing or self-isolation upon their return before physically returning to campus. If you return home from an orange country, you should work from home for 1 days after returning home. The period of self-isolation may be cut short by a negative PCR-test, which should be performed not earlier than 4 days after returning to Denmark.

  If the country changes colour from yellow to orange

  If the conditions in the country where you are staying change, such as the status of the country changing from yellow to orange in the travel advice, you should initiate a new discussion with your immediate superior. Also in this situation, the manager with hiring and dismissal authority decides whether the stay or the trip should be cut short.

   

  Are we allowed to receive employees and visitors from abroad?

  Visiting researchers (not from Great Britain and South Africa) must up until 17 January 2021 show a negative coronatest not older than 24 hours upon entry into Denmark. Visiting researcher must also provice a contract of employment with AAU upon entry into Denmark. This does not apply to persons living in Great Britain and South Africa who are not allowed entry into Denmark. Apart from this visiting scholars and other visitors are not allowed entry into Denmark.

 • +

  07. Omklædningsrum og bad | Changing rooms and showers

  Må jeg benytte omklædningsrum og badefaciliteter på universitetet?

  Ja, hvis du er rask og uden symptomer på coronasmitte, og hvis du og andre ansatte overholder de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand og god håndhygiejne. Dette kan dog gøre det nødvendigt kun at benytte faciliteterne en ad gangen.

   

  English

  Can I use changing rooms and bathing facilities at the university?

  Yes, if you are healthy and without symptoms of coronavirus and if you and other staff members comply with the Danish Health Authority’s general guidelines on keeping distance and practicing good hand hygiene. However, this may make it necessary to use the facilities only one at a time.

 • +

  08. Ferierejser til områder, som Udenrigsministeriet fraråder | Holiday travels to areas, that the Ministry of Foreign Affairs advise against.

  Hvad sker der, hvis jeg vælger at tage på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet stadig fraråder alle unødvendige rejser?

  Aalborg Universitet kan ikke forbyde dig at holde ferie i et af disse områder.

  Men hvis du rejser på ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, må du først møde på din arbejdsplads 10 dage efter hjemkomst fra disse områder. Selvisolationen kan afbrydes ved negativt testsvar foretaget tidligst på 4. dagen efter indrejse i Danmark.

  Hvis de 10 dages selvisolation ikke kan indeholdes i din ferie, vil du ikke få udbetalt løn i denne periode. Din leder kan i helt nødvendige tilfælde dispensere og kun såfremt, du har mulighed for at udføre dine normale og planlagte arbejdsopgaver hjemme i perioden. Dette skal i så fald være aftalt med din leder, inden du holder ferie.

   

  Er jeg forpligtet til at oplyse min arbejdsgiver om, hvor jeg har været på ferie i år?

  Ja, hvis du har været på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om det.

   

  Hvis jeg har været på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, og jeg får foretaget en coronatest ved hjemkomsten, må jeg så afbryde selvisolationen, hvis testen er negativ?

  Ifølge myndighederne kan du afbryde selvisolationen, hvis du får foretaget en PCR-test tidligst på 4. dagen efter indrejse i Danmark og du har fået et negativt testresultat tilbage.

   

  English

  What happens if I choose to go on holiday in a country, where the Ministry of Foreign Affairs still advises against all unnecessary travels?

  Aalborg University cannot prohibit you from vacationing in any of these areas.

  But if you are traveling on holiday in an area where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, you must only show up at your workplace 10 days after returning from these areas. Selfisolation can be interrupted by a negative result of a test taken earliest on the fourth day of entry into Denmark.

  If the 10 days of self-isolation cannot be included in your holiday, you will not be paid any wages during this period. In cases where it is absolutely necessary, your manager may grant an exemption and only if it is possible for you to perform your normal and scheduled tasks at home during the period. In this case, this must be agreed with your manager before you leave on holiday.

   

  Am I obliged to tell my employer where I went on holiday this year?

  Yes, if you have been on holiday in a country, where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, you are obliged to tell your employer.

   

  If I have been on vacation in a country, where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, and I take a corona test upon returning home, can I then discontinue the quarantine if the test result is negative?

  According to the authorities you can discontinue the quarantine if you get a PCR-test earliest on the fourth day after entry into Denmark and you have received a negative test result.

 • +

  09. Hjemmearbejde på grund af særlige restriktioner | Working from home due to special restrictions

  Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til hjemmearbejde på grund af særlige restriktioner?

  Du skal drøfte dine arbejdsopgaver med din nærmeste leder.

  Du skal i det omfang, det kan lade sig gøre, udføre dine normale arbejdsopgaver, imens du arbejder hjemme. Det vil sige, at videnskabeligt personale så vidt muligt skal opretholde undervisning og vejledning via de digitale platforme.

  Din leder kan på grund af den helt særlige situation bede dig om at løse andre opgaver end dem, du normalt løser. Dette gælder især hvis du i perioden ikke kan løse dine normale arbejdsopgaver på grund af stilling, opgavernes natur eller mangel på arbejdsredskaber.

   

   

  Får jeg løn, mens jeg skal arbejde hjemme på grund af særlige restriktioner?

  Ja, du får normal løn, mens du skal arbejde hjemme på grund af særlige restriktioner. Du får også normal løn, selv om du i perioden ikke kan løse dine normale arbejdsopgaver på grund af stilling, opgavernes natur eller mangel på arbejdsredskaber.

   

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg, mens jeg arbejder hjemme på grund af særlige restriktioner?

  Du skal melde dig syg på normal vis.

   

  Jeg vil gerne holde ferie, afspadsere eller holde omsorgsdage, mens jeg skal arbejde hjemme på grund af særlige restriktioner. Kan jeg det?

  Ja, du kan aftale med din leder at holde ferie, afspadsere eller holde omsorgsdage præcis som sædvanlig.

   

  Hvad sker der, hvis jeg kommer til skade, mens jeg arbejder hjemme? Regnes det for en arbejdsskade, som kan udløse erstatning?

  Hvis du efter aftale med din arbejdsgiver udfører arbejde i eget hjem, er du i princippet dækket af universitetets lovpligtige arbejdsskadeforsikring og kan dermed i tilfælde af skade opnå ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

  Erstatning afhænger dog at, om skaden skyldes arbejdsforhold, som arbejdsgiver har indflydelse på.

   

  English

  How should I relate working from home due to special restrictions?

  You should discuss your work tasks with your manager.

  As much as possible you should carry out your normal work tasks, while working from home due to special restrictions. This means that scientific personnel should continue lectures and student supervision through digital platforms as much as possible.

  Because of the special situation, your manager can ask you to work on other tasks than the ones you usually carry out. This is relevant if you cannot carry out your usual tasks while working from home because of your position, the nature of the tasks or lack of work tools.

   

  Do I get paid while working from home due to special restrictions?

  Yes, you receive your normal pay during the period. Also, you receive your normal pay even if you cannot perform your normal duties due to your position, the nature of the tasks or lack of tools while working from home due to special restrictions.

   

  What should I do if I become ill while working from home due to special restrictions?

  You report in sickness in the normal way.

   

  I would like to take holiday or take other time off while working from home due to special restrictions. Can I do that?

  Yes, you can take time off after consulting your manager exactly as usual.

   

  What happens if I am injured while working at home? Is it considered an occupational injury that allows for compensation?

  If, in agreement with your employer, you perform work in your own home, you are in principle covered by the university's statutory industrial injury insurance and can thus, in the event of injury, obtain benefits under the Danish Workers’ Compensation Act.

  However, compensation depends on whether the injury is caused by working conditions under the employer’s control.