Forskning
Samarbejde

FAQ FOR MEDARBEJDERE/EMPLOYEES - AAU & CORONAVIRUS

Opdateret 15. april kl. 15.00 | Updated 15 April at 15:00

Yderligere oplysninger om AAU's lyntestfaciliteter.

Further information about AAU's quicktest facilities.

 

FAQ for dig der har fået adgang til universitetet - DK | ENGLISH

 • +

  01. Coronatest | Corona Test

  Alle medarbejdere og studerende skal kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, for at kunne få adgang til universitetet.

   

  Hvor kan jeg få en coronatest?

  Du kan få en coronatest på alle de offentlige testcentre, hvadenten de udfører lyntest eller PCR-test.

  Derudover opretter AAU som supplement til de offentlige testcentre fire egne lyntestfaciliteter: To på campus i Aalborg, et i Esbjerg og et på campus i København. Du finder dem på følgende adresser:

  • Rendsburggade 14 (CREATE) i Aalborg
  • Fibigerstræde 15 i Aalborg
  • Erhvervsakademi Sydvest (EASV) i Esbjerg
  • Bygning D, Frederikskaj 10A i København

  Se yderligere information om adresser og åbningstider i boksen til højre på denne side.

  Det skal understreges, at AAU’s egne lyntestfaciliteter kun er et supplement til de offentlige testcentre. Vi opfordrer til, at du fortrinsvis benytter de offentlige testcentre.

  Bemærk, at der på AAU's lyntestfaciliteter er tale om selv-test.

   

  Hvor kan man bestille tid til test på en af AAU’s lyntestfaciliteter?

  Som ved de offentlige lyntestfaciliteter er det ikke muligt at bestille tid ved AAU’s lyntestfaciliteter. Det, faciliteterne tilbyder, er selvtest uden tidsbestilling.

   

  Hvor kan man se, hvad ventetiden er?

  Vi har desværre ikke mulighed for løbende at oplyse ventetid. Vi anbefaler derfor, at du kommer i god tid, hvis du skal bruge testen forud for en bestemt mødetid. Alternativt at tage testen dagen før.

   

  Kan testresultatet bruges i andre sammenhænge end til at få adgang til AAU?

  Ja, testresultatet vil fremgå af sundhed.dk eller et fremtidigt coronapas og vil kunne bruges på lige fod med resultater af test fra offentlige testcentre.

   

  Kan andre end studerende og medarbejdere på AAU blive testet på AAU’s lyntestfaciliteter?

  Nej. AAU’s lyntestfaciliteter er kun for AAU’s medarbejdere og studerende. Derfor skal du kunne fremvise studie- eller medarbejderkort fra AAU for at få en test.

   

  Hvornår skal jeg testes?

  Når du færdes indendørs på universitetet skal du til enhver tid kunne fremvise dokumentation for en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel fra tidspunktet for podningen. Hvis der er gået mere end 72 timer, siden du sidst blev testet (med negativt resultat), skal du testes igen, før du kan komme ind på campus.

   

  Må jeg blive testet i arbejdstiden?

  Ja, hvis det er din leder, som har bedt dig om at møde fysisk frem på universitetet. Hvis du ikke har mulighed for at blive testet inden for din arbejdstid, skal tiden, du bruger på at blive testet, registreres som arbejdstid. Vi anbefaler, at du benytter AAU’s egne lyntestfaciliteter, når det er muligt.

   

  Hvilken form skal dokumentation for negativ coronatest have?

  Dokumentationen kan være enten i papirformat eller elektronisk. Den skal indeholde følgende oplysninger:

  • Den testede persons navn svarende til personens navn på det medbragte studie- eller medarbejderkort, pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  • Tidspunktet for testen.
  • Resultatet af testen.

   

  Hvor skal jeg fremvise min test for at få adgang til universitetet?

  Du skal ikke fremvise din test et bestemt sted for at få adgang til universitetet. Men der vil blive foretaget regelmæssige stikprøvekontroller på alle campusser. Din dokumentation for negativ coronatest skal kunne fremvises på forlangende.

   

  Hvad sker der, hvis jeg ikke kan fremvise en negativ coronatest?

  Så vil du blive bedt om at forlade universitetsbygningen øjeblikkeligt. Du kan komme tilbage, når du har dokumentation for en negativ coronatest.

   

  Kan jeg blive undtaget for at skulle fremvise en negativ coronatest?

  Kun hvis du har en lægeerklæring på, at du er undtaget fra at blive coronatestet. Så skal du fremvise denne lægeerklæring i stedet.

   

  Jeg har været smittet med coronavirus. Skal jeg også fremvise en negativ test?

  Hvis du har været smittet med coronavirus inden for de seneste 12 uger og har overstået dit sygdomsforløb/karantæneperiode, skal du i stedet kunne fremvise et positivt testsvar, der er mindst 14 dage gammelt.

   

  Jeg er vaccineret mod coronavirus. Skal jeg også fremvise en negativ test?

  Ja. Indtil videre kan vaccine mod coronavirus ifølge myndighederne ikke erstatte en negativ test.

   

  Jeg er underviser. Skal jeg tjekke, om mine studerende har en negativ coronatest?

  Nej, det behøver du ikke. Men du må gerne bede dine studerende om at vise deres dokumentation for negativ coronatest, hvis du i situationen finder det hensigtsmæssigt.
   

  English

  All staff and students must be able to present documentation of a negative coronavirus test that is no more than 72 hours old in order to be able to enter the university.

   

  Where can I get a coronavirus test?

  You can get a coronavirus test at all public test centres, whether they perform rapid tests or PCR tests.

  Also, as a supplement to the public test centres, AAU is setting up four of its own rapid test facilities: Two on the Aalborg campus, one in Esbjerg and one on the Copenhagen campus. You'll find them at the following addresses:

  • Rendsburggade 14 (CREATE) in Aalborg
  • Fibigerstræde 15 in Aalborg
  • Business Academy SouthWest (EASV) in Esbjerg
  • Building D, Frederikskaj 10A in Copenhagen

  See further information about adresses and opening hours to the right on this page.

  Please note that AAU's own rapid test facilities are only intended as a supplement to the public test centres. We encourage you to mainly use the public test centres.

  Please note that what is offered at AAU's test facilities is self-testing.

   

  Where can I book a test at one of AAU’s quicktest facilities?

  As with public quicktest facilities it is not possible to book a test ahead of time. AAU’s quicktest facilities only offer self-test with no pre-booking.

   

  Where can I see the queue times to AAU’s quicktest facilities?

  Unfortunately we cannot offer updated information about queue times. Therefore, we recommend that you arrive at the test facility well ahead of time if you need the test for a specific time. Alternatively you can get tested a day in advance.

   

  Can the test result be used for other things than getting access to AAU?

  Yes, the test result will be available at sundhed.dk or a future corona passport and can be used the same way as test results from public testcentres.

   

  Can people who are not AAU staff or students get tested at AAU’s quicktest facilities?

  No. AAU’s quicktest facilities are only for AAU staff and students. This is why you must be able to show an AAU staff or student card to get a test.

   

  When should I be tested?

  When you are indoors at the university, you must at all times be able to present documentation of a negative coronavirus test that is less than 72 hours old from the time the swab was taken. If it's been more than 72 hours since you were last tested (with negative results), you'll need to be tested again before you can enter campus.

   

  Can I be tested during working hours?

  Yes, if your manager has asked you to be physically present at university. If you do not have the opportunity to be tested during your working hours, the time you spend getting testing is recorded as working time. We recommend that you use AAU's own rapid testing facilities when possible.

   

  What type of documentation of a negative coronavirus test do I need?

  The documentation can be either in paper format or electronic. It must contain the following information:

  • The name of the person tested must correspond to the person's name on the student or employee ID card, passport, driver's license, health insurance card or other publicly issued ID card
  • Time of the test
  • Result of the test

   

  Where do I need to present my test to enter the university?

  You don't need to present your test at a specific location to enter the university. However, regular random checks will be carried out on all campuses. Your documentation for a negative coronavirus test must be available on request.

   

  What happens if I can't present a negative coronavirus test?

  Then you will be asked to leave the university building immediately. You can come back when you have documentation of a negative coronavirus test.

   

  Can I be exempted from presenting a negative coronavirus test?

  Only if you have a medical certificate that you are exempt from coronavirus testing. You must then present this medical certificate instead.

   

  I've been infected with coronavirus. Do I also need to present a negative test?

  If you have been infected with coronavirus within the last 12 weeks and have completed your disease course/quarantine period, you should instead be able to present a positive test response that is at least 14 days old.

   

  I'm vaccinated against coronavirus. Do I also need to present a negative test?

  Yes. According to the authorities, thus far a coronavirus vaccine cannot replace a negative test.

   

  I’m teaching staff. Should I check whether my students have a negative coronavirus test?

  No, you don't have to. However, you may ask your students to show their documentation of negative coronavirus tests if you consider it appropriate in the situation.

   

 • +

  02. Særlige risikogrupper | Higher risk groups

  Jeg er i en særlig risikogruppe eller bor sammen med en person i særlig risikogruppe. Skal jeg komme på arbejde?

  Ja, men du skal drøfte med din nærmeste leder, hvordan dit arbejde kan tilrettelægges, så risikoen for smitte nedsættes yderligere.

  Du kan finde yderligere oplysninger, definitioner og råd til personer i særlige risikogrupper på Sundhedsstyrelsens side om særlige riskogrupper.

   

  English

  I am in a higher risk group or living with someone in a higher risk group. Should I come to work?

  Yes, but you need to discuss with your immediate superior how to organize your work so that the risk of infection is further reduced.

  You can find more information, definitions and advice to people in higher risk groups at the Danish Health Authority's website about higher risk groups (in Danish).

 • +

  03. Sygdom | Sickness

  Jeg er blevet syg. Er jeg forpligtet til at fortælle min leder, hvad jeg fejler.

  Kun hvis du er syg af covid-19, eller der er mistanke om, at du er smittet med coronavirus. I så fald kan din arbejdsgiver spørge dig, og du er forpligtet til at svare.

   

  Jeg har milde symptomer som let forkølelse eller hovedpine. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal kontakte din læge og drøfte dine symptomer med ham/hende.

   

  English

  I’ve become sick. Am I obligated to tell my manager what’s wrong?

  Only if you are sick with Covid-19 or suspect that you are infected with coronavirus. In this case, your employer may ask you and you are obliged to respond.

   

  I have mild symptoms like a minor cold or headache. What should I do?

  You should contact your doctor and discuss your symptoms with him/her.

 • +

  04. Coronasmitte | Corona infection

  Jeg har mistanke om, at jeg er blevet smittet med coronavirus. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet, orientere din leder og kontakte din læge med henblik på vurdering og evt. test.

   

  Jeg har fået konstateret COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Du skal blive hjemme fra universitetet og orientere din leder, som bl.a. kan være behjælpelig med at opspore nære kontakter på universitetet. Følg derudover Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

  Du må vende tilbage til universitetet, når du har været symptomfri i 48 timer. Hvis du ikke har haft symptomer, må du vende tilbage til universitetet syv dage efter testtidspunktet.

   

  En af mine kolleger har fået konstateret COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær kontakt med den syge, at du skal blive hjemme, kontakte din læge og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  I pjecen kan du også læse, hvordan man definerer en nær kontakt. Det er myndighedernes coronasmitteopsporing, der kan vurdere, om du er en nær kontakt.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en person, som har symptomer på coronasmitte. Hvad skal jeg gøre?

  Medmindre du også selv har symptomer, skal du ikke gøre noget og kan komme på universitetet som normalt. Det er først, hvis personen bliver konstateret smittet med coronavirus, at du vil blive betragtet som en nær kontakt og skal selvisolere dig og blive testet.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal blive hjemme fra universitetet, orientere din leder og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  Du skal som hovedregel have to coronatests. Du må vende tilbage til universitetet, hvis svaret på den første test er negativt.

   

  Jeg er blevet sendt hjem i selvisolation, fordi jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet. Hvornår må jeg komme tilbage på universitetet?

  Det må du, når du kan fremvise en negativ coronatest, eller når der er gået 10 dage, siden du var i kontakt med den smittede.

   

  Mit barn er sendt hjem fra skole/institution, fordi et andet barn er smittet med coronavirus. Jeg har ikke andre pasningsmuligheder, så jeg er nødt til at blive hjemme. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal som udgangspunkt stadig passe dit arbejde. Men du kan rådføre dig med din leder i forhold til mulighederne for at arbejde hjemmefra eller bruge afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

   

  KAN MIN ARBEJDSGIVER PÅLÆGGE MIG AT BLIVE TESTET FOR CORONA?

  Ja, din arbejdsgiver kan godt pålægge dig at blive testet for corona. Folketinget har vedtaget en ny lov, som giver arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. Det er en betingelse, at påbuddet om test er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredning af smitte med covid-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

   

  English

  I suspect that I have been infected with coronavirus. What should I do?

  If you experience symptoms of coronavirus infection you should stay at home, inform your manager and contact your doctor for the purpose of getting a medical assessment and possible test.

   

  I have tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home and inform your manager who will be able to help you identify close contacts at the university. You should also follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you test positive for novel coronavirus

  You are allowed back at the university when you have had no symptoms for 48 hours. If you have had no symptoms you are allowed back at the university seven days after you had the test done.

   

  One of my colleagues has tested positive for coronavirus. What should I do?

  In most cases you don’t need to do anything. It is only if you have been in close contact with the infected person that you must stay at home, contact your doctor and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  In the booklet you can also read how a close contact is defined. The coronavirus Contact Tracking of the health authorities determines if you should be defined as a close contact.

   

  I am a close contact to a person who has symptoms of coronavirus infection. What should I do?

  Unless you have symptoms yourself, you don't have to do anything and may come to the university as usual. It is only if the person is confirmed to be infected with coronavirus that you will be considered a close contact and must self-quarantine and get tested.

   

  I am a close contact to a person who has tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home, inform your manager and follow the advice of the Danish health authorities in this booklet: What to do if you are a close contact of a person who has tested positive for novel coronavirus.

  As a rule you should take two coronavirus tests. You are allowed back at the university if the first test comes back negative.

   

  I have been sent home in quarantine because I have been in close contact with a person who has tested positive for coronavirus. When can I go back to the university?

  You can go back to the university when you can get a negative coronavirus test or it has been 10 days since you were in contact with the infected person.

   

  My child has been sent home from their school/institution, because another child is infected with coronavirus. I have no other options for daycare, so I have to stay at home. What should I do?

  As a rule you are still obliged to go to work and do your job. But you can discuss with your manager if it is possible to work from home or use time off in lieu, childcare days or holiday.

   

   

   

  My child has been sent home from school/institution, because another child is infected with coronavirus. I have no other options for daycare, so I have to stay at home. What should I do?

  As a rule you are still obliged to go to work and do your job. But you can discuss with your manager if it is possible to work from home or use time off in lieu, childcare days or holiday.

   

 • +

  05. Fysiske møder og arrangementer | In-person meetings and events

  Må jeg deltage i fysiske møder, seminarer og andre arrangementer på universitetet eller eksternt?

  Kun hvis det sker som led i undervisningsaktiviteter i forbindelse med den delvise genåbning af universitetet. Fysiske arrangementer, som ikke sker i forbindelse med undervisningsaktiviteterne, er stadig ikke tilladt.

   

  Må jeg invitere til et fysisk møde eller arrangement? Og er der forskel på, om der er interne eller eksterne deltagere?

  Du må godt invitere til et fysisk møde eller arrangement, hvis det afholdes som led i undervisningsaktiviteter i forbindelse med den delvise genåbning af universitetet. Også hvis der er eksterne deltager som f.eks. censorer. Bemærk, at eksterne deltagere også skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel.

  Fysiske arrangementer, som ikke sker i forbindelse med undervisningsaktiviteterne, er stadig ikke tilladt.

  Bemærk, at det endnu er uklart, om der kan holdes fysiske dimissioner på AAU som afslutning på forårssemesteret.

   

  ENGLISH

  Am I allowed to physically participate in meetings, seminars and other events at the university or externally?

  Only if this is done as part of teaching activities related to the partial reopening of the university. In-person events that are not part of teaching activities are still not allowed.

   

  Am I allowed to I invite others to an in-person meeting or event? Do we distinguish between internal or external participants?

  You may invite others to an in-person meeting or event if it is part of teaching activities related to the partial reopening of the university. Also if there are external participants such as co-examiners. Please note that external participants must also be able to present a negative coronavirus test that is less than 72 hours old.

  In-person events that are not part of teaching activities are still not allowed.

  Please note that it is still unclear whether graduation ceremonies can be held in person at AAU at the end of the spring semester.

 • +

  06. Mundbind | Face masks

  Skal jeg bære mundbind på universitetet på noget tidspunkt på universitetet?

  Ja, regeringen har fra 29. oktober 2020 indført et delvist krav om mundbind på de videregående uddannelsesinstitutioner. Kravet gælder både for ansatte, studerende og gæster og betyder, at alle skal bære mundbind, når de færdes indendørs på gangarealer og i fællesområder på AAU.

  Der er følgende undtagelser fra kravet om mundbind:

  • Studerende skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i seminarrum, laboratorier, værksteder og andre lokaler, som bruges til holdundervisning. Der skal dog bæres mundbind ved indgang til og udgang fra lokalerne. Ved undervisning af blandede klynger, hvor afstandskravet på minimum 1 meter ikke opretholdes, skal der fortsat også bæres mundbind.
  • Undervisere skal ikke bære mundbind, når undervisningen er påbegyndt. Dette gælder uanset, om de underviser stående eller siddende. Undervisere skal dog opretholde 2 meters afstand til nærmeste tilhørere. Undervisere skal bære mundbind ved indgang til og udgang fra undervisningslokalet.
  • Der skal ikke bæres mundbind, når man sidder ned i kantiner, spiserum, studieområder, biblioteker og grupperum. Der skal dog bæres mundbind ved indgang til og udgang fra disse lokaler/områder og ved al anden færdsel i disse lokaler/områder.
  • Enkelte af AAU’s bygninger eller lokaler er defineret som mundbindsfri. Dette gælder hovedsagelig administrationsbygninger eller kontorområder, hvor generel færdsel og/eller trængsel ikke forekommer. Mundbindsfri bygninger eller områder er klart markeret med skiltning. Der skal ikke bæres mundbind i mundbindsfri bygninger eller områder.
  • Personer, som er lægeligt fritaget fra at bære mundbind, skal ikke bære mundbind.

  De enkelte institutter eller afdelinger stiller mundbind til rådighed for medarbejdere til brug i arbejdssituationer. Studerende og gæster skal selv sørge for at medbringe mundbind.

  Der kan desuden være situationer, hvor du bør bære mundbind, fordi det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandskravet på en meter. Det kan f.eks. være ved vejledning eller holdundervisning i laboratorier.

  Du skal også bære mundbind under offentlig transport på tjenesterejser. Dem stiller universitetet også til rådighed.

  NB: Visirer kan erstatte mundbind.

   

  ENGLISH

  Should I wear a face mask at the university at any time?

  Yes, as of 29 October 2020 the Danish government has introduced a partial requirement for face masks at higher education institutions. The requirement applies to staff, students and visitors and means that everybody must wear face masks when moving around indoors in hallways and common areas at AAU.

  The following exceptions apply to the face mask requirement:

  • Students are not required to wear face masks when participating in teaching and programme activities in seminar rooms, laboratories, workshops and other rooms used for classes. However, face masks must be worn when entering and exiting the rooms. In teaching situations with mixed clusters where the distance requirement of at least 1 metre is not maintained, face masks must continue to be worn.
  • Teachers do not need to wear face masks once the teaching has begun. This applies regardless of whether they teach standing or sitting. However, teachers must maintain a 2-metre distance from the students nearest to them. Teachers must wear face masks when entering and exiting the classroom.
  • Face masks do not need be worn when sitting down in canteens, dining rooms, study areas, libraries and group rooms. However, face masks must be worn when entering and exiting these rooms/areas and for all other movement while in these room/areas.
  • Some AAU buildings or premises are defined as “mask-free zones.” This applies mainly to administrative buildings or office areas where general traffic and/or congestion do not occur. Mask-free buildings or areas are clearly marked with signage. Face masks do not need to be worn in mask-free buildings or areas.
  • Persons who are medically exempt from wearing face masks do not need to wear face masks.

  The departments will provide staff with face masks for work related use. Students and visitors must provide their own face masks.

  Other situations may arise where you should wear a face mask because it is difficult or impossible to respect the requirement of a distance of one metre between people. This could occur in situations of supervision or team teaching activities in laboratories.

  You are also obliged to wear a face mask when using public transportation for work-related travel. These are also supplied by the university.

  NB: Visors may replace face masks.

 • +

  07. Rejser til og besøg fra udlandet | Travel and visits from abroad

  Må jeg tage på tjenesterejse til eller ophold i udlandet?

  Det afhænger af hvilket land, du skal besøge. I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes der mellem lande i grøn, gul, orange og rød kategori. Udenrigsministeriet opfordrer til, at man er ekstra forsigtig ved rejser i gule lande. Ikke-nødvendige rejser til orange lande frarådes, mens rejser til røde lande frarådes, medmindre de er af kritisk karakter.

  Rejser kan foretages til lande i gul kategori

  Du kan foretage tjenesterejser eller tage ophold i lande i den gule kategori. Du bør dog forud for rejsen overveje dels nødvendigheden af rejsen og dels de risici, der er forbundet med rejsen og opholdet. Du skal desuden være opmærksom på, at forsikringsforholdene efter sædvanlig praksis skal bringes i orden inden afrejse.

  Nødvendige rejser til lande i orange kategori skal godkendes

  Før en rejse til et orange land skal du sammen med din nærmeste leder foretage en konkret og individuel vurdering af nødvendighed og risici. Beslutningen om tjenesterejse eller ophold træffes af lederen med ansættelses- og afskedigelseskompetence. Ligesom ved rejser til de gule lande, skal forsikringsforholdene være bragt i orden inden afrejse.

  I vurderingen af nødvendigheden bør indgå følgende parametre:

  • Hvad er formålet med rejsen eller opholdet, og kan dette formål imødekommes på anden vis, eksempelvis ved digital deltagelse?
  • Kan formålet med rejsen eller opholdet fortsat imødekommes på trods af corona-restriktionerne i landet?
  • Hvad er konsekvenserne af at udskyde rejsen eller opholdet?
  • Er der specielle lokale tiltag, ex. visum, der umuliggør eller vanskeliggør, at du får det fulde udbytte af rejsen eller opholdet?

  I vurderingen af risici bør indgå følgende parametre:

  • Hvor længe skal opholdet vare?
  • Hvad siger destinationslandets myndigheder om indrejse og ophold?
  • Hvordan er kvaliteten og kapaciteten af sundhedssystemet i det land, du rejser til?
  • Hvordan er smittetrykket i landet og lokalt, hvor du skal opholde sig, og hvordan er din mulighed for at beskytte sig?
  • Hvor store vil omkostningerne være, hvis du bliver syg eller ikke kan rejse hjem som planlagt?
  • Er du eller dine nærmeste pårørende i særlig risikogruppe?
  • Er der personlige forhold, der taler for eller imod, at du bør rejse.

  Nødvendige rejser af kritisk karakter Til lande i rød kategori skal godkendes

  Alle rejser til lande i rød kategori frarådes. Der kan dog være enkelte undtagelser, som skal være konkret begrundet efter en vurdering af nødvendighed og risici. Beslutningen træffes af hovedområdelederen.

  I vurderingen af nødvendigheden og risici kan indgå de samme parametre som ved de orange lande. Derudover skal hovedområdelederen være opmærksom på eventuelle udgifter til lægehjælp, indlæggelse eller hjemtransport ved sygdom.

  Krav til selvisolation og test ved indrejse i Danmark

  Foreløbigt gælder i udgangspunktet, at alle indrejsende skal opfylde nedenstående krav. Kravene gælder uanset formålet med rejsen, og uanset om man har bopæl i Danmark eller ej.

    Indrejse med fly Indrejse over sø- eller landegrænser
  Test inden afrejse Fremvisning af en negativ test,
  der højst er 24 timer gammel,
  ved ombordstigning på fly med
  destination til Danmark.

  Fremvisning af negativ test ved
  grænsekontrol, der er højst 24 timer
  gammel på indrejsetidspunktet (gælder
  kun udlændinge uden fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark).

  Test ved ankomst

  Hurtigtest skal som udgangspunkt
  foretages, inden lufthavnen forlades.

  Indrejsende skal som udgangspunkt
  have foretaget en hurtigtest eller PCR-test
  senest 24 timer efter indrejse i Danmark.
  Isolation Indrejsende skal som udgangspunkt
  isolere sig i 10 dage.
  Indrejsende skal som udgangspunkt
  isolere sig i 10 dage.
  Afbrydelse af isolation

  Isolationen kan afbrydes ved
  negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse .

  Isolationen kan afbrydes ved
  negativ PCR-test taget tidligst på
  fjerdedagen efter indrejse .

  Der gælder en række undtagelser fra kravene. Disse er beskrevet i dette materiale.

  Derudover er der skærpede regler for tilrejsende medarbejdere uden bopæl i Danmark. Disse er beskrevet på ISU’s hjemmeside.

   

  Må vi modtage medarbejdere og besøgende fra udlandet?

  Tilrejsende medarbejdere eller gæster, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark skal for at kunne rejse ind i Danmark have et anerkendelsesværdigt formål. De anerkendelsesværdige formål fremgår af coronasmitte.dk. Derudover skal de opfylde de krav til selvisolation og test ved indrejse i Danmark, som findes i dette materiale.

  Se desuden ISU’s hjemmeside.

   

  Engelsk

  Am I allowed to go on a work-related trip or stay abroad?

  It depends on what country you want to visit. The travel guidance of the Danish Ministry of Foreign Affairs divide countries into categories of green, yellow, orange and red countries. The Ministry of Foreign Affairs urges extra caution when travelling toyellow countries. They advise against non-essential travel to orange countries, while they advise against ALL travel to red countries.
   

  Travel to countries in the yellow category is acceptable

  AAU staff may make business trips or stay in countries in the yellow category. Prior to the trip, however, you should consider both the necessity of the trip and the risks associated with the trip and the stay. You must also be aware that the usual insurance matters must be in order before departure.
   

  Essential travel to countries in the orange category must be approved

  Before a trip to an orange country you must assess the specific individual case with your superior, discussing the necessity and the risks. The decision to approve the trip must be taken by a superior with authority to hire and fire. As with travel to the yellow countries, insurance matters must be in order before departure.

  The assessment of essential travel should include the following parameters:

  • What is the purpose of the trip or stay, and can this purpose be met in other ways, for example by digital participation?
  • Can the purpose of the trip or stay still be met despite the coronavirus restrictions in the country?
  • What are the consequences of postponing the trip or stay?
  • Are there special local initiatives, such as a visa, that make it impossible or difficult for you to get the full benefit of the trip or stay?

  The assessment of risks should include the following parameters:

  • How long will the stay last?
  • What do the authorities in the country of destination say about entry and stay?
  • What is the quality and capacity of the healthcare system in the country that you are travelling to?
  • What is the infection rate in the country as a whole as well as locally where you will stay, and what are the options for you to protect yourself?
  • How big will the costs be if you become ill or cannot travel home as planned?
  • Are you or your next of kin in a special risk group?
  • Are there personal circumstances that speak for or against the trip?

  Mandatory self-isolation and testing when entering Denmark

  For the time being, all entrants must meet the following requirements on entry. The requirements apply regardless of the purpose of the trip and whether or not you are resident of Denmark.

    Entry by air Entry by sea or land borders
  Test prior to entry

  Presentation of a negative test
  that is no more than 24 hours old
  when boarding flights with a
  destination of Denmark.

  Presentation of a negative test
  at border control checkpoints
  that are no more than 24 hours old
  at the time of entry (applies only to
  foreigners without permanent residence
  or a residence permit in Denmark).

  Test on arrival

  As a rule, entrants must obtain a rapid test
  before the leaving the airport.

  As a rule, entrants must obtain a rapid test
  or PCR test no later than 24 hours after entry
  into Denmark.
  Isolation As a rule, entrants must isolate
  themselves for 10 days.
  As a rule, entrants must isolate
  themselves for 10 days.
  Breaking isolation

  Isolation may be cut short by a
  negative PCR test taken no earlier
  than on the fourth day after entry.

  Isolation may be cut short by a
  negative PCR test taken no earlier
  than on the fourth day after entry.

  There are a number of exceptions to the requirements. These are described in this material.

  In addition, there are stricter rules for staff members without residence in Denmark. These are described on the ISU website.

  Are we allowed to receive employees and visitors from abroad?

  Visiting researchers (not from Great Britain and South Africa) must up until 17 January 2021 show a negative coronatest not older than 24 hours upon entry into Denmark. Visiting researcher must also provice a contract of employment with AAU upon entry into Denmark. Visiting scholars from non-EU countries with a valid residence and work permit may are also allowed entry into Denmark. Please note however, that persons residing in Great Britain or South Africa are NOT allowed entry into Denmark, no matter if this is as visitor or as employee.

 • +

  08. Ferierejser til områder, som Udenrigsministeriet fraråder | Holiday travels to areas, that the Ministry of Foreign Affairs advise against.

  Hvad sker der, hvis jeg vælger at tage på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet stadig fraråder alle unødvendige rejser?

  Aalborg Universitet kan ikke forbyde dig at holde ferie i et af disse områder.

  Men hvis du rejser på ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, må du først møde på din arbejdsplads 10 dage efter hjemkomst fra disse områder. Selvisolationen kan afbrydes ved negativt testsvar foretaget tidligst på 4. dagen efter indrejse i Danmark.

  Hvis de 10 dages selvisolation ikke kan indeholdes i din ferie, vil du ikke få udbetalt løn i denne periode. Din leder kan i helt nødvendige tilfælde dispensere og kun såfremt, du har mulighed for at udføre dine normale og planlagte arbejdsopgaver hjemme i perioden. Dette skal i så fald være aftalt med din leder, inden du holder ferie.

   

  Er jeg forpligtet til at oplyse min arbejdsgiver om, hvor jeg har været på ferie i år?

  Ja, hvis du har været på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om det.

   

  Hvis jeg har været på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, og jeg får foretaget en coronatest ved hjemkomsten, må jeg så afbryde selvisolationen, hvis testen er negativ?

  Ifølge myndighederne kan du afbryde selvisolationen, hvis du får foretaget en PCR-test tidligst på 4. dagen efter indrejse i Danmark og du har fået et negativt testresultat tilbage.

   

  English

  What happens if I choose to go on holiday in a country where the Ministry of Foreign Affairs still advises against all non-essential travel?

  Aalborg University cannot prohibit you from vacationing in any of these areas.

  But if you are traveling on holiday in an area where the Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel, you can only show up at your workplace 10 days after returning from these areas. Self-isolation can be cut short by a negative result of a test taken no earlier than day 4 after entry into Denmark.

  If the 10 days of self-isolation cannot be included in your holiday, you will not be paid any wages during this period. In cases where it is absolutely necessary, your manager may grant an exemption and only if it is possible for you to perform your normal and scheduled tasks at home during the period. In this case, this must be agreed with your manager before you leave on holiday.

   

  Am I obliged to tell my employer where I went on holiday this year?

  Yes, if you have been on holiday in a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel, you are obliged to tell your employer.

   

  If I have been on vacation in a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travel, and I take a coronavirus test upon returning home, can I then stop my quarantine if the test result is negative?

  According to the authorities, you may stop your quarantine if you have received a negative test result from a PCR test done no earlier than day 4 after entry into Denmark.

 • +

  09. Omklædningsrum og bad | Changing rooms and showers

  Må jeg benytte omklædningsrum og badefaciliteter på universitetet?

  Ja, hvis du er rask og uden symptomer på coronasmitte, og hvis du og andre ansatte overholder de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand og god håndhygiejne. Dette kan dog gøre det nødvendigt kun at benytte faciliteterne en ad gangen.

   

  English

  Can I use changing rooms and shower facilities at the university?

  Yes, if you are healthy and without symptoms of coronavirus and if you and other staff members comply with the Danish Health Authority’s general guidelines on keeping distance and practicing good hand hygiene. However, this may make it necessary to use the facilities only one at a time.

   

FAQ for dig som stadig skal arbejde hjemmefra - DK | ENGLISH

 • +

  1. ADGANG TIL UNIVERSITETET | ACCES TO THE UNIVERSITY

  Jeg har brug for at komme ind på mit kontor eller laboratorie. Kan jeg det?

  Som udgangspunkt nej. Et antal medarbejdere har under nedlukningen haft adgang til universitetet, enten fordi de varetager kritiske funktioner, eller fordi de undtagelsesvis har fået specifik adgang efter aftale med dekanen eller afdelingslederen. De har stadig adgang, dog fra 6. april med krav om at kunne fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel. (Se FAQ for medarbejdere, der har adgang til campus for yderligere oplysninger).

  På samme måde vil et mindre antal medarbejdere få adgang til universitetet i forbindelse med den delvise åbning for studerende fra 12. april. Disse medarbejdere får besked fra deres leder og skal også kunne fremvise en negativ coronatest, som er mindre end 72 timer gammel for at få adgang til campus. (Se FAQ for medarbejdere, der har adgang til campus for yderligere oplysninger).

  Alle andre medarbejdere skal fortsat arbejde hjemmefra, foreløbig frem til 6. maj.

   

  English

  I need to get into my office or lab. Can I do that?

  At this point, no. During the lockdown, a number of staff members have had access to the university, either because they perform critical functions or because they were granted specific access in agreement with the dean or the head of department. They still have access, but as of 6 April they are required to present a negative corona test that is less than 72 hours old. (For more information, see the FAQ for staff who have access to campus.)

  Similarly, a small number of staff members will have access to the university in connection with the partial opening for students starting 12 April. These staff members are notified by their manager and must also be able to present a negative corona test that is less than 72 hours old in order to access the campus. (For more information, see the FAQ for staff who have access to campus.)

  All other staff members must continue to work from home until 6 May.

   

 • +

  2. Undervisningsaktiviteter /Teaching activities

  Skal jeg fortsat undervise, holde vejledning og afholde forelæsninger, selv om jeg ikke har fået adgang til universitetet i forbindelse med den delvise genåbning for studerende?

  Ja. Det er kun et mindre antal studerende, som får adgang til universitetet i forbindelse med den delvise genåbning. Alle andre undervisningsaktiviteter fortsætter på samme måde som hidtil under nedlukningen. Tal med din leder, hvis du er i tvivl om, hvordan dine undervisningsaktiviteter skal afvikles.

   

  English

  Should I continue to teach, supervise students and give lectures, even if I have not been given access to the university in connection with the partial reopening for students?

  Yes. Only a small number of students will have access to the university in connection with the partial reopening. All other teaching activities continue as they have been during the lockdown. Talk to your manager if you are unsure how to handle your teaching activities.

   

 • +

  3. IT-hjælp | IT support

  Jeg kan ikke få et program på min computer til at fungere eller få adgang til mine filer. Hvad skal jeg gøre?

  I første omgang kan du se linkboks til højre på denne side. Se ITS hjemmeside for vejledninger eller kontakte ITS Support på tlf. 2020. Du må dog regne med ekstra ventetid i denne særlige periode.

   

  ENGLISH

  I can't get a specifik program on my computer to work or access my files. What should I do?

  First, you can familiarize yourself with the guides you can find on the top right side at this page or at ITS website. If that doesn't help, you can call ITS Support at tel. 2020. However, you must expect additional waiting time during this unique period.

 • +

  4. Løn, sygdom, ferie og andre arbejdsforhold | Wages, sickness, holidays and other working conditions

  Hvordan skal jeg forholde mig til hjemmearbejdet under nedlukningen?

  Du skal drøfte dine arbejdsopgaver med din nærmeste leder.

  Du skal i det omfang, det kan lade sig gøre, udføre dine normale arbejdsopgaver, imens du arbejder hjemme. Det vil sige, at videnskabeligt personale så vidt muligt skal opretholde undervisning og vejledning via de digitale platforme.

  Din leder kan på grund af den helt særlige situation bede dig om at løse andre opgaver end dem, du normalt løser. Dette gælder især hvis du i perioden ikke kan løse dine normale arbejdsopgaver på grund af stilling, opgavernes natur eller mangel på arbejdsredskaber.
   

  Får jeg løn, mens jeg skal arbejde hjemme på grund af særlige restriktioner?

  Ja, du får normal løn under hjemmeperioden. Du får også normal løn, selv om du i hjemmeperioden ikke kan løse dine normale arbejdsopgaver på grund af stilling, opgavernes natur eller mangel på arbejdsredskaber.

   

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg, mens jeg arbejder hjemme?

  Du skal melde dig syg på normal vis.

   

  Jeg vil gerne holde ferie, afspadsere eller holde omsorgsdage, mens jeg skal arbejde hjemme. Kan jeg det?

  Ja, du kan aftale med din leder at holde ferie, afspadsere eller holde omsorgsdage præcis som sædvanlig.

   

  Hvad sker der, hvis jeg kommer til skade, mens jeg arbejder hjemme? Regnes det for en arbejdsskade, som kan udløse erstatning?

  Hvis du efter aftale med din arbejdsgiver udfører arbejde i eget hjem, er du i princippet dækket af universitetets lovpligtige arbejdsskadeforsikring og kan dermed i tilfælde af skade opnå ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.
  Erstatning afhænger dog at, om skaden skyldes arbejdsforhold, som arbejdsgiver har indflydelse på.
   

  ENGLISH

  How should I handle working from home during the lockdown?

  You need to discuss your work tasks with your immediate superior.

  To the extent possible, you must perform your normal tasks while working from home. This means that, as far as possible, academic staff must continue teaching and student supervision via the digital platforms.

  Because of the unique situation, your manager may ask you to perform tasks other than those you normally deal with. This applies especially if you cannot perform your normal duties due to your position, the nature of the tasks or a lack of work tools.

   

  Do I get paid while working from home due to special restrictions?

  Yes, you receive your normal pay while you have to work from home due to special restrictions. Also, you receive your normal pay even if you cannot perform your normal duties due to your position, the nature of the tasks or a lack of work tools.

   

  What should I do if I get sick while working from home?

  You report sick in the normal way.

   

  I want to take holiday, take other time off or take child care days while working from home. Can I do that?

  Yes, you can arrange with your manager to take holiday, take other time off or take child care days exactly as usual.

   

  What happens if I am injured while working from home? Is it considered an occupational injury that allows for compensation?

  If, in agreement with your employer, you perform work in your own home, you are in principle covered by the university's statutory industrial injury insurance and can thus, in the event of injury, obtain benefits under the Danish Workers’ Compensation Act.

  However, compensation depends on whether the injury is caused by working conditions under the employer’s control.

   

 • +

  5. Fysiske møder og arrangementer | In-person meetings and events

  Må jeg deltage i fysiske møder, seminarer og andre arrangementer på universitetet eller eksternt?

  Nej, det er ikke tilladt at deltage i fysiske møder, seminarer og andre aktiviteter på universitetet eller eksternt.

   

  Må jeg invitere til et fysisk møde eller et arrangement? Og er der forskel på, om der er interne eller eksterne deltagere?

  Nej, du må ikke invitere til et fysisk møde eller et arrangement. Hverken med interne eller eksterne deltagere.

   

  Må der afholdes større arrangementer som konferencer og seminarer på AAU?

  Nej, der må ikke afholdes større arrangementer som konferencer og seminarer på AAU.

   

  ENGLISH

  Am I allowed to physically participate in meetings, seminars and other events at the university or externally?

  No, physical participation in meetings, seminars and other activities at the university or externally is not allowed.

   

  Am I allowed to I invite others to an in-person meeting or event? And is there a difference between internal or external participants?

  No, you may not invite others to an in-person meeting or event. This goes for both internal and external participants.

   

  Can we hold larger events like conferences and seminars at AAU?

  No, holding larger events such as conferences and seminars at AAU is not allowed.

   

 • +

  6. Rejser til og besøg fra udlandet

  Må jeg tage på tjenesterejse til eller ophold i udlandet?

  Det afhænger af hvilket land, du skal besøge. I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes der mellem lande i grøn, gul, orange og rød kategori. Udenrigsministeriet opfordrer til, at man er ekstra forsigtig ved rejser i gule lande. Ikke-nødvendige rejser til orange lande frarådes, mens alle rejser til røde lande frarådes.

  Rejser kan foretages til lande i gul kategori

  Du kan foretage tjenesterejser eller tage ophold i lande i den gule kategori. Du bør dog forud for rejsen overveje dels nødvendigheden af rejsen og dels de risici, der er forbundet med rejsen og opholdet. Du skal desuden være opmærksom på, at forsikringsforholdene efter sædvanlig praksis skal bringes i orden inden afrejse.

  Nødvendige rejser til lande i orange kategori skal godkendes

  Før en rejse til et orange land skal du sammen med din nærmeste leder foretage en konkret og individuel vurdering af nødvendighed og risici. Beslutningen om tjenesterejse eller ophold træffes af lederen med ansættelses- og afskedigelseskompetence. Ligesom ved rejser til de gule lande, skal forsikringsforholdene være bragt i orden inden afrejse.

  I vurderingen af nødvendigheden bør indgå følgende parametre:

  Hvad er formålet med rejsen eller opholdet, og kan dette formål imødekommes på anden vis, eksempelvis ved digital deltagelse?
  Kan formålet med rejsen eller opholdet fortsat imødekommes på trods af corona-restriktionerne i landet?
  Hvad er konsekvenserne af at udskyde rejsen eller opholdet?
  Er der specielle lokale tiltag, ex. visum, der umuliggør eller vanskeliggør, at du får det fulde udbytte af rejsen eller opholdet?

  I vurderingen af risici bør indgå følgende parametre:

  Hvor længe skal opholdet vare?
  Hvad siger destinationslandets myndigheder om indrejse og ophold?
  Hvordan er kvaliteten og kapaciteten af sundhedssystemet i det land, du rejser til?
  Hvordan er smittetrykket i landet og lokalt, hvor du skal opholde sig, og hvordan er din mulighed for at beskytte sig?
  Hvor store vil omkostningerne være, hvis du bliver syg eller ikke kan rejse hjem som planlagt?
  Er du eller dine nærmeste pårørende i særlig risikogruppe?
  Er der personlige forhold, der taler for eller imod, at du bør rejse.

  Test og selvisolation ved hjemkost fra orange lande

  Aalborg Universitet opfordrer kraftigt til, at du efter ophold eller tjenesterejse i et orange land ved hjemkomsten følger myndighedernes anbefaling til test eller selvisolation, inden du møder ind på campus. Du bør hjemme i 10 dage efter hjemkomst. Selvisolationen kan afbrydes ved negativ0PCR- test, som bør foretages tidligst på dag 4 efter hjemkomsten.

  Hvis landet skifter farve fra gul til orange

  Hvis der sker ændringer i forholdene i det land, hvor du opholder sig, ex. fordi landet i rejsevejledningerne skifter status fra gul til orange, skal du tage initiativ til en ny drøftelse med nærmeste leder. Det er også i denne situation lederen med ansættelses- og afskedigelseskompetence, som beslutter, om opholdet, eller rejsen skal afbrydes før tid.

   

  Må vi modtage medarbejdere og besøgende fra udlandet?

  Tilrejsende forskere (dog ikke fra Storbritannien og Sydafrika) skal i perioden til og med den 17. januar 2021 kunne fremvise en negativ coronatest, som er maksimalt 24 timer gammel ved indrejsen. Tilrejsende forskere skal desuden kunne fremvise en ansættelseskontrakt hos AAU ved indrejsen. Gæsteforskere fra ikke-EU-lande med en gyldig opholds- og arbejdstilladelse kan ligeledes indrejse i Danmark. Bemærk dog, at personer med bopæl i Storbritannien og Sydafrika ikke kan rejse ind i Danmark, uanset om dette er som gæst eller medarbejder.

   

  ENGLISH

  Am I allowed to go on a work-related trip or stay abroad?

  It depends on what country you want to visit. The travel guidance of the Danish Ministry of Foreign Affairs divide countries into categories of green, yellow, orange and red countries. The Ministry of Foreign Affairs urges extra caution when travelling toyellow countries. They advise against non-essential travel to orange countries, while they advise against ALL travel to red countries.

  Travel to countries in the yellow category is acceptable

  AAU staff may make business trips or stay in countries in the yellow category. Prior to the trip, however, you should consider both the necessity of the trip and the risks associated with the trip and the stay. You must also be aware that the usual insurance matters must be in order before departure

  Essential travel to countries in the orange category must be approved

  Before a trip to an orange country you must assess the specific individual case with your superior, discussing the necessity and the risks. The decision to approve the trip must be taken by a superior with authority to hire and fire. As with travel to the yellow countries, insurance matters must be in order before departure.

  The assessment of essential travel should include the following parameters:

  What is the purpose of the trip or stay, and can this purpose be met in other ways, for example by digital participation?
  Can the purpose of the trip or stay still be met despite the coronavirus restrictions in the country?
  What are the consequences of postponing the trip or stay?
  Are there special local initiatives, such as a visa, that make it impossible or difficult for you to get the full benefit of the trip or stay?

  The assessment of risks should include the following parameters:

  How long will the stay last?
  What do the authorities in the country of destination say about entry and stay?
  What is the quality and capacity of the healthcare system in the country that you are travelling to?
  What is the infection rate in the country as a whole as well as locally where you will stay, and what are the options for you to protect yourself?
  How big will the costs be if you become ill or cannot travel home as planned?
  Are you or your next of kin in a special risk group?
  Are there personal circumstances that speak for or against the trip?

  Testing and self-isolating upon arrival home from orange countries

  Aalborg University strongly encourages staff members who have been on a stay or business trip in an orange country to follow the authorities' recommendation for testing or self-isolation upon their return before physically returning to campus. If you return home from an orange country, you should work from home for 1 days after returning home. The period of self-isolation may be cut short by a negative PCR-test, which should be performed not earlier than 4 days after returning to Denmark.

  If the country changes colour from yellow to orange

  If the conditions in the country where you are staying change, such as the status of the country changing from yellow to orange in the travel advice, you should initiate a new discussion with your immediate superior. Also in this situation, the manager with hiring and dismissal authority decides whether the stay or the trip should be cut short.

   

  Are we allowed to receive employees and visitors from abroad?

  Visiting researchers (not from Great Britain and South Africa) must up until 17 January 2021 show a negative coronatest not older than 24 hours upon entry into Denmark. Visiting researcher must also provice a contract of employment with AAU upon entry into Denmark. Visiting scholars from non-EU countries with a valid residence and work permit may are also allowed entry into Denmark. Please note however, that persons residing in Great Britain or South Africa are NOT allowed entry into Denmark, no matter if this is as visitor or as employee.

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

AAU's coronatestfaciliteter

Aalborg Midtby

CREATE, Rendsburggade 14, indgang fra fjordsiden

Åbner tirsdag den 13. april kl. 8.00

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

 

Aalborg Øst

Fibigerstræde 15

Åbner tirsdag den 13. april kl. 8.00

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

 

Esbjerg

EASV, Niels Bohrs Vej 103

Åbner tirsdag den 13. april kl. 7.30

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 10.30

 

København

Bygning D, Frederikskaj 10A

Åbner mandag den 12. april kl. 8.00

Åbningstid: Hverdage fra 7.30 til 13.00

TEKNISKE SPØRGSMÅL | TECHNICAL QUESTIONS