Forskning
Samarbejde

Coronavirus nyhedsarkiv / Coronavirus News Archive

2020: Tidligere nyt om AAU og coronavirus/Previous news about AAU and coronavirus

 • +

  30. december: Særlige restriktioner forlænget til 17. januar | Special restrictions extended until 17 January

  English version below

  Kære alle

  Regeringen besluttede tirsdag at forlænge de særlige restriktioner, der blev indført 7. december for at imødegå stigende smitte med coronavirus.

  Dette betyder, at medarbejdere på alle AAU’s tre campusser IKKE som tidligere meddelt kan møde fysisk på arbejde igen 4. januar. Påbuddet om at arbejde hjemmefra gælder nu frem til og med 17. januar.

  Undtaget er som hidtil medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, samt helt særlige tilfælde som f.eks. nødvendigt laboratoriearbejde, som er aftalt med dekanen eller afdelingslederen.

  På samme måde forlænges forbuddet for AAU-medarbejdere mod at deltage fysisk i eksterne møder eller aktiviteter hos samarbejdspartnere m.v. frem til og med 17. januar. Kantiner og fitnesscentre på AAU’s campusser holder ligeledes lukket i perioden. Dog vil nødvendige funktioner varetaget af Campus Service og ITS blive opretholdt.

  Forlængelsen af de særlige restriktioner indebærer desuden, at skolebørn fra 0.-4. klasse efter jul også sendes hjem. Medarbejdere, som har udfordringer med at få passet hjemsendte børn, skal drøfte med nærmeste leder, hvordan deres arbejdsdag kan tilrettelægges hensigtsmæssigt. Dette kan f.eks. indebære omlæggelse af arbejdstid, brug af fleks eller omsorgsdage.

  Al undervisning og alle eksamener på AAU er i forvejen omlagt til digitale platforme frem til og med 31. januar, hvorfor den aktuelle forlængelse ikke betyder ændringer for AAU’s studerende. Vi opfordrer fortsat til, at gruppearbejde afholdes digitalt.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  -----------------------------------

  Dear all

  On Tuesday, the Danish government decided to extend the special restrictions that were introduced 7 December in order to counter a rising number of infections with coronavirus.

  This extension means that staff at all three AAU campuses are NOT allowed to go physically to work again from 4 January as previously announced. The instruction to work from home is now extended up to and including 17 January.

  Like previously, staff who perform critical functions are exempt from the instruction. Likewise there may be certain special exeptions in connection with for instance necessary laboratory work – but only by agreement with the dean or the department/unit management.

  The instruction for AAU staff members to not participate physically in external meetings or activities at the premises of partners etc. is also extended up to and including 17 January. Canteens and fitness centres remain closed during the same period. However, necessary functions handled by Campus Service and ITS will be maintained.

  The extension of the special restrictions also include that the youngest children will be sent home from school until 17 January. Staff who face problems finding care for their children in this connection should discuss with their manager how to plan their work day in a suitable manner. This may include reorganizing the workhours, using time-off-in-lieu or holidays.

  All teaching activites and exams at AAU has already been moved to digital platforms up until 31 Januar. Therefore, the latest extension of restrictions should not mean any new changes for AAU students. We still encourage all students to carry out group work digitally.

  Best regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  10. december 2020: Særlige restriktioner udvides til hele AAU | Special restrictions extended to all of AAU

  English version below

   

  Kære alle

  Regeringen har i dag meddelt, at de særlige restriktioner, der 9. december 2020 trådte i kraft i 38 kommuner hovedsagelig i hovedstadsregionen, nu udvides til at omfatte yderligere 31 kommuner. Blandt de kommuner, som nu omfattes af restriktionerne, er Aalborg.

  Restriktionerne indebærer en nedlukning af AAU’s campus i Aalborg i stil med situationen i foråret. Da AAU’s campus i København allerede er lukket ned, har direktionen valgt at lade restriktionerne gælde for hele AAU – altså også Esbjerg, selv om Esbjerg Kommune på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af restriktionerne.

  Følgende gælder derfor for alle medarbejdere og studerende på AAU:

  • Al undervisning omlægges til digitale platforme frem til og med 31. januar 2021. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie-, klinik eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor undervisningen derfor kun kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen. Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer. I København er denne omlægning allerede sket. I Aalborg og Esbjerg sker den fra fredag den 11. december kl. 16.
  • Vi opfordrer alle studerende til at gennemføre gruppearbejde digitalt. Der må ikke gennemføres gruppearbejde med fysisk fremmøde på campus frem til og med 31. januar 2021.
  • Alle eksamener frem til og med 31. januar 2021 omlægges til digitale platforme. Der kan tillades fysisk fremmøde i forbindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie-, klinik- og værkstedsundervisning, prøvesale m.v. Det er dekanen, som vurdere, om dette er tilfældet. Studerende får direkte besked fra deres studie om konkrete ændringer.
  • Alle medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner, skal arbejde hjemmefra frem til og med 3. januar 2021. Der kan dog være helt særlige undtagelser, hvor f.eks. laboratorieforsøg eller andre forskningsaktiviteter kun kan gennemføres med fysisk fremmøde for ikke at miste fremdrift i et forskningsprojekt – dog kun efter aftale med dekanen eller afdelingslederen.
  • Det er frem til og med 3. januar 2021 ikke tilladt for AAU-medarbejdere at deltage fysisk i eksterne møder eller aktiviteter hos samarbejdspartnere m.v.
  • Kantiner og fitnesscentre er lukket frem til og med 3. januar 2021. Dog vil nødvendige funktioner varetaget af Campus Service og ITS stadig blive opretholdt.

  For information om ind- og udlån på Universitetsbiblioteket henvises til AUB’s hjemmeside https://www.aub.aau.dk/.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

   

  ---------------------------

  Dear all

  Today, the government announced that the special restrictions that 9 December 2020 went into force in 38 municipalities mainly in the capital region are now extended to a further 31 municipalities. Among the municipalities now affected by the restrictions is Aalborg.

  The restrictions constitute a closing of the AAU Aalborg campus similar to the situation in the spring. Since the AAU Copenhagen campus is already closed down, the university management has decided to broaden the scope of the restrictions to that they apply to all of AAU. This means also the AAU Esbjerg campus, although Esbjerg municipality is not included in the restrictions at this point in time.

  The following therefore applies to all staff and students at AAU:

  • All teaching is converted to digital platforms up to and including 31 January 2021. However, there may be special cases, such as laboratory, clinic, or workshop instruction, where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person – but only by agreement with the dean. Students are notified of specific changes directly by their programmes. At the AAU Copenhagen campus this conversion has already taken place. In Aalborg and Esbjerg it will happen from Friday 11 December at 4 p.m.
  • We encourage all students to do their group work digitally. In-person group work may not take place on campus up to and including 31. January 2021.
  • All exams up to and including 31 January 2021 are converted to digital platforms. Physical presence in connection with an exam may be allowed where it is not possible to switch to digital, or in other very special cases, where it is deemed necessary, for instance in connection with laboratory, clinic and workshop instruction, rehearsal rooms etc. The dean will decide if this is the case. Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • All staff members who do not perform critical functions must work from home up to and including 3 January 2021. However, there may be exceptions where, for example, laboratory tests or other research activities may take place in person so as not to lose momentum in a research project – but only by agreement with the dean or the department/unit management.
  • Up to and including 3 January 2021 AAU staff members are not allowed to participate physically in external meetings or activities at the premises of partners etc.
  • The canteens and fitness centres are closed. However necessary functions handled by Campus Service and ITS will still be maintained.

  For information about access to materials at the University Library see AUB’s website https://www.aub.aau.dk/

  Best regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

   

 • +

  7. december 2020: Nye særlige restriktioner i 38 kommuner | New special restrictions in 38 communes

  English version below

  Kære alle

  Regeringen har i dag annonceret en række nye restriktioner og tiltag i 38 kommuner primært i hovedstadsområdet for at imødegå en bekymrende stigning i antallet af smittede med coronavirus. Restriktionerne indebærer en nedlukning af AAU’s campus i København i stil med situationen i foråret.

  Samtidig er en række tidligere indførte landsdækkende restriktioner forlænget frem til og med 28. februar.

  På Aalborg Universitet betyder det følgende i perioden 9. december 2020 til 3. januar 2021:

  • Al undervisning på AAU’s campus i København omlægges til digitale platforme. Der kan dog være helt særlige tilfælde, f.eks. laboratorie- eller værkstedsundervisning, hvor digital omlægning ikke er muligt, og hvor undervisningen derfor kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen. Studerende får direkte besked fra deres studier om konkrete ændringer.
  • Vi opfordrer alle studerende på AAU’s campus i København til at gennemføre gruppearbejde digitalt. Der må ikke gennemføres gruppearbejde med fysisk fremmøde på AAU’s campus i København.
  • Alle eksamener på AAU’s campus i København omlægges til digitale platforme. Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor digital omlægning ikke er mulig, og hvor eksamen derfor kan gennemføres med fysisk fremmøde – dog kun efter aftale med dekanen. Studerende får direkte besked fra deres studie om konkrete ændringer.
  • Alle medarbejdere på AAU’s campus i København, som ikke varetager kritiske funktioner, skal arbejde hjemmefra. Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor f.eks. laboratorieforsøg eller andre forskningsaktiviteter kan gennemføres med fysisk fremmøde for ikke at miste fremdrift i et forskningsprojekt – dog kun efter aftale med dekanen eller afdelingslederen.
  • Kantine og fitnesscenter på AAU’s campus i København er lukket. Dog vil nødvendige funktioner varetaget af Campus Service og ITS stadig blive opretholdt. Der vil også stadig være adgang for medarbejdere i de private virksomheder, der har lokaler på campus.
  • Rejser i embedsmedfør samt studieture til de 38 berørte kommuner må kun gennemføres i det omfang, de er nødvendige – eksempelvis for fremdrift i studie- eller forskningsprojekter. Alle rejser eller studieture af den art skal godkendes af dekanen eller afdelingslederen.
  • Medarbejdere, som er bosiddende i Aarhus eller Odense kommuner, må gerne tage på arbejde på AAU’s campus i Aalborg eller Esbjerg. Dog opfordres alle medarbejdere fortsat til at arbejde hjemmefra, når det er muligt. Det samme gælder studerende bosiddende i Aarhus eller Odense kommuner, som studerer på AAU’s campus i Aalborg eller Esbjerg.

  De berørte 38 kommuner er: Alle kommuner i Region Hovedstaden undtagen Bornholm, Greve, Solrød, Faxe, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Vordingborg, Aarhus og Odense.

  Ud over særlige restriktioner for de 38 ovennævnte kommuner er en række tidligere indførte restriktioner samtidig blevet forlænget til og med 28. februar. Det gælder forbuddet mod sociale arrangementer, delvist krav om mundbind ved færdsel indendørs på universitetets område, samt at medarbejdere skal arbejde hjemme i de situationer, hvor det er muligt. Se evt. tidligere udmeldinger fra 21. september og 28. oktober på AAU’s coronahjemmeside https://www.aau.dk/coronavirus/

  I tvivlstilfælde kan man desuden konsultere FAQ’erne på coronasiden, mens evt. spørgsmål, der ikke findes besvaret, kan rettes til coronavirus@aau.dk.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  --------------------------------------------------------

  Dear all,

  Today, the government announced a number of new restrictions and measures in 38 municipalities, mainly in the Copenhagen area, to counter a worrying increase in the number of people infected with coronavirus. The restrictions constitute a closing of the AAU Copenhagen campus similar to the situation in the spring.

  In addition, a number of nationwide restrictions previously imposed have been extended up to and including 28 February.

  At Aalborg University, this means the following measures are in effect between 9 December 2020 and 3 January 2021:

  • All teaching on the AAU Copenhagen campus is converted to digital platforms. However, there may be special cases, such as laboratory or workshop instruction, where it is not possible to switch to digital; the teaching may thus be done in person – but only by agreement with the dean. Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • We encourage all students on the AAU Copenhagen campus to do their group work digitally. In-person group work may not take place on the AAU Copenhagen campus.
  • All exams on the AAU Copenhagen campus are converted to digital platforms. However, there may be special cases where it is not possible to switch to digital and the exam may thus take place in person – but only by agreement with the dean. Students are notified of specific changes directly by their programmes.
  • All staff members on the AAU Copenhagen campus who do not perform critical functions must work from home. However, there may be special cases where, for example, laboratory tests or other research activities may take place in person so as not to lose momentum in a research project – but only by agreement with the dean or the department/unit management.
  • The canteen and fitness centre on the AAU Copenhagen campus are closed. However, necessary functions handled by Campus Service and ITS will still be maintained. There will also still be access for employees of private companies that have space on campus.
  • Travel in an official capacity and study trips to the 38 municipalities concerned may only take place to the extent necessary – for example for progress in study or research projects. All such travel or study trips must be approved by the dean or the department/unit management.
  • Staff members residing in Aarhus or Odense municipalities are welcome to go to work on the AAU Aalborg or Esbjerg campuses. However, all staff members are still encouraged to work from home whenever possible. This also applied to students residing in Aarhus or Odense municipalities and studying at the AAU Aalborg or Esbjerg campuses.

  The 38 municipalities concerned are: All municipalities in the Capital Region except Bornholm, Greve, Solrød, Faxe, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Vordingborg, Aarhus and Odense.

  In addition to the special restrictions for the 38 municipalities mentioned above, a number of previously imposed restrictions have been extended up to and including 28 February. This applies to the ban on social events, the partial requirement for face masks when moving about indoors in the university area, and the expectation that staff members work from home in situations where possible. See the previous announcements from 21 September and 28 October on the AAU coronavirus information website https://www.aau.dk/coronavirus/

  In case of any doubt, consult the FAQ on the coronavirus website; any questions not answered there may be directed to coronavirus@aau.dk.

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  University Director

   

 • +

  1. december 2020: Særlige restriktioner i København | Special restrictions in Copenhagen

  English version below

   

  Kære alle

  Regeringen har i dag meddelt en række særlige restriktioner og tiltag i 17 kommuner i hovedstadsregionen med det formål at inddæmme en stigende smitte med coronavirus.

  Blandt tiltagene er en anbefaling om, at undervisning og eksaminer på videregående uddannelser fra 7. december så vidt muligt afholdes digitalt, en kraftig opfordring til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra samt en generel opfordring til at reducere den samlede fysiske aktivitet på uddannelsesinstitutionerne.

  På AAU’s campus i København betyder dette, at alle uddannelser nu skal vurdere, om det er muligt at omlægge deres studieaktiviteter til digital gennemførsel. Vurderingen skal dog også medtage hensyn til studiefremdrift og kvalitet, og der vil derfor stadig være både undervisning og eksaminer, som gennemføres fysisk som planlagt. Studerende vil få direkte besked fra deres studier om evt. ændringer i studieaktiviteterne.

  Universitetets medarbejdere i København bedes derudover overveje, om arbejdsopgaver eller andre aktiviteter, der vil kræve fysisk fremmøde enten på campus eller eksternt, kan udskydes, til disse særlige restriktioner og tiltag igen ophæves. Drøft i alle tilfælde situationen med nærmeste leder.

  Endelig vil jeg opfordre alle studerende og medarbejdere i København til at være særligt opmærksomme på ikke at møde op med symptomer på sygdom, på at huske at holde afstand og bruge mundbind og på at opretholde god håndhygiejne både på og uden for universitetet.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

   

  ---------------------------------------------------------

   

  Dear all,

  Today, the government announced a number of special restrictions and measures in 17 municipalities in the capital region aimed at containing increasing coronavirus infections.

  Among the measures are a recommendation that, as of 7 December, teaching and exams in higher education programmes be held digitally, a strong call for employees to work from home, and a general call to reduce overall in-person activity in educational institutions.

  At the AAU campus in Copenhagen, this means that all programmes must now assess whether it is possible to convert their study activities to digital. However, the assessment must also take into account the progress and quality of the study, and therefore there will still be both teaching and exams done in person as planned. Students will be notified directly by their programmes of possible changes in their study activities.

  In addition, university staff members in Copenhagen should consider whether they can postpone work tasks or other activities that would require physically being on campus or at an external location until these special restrictions and measures are lifted. The situation should be discussed with the nearest manager.

  Finally, I would urge all students and staff in Copenhagen to be particularly attentive to staying away from campus if you have symptoms of illness, to remember to keep good distance, and to use masks and maintain good hand hygiene both inside and outside the university.

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  Director

 • +

  19. november 2020: Lokale restriktioner i Nordjylland ophævet | Local restrictions in Northern Jutland lifted

  English version below

  Kære alle

  Regeringen har i dag meddelt, at en række af de særlige restriktioner i syv nordjyske kommuner, som blev meldt ud 5. november, ophæves i de kommende dage. Dette betyder, at AAU-medarbejdere og –studerende bosat i de syv kommuner igen må komme på universitetet fra og med mandag den 23. november. Det er desuden allerede fra i dag tilladt at besøge de syv kommuner i embedsmedfør.

  Da beboere i de syv kommuner nu ikke længere er forhindret i at møde op på universitetet på grund af lokale restriktioner, garanterer universitetet ikke længere et digitalt alternativ til alle undervisningsaktiviteter. Det vil nu igen være op til de enkelte uddannelser at vurdere, om de vil planlægge undervisningen fysisk, digitalt eller en i kombination. Studerende får direkte besked fra deres studier om eventuelle ændringer og kan henvende sig til deres studiesekretær med spørgsmål.

  Afslutningsvis vil jeg minde om, at tidligere indførte restriktioner stadig er gældende. Disse omfatter kravet om at bære mundbind ved indendørs færden på universitetet, forbud mod studieture og sociale arrangementer samt, at medarbejdere arbejder hjemme i de situationer, hvor det er muligt.

  I tvivlstilfælde kan man konsultere FAQ’erne på AAU’s coronaside https://www.aau.dk/coronavirus/, mens evt. spørgsmål, der ikke findes besvaret, kan rettes til coronavirus@aau.dk.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Director  |  Aalborg Universitet

  -------------------------------------------

  Dear all,

  Today, the government announced that a number of the special restrictions in seven North Jutland municipalities, which were announced on 5 November, will be lifted in the coming days. This means that AAU staff and students residing in the seven municipalities may return to university as of Monday, 23 November. In addition, visits to the seven municipalities in an official capacity are permitted as of today.

  Since residents of the seven municipalities are now no longer prevented from coming to the university because of local restrictions, the university no longer guarantees a digital alternative to all teaching activities. Again, it will be up to the individual programmes to assess whether they want the teaching to be in-person, digital or a combination. Students will be notified by their programmes of any changes and may contact their programme secretary with questions.

  Finally, I would like to remind you that restrictions previously imposed are still in force. These include the requirement to wear face masks indoors at university, the ban study trips and social events, and requiring staff to work at home where possible.

  If you have any questions, please see the FAQ on the AAU coronavirus information site https://www.aau.dk/coronavirus/; any unanswered questions may be directed to coronavirus@aau.dk.

  Kind regards,

  Søren Lind Christiansen

  Director  |  Aalborg Universitet

 • +

  5. november: Lokale restriktioner i Nordjylland | Local restrictions in Northern Jutland

  English verison below

  Kære alle

  Regeringen har torsdag aften annonceret en række lokale restriktioner i syv nordjyske kommuner på grund af en særlig variant af coronavirus stammende fra mink. Restriktionerne, som gælder frem til og med 3. december, betyder bl.a. at borgere i Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Vesthimmerland og Læsø kommuner kraftigt opfordres til ikke at bevæge sig uden for deres egen kommune.

  For medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet betyder restriktionerne fra mandag den 9. november:

  Medarbejdere

  Medarbejdere bosat i en af de syv berørte kommuner må ikke møde frem på universitetet, og skal i stedet arbejde hjemmefra, så længe de særlige restriktioner er gældende.

  Medarbejdere, som på grund af deres stilling, opgavernes natur eller mangel på arbejdsredskaber ikke kan arbejde hjemmefra, skal drøfte med deres nærmeste leder, hvordan de i stedet skal forholde sig.

  Medarbejdere, som varetager kritiske funktioner på universitetet, skal drøfte med deres nærmeste leder, hvordan disse kritiske funktioner varetages i perioden.

  FAQ for medarbejdere på AAU’s coronaside opdateres i løbet af fredag den 6. november med yderligere oplysninger om forhold vedrørende hjemmearbejde for medarbejdere med bopæl i en af de syv berørte kommuner.

  Studerende

  Studerende bosat i en af de syv kommuner må ikke møde frem på universitetet, så længe de særlige restriktioner er gældende.

  AAU arbejder på hurtigst muligt at oprette digitale alternativer til al fysisk undervisning. De tilbudte løsninger vil variere fra uddannelse til uddannelse, og studerende vil få direkte besked fra deres studie om mulighederne. Det samme gælder i forhold til eksamen.

  FAQ for studerende på AAU’s coronaside opdateres i løbet af fredag den 6. november med yderligere oplysninger om forhold vedrørende online studieaktivitet for studerende med bopæl i en af de syv berørte kommuner.

  Alle

  Både studerende og medarbejdere bosat i de syv berørte kommuner kan i løbet af fredag den 6. november afhente materialer, udstyr og arbejdsredskaber på universitetet.

  Tjenesterejser eller –besøg i en af de syv berørte kommuner er ikke tilladt, så længe de særlige restriktioner er gældende. Dog medmindre rejsen eller besøget er af uopsættelig karakter. Det samme gælder studieture.

  De generelle restriktioner for alle medarbejdere og studerende, herunder delvist påbud om mundbind og forbud mod sociale arrangementer, som tidligere er meldt ud, er stadig gældende for alle frem til og med 2. januar.

  Med venlig hilsen

  Søren Lind Christiansen

  Universitetsdirektør

  -------------------------------------

  Dear all

  Thursday evening, the Danish government announced a number of restrictions in communes in Northern Jutland due to a special variation of coronavirus stemming from mink. The restrictions that will be in force up to and including 3 December involve among other things that inhabitants in Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Vesthimmerland and Læsø communes are strongly encouraged not to leave their own commune.

  For staff and students at Aalborg University the restrictions involve the following from Monday 9 November:

  Staff

  Staff living in one of the seven affected communes are not allowed to be physically present at the university and must instead work from home for as long as the restrictions are in force.

  Staff who due to their position, the nature of the tasks or lack of work tools are not able to work from home, must discuss with their manager how to handle the situation.

  Staff maintaining critical functions at the university must discuss with their manager how those functions will be maintained during the restricted period.

  FAQ for employees at AAU’s corona website will be updated on Friday 6 November with further information about conditions related to working from home for staff living in one of the seven affected communes.

  Students

  Students living in one of the seven affected communes are not allowed to be physically present at the university for as long as the restrictions are in force.

  AAU is working on ensuring digital alternatives to all physical teaching activities. The solutions offered will vary from education to education and students will receive information directly from their programme. This also applies to exams.

  FAQ for students at AAU’s corona website will be updated on Friday 6 November with further information about conditions related to digital study activities for students living in one of the seven affected communes.

  All

  Both staff and students living in one of the seven affected communes are allowed to go to the university during Friday 6 November to pick up materials, equipment and work tools.

  Unless of an urgent character, work-related travel and visits to one of the seven affected communes are not allowed for as long as the restrictions are in force. This also applies to study trips.

  The general and previously announced restrictions for all staff and students, including the partial demand for face masks and the prohibition against social events, are still in force up to and including 2 January.

  Best regards

  Søren Lind Christiansen

  University Director

 • +

  28. oktober: Delvist krav om mundbind | Partial requirement for face masks

  English version below

  Kære alle

  Som tidligere meddelt besluttede regeringen i sidste uge at indføre et delvist krav om mundbind på de videregående uddannelsesinstitutioner. Det delvise krav træder i kraft torsdag den 29. oktober – altså i morgen – og gælder for alle ansatte, studerende og gæster på universitetet.

  Fra torsdag morgen skal alle derfor bære mundbind, når de færdes indendørs på gangarealer og i fællesområder på AAU.

  Der gælder følgende undtagelser fra kravet om mundbind:

  • Studerende skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i seminarrum, laboratorier, værksteder og andre lokaler, som bruges til holdundervisning. Der skal dog bæres mundbind ved indgang til og udgang fra lokalerne. Ved undervisning af blandede klynger, hvor afstandskravet på minimum 1 meter ikke opretholdes, skal der fortsat også bæres mundbind.
  • Undervisere skal ikke bære mundbind, når undervisningen er påbegyndt. Dette gælder uanset, om de underviser stående eller siddende. Undervisere skal dog opretholde 2 meters afstand til nærmeste tilhørere. Undervisere skal bære mundbind ved indgang til og udgang fra undervisningslokalet.
  • Der skal ikke bæres mundbind, når man sidder ned i kantiner, spiserum, studieområder, biblioteker og grupperum. Der skal dog bæres mundbind ved indgang til og udgang fra disse lokaler/områder og ved al anden færdsel i disse lokaler/områder.
  • Visse af AAU’s bygninger eller lokaler er defineret som mundbindsfri. Dette gælder hovedsagelig administrationsbygninger eller kontorområder, hvor generel færdsel og/eller trængsel ikke forekommer. Mundbindsfri bygninger eller områder er klart markeret med skiltning. Der skal ikke bæres mundbind i mundbindsfri bygninger eller områder.
  • Personer, som er lægeligt fritaget fra at bære mundbind, skal ikke bære mundbind.

  De enkelte institutter eller afdelinger stiller mundbind til rådighed for medarbejdere til brug i arbejdssituationer. Studerende og gæster skal selv sørge for at medbringe mundbind.

  Med venlig hilsen

  Antonino Castrone

  Universitetsdirektør

  ----------------------------

  Dear all,

  As previously announced, the government decided last week to introduce a partial requirement for face masks at higher education institutions. The partial requirement takes effect on Thursday 29 October – tomorrow – and applies to all staff, students and visitors at the university.

  As of Thursday morning, everyone must therefore wear face masks for movement while indoors in hallways and in common areas at AAU.

  The following exceptions apply to the face mask requirement:

  • Students are not required to wear face masks when participating in teaching and programme activities in seminar rooms, laboratories, workshops and other rooms used for classes. However, face masks must be worn when entering and exiting the rooms. In teaching situations with mixed clusters where the distance requirement of at least 1 metre is not maintained, face masks must continue to be worn.
  • Teachers do not need to wear face masks once the teaching has begun. This applies regardless of whether they teach standing or sitting. However, teachers must maintain a 2-metre distance from the students nearest to them. Teachers must wear face masks when entering and exiting the classroom.
  • Face masks do not need be worn when sitting down in canteens, dining rooms, study areas, libraries and group rooms. However, face masks must be worn when entering and exiting these rooms/areas and for all other movement while in these room/areas.
  • Some AAU buildings or premises are defined as “mask-free zones.” This applies mainly to administrative buildings or office areas where general traffic and/or congestion do not occur. Mask-free buildings or areas are clearly marked with signage. Face masks do not need to be worn in mask-free buildings or areas.
  • Persons who are medically exempt from wearing face masks do not need to wear face masks.

  Each department provides face masks to staff members to use in work situations. Students and visitors must make sure to bring their own face mask.

  Best regards

  Antonino Castrone

  University Director

 • +

  24. oktober: Restriktioner forlænget og delvist krav om mundbind | Restrictions extended and partial demand of facemasks

  English version below

  Kære alle

  Regeringen besluttede fredag den 23. oktober at forlænge de særlige restriktioner i forhold til coronaepidemien frem til og med 2. januar.

  Den instruktion, vi sendte ud til alle AAU-medarbejdere og -studerende mandag den 21. september, og som to gange pr. mail er blevet forlænget, er altså nu forlænget igen og dermed gældende til og med 2. januar.

  Det betyder, at det til og med 2. januar er forbudt at afholde sociale arrangementer på AAU og at alle medarbejdere skal arbejde hjemme i de situationer, hvor det er muligt.

  Regeringen besluttede samtidig at indføre et delvist krav om mundbind på de videregående uddannelsesinstitutioner gældende fra torsdag den 29. oktober. AAU’s coronaberedskab arbejder lige nu på at afklare, hvordan dette delvise krav vil komme til udtryk på AAU. Der kommer besked om dette pr. mail en af de allerførstkommende dage.

  Med venlig hilsen

  Antonino Castrone

  Universitetsdirektør

  -----------------------------------------------

  Dear all,

  On Friday 23 October, the Danish government decided to extend the special restrictions regarding the corona epidemic up to and including 2 January.

  Therefore, the instructions that we sent out to all AAU staff and students on Monday 21 September, and that were extended by mail twice, have now been extended again and will remain in force up to and including 2 January.

  This means that up to and including 2 January it is not allowed to hold social events at AAU, and that all staff should work from home in situations where it is possible.

  At the same time, the government decided to introduce a partial demand of facemasks at the Danish universities as of Thursday 29 October. AAU's Corona Task Force is currently working on determining how this partial demand will be enforced at AAU. Instructions about this will follow by mail as quickly as possible.

  Med venlig hilsen

  Antonino Castrone

  University Director

   

 • +

  7. oktober: Restriktioner forlænget | Restrictions extended

  English version below

  Kære alle

  Regeringen i dag har forlænget de særlige restriktioner i forhold til coronaepidemien frem til og med 31. oktober.

  Den instruktion, vi sendte ud til alle AAU-medarbejdere og -studerende mandag den 21. september, og som pr. mail 25. september blev forlænget, er altså nu forlænget igen og dermed gældende til og med 31. oktober.

  Det betyder, at det til og med 31. oktober er forbudt at afholde sociale arrangementer på AAU, at alle medarbejdere skal arbejde hjemme i de situationer, hvor det er muligt, og at der skal bæres mundbind i kantinerne i København og Esbjerg, mens der kræves adgangskort for at komme ind i bygninger med kantiner i Aalborg.

  Med venlig hilsen
  Antonino Castrone
  Universitetsdirektør

  ------------------------

  Today, the Danish government extended the special restrictions regarding the corona epidemic up to and including 31 October.

  Therefore, the instructions that we sent out to all AAU staff and students on Monday 21 September, and that were extended by mail on 25 September, has now been extended again and will remain in force up to and including 31 October.

  This means that up to and including 31 October it is not allowed to hold social events at AAU, that all staff should work from home in situations where it is possible, and that facemasks are obligatory in the canteens in Copenhagen and Esbjerg, while access cards are required to enter buildings with canteens in Aalborg.

  Best regards
  Antonino Castrone
  University Director

   

 • +

  5.oktober 2020: Mobilt testcenter på campus i Aalborg Øst | Mobile test centre on the Aalborg

  English version below

   

  Kære alle

  Region Nordjylland stiller et mobilt testcenter til rådighed for coronatest på Aalborg Universitet. 

  Testcentret er på campus i Aalborg Øst torsdag den 8. oktober og fredag den 9. oktober – begge dage kl. 9-16

  Testcentret holder til på Fredrik Bajers Vej 7A, 9220 Aalborg Øst - lokale 1-103.

  Du kan kun blive testet i det mobile testcenter, hvis du ikke har symptomer. Har du symptomer, må du ikke møde op i testcentret, men skal i stedet kontakte din læge for at få en henvisning til test.

  Testcentret er målrettet studerende, både fra AAU og øvrige uddannelsesinstitutioner i området, men som medarbejder kan du også blive testet.

  Testen foregår uden tidsbestilling – du møder bare op. Husk at medbringe dit sundhedskort. 

  Der kan forekomme en del ventetid, særligt fra åbningstidspunktet, så vent gerne til lidt senere på dagen med at møde op til test. 

  Husk at holde god afstand til de øvrige i køen, når du møder op ved testcentret. 

  Du kan finde svaret på din test på sundhed.dk inden for 72 timer. 

   

  Med venlig hilsen

  Antonino Castrone,
  Universitetsdirektør

   

  ------------------------------------------

  Dear all,
   

  The North Denmark Region is providing a mobile test centre for coronavirus testing at Aalborg University. 

  The test centre is on the Aalborg East campus on Thursday 8 October and Friday 9 October – open both days 9.00-16.00

  The test centre is located at Fredrik Bajers Vej 7A, 9220 Aalborg Øst - Room 1-103.

  You may only be tested in the mobile test centre if you do not have symptoms. If you have symptoms, do not show up at the test centre. You should instead contact your doctor for a referral for testing. 

  The test centre is targeted to students, both from AAU and other educational institutions in the area, but staff members may also be tested. 

  The test is done without an appointment – you just show up. Remember to bring your health insurance card. 

  There may be some waiting time, especially when it first opens in the morning, so please wait until a little later in the day to show up for testing. 

  Remember to keep a good distance from others in the queue when you show up at the test centre. 

  You can find the answer to your test on sundhed.dk within 72 hours. 

   

  Kind regards

  Antonino Castrone,
  University Director

 • +

  25. september: Restriktioner forlænget | Restrictions extended

  English version below

  Regeringen i dag har forlænget de særlige restriktioner i forhold til coronaepidemien frem til og med 18. oktober.

  Den instruktion, vi sendte ud til alle AAU-medarbejdere og -studerende i mandags 21. september, og som da var gældende til og med 4. oktober, er altså nu gældende til og med 18. oktober.

  Det betyder, at det til og med 18. oktober er forbudt at afholde sociale arrangementer på AAU, at alle medarbejdere skal arbejde hjemme i de situationer, hvor det er muligt, og at der skal bæres mundbind i kantinerne i København og Esbjerg, mens der kræves adgangskort for at komme ind i bygninger med kantiner i Aalborg.

  Med venlig hilsen

  Antonino Castrone

  Universitetsdirektør

  -------------------------

  Today, the Danish government extended the special restrictions regarding the corona epidemic up to and including 18 October.

  Therefore, the instructions that we sent out to all AAU staff and students on Monday 21 September, and that at the time were applicable up to and including 4 October will now remain in force up to and including 18 October.

  This means that up to and including 18 October it is not allowed to hold social events at AAU, that all staff should work from home in situations where it is possible, and that facemasks are obligatory in the canteens in Copenhagen and Esbjerg, while access cards are required to enter buildings with canteens in Aalborg.

  Best regards

  Antonino Castrone

  University Director

 • +

  21. september: Forholdsregler vedr. kantiner, sociale arrangementer og hjemmearbejde | Precautions concerning canteens, social events and working from home

  English version below

  Kære alle

  Regeringen indførte i fredags nye restriktioner for at imødegå det stigende antal coronasmittede i hele landet. For Aalborg Universitet betyder restriktionerne følgende:

   

  Særlige forholdsregler i AAU’s kantiner

  AAU’s kantiner er sidestillet med offentlige serveringssteder uden for universitetet, hvor det nu er påbudt at bære mundbind – dog ikke når man sidder ned. I praksis fungerer visse kantinearealer på universitetet – særligt i Aalborg – dog også som gennemgang til auditorier og undervisningslokaler. Derfor indføres der forskellige forholdsregler i AAU’s forskellige kantiner:

  • I Aalborg lukkes alle bygninger med kantiner for offentligheden. Det betyder, at kun ansatte og studerende kan få adgang til bygningerne, og der kræves AAU-adgangskort for at komme ind. Der er dermed ikke påbud om brug af mundbind i kantiner på AAU’s campus i Aalborg.
  • I Esbjerg fungerer kantinearealet delvist som gennemgang til andre faciliteter i en ombygningsperiode. Fra dags dato er det derfor påbudt at bære mundbind, når man står eller går i kantinen og afmærkede spiseområder. Mundbind er ikke påbudt, når man sidder ned. Uden for køkkenets åbningstid kan kantinearealerne benyttes som studiemiljø og ophold uden påbudt brug af mundbind.
  • I København er det fra dags dato påbudt at bære mundbind, når man står eller går i kantinerne, da gæster udefra kan købe ind i kantinerne. Mundbind er ikke påbudt, når man sidder ned. Uden for køkkenets åbningstid kan kantinearealet benyttes som studiemiljø og ophold uden påbudt brug af mundbind.

   

  Sociale arrangementer skal aflyses

  Alle sociale arrangementer og aktiviteter skal aflyses. Det er ikke tilladt at afholde receptioner, cafeer, fejringer, sangaftener og andre formelle eller uformelle sociale sammenkomster. Hvis et arrangement indeholder både et fagligt og et socialt element, må den faglige del afholdes, men den sociale del aflyses.

   

  Hjemmearbejde, hvor det er muligt

  Alle medarbejdere skal arbejde hjemme i de situationer, hvor det er muligt. Hvilke situationer, det drejer sig om, skal aftales med nærmeste leder ud fra en helhedsvurdering. Vurderingen foretages ud fra hensynet til opgaveløsningen og videreførelse af kerneaktiviteterne, men parametre som medarbejderens behov for kollegial kontakt og brug af kollektiv trafik kan også indgå.

  Den fysiske undervisning opretholdes i det omfang, den er planlagt. Både undervisere og studerende skal derfor møde op til de fysiske undervisningsaktiviteter.

  Det er vigtigt at slå fast, at universitetet ikke er lukket som under nedlukningsperioden i foråret. Medarbejdere, som arbejder hjemme kan f.eks. stadig komme på universitetet for at deltage i fysiske møder, printe dokumenter eller hente udstyr.

  Det er også fortsat muligt at deltage i møder med eksterne deltagere både på og uden for campus, så længe kravene til afstand og hygiejne overholdes. Det bør dog i alle situationer overvejes, om fysisk møde er nødvendigt, eller om mødet kan afholdes virtuelt.

  Restriktionerne gælder indtil videre frem til og med 4. oktober og på AAU’s campusser i både Aalborg, Esbjerg og København.

  Med venlig hilsen

  Antonino Castrone
  Universitetsdirektør

  ------------------------------------------------------------------------

  Dear all

  On Friday, the Danish government announced new restrictions to counteract the increasing number of corona cases all over the country. At Aalborg University, the restrictions will mean the following:

   

  Special precautions in the AAU canteens

  The canteens at AAU are comparable to public restaurants where facemasks are now obligatory – although not when seated. However, certain canteen areas at the university – especially in Aalborg – also function as thoroughfare to auditoriums and seminar rooms. Therefore, different precautions will apply to in different canteens at AAU:

  • In Aalborg all buildings with canteens will be closed for the public. This means that only staff and students will have access to the buildings, and that an AAU access card is needed to enter. Wearing facemasks will not be obligatory in the canteens in Aalborg.
  • In Esbjerg the canteen area partially functions as a thoroughfare to other facilities during a period of reconstruction. As of today it is therefore obligatory to wear facemasks when standing or walking in the canteen and marked eating areas. Wearing facemasks is not required when seated. Outside the opening hours of the kitchen it is not required to wear facemasks when present in the canteen area.
  • In Copenhagen it is as of today obligatory to wear facemasks when standing or walking in the canteens, as guests from outside can buy food in the canteens. Wearing facemasks is not required when seated. Outside the opening hours of the kitchen it is not required to wear facemasks when present in the canteen area.

   

  Social events must be cancelled

  All social events and activities must be cancelled. It is not allowed to hold receptions, cafees, celebrations, song evenings and other formal or informal social gatherings. If an event contains both a professional aspect and a social aspect, the professional part of the event can be held, but the social part must be cancelled.

   

  Working from home when possible

  All AAU staff should work from home in situations where it is possible. Staff should discuss with their manager what situations working from home is relevant according to an overall assessment. This assessment should include the nature of tasks and the continuation of core activities, but parameters such as the need for contact with colleagues and the use of public transportation may also play a role.

  Physical teaching activities are upheld as planned. Both teachers and students must therefore be physically present for the activities.

  It is important to note that the university is not closed as was the case during the closing period in the spring. Staff who work from home are still allowed to come to the university to take part in physical meetings, print documents or pick up needed equipment.

  It is also still possible to take part in meetings with external participants, both at campus and outside, as long as the requirements regarding distance and hygiene are kept. However, it should always be considered if physically attendance is necessary of if the meeting can be held virtually instead.

  These restrictions are applicable up until and including 4 October and applies to AAU’s campuses in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen.

  Best regards

  Antonino Castrone
  University Director

 • +

  18.september: Coronavirus - Ny udmelding fra statsministeren | Coronavirus - New statement from the danish primeminister

  English below

  Kære studerende og medarbejdere

  Statsminister Mette Frederiksen har fredag eftermiddag meddelt nye stramninger for at standse den stigende Covid19 smittespredning. Disse gælder til og med den 4. oktober 2020.

  De fulde konsekvenser for Aalborg Universitet er ikke helt klare endnu, men sikkert er det, at universitetet fortsat er åbent for undervisning og forskning som planlagt. Vi prioriterer stadig så meget undervisning som muligt på vores campus i Aalborg, København og Esbjerg.

  Der er en skærpet henstilling til, at alle sociale aktiviteter aflyses, og det således kun er aktiviteter direkte knyttet til ens arbejde på Aalborg Universitet, ens undervisning eller ens forskning, der kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse på campus. Der er således i perioden ikke mulighed for at gennemføre nogen form for receptioner, sociale arrangementer eller cafelignende aktiviteter.

  I øvrigt opfordrer regeringen til, at man på alle private og offentlige arbejdspladser i hele Danmark arbejder hjemmefra i videst muligt omfang. Alle medarbejdere bedes derfor aftale med deres nærmeste personaleleder, i hvilket omfang man arbejder hjemme. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at universitetet ikke er lukket ned. Administrative medarbejdere skal derfor stadig møde på arbejde, når arbejdet kræver det, f.eks. kontakt med studerende, deltagelse i møder eller lignende. Jeg forventer derfor, at ansatte i Aalborg og Esbjerg møder ind mandag som normalt for at modtage yderligere anvisninger fra nærmeste leder til, hvorledes de nye retningslinjer bliver implementeret på Aalborg Universitet. For ansatte i København gælder de allerede aftalte retningslinjer for medarbejdere fortsat.

  Jeg håber, at I alle vil hjælpe med at gennemføre vores uddannelses- og forskningsaktiviteter på så forsvarlig en måde som overhovedet muligt. Så husk at afstand og håndhygiejne fortsat er det bedste værn mod smittespredning.

  God weekend.

  Med venlig hilsen
  Antonino Castrone, 
  Universitetsdirektør

   

  Dear students and staff

  On Friday afternoon, Prime Minister Mette Frederiksen announced new measures to stop the rising spread of Covid19 infection. These are in effect up to and including 4 October 2020.

  The full consequences for Aalborg University are not entirely clear yet, but it is certain that the university is open for teaching and research same as before. We still prioritise as much teaching as possible on our campuses in Aalborg, Copenhagen and Esbjerg.

  It is also clear that all social activities are cancelled, and thus only activities directly related to your work at Aalborg University, your teaching or your research may take place in-person on campus. Thus, it is no longer possible to hold any kind of receptions or café-like activities.

  In addition, the government encourages people at all private and public workplaces throughout Denmark to work from home to the greatest extent possible. All staff members are therefore asked to agree with their immediate superior on the extent to which they will work from home. It is important to emphasise that the university is not locked down. Administrative staff may still be asked to attend work if the work tasks require it, such as contact with students, taking part in meetings, or the like. I thus expect that all staff in Aalborg and Esbjerg come in on Monday as usual to receive further instructions from the management on how the new guidelines will be implemented at Aalborg University. For staff in Copenhagen, the guidelines already in place for staff still apply.

  I hope that you will all help in handling our educational and research activities in as responsible a manner as possible. And remember that distance and hand hygiene are still the best protection against the spread of infection.

  Have a nice weekend.
   

  Kind regards
  Antonino Castrone,
  Universitetsdirektør

 • +

  7. september: Foranstaltninger i København | Measures in Copenhagen

  English below

  Kære alle

  De seneste dage har der været et stigende antal tilfælde af coronasmitte særligt i Odense og i København. Sundhedsmyndighederne har derfor i dag udmeldt en række særlige restriktioner og foranstaltninger i de næste 14 dage i Odense Kommune og 17 kommuner i hovedstadsområdet.

  Forholdsregler ALENE for AAU’s campus i København

  For AAU’s campus i København – og alene for AAU’s campus i København – betyder myndighedernes udmelding i dag to ting.

  1. Sociale arrangementer

  Myndighederne opfordrer kraftigt til at aflyse alle sociale arrangementer på videregående uddannelsesinstitutioner i de 18 berørte kommuner. Derfor skal alle sociale arrangementer på AAU CPH frem til og med mandag den 21. september aflyses med øjeblikkelig varsel. Med sociale arrangementer menes receptioner, fejringer, formelle og uformelle sammenkomster som kortspilsaftener og fyraftenssamvær samt fredagsbarer.

  Faglige arrangementer som konferencer og seminarer er ikke omfattet af tiltaget.

  Hvorvidt det efter 21. september igen bliver muligt at afholde sociale arrangementer på AAU’s campus i København, afhænger af, hvordan myndighederne forholder sig til spørgsmålet.

  2. Hjemmearbejde

  Myndighederne opfordrer til hjemmearbejde i videst muligt omfang på både offentlige og private arbejdspladser i de 18 berørte kommuner. Derfor skal alle AAU-medarbejdere på AAU CPH de næste 14 dage blive hjemme i alle de situationer, hvor deres tilstedeværelse på campus ikke er nødvendig for opgaveløsningen. Hjemmearbejdet på AAU København skal aftales med den nærmeste leder.

  Den fysiske undervisning opretholdes i det omfang, den er planlagt. Både undervisere og studerende skal derfor møde op til de fysiske undervisningsaktiviteter.

  Afslutningsvis er det vigtigt at bemærke, at AAU i København stadig principielt er åbent. Medarbejdere og studerende, som har fagligt eller arbejdsmæssigt ærinde på AAU CPH, har stadig adgang som normalt.

  Men lige så vigtigt er det at bemærke, at det er lige præcis nu, vi skal hjælpe hinanden med at sikre, at det forbliver sådan. Det er nu, vi skal gøre en ekstra indsats, så vi ikke risikerer at måtte lukke vores campusser helt ned som i foråret og sende alle hjem til online-undervisning og hjemmearbejde.

  Ud over at følge de særlige tiltag, som myndighederne har indført i dag, gør vi det ved at huske tre ting:

  1. Hold afstand.
  2. Sørg for god håndhygiejne og rengøring.
  3. Bliv hjemme, hvis du er syg.

  Tak til alle, der hjælper ved at overholde dette.

  Med venlig hilsen

  Antonino Castrone

  Universitetsdirektør

  -------------------------

  Dear all,

  The last few days have seen a rising number of corona infections especially in Odense and in Copenhagen. Therefore, the Danish health authorities today announced a number of special restrictions and measures valid for the next two weeks in Odense Commune and in 17 communes around our capital.

  Measures ONLY for AAU’s campus in Copenhagen

  For AAU’s campus in Copenhagen – and only for AAU’s campus in Copenhagen – the announcement today of the authorities means two things:

  1. Social events

  The authorities strongly advise cancelling all social events at universities in the 18 affected communes. Therefore, all social events at AAU CPH up to and including Monday 21st of September must be cancelled immediately. The term social event includes receptions, celebrations, formal and informal gatherings such as card playing nights and come-togethers and Friday bars.

  Professional events such as conferences and seminars are not included in this measure.

  Whether it will be possible to hold social events at AAU’s campus in Copenhagen after 21st September depends on the assessment of the health authorities.

  2. Working from home

  The authorities encourage working from home as much as possible at both public and private workplaces in the 18 affected communes. Therefore, all AAU staff at AAU CPH must work from home during the next two weeks in situations where presence is not vital to the task. Staff in AAU Copenhagen should consult with their manager about working at home.

  Physical teaching activities are upheld as planned. Both teachers and students must therefore be physically present for the activities.

  Finally, it is important to take note that AAU in Copenhagen is in principle still open. Staff and students with professional purpose at campus still have access as normally.

  But it is equally important to take note that this is exactly the time for us to help each other ensure that it stays so. This is the time for us to make an extra effort, so we don’t risk having to close all our campuses down completely like in the spring and send everybody home for online teaching and working from home.

  Apart from respecting the measures announced by the authorities today, we can do this by remembering three things:

  1. Keep your distance
  2. Ensure good hand hygiene and cleaning
  3. Stay at home if you are sick

  Thank you to everybody who helps by observing this.

  Best regards

  Antonino Castrone,
  University Director

 • +

  28. august: Særlige forholdsregler i efterårssemesteret / Special precautions during the fall term

  English version below

   

  Kære alle

  Om få dage åbner AAU for alvor dørene igen, når alle vores studerende – inklusive 4.500 nye bachelorstuderende – vender tilbage til universitetet. Efter et forårssemester præget af nedlukning på grund af coronakrisen glæder jeg mig rigtig meget til at se alle de unge engagerede ansigter på campus igen.

  Men selv om universitetet nu har fået lov til at åbne for alle medarbejdere og studerende, bliver det alligevel et anderledes efterårssemester, vi går i møde. Coronavirussen cirkulerer stadig i vores samfund, og vi er alle nødt til at tage et fælles ansvar hjælpe hinanden med at holde epidemien i skak.

  På AAU er opgaven at gennemføre universitetets aktiviteter inden for forskning og uddannelse og samtidig forhindre smittespredning, så vi ikke risikerer en ny nedlukning. I princippet er AAU åbent som normalt, men i praksis skal vi følge en lang række regler, anbefalinger og retningslinjer om bl.a. afstand og hygiejne. Det betyder, at hverdagen på universitetet kommer til at se anderledes ud for os alle et stykke tid endnu.

  Den nye hverdag bliver givetvis ikke let at navigere i, der vil opstå mange spørgsmål hen ad vejen, og som vi tidligere har set, kan coronasituationen – og dermed retningslinjerne – ændre sig med meget kort varsel. Jeg vil dog alligevel nævne nogle af de forholdsregler, som gælder på universitetet lige nu.

  Hold afstand

  For at minimere risikoen for smittespredning anbefaler sundhedsmyndighederne, at vi alle holder en meters afstand. Tænk på det, når du står i køen i kantinen, forlader auditoriet efter en forelæsning eller får en snak med kolleger eller medstuderende på gangen.

  På universiteterne kan vi i undervisningen dispensere fra dette afstandskrav ved grupper på mindre end 30 studerende. Derfor har mange uddannelser delt større hold op i faste klynger, som altid skal sørge for at sidde sammen ved undervisning. I auditorier og seminarrum er det tydeligt markeret, hvor de forskellige klynger må sætte sig. Det er meget vigtigt, at alle holder sig til egen klynge og ikke blander sig med andre.

  Sørg for god håndhygiejne og rengøring

  Over alt på campus står der dispensere med håndsprit. Brug dem flittigt og vask ofte hænder. Medarbejdere skal rengøre borde og kontaktpunkter, efter at de har brugt møderum eller andet fælles lokale. Det samme skal studerende, når de forlader deres grupperum. Efter forelæsninger vil et antal studerende også blive bedt om at spritte borde og kontaktpunkter af.

  Bliv hjemme, hvis du er syg

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du blive hjemme fra universitetet og kontakte din læge med henblik på lægelig vurdering og evt. test. Medarbejdere skal orientere deres leder, mens studerende skal orientere deres studieleder.

  Hvis du får konstateret, at du er smittet med coronavirus, skal du også blive hjemme og orientere din leder/studieleder. Han eller hun kan hjælpe med at finde ud af hvem på universitetet, du har været i nær kontakt med, og som derfor skal i selvisolation.

  AAU har indført en procedure, som betyder, at alle konstaterede tilfælde af coronasmitte meldes ind til universitetets coronaberedskab. Coronaberedskabet sikrer, at de involverede får den nødvendige rådgivning og hjælp via myndighedernes coronasmitteopsporing, således at nære kontakter til den smittede sendes hjem i selvisolation. Der kan blive tale om, at større eller mindre grupper medarbejdere og/eller studerende sendes hjem i den forbindelse.

  Coronahjemmeside og –mail

  Ud over de ovennævnte forholdsregler er der også særlige forhold omkring f.eks. undervisning i laboratorier, udlandsrejser, mundbind samt konferencer, møder og andre arrangementer, som kan give anledning til spørgsmål. Coronaberedskabet har samlet en lang række svar i to FAQ’er for henholdsvis medarbejdere og studerende, som du kan finde på AAU’s coronaside www.aau.dk/coronavirus.

  Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål der, kan du skrive direkte til coronaberedskabet på coronavirus@aau.dk.

  Det bliver ikke et efterårssemester, som vi kender det. Jeg håber, at vi alle – VIP, TAP og studerende – vil hjælpe hinanden, tage et fælles ansvar og holde sammen – på afstand. Vi skal hjælpe hinanden med at få et godt og lærerigt halvår ud af det på trods af COVID-19-epidemi.

  Med venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor

  ------------------------

  Dear all

  In a few days, AAU will open the doors fully again, when all our students – including 4,500 new bachelor students – return to the university. After a spring term characterized by the lockdown due to the corona crisis I look very much forward to seeing all the young enthusiastic faces on campus again.

  But even though the university is now allowed to open for all employees and students we are still facing a very different fall term. The coronavirus is still present in our society and we all have to take responsibility and help each other keep the epidemic down.

  At AAU, the task is to carry out university activities in research and education and at the same time prevent spreading the infection, so we avoid a new lockdown. In principle AAU is open like normally, but in practice we have to comply with a large number of regulations, recommendations and guidelines about for instance distance and hygiene. This means that daily life at the university will different for everybody for some time to come.

  This new daily life will be difficult to navigate in, many questions will arise along the way, and, as we have seen before, the corona situation – and thus the guidelines – can change at very short notice. Still, I want to point out some of the precautions that apply at the university at this point in time.

  Keep your distance

  In order to minimize the risk of spreading the infection, health authorities recommend that we all keep a distance of one meter to each other. Remember this when you are in a line in the canteen, leave the auditorium after a lecture, or have a chat in the hallway with colleagues or co-students.

  At the universities we are allowed to dispense from the distance requirements in teaching situation with groups of less than 30 students. To achieve this many programmes have split larger groups into fixed clusters, who should always sit together during teaching activities. In auditoriums and seminar rooms it is clearly marked where each cluster should sit. It is very important that all students stick to their own cluster and do not mix with other clusters.

  Ensure good hand hygiene and cleaning

  Everywhere at campus you will find dispensers with hand disinfectant. Use them generously and wash your hands often. Employees must clean tables and joint contact points after they have used a meeting room or another common room. The same applies to students when leaving their group room. After lectures a number of students will be asked to wipe off tables and joint contact points.

  Stay at home if you are sick

  If you have symptoms of corona infection you should stay at home and contact your doctor with the purpose of a medical assessment and possible test. Employees should inform their manager, while students should inform their head of study.

  If you are confirmed infected with coronavirus you should also stay at home and inform your manager/head of study. He or she can help you identify who at the university that you have been in close contact with and who should therefore be sent home in quarantine.

  AAU has introduced a procedure that means that all confirmed cases of corona infection are reported to the university’s Corona Task Force. The task force will ensure that all those affected receive the necessary counsel and help through the Danish health authorities’ Corona Tracking, so that everybody who has been in close contact with the infected are sent home in quarantine. Smaller or larger groups of employees/students may be sent home in such a situation.

  Corona website and mail

  Apart from the above-mentioned precautions, there are also special conditions regarding teaching in laboratories, travel abroad, facemasks, and conferences, meetings and other events that may cause questions to arise. The Corona Task Force has assembled a large number of answers in two FAQ’s for employees and students respectively. These FAQ’s can be found at AAU’s coronawebsite https://www.aau.dk/coronavirus.

  If you don't find the answer to your question in the FAQ’s, you can write directly to the Corona Task Force on coronavirus@aau.dk.

  It will not be a fall term as we know it. I hope that we will all – academic, technical, and administrative staff and students – help each other, take a shared responsibility and stick together – at a distance. We must help each other achieve a good and instructive term despite the COVID-19 epidemic.

  Best regards

  Per Michael Johansen

  Rector

 • +

  24.juni: Studerende får adgang til universitetet / Students get access to the university

  English version below

   

  Kære alle 

  Studerende på AAU får nu igen adgang til universitetets bygninger. Det sker, efter at uddannelses- og forskningsministeren i fredags åbnede for, at studerende kan få adgang til faciliteter som læsesale, biblioteker, grupperum m.v. for at give dem bedre mulighed for bl.a. opgaveskrivning, forberedelse af reeksamen eller planlægning af studiestartsarrangementer.

  På AAU betyder det, at studerende igen kan benytte fællesarealer og læsesale, at studenterorganisationer igen får adgang til deres lokaler på universitetet, og at det igen bliver muligt for studerende at printe på nogle af universitetsbibliotekets printere.

  Da dele af AAU, f.eks. seminarrum og læsesalen i Studenterhuset, allerede er lukket ned for sommerferien, og da de studerendes adgang skal ske inden for AAU’s regler for imødegåelse af coronasmitte (herunder krav om afstand, rengøring og adgang til værnemidler), kan det dog ikke påregnes, at der vil være adgang til samtlige universitetets lokaler hen over ferieperioden.

  Fællesarealer vil som hovedregel være åbne, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet for lokaler på institutterne. Studerende kan forhøre sig i fagmiljøerne om, hvilke af miljøets lokaler der er tilgængelige.

  Universitetets bygninger er stadig ikke åbne for forældre og andre pårørende, hvorfor fejringer efter eksamen stadig skal foregå udenfor.

   

  Universitetsbiblioteket (AUB)

  Der er adgang til studiearbejdspladser på AUB’s faciliteter på Nordkraft i Aalborg, i Esbjerg og på AAU CPH, lige som der kan printes fra universitetsbibliotekets printere på Nordkraft i Aalborg og i Esbjerg.

  Universitetsbibliotekets faciliteter på Kroghstræde 3 er på grund af flytning kun åbent i visse tidsrum og kun for afhentning og aflevering af bøger og materialer.

  Fra 1. juli overgår universitetsbiblioteket til sommerplanen. Tjek på www.aub.aau.dk, hvordan de enkelte AUB-afdelinger holder åbent i ferieperioden.

  Se AUB’s hjemmeside for yderligere oplysninger.

  Venlig hilsen
  Per Michael Johansen
  Rektor

  ---

  Dear all,

  AAU students once again have access to the university's buildings. This comes after the Minister for Higher Education and Science on Friday announced that students could access facilities such as reading rooms, libraries, group rooms and so forth, giving them better conditions for writing assignments, preparing for re-exams or planning events for the start of the new academic year.

  At AAU, this means that students may again use common areas and reading rooms; that student organisations may again access their rooms at the university; and that it’s again possible for students to print on some of the university library’s printers.

  However, parts of AAU such as seminar rooms and the reading room in the Student House have already been closed for the summer holidays, and since student access must comply with AAU rules for countering the spread of coronavirus (including requirements for distance, cleaning and access to personal protective equipment), access to all university premises cannot be expected over the holiday period.

  As a general rule, common areas will be open, but this is not necessarily the case for rooms in the departments. Students may inquire at their programme as to which rooms are accessible.

  The university buildings are still not open to parents and other relatives, so any celebrations after exams must still take place outside.

  Aalborg University Library (AUB)

  Student workspaces at AUB facilities in Nordkraft, Aalborg, in Esbjerg and at AAU CPH may be accessed; printing may also be done from the university library’s printers at Nordkraft, Aalborg and in Esbjerg.

  Due to the relocation, the university library’s facilities at Kroghstræde 3 are only open at certain times and then only for pick-up and drop-off of books and materials.

  As of 1 July, the university library changes over to the summer schedule. Check on www.aub.aau.dk to find out when the individual AUB branches are open during the holiday period.

  See AUB’s website for more information.

  Best regards,
  Per Michael Johansen
  Rector

 • +

  10.juni 2020: Genåbning af campus København / Reopening at AAU CPH

  English version below

  Kære alle

  Nu kan medarbejdere på vores campus i København også begynde at møde fysisk på arbejde igen, hvis det sker sundhedsmæssigt forsvarligt og efter besked fra deres nærmeste leder. Det er konsekvensen efter at regeringen tirsdag besluttede, at alle offentligt ansatte i Østdanmark kan vende tilbage på arbejde fra på mandag den 15. juni.

  Tilbagevenden skal dog ske kontrolleret og under sundhedsmæssige forsvarlige forhold af hensyn til den fortsatte smitterisiko. Da arbejdsforhold og arbejdsopgaver varierer betragteligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, står institut- og afdelingsledere hver især for at planlægge, hvordan tilbagevenden for deres medarbejdere kan ske på en tryg og forsvarlig måde. Dette betyder, at alle ikke nødvendigvis får adgang til universitetet i samme tempo eller omfang.

  Medarbejdere, som ikke er blevet meddelt adgang under tidligere faser af genåbningen, skal derfor IKKE MØDE OP på universitetet, før de har fået specifik besked fra deres nærmeste leder.

  De nærmere retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser kan læses her:

  https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/retningslinjer_for_ansvarlig_genaabning_af_offentlige_kontorarbejdspladser.pdf


  For studerende gælder de samme regler som hidtil:

  Det betyder, at AAU nu fysisk afholder mundtlig eksamen for kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Såfremt en studerende IKKE ønsker fysisk eksamen, kontaktes studiesekretæren hurtigst muligt. Studienævnet fastsætter en frist for, hvornår de studerende senest skal give studiesekretæren besked, hvis de ønsker at deltage i prøven digitalt. 

  Pårørende har ikke adgang til universitetets bygninger i forbindelse med fejring af eksamen.

  Studienævnene beslutter, i hvilket omfang øvrige mundtlige eksamener skal afvikles digitalt eller fysisk under hensyntagen til faglige og fysiske forhold. Studerende får direkte besked fra deres studie.

  Ud over fremmøde til mundtlige eksamener som beskrevet ovenfor, er universitetets bygninger fortsat lukket for studerende, medmindre de er blevet meddelt adgang under en af genåbningens tidligere faser.

  Al undervisning i resten af forårssemesteret foregår også stadig digitalt, bortset fra undervisningsaktiviteter, hvor der er stort behov for fysisk tilstedeværelse, og hvor der derfor tidligere er meddelt adgang til universitetet.

  Venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor

  ------------------------------------

  Dear all,

  Staff members in Copenhagen may now return to campus if this takes place in a sound manner in terms of health concerns and upon notification from their immediate superior. This development comes as a consequence of the government’s decision on Tuesday that all public employees in East Denmark may return to work starting Monday 15 June.

  The return must take place in a controlled and defensible way from a health perspective given the continued risk of infection. Given that working conditions and work tasks vary considerably from workplace to workplace, department heads and unit managers are each responsible for planning how the return of their staff members can be done in a safe and responsible way. This means that not everyone will necessarily have access to the university at the same pace or to the same extent.

  Therefore, staff members who have not been granted access during earlier phases of the reopening must NOT SHOW UP at the university until they have received specific notice from their immediate superior.

  For students, the same rules apply as before:

  This means that AAU is now holding physically attended oral exams for Master's theses, Bachelor’s projects and Professional Master’s final projects. If a student does not wish to physically attend an exam, the programme secretary must be contacted as soon as possible. The study board sets a deadline for the latest that students must notify the programme secretary if they wish to take an exam digitally.

  Family members and friends do not have access to the university buildings for exam celebrations.

  The study boards decide to what extent other oral exams are conducted digitally or in-person, taking into account academic and physical circumstances. Students are notified directly by their programme.

  Other than attending oral exams as described above, the university remains closed to students unless they have been granted access during one of the earlier phases of the reopening.

  All teaching for the remainder of the spring semester is also still done digitally, except for teaching activities where physical presence is necessary and access to the university was therefore granted previously.

   

  Kind regards,

  Per Michael Johansen

  Rector

 • +

  25. maj 2020: Udmøntning af udvidet fase 2 af genåbningen på AAU / Execution of expanded phase 2 of the reopening at AAU

  (English version below)

  Kære alle

  Det bliver nu muligt at afholde fysiske mundtlige eksamener kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Det er konsekvensen af den udvidede fase 2 genåbning af det danske samfund.

  Medarbejdere i Aalborg og Esbjerg kan nu møde fysisk på arbejde igen, hvis det sker sundhedsmæssigt forsvarligt og efter besked fra deres nærmeste leder. I København gælder de hidtidige retningslinjer, hvor medarbejdere kun undtagelsesvist kan møde.

  Læs mere herunder:

   

  For studerende i Aalborg, Esbjerg og København

  Det er i forbindelse med udvidelsen af genåbningens fase 2 blevet muligt at afholde fysisk mundtlig eksamen. Derfor afholder AAU nu fysisk mundtlig eksamen for kandidatspecialer, bachelorprojekter og afsluttende masterprojekter. Såfremt en studerende IKKE ønsker fysisk eksamen, kontaktes studiesekretæren hurtigst muligt. Studienævnet fastsætter en frist for, hvornår de studerende senest skal give studiesekretæren besked, hvis de ønsker at deltage i prøven digitalt.

  Pårørende har ikke adgang til universitetet i forbindelse med fejring af eksamen.

  Studienævnene beslutter, i hvilket omfang øvrige mundtlige eksamener skal afvikles digitalt eller fysisk under hensyntagen til faglige og fysiske forhold. Studerende får direkte besked fra deres studie.

  Ud over fremmøde til mundtlige eksamener som beskrevet ovenfor, er universitetet fortsat lukket for studerende, medmindre de er blevet meddelt adgang under en af genåbningens tidligere faser.

  Al undervisning i resten af forårssemesteret foregår også stadig digitalt, bortset fra undervisningsaktiviteter, hvor der er stort behov for fysisk tilstedeværelse, og hvor der derfor tidligere er meddelt adgang til universitetet.

   

  For medarbejdere i Aalborg og Esbjerg

  Udvidelsen af fase 2 indebærer, at VIP- og TAP-personale i Aalborg og Esbjerg får mulighed for at møde fysisk op på arbejde igen. Tilbagevenden skal dog ske kontrolleret og under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold af hensyn til den fortsatte smitterisiko.

  Da arbejdsforhold og arbejdsopgaver varierer betragteligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, står institut- og afdelingsledere hver især for at planlægge, hvordan tilbagevenden for deres medarbejdere kan ske på en tryg og forsvarlig måde. Dette betyder, at alle ikke nødvendigvis får adgang til universitetet i samme tempo eller omfang.

  Medarbejdere, som ikke er blevet meddelt adgang under tidligere faser af genåbningen, skal derfor IKKE MØDE OP på universitetet, før de har fået specifik besked fra deres nærmeste leder.

   

  For medarbejdere i København

  Universitetet er fortsat lukket for alle andre end de medarbejdere, som er blevet meddelt adgang under en af de tidligere faser af genåbningen. Der kan dog blive tale om, at yderligere personale får adgang til universitetet i forbindelse med fysisk afvikling af eksamener som beskrevet ovenfor. De berørte får direkte besked fra deres nærmeste leder.

  Venlig hilsen

  Per Michael Johansen

  Rektor

  ----------------------------------------------

  Dear all,

  It will now be possible to hold physical oral exams for Master's theses, Bachelor’s projects and Professional Master’s final projects. This is the consequence of the expanded phase 2 reopening of Danish society.

  Staff members in Aalborg and Esbjerg can now physically come to work again if this takes place in a sound manner health-wise and upon notification from their immediate superior. In Copenhagen, the previous guidelines apply where staff members can come to campus only in exceptional cases.

  Read more below:

   

  For students in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen

  With the expansion of phase 2 of the reopening, oral exams with physical attendance are now possible. Therefore, AAU will now hold oral exams with physical attendance for Master's theses, Bachelor’s projects and Professional Master’s final projects. If a student does not wish to physically attend an exam, the programme secretary must be contacted as soon as possible. The study board sets a deadline for the latest that students must notify the programme secretary if they wish to take an exam digitally.

  Family members and friends do not have access to the university for examination celebrations.

  The study boards decide to what extent other oral exams are conducted digitally or physically, taking into account academic and physical circumstances. Students are notified directly by their programme.

  Other than attending oral exams as described above, the university remains closed to students unless they have been granted access during one of the earlier phases of the reopening.

  All teaching for the remainder of the spring semester is also still done digitally, except for teaching activities where physical presence is necessary and access to the university was therefore granted previously.

   

  For staff members in Aalborg and Esbjerg

  The expansion of phase 2 means that academic staff and technical and administrative staff in Aalborg and Esbjerg will have the opportunity to physically come to work again. However, the return must take place in a controlled and defensible way in terms of health given the continued risk of infection.

  Given that working conditions and work tasks vary considerably from workplace to workplace, department and division managers are each responsible for planning how the return of their staff members can be done in a safe and responsible way. This means that not everyone necessarily will have access to the university at the same pace or to the same extent.

  Therefore, staff members who have not been granted access during earlier phases of the reopening should NOT show up at the university until they have received specific notice from their immediate superior.

   

  For staff members in Copenhagen

  The university remains closed to all, except those who were granted access during one of the earlier phases of the reopening. However, additional staff members may have access to the university for conducting exams with physical attendance as described above. Those affected will be notified directly by their immediate superior.

   

  Kind regards,

  Per Michael Johansen

  Rector