AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Konference: Skattely og misbrug af skattereglerne

Konference: Skattely og misbrug af skattereglerne

Konferencen er en del af Projekt Skattely 2.0, der er et forskningsprojekt etableret i TaxResearchGroup (TRG) på Aalborg Universitet. Projektet blev etableret i foråret 2018 i et samarbejde mellem AAU og Skattestyrelsen.

Tidspunkt

08.10.2019 kl. 09.30 - 16.30

Beskrivelse

Kl. 9.30 - 10.00: Morgenkaffe

Kl. 10.00 - 10.15: Velkomst

Kl. 10.15 - 11.00: ”Lovlig og ulovlig brug af skattely”

Niels Winther-Sørensen, dr.jur., advokat og partner i Vistisen, Falk og Winther. Formand for Skattelovrådet.

Der kan efterhånden spores almindelig enighed om, at skattely skal bekæmpes. Der bliver ofte ikke sondret skarpt mellem ulovlig skatteunddragelse og lovlig, men uønsket skatteplanlægning. Omfanget af brug af skattely er omdiskuteret. Og ganske ofte bruges skattely blot som betegnelse for alt det, man ikke kan lide.

I indlægget vil foredragsholderen tale herom og vil herunder også redegøre for nogle af de centrale konklusioner fra Skattelovrådets rapporter om skattely.


Kl. 11.00 - 12.00 "GAAR"

Jakob Bundgaard, Managing Director i Corit, professor ved Aalborg Universitet, Adjungeret professor ved Århus Universitet,, ph.d.

Den 1. januar 2019 udløb implementeringsfristen for EU’s skatteundgåelsesdirektiv (”ATA I-direktivet”), og samme dato trådte en ny version af LL § 3 i kraft. Dermed blev der i dansk ret for første gang gennemført en ægte lovfæstet ”GAAR” – General Anti-Avoidance Rule.

I dette indlæg gennemgås LL § 3 og udvalgte problemstillinger i relation hertil.

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 13.45: "Korrektionsmuligheder udenfor LL § 3"

Jan Pedersen, dr.jur. professor, Aarhus Universitet

Før 1. januar 2019, hvor den ændrede version af LL § 3 trådte i kraft, eksisterede der ikke en generel lovfæstet omgåelsesklausul i dansk ret. I praksis har skattemyndighederne imidlertid i flere tilfælde fået domstolenes accept af forskellige indgreb i skatteyderens arrangementer, som var skattemæssigt motiverede.

I dette indlæg gennemgås skattemyndighedernes muligheder for at gribe ind over for arrangementer, uden at gøre brug af LL § 3

Kl. 13.45 - 14.15: "De svenske regler om skatteflykt og misbrug af skatteregler"

Bertil Wiman, jur.dr. professor, Uppsala Universitet

I modsætning til Danmark har Sverige i mange år haft en særlig omgåelsesregel. I dette oplæg vil foredragsholderen tale om de svenske erfaringer med den såkaldte skatteflyktslagen. Indlægget vil indeholde en gennemgang af de svenske regler om skatteflykt.

Kl. 14.15 - 14.45: "Mandatory disclosure rules"

Nikolaj Vinther, partner, Deloitte, ph.d

I de senere år er der kommet øget fokus på, at multinationale koncerner i visse tilfælde betaler en meget lav i skat i de lande, hvor de tjener deres penge. Dette ses som et udslag af ”aggressiv skatteplanlægning”, hvor disse koncerner med rådgivernes mellemkomst skaber komplicerede og sindrige strukturer, hvormed skattebetalingen nedbringes til et minimum. For at sikre transparens på området er der i EU gennemført et direktiv, hvorefter rådgiverne forpligtes til at indberette rådgivning til skattemyndighederne, hvis rådgivningen omfatter skattemæssige transaktioner og strukturer mv., der ifølge EU kan kategoriseres som “aggressive skatteplanlægningsordninger”. 

I indlægget gennemgås direktivet og dets betydning for rådgivningsbranchen.

KL. 14.45 - 15.15: Pause og eftermiddagskaffe

Kl. 15.15 - 16.00: "Responsible Tax"

Peter Koerver Schmidt, Professor MSO Copenhagen Business School, ph.d.

Den traditionelle opfattelse blandt mange virksomheder har været, at skat er en omkostning, som skal minimeres i videst muligt omfang inden for lovens rammer. Et modstående hensyn er imidlertid, at virksomhederne har et ansvar for at bidrage til samfundet gennem betaling af skatter, og at det forhold, at lovgivningen overholdes, ikke længere er et tilstrækkeligt parameter for virksomheder, der ønsker at blive opfattet som ansvarlige. Som en følge heraf har en del flere virksomheder forsøgt at formulere en skattepolitik, som skal afspejle dette forhold.

I oplægget omtales begrebet responsible tax og virksomhedernes ønske om signalere, at man handler ansvarligt på skatteområdet.

Kl. 16.00 - 16.30: Fremtiden og afslutning

Anders Nørgaard Laursen, professor, Aarhus Universitet, ph.d.

I de senere år er der blevet taget en række initiativer på internationalt plan, som har til formål at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning. Som eksempler kan nævnes OECD/G20-projektet om Base Erosion og Profit Shifting, samt EU’s skatteundgåelsesdirektiv. Nærmest inden disse initiativer er implementeret i de nationale skattesystemer, står næste generation af værnsregler allerede klar i kulissen.

I dette indlæg præsenteres en række af de nye regler, som OECD introducerede i et arbejdspapir i 2019 om skattemæssige udfordringer ved digitaliseringen af økonomien.  


Læs mere om TaxResearchGroup (TRG) og Skattely 2.0 

Tilmelding

Tilmeld dig senest d. 1. oktober via Aalborg Universitets online betalingssystem

Pris

Pris: 500 kr. (ekskl. moms)

Arrangør

Professor, ph.d. Liselotte Madsen og TaxResearchGroup (TRG), Juridisk institut, Aalborg Universitet

Adresse

Fibigerstræde 15, auditorium A, 9220 Aalborg Øst.

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen