AAU logo

Studieservice

specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvad er SPS?

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.

Hvad er betingelserne?

 • Du er optaget på en SU-berettiget uddannelse. Man kan ikke få SPS til efter- og videreuddannelse

 • Du har en varig funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte til at kunne gennemføre uddannelsen, og det er muligt at kompensere dit handicap

 • Du er dansk statsborger eller ligestillet med en dansk statsborger

 • Du er studieaktiv

Hvad er en funktionsnedsættelse?

En funktionsnedsættelse kan f.eks. være:

 • Læse/skrivevanskeligheder (dysleksi/ordblindhed)

 • Psykiske vanskeligheder (f.eks. angst, fobi, persolighedsforstyrrelser, depression)

 • Neurologiske vanskeligheder

 • Bevægelsesvanskeligheder

 • Synshandicap

 • Hørehandicap

Sådan søger du om SPS

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema. Skemaet skal sendes på mail til SU-kontoret, sammen med dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Du er også altid velkommen til at kontakte SU-kontoret for at fortælle mere om, hvilke behov du har i forhold til din funktionsnedsættelse, og få vejledning i hvilke støtteformer, der kan kompensere. 

Når SU-kontoret har modtaget en ansøgning fra dig, søger vi støtten til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvis du bliver bevilget støtten, sørger SU-kontoret for at fremskaffe den.

Du kan kontakte SU-kontoret vedr. SPS på sps@aau.dk eller 9940 9430

Kontaktpersoner på SPS-området er:

 • Ann Eriksen (ordblinde og fysiske og psykiske funktionsnedsættelser)
 • Lone Sander (psykiske funktionsnedsættelser)

 

Ansøgningsskema - fysisk funktionsnedsættelse/ordblindhed

 

Ansøgningsskema - psykisk funktionsnedsættelse