AAU logo

Dispensationer for studerende

Hvad kan du søge dispensation fra - og hos hvem?

Du kan søge om dispensation fra næsten alle regler, der vedrører studieforholdene på AAU.

Kompetencen til at give dispensation ligger i langt de fleste tilfælde hos universitetet. Hvem, du i det enkelte tilfælde skal indgive din ansøgning til, afhænger af:

 • Hvad du søger dispensation for
 • Hvilket hovedområde, du tilhører:
  Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH)
  Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG)
  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
  Det Humanistiske Fakultet (HUM)
  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)

Nedenfor finder du de hyppigst forekommende typer af dispensationsansøgninger og information om, hvem du skal sende din dispensationsansøgning til:

Typer af dispensationer

                               Ansøgningen skal indgives til

Eksamensforsøg og -vilkår

ENG, TECH, SUND

HUM

SAMF

Yderligere prøveforsøg

Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

Studienævns-formanden og sendes til studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

Særlige eksamensvilkår fx forlænget tid eller brug af SPS-hjælpemidler

Studienævnet

Studienævns-formanden og sendes til studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

Udsættelse af prøver, som ligger på første studieår

Studienævnet

Studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Henvend dig til fakultetskontoret

Udsættelse af fristen for beståelse af prøver på første studieår

Studienævnet

Studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Henvend dig til fakultetskontoret

Udsættelse af tidsfrister i øvrigt

ENG, TECH, SUND

HUM

SAMF

Frist for afmelding fra prøver

Studienævnet

Der gives ikke dispensation

Henvend dig til fakultetskontoret

Frist for tilmelding til prøver Studienævnet Studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Henvend dig til fakultetskontoret

Frist for aflevering af skriftlige opgaver, herunder specialet

Studienævnet

Studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Studienævnet

Dispensation fra en evt. fastsat tidsfrist for uddannelsens beståelsesfrist ifølge studieordningen

Studienævnet

Studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Henvend dig til fakultetskontoret

Øvrige typer

ENG, TECH, SUND

HUM

SAMF

Obligatorisk tilmelding til 1. og 2. semester på bachelor- og professionbachelor-
uddannelser samt kandidatuddannelses specialesemester
Studienævnet Studienævnet Studienævnet

Dispensation til, at du kan tilmeldes fag på kandidatuddannelsen, selvom du ikke har bestået bacheloruddannelsen

Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

Dispensation for studieinaktivitet (krav om beståelse af mindst én prøve inden for en sammenhængene periode på et år)

Henvend dig til fakultetskontoret

Henvend dig til fakultetskontoret

Henvend dig til fakultetskontoret

Andet

Henvend dig til fakultetskontoret

Henvend dig til fakultetskontoret

Henvend dig til fakultetskontoret

Hvad skal dispensationsansøgningen indeholde?

Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en ansøgning: HVEM, HVAD og HVORFOR.
 

HVEM SØGER

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvem ansøgeren er. Ud over dit fulde navn skal du altid - af identifikations- og sikkerhedsmæssige hensyn - oplyse både CPR-nummer, uddannelse og semester samt fremsende dispensationen fra din studentermail, da al skriftlig korrespondance med universitetet skal foregå via denne.

 

HVAD SØGER DU OM

Modtageren af din dispensationsansøgning ved som udgangspunkt ikke, hvad du søger om. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning.

 

HVORFOR SØGER DU

Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler, og du kan i flere tilfælde få dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold hos dig selv fx egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie eller andre personlige usædvanlige forhold, som ikke skyldes manglende studieegnethed. Derfor skal en ansøgning altid indeholde en forklaring af, hvorfor det er nødvendigt med en dispensation.

Det er ikke uden betydning, hvilken begrundelse du giver. Afhængigt af hvilken type af dispensation, der søges om, skal begrundelsen som hovedregel indeholde oplysninger om:

 • Hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation (fx hvorfor en prøve ikke er bestået i tre tidligere forsøg).
 • En sandsynliggørelse af, at en dispensation rent faktisk kan afhjælpe problemet (fx hvorfor du mener, at du kan bestå prøven ved et fjerde forsøg eksempelvis i form af en studieplan mv.).

Det er vigtigt, at du uddyber din dispensationsansøgning, så ansøgningen er konkret og godt begrundet. Husk altid at vedlægge dokumentation i det omfang, det er muligt, herunder lægeerklæringer for sygdom o. lign.

Frister

Der kan være specifikke frister for dispensationsansøgninger. Dispensation vil i visse tilfælde være en forudsætning for videre studier, og derfor bør du som udgangspunkt altid aflevere ansøgningen hurtigst muligt, så du kan få afklaret din situation på universitetet. 

Vil du vide mere?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder eller rettigheder, så kontakt sekretæren på din uddannelse eller dit fakultetskontor:
 

Det Tekniske, Det ingeniør- og Naturvidenskabelige og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 7383
E-mail: tns-klager@aau.dk Det Samfundsvidenskabelige og humanistiske Fakultet

Aalborg Universitet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 9608
E-mail: humsamf-eksamensklager@adm.aau.dk