AAU logo

Dispensationer for studerende

Hvad kan du søge dispensation fra - og hos hvem?

I princippet kan du søge om dispensation fra næsten alle regler, der vedrører studieforholdene på AAU.

Kompetencen til at give dispensation ligger i langt de fleste tilfælde hos universitetet.
Hvem, du i det enkelte tilfælde skal indgive din ansøgning til, afhænger af:

 • Hvad du søger dispensation for
 • Hvilket hovedområde, du tilhører:
  Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH)
  Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG)
  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
  Det Humanistiske Fakultet (HUM)
  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)

Nedenfor finder du de hyppigst forekommende typer af dispensationsansøgninger og information om hvem, du skal sende din dispensationsansøgning til:

Eksamensforsøg og -vilkår

ENG, TECH, SUND

HUM

SAMF

Yderligere eksamensforsøg (4. og 5. gang), og andre særlige eksamensvilkår

Studienævnet

Stiles til studienævns-formanden og sendes til studienævnet Studienævnet
Se ansøgningsfrister i eksamensordningen på fakultetets hjemmeside

Udsættelse af prøver, som ligger på første studieår

Studienævnet

Stiles til studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Henvend dig på fakultetskontoret

Udsættelse af fristen for beståelse af prøver på første studieår

Studienævnet

Stiles til studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Henvend dig på fakultetskontoret

Udsættelse af tidsfrister i øvrigt

ENG, TECH, SUND

HUM

SAMF

Frist for afmelding fra prøver

Studienævnet

Der gives ikke dispensation

Henvend dig på fakultetskontoret

Frist for tilmelding til prøver Studienævnet Stiles til studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Henvend dig på fakultetskontoret

Frist for aflevering af skriftlige opgaver, herunder specialet

Studienævnet

Stiles til studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Studienævnet

Dispensation fra tidsfristen for uddannelsens beståelsesfrist ifølge studieordningen

Studienævnet

Stiles til studienævns-formanden og sendes
til studienævnet

Henvend dig på fakultetskontoret

Øvrige typer

ENG, TECH, SUND

HUM

SAMF

Obligatorisk tilmelding til 30 ECTS-point for 1. og 2. semester på bachelor-/professionbachelor-
uddannelse samt kandidat specialesemester
Studienævnet Studienævnet Studienævnet

Dispensation til, at du kan tilmeldes fag på kandidatuddannelsen, selvom du ikke har bestået bacheloruddannelsen.

Skriv til kandidatoptag@aau.dk

Skriv til kandidatoptag@aau.dk

Skriv til kandidatoptag@aau.dk

Dispensation for tvungen udmeldelse pga. studieinaktivitet

Henvend dig på fakultetskontoret

Henvend dig på fakultetskontoret

Henvend dig på fakultetskontoret

Andet

Henvend dig på fakultetskontoret

Henvend dig på fakultetskontoret

Henvend dig på fakultetskontoret

Hvad skal dispensationsansøgningen indeholde?

Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en ansøgning eller klage: HVEM, HVAD og HVORFOR.
 

HVEM SØGER

For at kunne behandle en dispensationsansøgning eller en klage, er det en forudsætning, at det tydeligt fremgår, hvem ansøgeren eller klageren er. Ud over navn (det fulde navn) bør du altid for at lette sagsbehandlingen oplyse både CPR-nummer, uddannelse, semester og e-mailadresse. 
 

HVAD SØGER DU OM

Modtageren af din dispensationsansøgning eller klage ved som udgangspunkt ikke, hvad du søger om. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning.
 

HVORFOR SØGER DU

Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler, og du kan kun få dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold. De usædvanlige forhold skal være forhold hos den enkelte studerende, fx egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie eller andre personlige usædvanlige forhold, som ikke skyldes manglende studieegnethed. Derfor skal en ansøgning altid indeholde en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt med en dispensation.

Det er ikke uden betydning, hvilken begrundelse du giver. Afhængigt af hvilken type af dispensation, der søges om, skal begrundelsen som hovedregel indeholde oplysninger om:

Hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation (fx hvorfor en prøve ikke er bestået i tre tidligere forsøg).
En sandsynliggørelse af, at en dispensation rent faktisk kan afhjælpe problemet (fx hvorfor du mener, at du kan bestå prøven ved et fjerde forsøg).

Husk altid at vedlægge dokumentation i det omfang, det er muligt, herunder lægeerklæringer for sygdom o. lign.

Frister

Der er sjældent specifikke frister for dispensationsansøgninger. Dispensation vil dog i visse tilfælde være en forudsætning for videre studier, og derfor bør du som udgangspunkt altid aflevere ansøgningen hurtigst muligt, så du kan få afklaret din situation på universitetet. 

Vil du vide mere?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder eller rettigheder, så kontakt sekretæren på din uddannelse eller dit fakultetskontor:
 

Det Tekniske, Det ingeniør- og Naturvidenskabelige og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 7383
E-mail: tns-klager@aau.dk 



Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 9608
E-mail: humsamf-eksamensklager@adm.aau.dk