AAU logo

Tysk (sidefag)

Tysk

Tysk

 

Berlin – Det er tysk

Tyskland og Berlin er mere in end nogensinde, og tyskfaglige kandidater efterspørges i stor stil til både det offentlige og private arbejdsmarked.

Ved at vælge Tysk som sidefag ved Aalborg Universitet starter du opbygningen af en stærk kompetenceprofil. Du opnår høje kompetencer i mundtligt og skriftligt tysk, solid indsigt i historie, kultur- og samfundsforhold i de tysksprogede lande, færdigheder i at arbejde med tyske tekster i forskellige medier og genrer samt teoretisk indsigt i tysk sprog. Derudover får du almene humanistiske færdigheder samt evne til at arbejde projektorganiseret.
Tysk indgår – sammen med de øvrige fremmedsprog – i et aktivt studiemiljø.

sidefagets opbygning

Sidefaget i tysk er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, som hvert fylder 45 ECTS-point. Sidefagets første semester (dit 5. semester) studeres samtidig med, at du udarbejder bachelorprojekt inden for dit grundfag. På dit 6. semester er du udelukkende på bachelorsidefaget. Hvis du vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen i dit grundfag og sidefaget i Tysk, læser du på 7. semester videre på kandidatsidefaget i Tysk. 8. semester er delt mellem dit grundfag og sidefag. Herefter er du færdig med sidefaget, og det resterende år af din uddannelse læser du på dit grundfag.

Uddannelsesmuligheder med Tysk

 

5. semester (BA-sidefag)

I løbet af dit første semester på sidefaget i Tysk kommer du til at arbejde med sproglige områder som mundtlig sprogfærdighed og kommunikation, grammatik og skriftlig sprogproduktion. Der er kurser inden for de forskellige områder, og du skal lave øvelsesopgaver i løbet af semestret.

6. semester (BA-sidefag)

På dit andet semester på sidefaget bliver der sat fokus på tysk historie og tyske samfundsforhold. Kurserne på semestret omhandler historie og samfundsforhold i de tysksprogede lande med særlig vægt på samtidshistorie. Du vil derigennem lære om nutidens begivenheder i Tyskland og den historiske baggrund for dem. Kurserne inden for området munder ud i et projekt, hvor du vælger et emne inden for tysk historie og tyske samfundsforhold, som du (og din gruppe) vil gå i dybden med. Du vil på dette semester også beskæftige dig med grammatik, fonetik, oversættelse og frie skriftlige fremstillinger, mundtlig kommunikation og formidling.

7. semester (KA-sidefag)

Semestrets projektmodul har titlen "Tekst og medier", og der vil være kurser i tekst- og medieanalyse. Du kommer til at beskæftige dig med forskellige former for tekster og medier: den litterære tekst, sagtekster og film. På 7. semester stifter du også bekendtskab med lingvistik (sprogvidenskab), som du skal skrive en opgave indenfor. Derudover afslutter du de sproglige discipliner på dette semester.

8. semester (KA-sidefag)

På dit fjerde semester på sidefaget (8. semester i din samlede udddannelse) læser du halvdelen af tiden på tysk, halvdelen af tiden på dit grundfag. På Tysk bliver der sat fokus på litteraturteori og litteraturhistorie, som du skal skrive et projekt om.

Jobmuligheder

Med en uddannelse i Tysk har du en bred række af jobmuligheder. Sidefaget giver dig kompetence til at undervise i gymnasiet, og ca. halvdelen af de tyskstuderende ved Aalborg Universitet vælger at arbejde som underviser, fx i gymnasieskolen eller på andre ungdomsuddannelser, højskoler eller aftenskoler. Du kan også komme til at undervise i tysk i det private erhvervsliv, fx for en konsulentvirksomhed, som udbyder erhvervsrettede kurser i tysk. Du har også mulighed for at komme til at arbejde med kommunikation, formidling, marketing, oversættelse, projektledelse mm. i offentlige eller private virksomheder. Ved medier, forlag og andre videns- og oplevelsesformidlende organisationer er der også gode jobmuligheder. Dansk industri efterspørger i stigende grad medarbejdere, der kan tysk.

Se uddannelsens studieordning

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Tysk, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække
  • Specifikke adgangskrav: Tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til med dette sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Engelsk og Tysk samt Kulturforståelse
Christian Harsfort
Kroghstræde 3, lok. 1.112
9220 Aalborg Ø.
9940 9196 - studvejl-etk@cgs.aau.dk


Træffetid

Torsdag fra kl. 11:00 - 14:00 

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.