AAU logo

Dispensationer

Dispensation på grund af usædvanlige forhold

Hvis usædvanlige omstændigheder har haft negativ indflydelse på de karakterer, du har opnået i din gymnasiale eksamen, kan Aalborg Universitet i sjældne tilfælde tildele dig en dispensation. Dispensationen er kun relevant for dig, der ønsker at søge optagelse på en adgangsbegrænset uddannelse.
 

Sådan søger du

Du skal, sammen med din ansøgning om optagelse på uddannelsen, uploade en dispensationsansøgning  på optagelse.dk. Dispensationsansøgningen skal være vedlagt dokumentation for de forhold, du begrunder dispensationsansøgnignen med, fx i form af udtalelser fra din rektor, læge, psykolog eller lignende. 

Søg gerne inden den 15. marts.


DISPENSATION FOR 2-ÅRSREGLEN FOR TIDLIG STUDIESTART

I 2017 kan du få justeret din kvotient, hvis du søger om optagelse på en videregående uddannelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din gymnasiale eksamen. Din kvotient vil blive justeret ved at gange den med 1,08. Denne bonusregel gælder for ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale eksamen i 2015 og senere, men er kun relevant for dig, der søger ind på en af AAU's adgangsbegrænsede uddannelser.

Universitetet kan forlænge 2-års-fristen, hvis du har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af:

  • Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.
  • Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.
  • Adoption eller barsel.
  • Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap.
  • Pasning af nærstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.
  • Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Fristforlængelse gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst få sammenlagt 4 års fristforlængelse. Det er op til dig som ansøger at dokumentere over for universitetet, at betingelsen for fristforlængelse er opfyldt.

Sådan søger du

Sammen med din ansøgning om optagelse, skal du uploade en dispensationsansøgning om fristforlængelse med dokumentation på www.optagelse.dk. Søg gerne inden 15. marts.

Ingen adgangsgivende eksamen?

Du kan opnå en dispensation fra det generelle adgangskrav (en gymnasial eksamen), hvis du kan dokumentere, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. 

Har du ikke en gymnasial eksamen, stiller vi krav om, at du har to års forudgående boglig eller praktisk uddannelse og har bestået større skriftlig opgave (SSO) og en række gymnasiale fag i stedet, eller at du har tilsvarende kvalifikationer. Linket herunder viser de enkeltfag, vi stiller krav om, at du har bestået for at opnå en dispensation for ikke at have en gymnasial eksamen. Find dispensatfolderen her.

Fagkravene er vejledende. Det betyder, at vi godt kan give dig dispensation fra en bestemt eksamen eller et bestemt fag, hvis du på anden vis kan dokumentere, at du har teoretiske kvalifikationer, der svarer til de formelle krav. Det kan være gennem tidligere uddannelse, kurser i udlandet m.v. afsluttet med eksamen.

Sådan søger du en dispensation

Dispensationsansøgningen uploader du samtidig med, at du indgiver din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12.00. Kryds af på ansøgningsskemaet, at du søger dispensation og upload din dispensationsansøgning. Vi bestræber os på at give dig svar på din dispensationsansøgning inden den 15. juni. Svaret handler kun om, hvorvidt du har kvalifikationer, der matcher adgangskravene. Har du opnået en dispensation, får du den 28. juli svar på, om du kan tildeles en studieplads. 

Dispensation fordi du Mangler et fag

Hvis du mangler et enkelt fag eller niveau for at opfylde adgangskravene til en uddannelse, kan du søge om en dispensation. For at du kan få en dispensation, skal du have kvalifikationer, der i niveau og omfang svarer til det fag/niveau, du mangler. Det er afgørende, at dine kvalifikationer er evalueret med en prøve og kan dokumenteres. Det er Optagelseskontoret på Aalborg Universitet, der vurderer, om du kan opnå en dispensation.

SÅDAN SØGER DU

Sammen med din ansøgning om optagelse, kan du på optagelse.dk søge om en dispensation. Du skal uploade dokumentation for, at du har kompetencer, der svarer til de pågældende fag/niveauer. Søger du om dispensation, skal du søge om optagelse inden den 15. marts kl. 12.00.

ALTERNATIVER TIL DISPENSATION?

Hvis du ikke kan dokumentere, at du har kvalifikationer, der i niveau og omfang svarer til det fag/niveau, du mangler, vil du ikke kunne få en dispensation. Der er enkelte alternativer til dispensation, sådan at du alligevel kan komme til at opfylde adgangskravene, bl.a. i form af supplering eller en såkaldt realkompetencevurdering.

Adgangskursus på AAU

Har du ikke en gymnasial eksamen, eller mangler du et fag/niveau for at kunne opfylde adgangskravene til en ingeniøruddannelse eller en uddannelse til Landinspektør, så kan Adgangskursus på Aalborg Universitet være en mulighed for dig.

Læs mere om Adgangskursus

Dispensatkrav 2017

Læs her om de vejledende minimumsbetingelser der er for at få en dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen

Vejledende minimumsbetingelser