AAU logo

Master i Sexologi

Master i Sexologi

Master i Sexologi

Seksualitet er en væsentlig del af tilværelsen, og seksualiteten indtager på godt og ondt en fremtrædende rolle i samfundet. Aalborg Universitet udbyder derfor en uddannelse inden for Sexologi: Master i Sexologi.

Masteruddannelsen i Sexologi er den første akkrediterede og universitetsforankrede sexologiske videreuddannelse i Danmark. Undervisningen varetages af områdets førende fagfolk, håndplukket på og uden for Aalborg Universitet. Sexologiuddannelsen er tæt knyttet til det faglige miljø ved Sexologisk Forskningscenter, som er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

På uddannelsen opnår du viden og færdigheder inden for det sexologiske felt. Du lærer at optage en sexologisk anamnese og igangsætte eller gennemføre relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og/eller behandling. Du opnår desuden kompetencer til at kommunikere og samarbejde om videnskabelige og kliniske problemstillinger.

Målgruppe og adgangskrav

Master i Sexologi retter sig primært mod sundhedsprofessionelle. Uddannelsen fordrer ikke sexologisk forhåndskendskab, men optagelse forudsætter, at du som et minimum har gennemført:

  • En bacheloruddannelse i medicin eller psykologi, eller
  • en professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut, jordemoder, eller
  • en mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, jordemoder, fysio- eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring med klientkontakt efter gennemførelse af den adgangsgivende eksamen. Der kan ikke dispenseres for kravet om relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de uddannelsesmæssige krav, kan du søge om at blive optaget på dispensation. Når du søger om optagelse, skal du angive, at du søger dispensation, og derefter uploade din dispensationsansøgning i ansøgningssystemet. Du skal også uploade dokumentation for dine uddannelsesmæssige kvalifikationer samt for relevant erhvervserfaring.

Optagelse vil i disse tilfælde foregå efter individuel vurdering, hvis du skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Der optages maksimalt 30 studerende på uddannelsen. I tilfælde af flere end 30 ansøgninger sker udvælgelsen på baggrund af en individuel faglig vurdering.

Uddannelsens opbygning

Master i Sexologi er modulopbygget, og hvert modul afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte emneområder og eksamensterminer. Uddannelsen benytter en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange, herunder forelæsninger, dialogundervisning, projektarbejde, workshops, opgaveløsning (individuelt og i grupper), feedback og faglig refleksion. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelsen af en masterafhandling. Efter godkendt uddannelsesforløb opnår du titlen Master i sexologi.

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til et års heltidsstudier.

Moduler

Masteruddannelsen strækker sig over otte moduler fordelt på i alt fire semestre (svarende til to kalenderår).

1. semester Modul 1: Almen sexologi (5 ECTS).

Modul 2: Seksualiteter, kultur og samfund (5 ECTS)
Modul 3: Videnskabsteori og forskningsmetodologi (5 ECTS)

2. semester Modul 4: Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier (5 ECTS)
Modul 5: Projektarbejde (10 ECTS)
3. semester Modul 6: Seksualitetens grænser, risici og juridiske
rammer (5 ECTS)
Modul 7: Sexologisk kommunikation, rådgivning
og samtalebehandling (10 ECTS)
4. semester Modul 8: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 1: Almen sexologi

På modulet vil der bl.a. være fokus på seksualiteten som et bio-psyko-socialt fænomen med skiftende betydning og funktion i forskellige aldre og livssituationer. Du lærer om kønnets, reproduktionens og seksualitetens basale biologi og om sammenhængen mellem livsstil og seksuel sundhed. Endelig vil sexologiens historie og centrale paradigmer blive diskuteret.

Modul 2: Seksualiteter, kultur og samfund

Du får her kendskab til seksualitetens mangfoldige udtryk, livsformer og identiteter. Desuden udbygges kendskabet til det bio-psyko-sociale perspektiv, og der sættes fokus på seksuelle rettigheder i et nationalt og globalt perspektiv. Endelig lærer du om oplysning, sundhedsfremme og didaktik i forbindelse med seksualitet og sexologiske problemstillinger.

Modul 3: Videnskabsteori og forskningsmetodologi

På modulet bliver du introduceret til centrale videnskabelige og metodologiske perspektiver og positioner i forhold til at begribe og studere seksualitet. Der vil desuden blive sat fokus på god forskningsskik samt på principper for opbygning og formidling af videnskabelige tekster og på kritisk vurdering af sexologisk forskningslitteratur.

Modul 4: Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier

Du vil her få et indgående kendskab til seksuelle funktionsforstyrrelsers udbredelse, årsagsforhold, klassifikation og behandling. Du vil desuden lære at optage en sexologisk anamnese og igangsætte eller henvise til sexologisk udredning og behandling. Endelig vil du få kendskab til en række grupper og subkulturer med særlige sexologiske behov, herunder lære om de sexologiske aspekter af sygdom og funktionshæmning.

Modul 5: Projektarbejde

Modulet er afsat til projektarbejde, hvor du vil få lejlighed til at arbejde med en flerfaglig analyse af en sexologisk problemstilling.

Modul 6: Seksualitetens grænser, risici og juridiske rammer

Du vil her få kendskab til relevant lovgivning i relation til seksualitet, ligesom der fokuseres på forskellige former for seksualkriminalitet. Behandlingsstrategier i forhold til krænkede og krænkere vil blive gennemgået, og der vil være fokus på den professionelles rolle og pligter i forbindelse med (mistanke om) seksuelle overgreb. Endelig vil forskellige former for ”risikosex” blive diskuteret.

Modul 7: Sexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling

På dette modul får du lejlighed til at arbejde med kommunikative processer og færdigheder, ligesom du lærer om den sexologiske rådgivnings dimensioner. Du bliver introduceret til forskellige former for sexologisk samtalebehandling og deres respektive styrker og svagheder i forhold til konkrete problemstillinger. Også sexologisk oplysning og formidling i større skala diskuteres.

Modul 8: Masterprojekt

Det sidste modul udgøres af selve masterprojektet, hvor du får lejlighed til at arbejde med en videnskabelig analyse af en sexologisk problemstilling. Du skal her vise, at du selvstændigt og stringent kan håndtere fagets grundbegreber, teorier og metoder i relation til et konkret videnskabeligt spørgsmål. Du skal gså demonstrere, at du er i stand til at styre et forsknings- og undersøgelsesforløb samt formidle og perspektivere projektresultater i rapportform eller som en videnskabelig artikel.

Uddannelsesform

Der er tale om en deltidsuddannelse. Hvert modul vil i udgangspunktet optage tre hverdage i tidsrummet kl. 9-17, hvor der vil være seminarundervisning. I forbindelse med projektarbejde skal der påregnes en del hjemmearbejde.

Undervisningen på fem af uddannelsens moduler foregår i Aalborg, mens undervisningen på de resterende tre moduler (hvoraf ét er et dobbeltmodul) foregår i København.

Seminarerne i Aalborg afholdes hver gang fra onsdag til fredag på Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø.

Seminar- og eksamensdatoer

Se forløbets seminar- og eksamensdatoer her (med forbehold for ændringer).

Kontakt

For yderligere oplysninger om uddannelsen, kontakt:

Faglig koordinator
Birgitte Schantz Laursen
Tlf. 2240 8763
E-mail: bisl@rn.dk

Professor Christian Graugaard
Tlf. 2886 6560
E-mail: chgr@rn.dk

Studiesekretær
Melanie Rosendahl Antonsen
Tlf. 9940 2462
E-mail: rosendahl@hst.aau.dk

Øvrige spørgsmål

Du kan få besvaret spørgsmål vedrørende optagelsesproceduren, betaling m.v. ved at kontakte Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, tlf. 9940 9420, e-mail: evu@aau.dk

Kontaktperson vedr. din ansøgning: Mette Yde Eriksen, tlf. 9940 9422, mye@adm.aau.dk.
Kontakt vedr. STADS DANS: Tlf. 9940 9720, stadsdanssupport@aau.dk.

Praktisk information

Varighed

  • September 2015 - juni 2017

Sted

  • Aalborg og København

ECTS point

  • 60

Pris

  • 120.000 kr. (4 x 30.000 kr.), excl. litteratur og overnatning

Ansøgning

supplerende information

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hør podcast om Master i Sexologi

Hør podcast her, hvor to dimittender fra Master i Sexologi fortæller om uddannelsen.