Master of Public Governance

Personligt udviklingsforløb (PUF)

Modulbeskrivelse

Formålet med det personlige udviklingsforløb er at skabe udvikling for den enkelte leder, både mht. faglig og personlig udvikling. Udgangspunktet for forløbet er lederes personlige udviklingsplan der konkretiseres i et lederudviklingsprojekt, som både rummer faglige og personlige udfordringer for lederen. Gennem arbejdet med at definere og gennemføre faglige og personlige udviklingspunkter i egne praksis via deltagelse i en række forskellige læreprocesser og øvelser udvikles den studerendes evne til at omsætte ledelsesfaglig viden til handling i egen organisation, samt evne til kontinuerligt at arbejde med personlig og faglig udvikling som en del af ledelsesfagligheden.

Formålet med PUF er, på solid teoretisk grund, at udvikle den studerendes personlige lederskab i samspillet mellem egen person (’indersiden’) og den organisatoriske opgave (’ydersiden’) indenfor den offentlige sektors institutionelle kontekst.

Modulet skal således styrke opgaveløsningen i den studerendes organisation ved hjælp af teoristøttede eksperimenter med, indsigt i og refleksion over det personlige lederskab.

Holdet inddeles i faste læringsgrupper. Til hver læringsgruppe er tilknyttet en vejleder. Læringsgrupperne forventes at mødes som led i undersøgelsen i hinandens organisationer jf. nedenstående beskrivelse af PUF-forløbet. Disse møder er ikke skemalagt på forhånd, men aftales inden for hver læringsgruppe.

Kriterier for målopfyldelse

Udprøvningen sker i forhold til fire læringsmål:

  1. Den studerende skal kunne:
  2. Beskrive den organisatoriske kontekst for ledelsesudviklingsprojektet, samt redegøre for, hvordan projektet både er forankret i den organisatoriske opgave (cf. ’ydersiden’) og er personligt udfordrende (cf. ’indersiden’). Redegørelsen skal anvende fagets teori, begreber og metoder.
  3. Teoretisk og praktisk begrunde valg og design af et eller flere eksperimenter samt redegøre for gennemførsel og dokumentation af disse.
  4. Analysere ledelsesudviklingsprojektet og dets resultater ud fra relevant teori og endelig

Teoretisk og praktisk reflektere over analysens videre potentiale for den studerendes ledelse og organisation.

Modulansvarlig: Anja Overgaard Thomassen

Modulets omfang: 5 ECTS

Eksamen

Modulet udprøves ved en mundtlig prøve i seminarformat på grundlag af den studerendes individuelt udarbejdede opgave på maksimalt 15 sider. Prøven skal forme sig som en dialog i mellem studerende, underviser og bedømmer. I medfør af seminarformatet deltager den studerendes udviklingsgruppe i dialogen, hvorimod selve bedømmelsen alene foretages af eksaminator og bi-eksaminator.

Prøven bedømmes af eksaminator og bi-eksaminator som ”bestået/ikke bestået”. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Prøven varer 30 minutter, inkl. votering.

bemærk

Deltagelse på modulet "Personligt udviklingsforløb" forudsætter, at du forinden har afsluttet MPG modulet "Ledelsesfagligt grundforløb".

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Personligt udviklingsforløb, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • Februar 2018 - januar 2019

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 27.400 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.