Master of Public Governance

Offentlig styring - OLM-fag

Baggrund

Da den økonomiske krise satte ind i 2008, fik velstanden i Danmark tilsyneladende et knæk. Bruttonationalproduktet fald, der blev mistet arbejdspladser, og statsfinanserne kom under pres. Samtidig har den demografiske udvikling skabt budget-mæssige udfordringer i kommunerne, hvor befolkningens aldersfordeling ændres, eller når kapaciteten skal tilpasses til færre indbyggere. Det er politisk og blandt befolkningen i stigende grad blevet erkendt, at det er en bunden opgave at sikre balance mellem indtægter og udgifter i den offentlige sektor. Samtidig er der også udbredt erkendelse af, at effekten af den offentlige sektors aktiviteter skal forbedres. Dette er også en bunden opgave, hvis der skal frigøres ressourcer til nye opgaver og forbedringer på de store velfærdsområder.

I mange kommuner og regioner har man arbejdet med decentrale omprioriteringer og råderumsbudgettering. Regionerne har igennem flere år holdt budgetterne og demonstreret store produktivitetsfremgange på sygehusene. Kommunerne har også samlet set kunnet holde budgetterne, likviditeten er blevet ganske god, og politisk er mindreforbruget mange steder blevet et problem. Ligeledes på de selvejende uddannelsesinstitutioner, hvor hovedparten har overskud og stigende egenkapital, samtidig med at der effektiviseres – eller måske i konsekvens heraf?
Det store spørgsmål de sidste par år har været, hvordan en samfundsmæssig prioritering af ressourcerne sikres, når budgetterne udmøntes decentralt. Det nemme og effektive svar er omprioritering. Ikke kun som et princip, men også som en budgetmodel, idet stort set alle offentlige udgiftsområder fra 2015 har fået introduceret omprioriteringsbidrag i forskellige varianter, således at budgetterne reduceres med 1-2% årligt. Måske er det gennemsnitligt en god ide, men udfordringer og muligheder er ikke jævnt fordelt. Fælles for os alle i den offentlige sektor er dog, at vi er afhængige af god ledelse og ikke mindst god styring som et ledelsesredskab.

Løsningen på velfærdssamfundets udforinger er ikke nødvendigvis at gøre mere af det samme og at sætte flere ressourcer ind, men snarere at fremme de rigtige aktiviteter og indsatser, så vi kan løse flere opgaver med bedre resultater samtidig med at ressourceforbruget reduceres. Det er en stor opgave, som sætter fokus på, hvordan ledelsesmodeller og -systemer er indrettet, og hvordan styringen fungerer på alle niveauer. Specielt er der brug for mere fokus på effekt- og resultatbaseret styring. Enkelte kommuner er gået foran, og regionerne er fulgt efter, så måske begynder vi at se konturerne af fremtidens styringsmodeller?

Det kan lykkes. Men det gør en forskel, hvordan vi indretter styringsmodellerne. De sidste 5-7 års udvikling har leveret beviset: Regionerne overholder faktisk budgettet samtidig med at produktiviteten forøget. Kommunerne kunne vende flere års systematiske budgetoverskridelser til budgetoverholdelse. Men inden det konkluderes, at det går ufattelig godt må det dog erindres, at budgetoverholdelse ikke er en kommunal kerneopgave – ligeså lidt som det er sundhedsvæsenets formål at være produktive.

Reelt set er hverken budgetoverholdelse eller produktivitet en nødvendig eller tilstrækkelig forudsætning for et godt samfund, men det er dog væsentlige indikatorer. Selvom mange har en oplevelse af, at der er nedskæringer i den offentlige sektor, så er realiteten, at det offentlige individuelle forbrug udgør en stigende andel af den samlede økonomi i landet. Specielt har udgifterne til sundhed og social sikring vist en støt stigning siden 1990.

Uanset, hvad vi har af holdninger til samfundets udvikling, hvor stor en offentlig sektor der er plads til, og hvilke opgaver der skal løses, er der brug for at kunne påvirke udviklingen. Derfor er styring er kommet på dagordenen, både som udfordring og som det centrale omdrejningspunkt for sikringen af det fremtidige velfærdssamfund. God ledelse og styring skal være med til at skabe råderum og ledelsesrum – og bedre styring har været et centralt tema i skiftende regeringers (og oppositioners) reformoplæg såvel som i regeringens økonomiaftaler med KL og Danske Regioner.

De mange nye styrings- og ledelsesmodeller afløser ikke blot hinanden, men fungerer side om side. Det udfordrer dels offentlige lederes kompetencer til at afveje forskellige hensyn, modeller og paradigmer, dels deres evner til at indgå i styrings- og ledelsesrelationer ikke alene indenfor det klassiske hierarki men også på tværs af traditionelle organisatoriske og forvaltningsmæssige grænser. Udviklingen i den offentlige sektor nødvendiggør derfor, at der gennemføres en systematisk indsats for at tilpasse de ledelses- og styringsmæssige kompetencer til de nye krav. Dette er en afgørende forudsætning for, at vi er rustede til at løfte de opgaver, som venter i de kommende år.

Undervisningens udgangspunkt og formål

I dette undervisningsforløb vil vi spænde fra præsentationer af helt konkrete teknikker til udvikling af god og effektiv styring i offentlige organisationer til diskussion af, hvilken rolle styring har i den moderne offentlige sektor, hvilke konsekvenser forskellige styringsformer har, samt af hvordan vi skal forstå styring ud fra en række forskellige perspektiver.

I faget diskuterer vi styringsbegrebet og styringens rolle i den offentlige sektor samt udfordringerne og mulighederne, der udfolder sig netop i disse år. Det teoretiske perspektiv, som går igennem undervisningen er, at styring handler om adfærd og handlinger, hvorfor forståelsen af motiver og incitamenter er et centralt udgangspunkt. Der er mange temaer, som kunne tages op under overskriften ”offentlig styring” og mange synsvinkler som er relevante, når man ser styring som et ledelses-redskab. En del af disse perspektiver vil også indgå i andre af uddannelsens fag og undervisningen i Offentlige Styring skal derfor ses i sammenhæng med disse.

For at skabe fokus i dette fag er det valgt at koncentrere undervisningen om tre temaer, som nogenlunde svarer til de tre seminar. Det første seminar giver den brede oversigt over fagets emner, vi diskuterer specifikt den rolle incitamenter samt, hvordan forskellige former for incitamenter og værdier interagerer i styringen. Det andet seminar koncentrerer sig om én bestemt teknik til at udvikle en styrings- og ledelsesmodel baseret på konkrete mål og handlinger, således at deltagerne opnår kompetencer til at anvende metoderne i praksis. I det tredje seminar koncentrer vi os om, styring af effekter og resultater med udgangspunkt i evalueringer nye former effektbaserede styringsmodeller.

Det er formålet, at undervisningen skal give inspiration og viden til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af nye styrings-, ledelses- og rapporteringsmetoder i alle former for offentlige og regulerede virksomheder. Der opnås indsigt i de nyeste metoder og teknikker vedrørende arbejdsmetoder og modeller. Endelig opnås et grundlag for at kunne vurdere, hvad der kan forventes af styringsmodeller og tekniker i en moderne offentlig virksomhed.

Formålet er desuden at give deltagerne forståelsesrammer, der muliggør kritisk refleksion over styringsprincipper og styringsformer, som man møder dem i sin dagligdag. Deltagerne får indsigt i de styringsmæssige rammer og vilkår i offentlige virksomheder, således at evnen til konstruktivt at oversætte og tilpasse nye modeller og teknikker udvikles, så de giver mening i egen organisation.

Den studerende skal i henhold til fagbeskrivelsen gennem dette fag tilegne sig og dokumentere opnåelse af:

  • viden om og overblik over teoridannelser om styring
  • færdigheder til at oversætte og udvikle styringsideer og -koncepter til forslag til konkret styringspraksis i en specifik kontekst
  • kompetence til kritisk at reflektere over styringsideer og konkrete styreformer

Faget Offentlig Styring drejer sig ikke om udvikling af økonomistyringsmodeller, idet disse er emnet for faget Økonomi og Ledelse, som udbydes i forlængelse af faget Offentlig Styring. Dette efterfølgende fag, der forudsætter, at man har fulgt Offentlig Styring, vil deltagerne kunne lære mere design af budgetmodeller, omkostningsmodeller og driftsøkonomiske beslutninger med afsæt i den ledelsesmæssige anvendelse af sådanne modeller i den offentlige sektor.

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Offentlig styring, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

  • Februar 2018 - juni 2018

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 17.700 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.