Master of Public Governance

Ledelse af reform og forandring - OLM-fag

Modulbeskrivelse

Ledelse af reform og forandring tager afsæt i forandring som skæbne og vilkår for offentlige ledere i den danske offentlige sektor. Én af de helt centrale udfordringer for offentlige ledere i den nu- og fremtidige offentlige sektor er at lede forandringsprocesser. Både forandringsprocesser som initieres når ledere skal implementere politisk besluttede reformer, og forandringsprocesser som initieres af den offentlige leder selv.

Formålet med modulet Ledelse af reform og forandring er at give et forskningsbaseret indblik i reformer og forandring som vilkår for offentlig ledelse. Fagansvarlig og primær underviser er Marie Østergaard Møller mol@dps.aau.dk Lektor, Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab. Desuden medvirker forskellige gæsteforelæsere.

Modulet er organiseret i følgende fire dele:

 1. Reformer i den offentlige sektor giver en både teoretisk og empirisk historisk-funderet forståelse af reformer i den offentlige sektor, herunder hvilke forhold der har betydning for reformers skæbne fra ide til beslutning og implementering.
 2. Forandringsledelse præsenterer forskellige teoretiske perspektiver på forandring i organisationer, forskellige former for forandringsledelse samt ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, som knytter sig til forskellige former for forandring. Der lægges vægt på at introducere både planlagte og strategiske forandringer samt strategier som man kan anvende ved mere emergente forandringer der har en mere uplanlagt karakter.
 3. Aktuelle forandringsudfordringer giver et indblik i en aktuel reform og/eller forandring i den danske offentlige sektor.
 4. Opsamling på modulet og opgavearbejde. I den fjerde og sidste del af modulet samler vi op på den række af forandringsper- spektiver som der er præsenteret i del 2 og vi arbejder i fællesskab både på tværs i mindre grupper og i plenum med eksamensopgaverne.

Modulet har til formål at give deltagerne kompetence til at begribe konkrete reformer og forandringer i den danske offentlige sektor i en bredere teoretisk, historisk og international sammenhæng. Derudover har modulet til formål at give deltagerne kompetence til at omsætte reformkrav til konkrete organisatoriske forandringsprocesser, herunder at reflektere over hvilke forandrings- former og hvilke ledelsesudfordringer der knytter til disse processer.

Kriterier for måleopfyldelse:

 1. Viden om og forståelse af centrale begreber og temaer indenfor reform- og forandringsteori i en offentlig og politisk kontekst.
 2. Færdigheder i at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle reform- og forandringsstrategier, herunder organisationsforandringer, samt evne til at reflektere over egen forandringsledelsespraksis.
 3. Kompetencer i at designe og gennemføre konkrete forandringsprocesser i en offentlige og politisk kontekst.

Undervisningsform/pædagogik:

Undervisningsformen kombinerer forelæsninger, case-baseret undervisning samt gruppe-diskussioner. Cases vil både være deltagernes egne samt en case udviklet af underviserne. Dertil kommer vejledning og gruppevise diskussioner i forbindelse med udarbejdelsen af den skriftlige opgave. Målet er at deltagerne både får lejlighed til at fordybe sig i egen case og reflektere over denne med andre deltagere på holdet og bliver udfordret til at forhold sig til cases som udspiller sig udenfor egen organisation.

Eksamensformer:

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på maksimalt 15 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve.

Udprøvningen er mundtlig med afsæt i en skriftlig projektrapport på maksimalt 15 sider. Rapporten skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case-baseret. Til den mundtlige udprøvning afsættes 30 minutter inklusive votering. Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen med ekstern censur. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Litteraturen vil være en blanding af danske og engelske artikler. Grundbogen er på engelsk.

 

 

 

 

Øvrige udgifter

Bemærk: Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Ledelse af reform og forandring, enkeltmodul fra Master of Public Governance

Varighed

 • Februar 2018 - juni 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 17.700 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.