Psykologi på deltid

Indhold

sidefag i psykologi eller enkeltmoduler fra sidefaget

I det nedenstående beskrives sidefaget i Psykologi på deltid (samt enkeltmoduler fra sidefaget). For information om enkeltmodulet "Arbejds- og organisationspsykologi", klik på linket af samme navn i højremenuen i boksen "Andre moduler".

bachelorsidefagsmodulerne (modul 1-3)

De tre første moduler af sidefaget i Psykologi på deltid kaldes bachelorsidefagsmoduler (BA-sidefagsmoduler). Undervisningen omfatter to af psykologiens grundlagsdiscipliner: Socialpsykologi og personlighedspsykologi. Desuden gives en indføring i disciplinerne videnskabshistorie, videnskabsteori og psykologiens forskningsmetodologier.

Hensigten hermed er at give dig kompetencer til at identificere, forklare og fortolke almenpsykologiske aspekter ved psykiske og sociale fænomener samt ved menneskers liv i organisationer og i samfundet. Dette sker gennem en forskningsbaseret indsigt i social- og personlighedspsykologi og disse discipliners indre udvikling og indbyrdes sammenhænge.

I det tredje modul skrives der et projekt, som tager udgangspunkt i de to første moduler. Deltagelse i det tredje modul forudsætter derfor, at du har fulgt de to første moduler.
 

kandidatsidefagsmodulerne (modul 4-7)

De sidste fire moduler af sidefaget i Psykologi på deltid kaldes kandidatsidefagsmoduler (KA-sidefagsmoduler). Undervisningen omfatter her kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, pædagogisk psykologi samt almenpsykologi.

Her rettes fokus specielt mod en belysning af menneskets sansning, opfattelse af virkeligheden, tænkning, beslutningstagning, følelser og drifter samt disse områders udvikling fra vugge til grav. Endvidere behandles teorier om faktorer, der fremmer eller forhindrer individers læring, udvikling og forandring i praksis. Endelig søges psykologiens grundlagsdiscipliner integreret i en almenpsykologi, der ideelt set gør det muligt at forstå det enkelte individ samt dets evner og kompetencer som indlejret i biologiske, familiemæssige, organisatoriske og samfundsmæssige sammenhænge.

Semestrenes undervisning giver dig kompetencer til at identificere og reflektere over almenpsykologiske aspekter i kognitionspsykologiske, udviklingspsykologiske og pædagogisk-psykologiske problemstillinger og genstandsfelter. Dette sker gennem en fordybelse i forskningsbaserede kognitions-, udviklings- og pædagogisk-psykologiske teoridannelser og arbejdsmetoder.

I det sidste modul, ”Almenpsykologi med psykologiens historie”, skrives der et projekt med udgangspunkt i de øvrige moduler. Det sidste modul kan derfor først påbegyndes, når alle andre moduler er gennemført.
 

ENKELTMODULER

Du har mulighed for blot at følge et eller flere af modulerne som enkeltmoduler, idet alle moduler (på nær modulerne "Personligheden i kontekst" (projekt) og "Almenpsykologi med psykologien historie" (projekt)) kan følges selvstændigt og uafhængigt at de øvrige moduler.

Modul ECTS Udbydes
1. Socialpsykologi 15 Efterår
2. Personlighedspsykologi 10 Forår
3. Personligheden i kontekst (projekt) 20 Efterår
4. Kognitionspsykologi 10 Forår
5. Udviklingspsykologi 10 Forår
6. Pædagogisk psykologi 10 Efterår
7. Almenpsykologi med psykologiens historie (projekt) 15 Forår