Psykologi på deltid

Adgangskrav

For at blive optaget på Psykologi på deltid skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til modulerne, som du skal på det almindelige fuldtidsstudie.

Dertil kommer forskellige øvrige adgangsbetingelser afhængigt af, om du søger ind på enkeltmoduler eller på sidefaget (hele uddannelsen).

Generelle adgangskrav

En gymnasial uddannelse (studentereksamen, hf, hhx eller htx) eller tilsvarende.

Specifikke adgangskrav

I din gymnasiale uddannelse skal du have opnået følgende niveaukrav:

  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på B-niveau
  • Historie, idéhistorie, samfundsfag eller samtidshistorie på B-niveau

Øvrige adgangsbetingelser - enkeltmoduler

For de moduler, der er indplaceret på bachelordelen af deltidsforløbet i Psykologi, kræves det, at du har gennemført de første to år af en bacheloruddannelse på universitetet inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse. (Dette krav gælder dog ikke for modulet "Arbejds- og organisationspsykologi").

For de moduler, der er indplaceret på kandidatdelen af deltidsforløbet i Psykologi, kræves det, at du har gennemført en bacheloruddannelse på universitetet inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse, samt at du har bestået alle modulerne fra bachelordelen af deltidsforløbet i Psykologi.

Øvrige adgangsbetingelser - sidefaget i Psykologi på deltid (hele forløbet)

For at blive optaget som sidefagsstuderende kræves det, at du har en bacheloruddannelse fra universitetet inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække eller et andet fag efter studienævnets godkendelse.

Du har mulighed for at søge om dispensation for ovennævnte optagelseskrav, hvis du har tilsvarende kvalifikationer opnået f.eks. gennem efter-/videreuddannelse eller på anden vis. Du er velkommen til at forhøre dig om dine muligheder.

Andre bemærkninger

Det er kun i forbindelse med optagelse og indskrivning, at der foretages en skelnen mellem enkelmodulstuderende og sidefagsstuderende. I forbindelse med undervisning og eksamination skelnes der ikke, idet alle studerende, uanset uddannelsesbaggrund og mål med at følge forløbet, følger undervisningen sammen og læser det samme pensum.

Vær i øvrigt opmærksom på, at en stor del af pensum er engelsksproget, hvorfor der kræves gode læsefærdigheder på engelsk.

Merit

Hvis du tidligere har gennemført fag fra en kompetencegivende psykologiuddannelse på et universitet, og du ønsker at søge om merit for disse fag, skal følgende dokumentation vedlægges din ansøgning for, at Aalborg Universitet kan foretage en meritvurdering:

  • Fagbekskrivelse af det/de fag, du har gennemført, med angivelse af ECTS point
  • Studieordning, som det/de gennemførte fag hører under.

Du skal bruge dette skema til at søge om merit. Når du har udfyldt skemaet, skal du uploade det i Ansøgningsportalen (STADS-DANS) samtidig med, at du søger om optagelse på deltidsforløbet.

Adgangsbegrænsning

Selv om du opfylder adgangskravene, er du ikke sikret optagelse, idet der kan være flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser. I så fald vil udvælgelsen blive foretaget efter en faglig helhedsbedømmelse. Der kan max. optages 60 studerende. Ansøgere, der kan dokumentere et erhvervsmæssigt behov for at læse et fuldt sidefag, vil blive prioriteret før ansøgere til enkeltmoduler.

Forbehold for fejl, mangler og ændringer.