AAU logo

Teknoantropologi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På bacheloruddannelsen i Teknoantropologi arbejdes der socio-teknisk og tværfagligt med teknologi. Uddannelsen indeholder flere moduler, der beskæftiger sig med den nyeste teknologi, med teknologisk problemløsning i stor og lille målestok og teknologiens naturvidenskabelige grundlag inden for følgende teknologiområder: I København arbejdes der med medicin og biovidenskab, automatisering, fødevareteknologi og infrastruktur. På uddannelsen i Aalborg arbejdes der med miljø og energi samt sundheds- og velfærdsteknologi. Uddannelsen indeholder også egentlige antropologifag.

Samlet oversigt over uddannelsens faglige indhold

1. semester

TEKNOVIDENSKAB

Dette mini-projekt har til formål at give studerende et indledende kendskab til videnskabsteoretiske tilgange og problembaseret projektarbejde, herunder at redskaber til at udarbejde en teknoantropologisk problemformulering. De studerende opnår færdigheder i at udarbejde og besvare en problemformulering, der knytter et natur- eller teknovidenskabelig hændelsesforløb sammen med videnskabsteoretiske positioner

Tekno-antropologisk case-analyse  

Projektet på første semester har titlen ’Tekno-antropologisk case-analyse’, og modulet udføres som et problembaseret og projektorienteret arbejde. Gennem analyse af en eksemplarisk teknoantropologisk case oparbejdes grundlæggende færdigheder i at identificere centrale teknologiske elementer, processer, aktører og institutioner, som indgår i den pågældende case. Der læses teknisk, naturvidenskabelig, videnskabsteoretisk og/eller etnografisk litteratur, der er relevant for analyse af en socio-teknisk case. Dertil gennemføres interviews med relevante eksperter.

Introduktion til antropologi og etnografiske metoder 

I faget ’Introduktion til antropologi og etnografiske metoder’ lærer du at redegøre for og sammenligne udvalgte antropologiske og etnografiske metoder og teoretiske positioner, og du opnår færdigheder til at gennemføre etnografiske interview og deltagerobservation. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsning og mindre øvelser.

Problembaseret læring og socio-teknisk teknologiforståelse 

På 1. semester lærer du at arbejde problem- og projektorienteret. I faget ’Problembaseret læring og socio-teknisk teknologiforståelse’ (PBL) vil du bl.a. lære at redegøre for grundlæggende læringsteori samt for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde. Du får kompetencer til at analysere cases om ekspertkulturer samt videnskabelige og teknologiske udviklingsprocesser ud fra et socio-teknisk perspektiv. På modulet reflekteres der over, hvordan et socio-tekniske perspektiv kan berige et design, implementering og drift af teknologiske løsninger.

Der er studiestartsprøve på Teknoantropologi. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve.

Læs mere om studiestartsprøven nederst på denne side

2. semester

På andet semester kan den studerende vælge mellem at følge to projekt-moduler:
A. Teknologiens rationaler
B. Etisk teknologivurdering

Teknologiens rationaler

I dette projektmodul skal du arbejde med en teknologi og de bagvedliggende rationaler og institutionelle rammer inden for et valgt teknologidomæne. Du opnår færdigheder i at fremfinde  og tilegne dig relevant videnskabelig  og  teknologisk  litteratur indenfor et teknologi domæne, i at analysere en teknologi,  dens  virkemåder  og  tekniske  eksperters  udsagn herom, samt i at identificere begrundelser, rationaler, normer og institutionelle rammer  som  ligger  til  grund  for  konkrete  teknologiinitiativer  og tekniske eksperters udsagn.Modulet bygger på viden opnået i modulet Tekno-antropologisk case-analyse.

Etisk teknologivurdering 

Faget ’Etisk teknologivurdering’ vil give dig viden om konkrete teknologier, deres funktion og elementer inden for et teknologidomæne, så du kan vurdere dem etisk. Du vil opnå færdigheder i, på baggrund af relevante teorier og metoder, at gennemføre en etisk teknologivurdering af et specifikt teknologiprodukt. Modulet bygger på viden opnået i modulet Tekno-antropologisk case-analyse.

Domæneviden fra forskning og teknologi

I dette kursus vil du opnå viden om et valgt teknologidomænes grundlæggende videnskabelige teorier og metoder, dets centrale objekter og afgrænsninger. Du vil komme til at arbejde med natur- og ingeniørvidenskabelige resultater og tilgange baseret på modeller, teorier og eksperimenter samt forklare sammenhænge mellem empiriske observationer og teoretiske begreber og modeller inden for det udvalgte videnskabelige og teknologiske område. 

Teknologi og etik

Faget ’Teknologi og etik’ giver dig kompetencer til at tage etisk stilling til konkrete teknologier, til at anvende og diskutere etiske tilgange i forhold til videnskabelig og teknologisk udvikling og anvendelse samt til at fremanalysere værdier i videnskabelig såvel som teknologisk praksis.

3. semester

Teknologi i antropologisk perspektiv

På 3. semester skrives projektet ’Teknologi i antropologisk perspektiv’, hvor du bl.a. vil opnå færdigheder til at planlægge og gennemføre en tekno-antropologisk undersøgelse inden for en afgrænset lokal teknologipraksis med henblik på at foretage en teknoantropologisk analyse.

Videregående etnografiske metoder og socio-teknisk/antropologisk analyse 

’Videregående etnografiske metoder og socio-teknisk/antropologisk analyse’ er et modul, hvor du opnår kompetencer til at formulere etnografiske og socio-tekniske spørgsmål, vurdere forbindelser mellem feltarbejde og undersøgelsesfeltets kultur, organisation og aktører samt i at anvende socio-tekniske tilgange, traditionelle og teknologistøttede etnografiske metoder.

Institutioner, regulering og anvendelsespraksis

I faget ’Institutioner, regulering og anvendelsespraksis’ vil du få viden om et valgt teknologiområdes interessenter, aktører, professionelles arbejdspraksis og arbejdsdeling. Eventuelle kontroverser indlejret i lokale professionel praksis og borgeres / brugeres hverdagserfaringer identificeres, og du får kompetencer til at diskutere og vurdere grundlaget for kontroverserne.

4. semester

Design af intervention 

Projektet på 4. semester har overskriften ’Design af intervention’. Modulets formål er at identificere, analysere og tilrettelægge muligheder for intervention og brugerinddragelse inden for et valgt teknologidomæne.

Domæneviden fra forskning og teknologisk forandring 

Under dette fag vil du opnå kompetencer til at analysere teknologisk forandring og innovation inden for et valgt teknologidomæne. Du vil komme til at arbejde med natur- og ingeniørvidenskabelige resultater og tilgange baseret på modeller, teorier og eksperimenter med relevans for innovation og forandring. Samtidig opnår du færdigheder til at analysere og vurdere forskeres og professionelles tænkning, status og praksis i forbindelse med interventioner og teknologisk forandring.  

Intervention, co-design og brugerinvolvering 

Gennem en kombination af forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser får du viden om design- og interventionsprocesser og om forskellige metoder og værktøjer til brug i en tekno-antropologiske interventionsprocesser, der har fokus på brugerinvolvering. Du lærer at engagere relevante aktører i interventionsprocessen samt at reflektere over og redegøre for, hvordan de mange former for brugerinvolvering og designmetoder danner rammer for en interventions- og innovationsproces.

5. semester

Teknologisk innovation gennem intervention 

På 5. semester hedder projektet ’Teknologisk innovation gennem intervention’, hvor du vil få færdigheder til at identificere et tenoantropologisk problem vedrørerende egen eller andres internvention i teknologisk praksis. Du lærer at designe, opstarte og gennemføre et teknoantropologisk projekt i en teknologisk praksis med brug af deltagerobservation. Samtidig lærer at du anvende en kulturanalytisk eller etisk tilgang til at analysere det empiriske materiale.

INSTITUTIONER, REGULERING OG forandringsprocesser

I dette fag får du færdigheder i at identificere kontroverser mellem professionelle grupper og brugere i en hverdagskontekst inden for et valgt teknologiområde med henblik på at realisere forandringer. Der arbejdes med at lokalisere eventuelle modsigelser mellem eksisterende regulering og etablerede praksisser. 

ETIK OG TEKNOLOGISKE INTERVENTIONSPROCESSER

I faget vil du opnå viden omkring forskeres, eksperters, professioners og virksomheders samfundsansvar samt om proces-etiske tilgange, herunder værdi-følsomt design, ’extented peer, community’ og interventionsforskning. Derudover vil du opnå færdigheder i etisk at vurdere udvalgte teknologier i konkrete kontekster samt at gennemføre etiske fremtidsscenarier som led i en teknologisk innovationsprocess.

Portfolio i etnografisk feltarbejde og analyse 

På dette modul opnår du færdigheder i at anvende etnografiske metoder til at reflektere, producere og strukturere empirisk materiale med henblik på analyse og fortolkning af teknologier, teknologikulturer og vidensproduktion.

6. semester

Bachelorprojekt

På 6. semester skal du arbejde med dit bachelorprojekt. Dette arbejde vil gøre dig i stand til selvstændigt at håndtere, planlægge og gennemføre et teknoantropologisk studie med en kompleks problemstilling vedrørende en ny teknologis kulturelle, institutionelle, organisatoriske eller etiske dimension.

Interdiciplinær videnskabsteori

Udover arbejdet med dit bachelorprojekt skal du deltage i faget ’Interdisciplinær videnskabsteori’, hvor du bl.a. præsenteres for forskellige faglige tilgange til teknologi og videnskabeligt arbejde samt arbejde problembaseret med tværfaglige cases i et videnskabsteoretisk perspektiv. Faget vil give dig kompetencer til selvstændigt at kunne sammenligne, kritisk vurdere og formidle forskellige tværvidenskabelige analyser til fagfolk og tekniske specialister.

Styring af interdisciplinære teknologiprojekter 

I faget vil du opnå viden om faktorer, der har betydning for forandring i organisationer med flere professioner og fagligheder, herunder af organisationskultur, teknologisk infrastruktur, beslutningsprocesser og organisationsstruktur. Derudover vil du opnå kompetencer til at deltage i planlægning, afvikling og styring af tværfaglige teknologiudviklingsprojekter. Du får viden om tværfaglighed og bindeledsekspertise. 

Oversigt over uddannelsens faglige indhold 

Semester Modul ECTS
1. Teknovidenskab (miniprojekt) 5
 

Tekno-antropologisk case-analyse (projekt) 

10
 

Introduktion til antropologi og etnografiske metoder 

5
 

Problembaseret læring og socio-teknisk teknologiforståelse 

10
2. A: Teknologiens rationaler  (projekt)
B: Etisk teknologivurdering (projekt) 

15
15

 

Domæneviden fra forskning og teknologi (domænekursus) 

10
 

Teknologi og etik 

5
3. Teknologi i antropologisk perspektiv (projekt) 15
 

Videregående etnografiske metoder og socio-teknisk/antropologisk analyse 

10
 

Institutioner, regulering og anvendelsespraksis (domænekursus) 

5
4.

Design af intervention (projekt) 

15
 

Domæneviden fra forskning og teknologisk forandring (domænekursus) 

10
 

Intervention, co-design og brugerinvolvering

5
5.

Teknologisk innovation gennem intervention (projekt)

15
 

Institutioner, regulering og forandringsprocesser (domænekursus) 

5
 

Etik og teknologiske interventionsprocesser 

5
 

Portfolio i etnografisk feltarbejde og analyse 

5
6. Bachelorprojekt 20
  Interdisciplinær videnskabsteori 5
 

Styring af interdisciplinære teknologiprojekter 

5

 

Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden den 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde