AAU logo

Matematik-økonomi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”JEG FANDT HURTIGT UD AF, AT DET IKKE ER NOK AT VÆRE GOD TIL MATEMATIK, MAN SKAL OGSÅ KUNNE LIDE AT GÅ I DYBDEN MED DET”

Ann Rendbæk, studerende


1. SEMESTER

1. semester handler om lineær algebra med økonomiske anvendelser. I projektarbejdet kan du fx beskæftige dig med, hvordan man simpelt kan beskrive en konkurrence mellem virksomheder, eller hvordan nationaløkonomiske størrelser matematisk kan beskrives og afhænger af hinanden. Du følger desuden kurser inden for lineær algebra og får introduktion til matematiske metoder i økonomi.

2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med grafteori og optimering. I kurserne lærer du om calculus, diskret matematik og makroøkonomi. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx beskæftige dig med, hvordan varer hurtigst muligt transporteres fra A til B, eller hvordan denne transport foregår billigst muligt under hensyntagen til, at visse krav er opfyldt. Et eksempel på projektemne er ”korteste vej” problematikken: Hvordan kan man foretage ruteplanlægning i forbindelse med virksomhedens logistik?

3. SEMESTER

På 3. semester følger du kurser i erhvervsøkonomisk metode, matematisk analyse og i linearitet og differentiabilitet. Projektarbejdet handler om ekstrema i teori og praksis, hvor du fx kan arbejde med, hvordan man optimerer sammensætningen af en investering.

Se et projekt, der er skrevet på 3. semester: Dornbusch Modellen

4. SEMESTER

4. semester byder på kurser i sandsynlighedsregning, analyse og makroøkonomi. Projektarbejdet handler om matematisk modellering i finansiering, og du kan fx arbejde med rentestruktur og prisfastsættelse af obligationer eller med optioner på valuta.

Se et projekt, der er skrevet på 4. semester: The Capital Asset Pricing Model

5. SEMESTER

På 5. semester følger du kurser i optimering, mikroøkonomi og statistisk inferens for lineære modeller. I projektet kan du fx arbejde med statistiske modeller for forudsigelse af energiproduktion for vindturbiner, eller med numerisk løsning af et optimeringsproblem.

Se et projekt, der er skrevet på 5. semester: Prediction of House Prices

6. SEMESTER

På 6. semester skriver du bachelorprojekt inden for emnet økonometri, hvor du fordyber dig i et område, som du finder særligt spændende. Et eksempel på projekt er ”En økonometrisk analyse af priser og handler på det danske ejerboligmarked”. Semesteret byder desuden på kurser inden for bl.a. Financial Engineering, tidsrækkeanalyse og økonometri. 

Se et projekt, der er skrevet på 6. semester: Makroøkonomiske prognoser og store datamængder

”JEG SYNES, AT DET SÆRLIGE VED MATEMATIKSTUDIET ER, AT DU KOMMER TIL AT ARBEJDE MED SVÆR TEORI”

Jesper Haar Jakobsen, studerende


Studiestartsprøve

Der er indført studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM matematik-økonomi?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

kandidatmuligheder

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde