AAU logo

Geografi

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Geografiuddannelsens opbygning og struktur

Geografi er en bred uddannelse, hvor du på hvert semester skriver et projekt, der relaterer sig til semestrets og kursernes overordnede tema – inden for fx natur- eller kulturgeografi.

De to første semestre går du på Aalborg Universitets Første Studieår på Geografi og får en bred introduktion til geografifaget. På 3. semester fokuseres der på dynamikker og processer i naturlandskabet, mens 4. og 5. semester udforsker emner under samfund, rum og sted samt samfund og miljø. Du afslutter bacheloruddannelsen i Geografi med et bachelorprojekt, hvor du frit vælger dit emne.

Læs mere om de enkelte semestres kurser og temaer nedenfor.

Introduktion til Geografi (1. semester)

På 1. semester får du en bred introduktion til centrale natur- og kulturgeografiske fagområder. Du skal også skrive et projekt, hvor du kombinerer og anvender natur- og kulturgeografisk viden i forhold til et konkret problem. Det kunne være projekter som:

 • Klimændringernes indvirkning på skovbruget
 • Ørkenspredning i Sahelområdet
 • Orkaner og ekstremt vejr
 • Østersøens miljøproblemer og det mellemstatslige samarbejde

Befolkning, ressourcer og samfund (2. semester)

På 2. semester skal du lære mere om teori og metode inden for videnskabsteori og geografisk informationsvidenskab. Du skal også beskæftige dig med befolkning og bæredygtighed samt anvendt statistik. På semesteret skal du skrive et projekt, som følger det overordnede tema ”befolkning, ressourcer og samfund”. Projektet kunne omhandle:

 • Danmarks ferskvandressource
 • Efterbehandling af kalkgrav i Aalborg
 • Diamanter og konflikter i Afrika
 • Dæmningsbyggeri og sociale konflikter i Indien

Living on more than US$ 200 a day
Dimissionerne på kortet er ændret så det viser hvor i verden husholdninger lever for mere end 200 dollars om dagen.
Kilde: www.worldmapper.org

Naturlandskabet - dynamik og processer (3. semester)

På 3. semester er den klassiske naturgeografi omdrejningspunktet. Derfor omhandler kurserne blandt andet fag inden for grundlæggende hydrologi (læren om vandmiljø), klimatologi (læren om klima) og økologi samt Geologi (læren om jordens fysiske struktur) jordbundsprocesser og landskabsudvikling. Desuden får du indblik i naturgeografiske metoder samt mulighed for feltarbejde. Dette semester giver også mulighed for kurser i at anvende geografiske informationssystemer og data f.eks. GIS og kortlægning.

Du får udover kurserne også inspiration til projektarbejdet på en studietur, hvor du selv laver forskellige opmålinger og undersøgelser et sted i Danmark f.eks. i Klim og Skagen. Et projekt på dette semester kunne omhandle:

 • Mikroklima og landbrug
 • Landindvinding og udnyttelse af naturressourcer
 • Det dynamiske kystmiljø
 • Vandløbsrestaurering 

Samfund, rum og miljø (4. semester)

På 4. semester fordyber du dig i samfundsgeografien. Du har kurser inden for social, politisk og økonomisk geografi, hvilket giver en bred samfundsfaglig viden og forståelse for hvordan mange forskellige forhold skaber rammerne for geografiske forskelle. Udover samfundsgeografien kommer du også til at arbejde videre med kulturgeografiske "metodefag", hvor du lærer at arbejde med kvalitative og kvantitative metoder.
 
På semestret arrangerer vi en studietur, hvor du ved selvsyn kan studere erhvervsudvikling og byudvikling, og selv tale med beslutningstagere og forskere inden for området. Studieturen giver inspiration til semestrets projekt – men mulighederne er mange og brede:
 • Kvarterløft og ghettoisering
 • Udvikling af erhvervsklynger i medicoindustrien
 • Dansk og polsk tekstilindustri i den globale konkurrence
 • Magt, suverænitet og Nordpolen
 • Oplevelsesøkonomi og regional udvikling i Nordjylland

 

Samfund og miljø (5. semester)

På geografiuddannelsens 5. semester skal du have kurser med titlerne ”menneske og natur”, ”planlægning og regulering” og ”naturressourcer”. Det er fag, hvor du ser nærmere på, hvad virksomheders produktion, vores bebyggelse og forbrug betyder for miljøet. Du ser også på, hvad der kan gøres ved de uheldige miljøpåvirkninger, og hvem der kan gøre noget.

Projekterne på 5. semester er tværfaglige og rummer både natur- og samfundsgeografi:

 • Danske kommuners arbejde med at mindske forurening af miljøet
 • Svenske papirfabrikkers forurening af Østersøen
 • Miljørisici ved guldudvinding i Grønland.

Bachelorprojekt (6. Semester)

På 6. semester skal du skrive bachelorprojekt. 

Kursuseksempler:

 • Bygeografi
 • Globalisering og udvikling
 • Geografiske metoder (herunder både undervisning i GIS og videnskabsteori)

Projekterne er ligesom på 5. semester tværfaglige og rummer både natur-, samfunds- og kulturgeografi.

Projekteksempler:

 • Bæredygtig turisme i Grønland eller ulandene
 • Skovrejsning
 • Grundvandsressourcer og interessekonflikter
 • Kan det betale sig at udvinde nikkel i Nordnorge?

Felttur til Norge 

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk