AAU logo

Erhvervsøkonomi, HA

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) tager tre år. Hvert år, består af to semestre. De seks semestre er tematisk opdelt. På hvert semester skrives et større, eller mindre videnskabeligt projekt, dette projekt udspringer af det tematiske udgangspunkt for semesteret.

Temaerne er som følger:

1. semester: Samfundsudviklingen - virksomheders og organisationers eksterne omgivelser. (Samfundsvidenskabeligt fællessemester)

2. semester: Grundlæggende funktioner og processer i virksomheder og organisationer – herunder grundlæggende erhvervsøkonomi, virksomhedssystemer og regnskab.

3. semester: Interne processer i virksomheder og organisationer – herunder økonomistyring og organisation.

4. semester: Virksomheders og organisationers virke i eksterne omgivelser – herunder markedsføring og strategi.

5. semester: Virksomheden og organisationen set som helhed – herunder projektsamarbejde med virksomheder.

6. semester: Erhvervsøkonomisk specialisering – herunder udarbejdelse af bachelorprojekt samt valgfag.

 

I det nedenstående afsnit, beskrives de enkelte semestre i dybden. Dette indebærer fagligt indhold i de enkelte semestre, samt beskrivelse af de indeholdende fag og kurser.

På 1. Semester (Samfundsvidenskabeligt Fællessemester) vil du få et bredt indblik i det danske samfund og hvordan det har udviklet sig økonomisk, politisk og socialt - både i et historisk og globalt perspektiv. Som HA-studerende er det vigtigt, at du får forståelse for sammenhænge mellem erhvervsøkonomi og politiske, sociale og samfundsøkonomiske faktorer. På dette semester berøres de eksterne faktorer der påvirker virksomheder i en global verden. På dette semester introduceres problembaseret læring (PBL) og de studerende får en grundig gennemgang af arbejdet med denne læringsform, som ruster dem til deres videre projektarbejde. På dette semester udarbejdes to projekter.  

Moduler og kurser på 1. Semester: 

Det moderne Danmark: Formålet med dette modul, er at give de studerende grundlæggende viden om et specifikt emne, belyst ud fra flere faglige aspekter. Ved arbejdet med et emne, set fra forskellige vinkler, giver det de studerende mulighed for faglig fordybelse af aktuelle problemstillinger i det danske samfund. Faget indeholder følgende kurser:

 • Praktisk statistik: Kurset har til formål at give de studerende et grundlag for kritisk at anvende statistisk materiale og statisk baserede udsagn i projektarbejdet, herunder arbejdet med en problemformulering. Kurset er samfundsvidenskabeligt og beskæftiger sig alene med, hvordan de studerende kan anvende statistik til at kvalificere det samfundsvidenskabelige arbejde.
 • Problemorienteret metode: På dette kursus, bliver de studerende introduceret til det problemorienterede projektarbejde med særlig henblik på at udvikle færdigheder i at dokumentere, begrunde og afgrænse en problemformulering, samt i at gennemføre en analyse, herunder forholde sig til teori og metodevalg.
 • Projektledelse og projektstyring: Dette kursus omhandler arbejdet i en projektgruppe. De studerende bliver introduceret til projektstyringsværktøjer, som er vigtige til brug i deres daglige gruppearbejde. Derudover arbejdes der med de studerendes studieteknik på dette kursus.
 • Tekstanalyse og kildehåndtering: På dette kursus, bliver de studerende præsenteret for håndtering af forskellige typer kildemateriale samt tekstanalyse. På kurset lærer de studerende, at genkende og udvælge anvendelige tekster, samt være kritiske overfor valget af kilder og tekst.

På 2. semester er temaet; grundlæggende funktioner og processer i virksomheder og organisationer. Her vil du få et indblik i mange af de grundlæggende funktioner der eksisterer i en virksomhed. Der udarbejdes et projekt på dette semester, og du får kendskab til det erhvervsøkonomiske kredsløb i virksomheden, og mellem virksomheden og dens omgivelser.     

Moduler og kurser på 2. Semester:

Samfundsøkonomi: Formålet med dette modul er, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for grundlæggende samfundsøkonomi, herunder mikroøkonomi, makroøkonomi og økonomisk politik. I samfundsøkonomi skal den studerende kunne udvise forståelse for og refleksion over teorier og deres anvendelsesmuligheder i forhold til den økonomiske situation i Danmark, samt i den internationale økonomi. Derudover skal de studerende kunne demonstrere forståelse for og refleksion over økonomisk-politiske instrumenter og effekter af disse på kort og mellemlang sigt.

Eksternt regnskab: Formålet med dette modul er, at de studerende kan demonstrere grundlæggende forståelse for de regler, principper, konventioner og metoder, som det eksterne årsregnskab er opbygget af. Derudover kunne anvende disse på almindeligt forekommende transaktioner og begivenheder, sammenligne alternativer og herudfra vurdere regnskabets muligheder og begrænsninger, som kommunikationsmiddel til eksterne interessenter. Undervisningen sigter efter, at give den studerende et grundlæggende kendskab til det eksterne årsregnskabs opbygning, indhold og præsentation.

Grundlæggende erhvervsøkonomi: Formålet med dette modul, er at introducere den studerende til grundlæggende erhvervs- og virksomhedsøkonomi. Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i virksomheders og organisationers interessenter, mål, ressourcer og omgivelser. Herefter diskuteres ledelse og organisering, produktion, marketing/salg, økonomi/regnskab, humane ressourcer, globalisering, innovation og entreprenørskab. Dette kursus skal give de studerende viden og kompetencer inden for grundlæggende erhvervsøkonomi, herunder strategi, driftsøkonomi og innovation. Dette modul indeholder følgende kurser:

 • Information Management og informationssystemer: Formålet med kurset er at introducere de studerende til informationssystemer i bred forstand. Fokus i forelæsningerne er informationssystemer indenfor organisationer.
 • Videnskabelig metode I: Formålet med kurset i Videnskabelig metode I er at give de studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteoretiske problemstillinger, der er relevante for samfundsvidenskabelige studier. De studerende skal derudover have forståelse for, hvordan de metodisk ud fra forskellige tilgange kan arbejde videnskabeligt med at skabe viden og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Kurset skal understøtte de studerendes refleksion over og bevidsthed om, hvordan det i en problem baseret lærings (PBL)- sammenhæng er interessant, relevant og nødvendigt at inddrage videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med deres studieaktivitet generelt og kommende projektarbejder mere konkret

På 3. semester er temaet; Interne processer i virksomheder og organisationer – herunder økonomistyring og organisation. På dette semester arbejdes der dybere med virksomhedens interne processer. Undervisningen vil bestå af forelæsningsrækker, samt projektarbejde. På 3. Semester vil du arbejde med de interne processer i en virksomhed, herunder ledelsesteorier, økonomistyringsmodeller samt erhvervsjura.

Moduler og kurser på 3. Semester:

Erhvervsjura: Undervisningen giver en almen indføring i erhvervsretlige emner, så den studerende selvstændigt kan vurdere mindre komplicerede erhvervsjuridiske problemstillinger og behovet for at anvende juridisk ekspertise. Emnerne omfatter en generel oversigt over det juridiske system og en lang række af de mest almindeligt forekommende juridiske problemstillinger i virksomhedens daglige drift. Erhvervsmæssig virksomhedsle­delse kræver at man forholder sig til eksistensen af retlig regulering på en måde, hvor det ikke drejer sig om at anvende juraen til at løse en allerede opstået tvist, men derimod præventivt sikre, at der træffes optimale beslutninger under hensyntagen til den relevante jura.

Økonomistyring: Økonomistyring går ud på at styre på et økonomisk grundlag. For at kunne dette, kræver det at man er i stand til at frembringe et økonomisk grundlag, som man kan træffe beslutninger ud fra. Det er derfor vigtigt at den studerende er i stand til både at frembringe et økonomisk beslutningsgrundlag, men også at den studerende er i stand til at træffe driftsøkonomisk korrekte beslutninger ud fra dette talgrundlag. I de senere år har ikke-finansiel information fået en mere central placering i økonomistyringen, og økonomistyringens evne til at understøtte virksomhedens strategi er blevet centralt, hvilket også afspejler sig i faget. Der vil både blive undervist i traditionelle danske økonomistyringsmodeller samt i internationale økonomistyringsmodeller og der vil blive lagt vægt på både finansiel og ikke-finansiel information.

Organisationsteori og videnskabelig metode: Modulet består i 3 integrerede dele: 1) organisationsteori, 2) videnskabelige kvalitative metodetilgange der er dominerende inden for erhvervsøkonomien, 3) miniprojekt. Faget har til formål at opbygge bredt funderet og anvendelsesorienteret viden og kompetencer til at forstå, undersøge og arbejde med organisationer som fænomen. Der arbejdes der med forskellige organisationsteoretiske perspektiver på, hvordan en organisation og dens forskellige processer kan forstås og analyseres. De forskellige organisationsteoretiske perspektiver knyttes til deres respektive bagvedliggende videnskabelige metodetilgange. Den studerende udvikler kompetencer i organisationsforståelse samt i forståelsen og brugen af videnskabelige metodetilgange, som er grundlæggende og væsentlige for de kommende semestres kurser og projektarbejde.

På 4. Semester lærer du at analysere virksomhedens omgivelser, samt samspillet mellem virksomheden og omgivelserne. På dette semester arbejdes der med centrale erhvervsøkonomiske teorier og modeller. Denne teoretiske fordybelse er sammen med 3. Semester med til at danne grundlag for 5. Semesters virksomhedsprojekt.

Moduler og kurser på 4.Semester: 

Dataanalyse og Statistik: I dette modul får den studerende indsigt i statistik med henblik på både praktisk anvendelse og tolkning af andres resultater. Der skabes forståelse for usikkerhed forbundet med statistiske tests, og den studerende lærer at opstille og arbejde med simple statistiske modeller og tolke resultatet. Formålet med statistikundervisningen er at give de studerende indsigt i statistik med henblik på både praktisk anvendelse og tolkning af andres resultater. Det tilstræbes at give de studerende forståelse for den usikkerhed alle statistiske udsagn er forbundet med. Det statistiske modelbegreb introduceres således, at de studerende selv er i stand til at opstille og arbejde med simple statistiske modeller samt at tolke resultatet af en analyse baseret på disse modeller.

Marketing og Markedsanalyse: I dette modul får den studerende indsigt i marketingtankegangen. Dette indebærer blandt andet teoretisk viden om kundefokus og måden hvorpå virksomheder kan sælge deres produkter. Marketing har til formål at give den studerende et overblik over marketing som ledelsesdisciplin ved at give en forståelse for grundlæggende teoridannelser og virksomhedspraksis indenfor fagområdet. Den studerende får også viden inden for markedsanalyse. Her får den studerende indsigt i markedsanalyseprocessen, herunder planlægning og udførelse af kvantitativ markedsundersøgelse. Marketing og markedsanalyse kan bruges som redskabsfag til senere anvendelse.

Strategi og strategiprojekt: I dette modul får den studerende indsigt i gængse strategiske teorier, modeller og perspektiver. Den studerende lærer at kunne arbejde aktivt med strategi. Faget integrerer på tværs af erhvervsøkonomiske fag. Målet med strategimodulet er at præsentere og at arbejde aktivt med strategiske teorier og modeller og at gøre det på en måde, så praksis og teori kommer til at spille tæt sammen. Det skal såvel føre til, at strategi som fag bliver en del af HA-studerendes kompetencer, til at det understøtter kompetencer til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede virksomhedsprocesser, til at kunne arbejde effektivt med problemløsning, og til at forstå centrale ledelses- og organisatoriske udfordringer.

På 5. semester arbejdes med ”Den hele virksomhed”. Der udarbejdes et virksomhedsprojekt med udgangspunkt i en konkret virksomhed. Projektet er det centrale dette semester. Derudover undervises i, organisation, strategi, regnskabs- og brancheanalyse. På dette semester lægges stor vægt på sammenhængen mellem erhvervsøkonomisk teori og praksis. Aalborg Universitet etablerer kontakter til erhvervsvirksomheder, og de studerende udarbejder projekter med udgangspunkt i disse virksomheders problemområder.

Moduler og kurser på 5.Semester:

Den hele virksomhed: Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed, hvortil de studerende i grupper, udarbejder en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling, der besvares ved anvendelse af erhvervsøkonomiske teorier og metoder. Projektet skal vise, at den studerende har forskningsbaseret viden om erhvervsøkonomisk teori, -metode og -praksis, der kan anvendes til analyse af en konkret virksomhed /organisation. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis. Modulet indeholder følgende kurser: 

 • Brancheanalyse: Kursus i brancheanalyse skal ses som en forberedelse til at mødes med den virksomhed, gruppen skal skrive projekt om på 5. semester. Brancheanalysen kan udformes uden foregående kontakt til den tildelte virksomhed.
 • Regnskabsanalyse: Målet med kurset er at sætte de studerende i stand til at kunne foretage en grundlæggende regnskabsanalyse af en virksomhed. De studerende skal sættes i stand til at beregne nøgletal for virksomhedens rentabilitet, likviditet, kapitalstruktur og driftsmæssige struktur. De skal blive i stand til at forstå vigtige sammenhænge mellem nøgletallene.
 • Organisationsteori: Der fokuseres på organisations- og ledelsesteori samt organisationsteoretiske problemstillinger og udfordringer, der vil blive sat i praktisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Fokus rettes mod den dynamik, der findes i organisationen og i dens omgivelser samt på ledelse af forandringsprocesser.

Finansiering: I modulet finansiering lærer den studerende finansierings og investeringsteori. Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende introduktion til finansiering og herunder de finansielle problemstillinger i en virksomhed. En stor del af kursets emneområder indgår som det teoretiske fundament for gennemførelse af værdiansættelse af en virksomhed.

6. semester indeholder valgfag og bachelorprojekt. Desuden skal du på dette semester udarbejde et bachelorprojekt, som kan tage udgangspunkt i et af de syv valgfag. Dog er det muligt også at inddrage teorier og metoder fra semestrets øvrige valgfag. For at specialisere dig inden for det erhvervsøkonomiske område vælger du dette semester to af de følgende valgfag:

 • International marketing
 • Organisation og Strategi
 • Økonomistyring
 • Revision
 • International business
 • Innovation og Entrepreneurship
 • Forretningsmodeller

Efter en bachelor i Erhvervsøkonomi, kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og få titlen cand. merc.

Læs projekter skrevet af erhvervsøkonomistuderende i Projektbiblioteket:

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde