AAU logo

AAU søger nyt bestyrelsesmedlem

Et eksternt medlem af Aalborg Universitets bestyrelse er udtrådt af bestyrelsen med udgangen af december 2017, og bestyrelsen skal derfor have et nyt medlem i perioden 1. juni 2017 til 31. januar 2020.

Alle kan indgive forslag til kvalificerede kandidater ved udfyldelse af en indstillingsblanket (se nederst i opslaget).

Kandidatens kvalifikationer

Ifølge universitetsloven og vedtægten for Aalborg Universitet skal bestyrelsens sammensætning afspejle universitetets samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i forhold vedrørende forskning, uddannelse, vidensformidling og vidensudveksling samt erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

De eksterne medlemmer skal komme fra forskellige sektorer, og der skal i bestyrelsen være en afbalanceret repræsentation i forhold til dels regionale og nationale aktiviteter og dels køn, ligesom udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.

Foruden de kriterier, der er fastlagt i universitetsloven og AAU's vedtægt, søger universitetsbestyrelsen bl.a. følgende egenskaber hos kandidaten:

  • Interesse for og gerne erfaring fra politisk styrede organisationer
  • Interesse for forsknings-, uddannelses- og innovationspolitik
  • Forståelse for universiteter som selvstændige offentlige virksomheder og for rollen i det moderne samfund
  • Interesse og forståelse for fremtidens udfordringer og for universiteternes rolle heri
  • Blik for nye strømme i den internationale udvikling

Aalborg Universitet lægger vægt på ligestilling i bestyrelsen og modtager gerne forslag til kandidater af begge køn. Da der er tale om et eksternt medlem af bestyrelsen, må kandidaten ikke være ansat eller studerende på AAU.


Bestyrelsens sammensætning og opgave

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har til opgave at varetage AAU’s interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Aalborg Universitets bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne og udpeges af universitetets udpegningsorgan. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år med mulighed for genudpegning i op til 4 år. Udtræder et medlem, før vedkommendes funktionsperiode udløber, udpeges et nyt medlem for den resterende periode. De øvrige 5 medlemmer vælges af og blandt AAU’s ansatte og studerende.


Indgivelse af forslag

Forslag kan indgives ved udfyldelse af denne indstillingsblanket senest onsdag den 1. marts 2017.

Forslag sendes til: Bettina Thomsen
Emne: Nyt bestyrelsesmedlem

NB: Der skal ikke medsendes øvrige bilag.


Efter modtagelse af forslag vil bestyrelsen foretage en vurdering af de foreslåede kandidater og indstille én af disse til nærmere godkendelse hos AAU’s udpegningsorgan.