AAU logo

Aalborg Universitet søger to nye eksterne medlemmer af bestyrelsen

Aalborg Universitets bestyrelse skal have to nye eksterne medlemmer for henholdsvis 1. juli 2018-30. juni 2022 og 1. august 2018-31. juli 2022, da de to nuværende eksterne medlemmer af Aalborg Universitets bestyrelse udtræder med udgangen af hhv. juni og juli 2018.

Kvalificerede kandidater bedes udfylde en indstillingsblanket vedlagt CV (se nederst i opslaget). Der er også mulighed for at stille andre kandidater i forslag.


Kandidaternes kvalifikationer

Ifølge universitetsloven og vedtægten for Aalborg Universitet skal bestyrelsens eksterne medlemmer afspejle universitetets opgaver. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. De eksterne medlemmer skal have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, og mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker. Der skal blandt de eksterne medlemmer være en afbalanceret repræsentation i forhold til sektorer, det regionale og det nationale.

De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De må ikke repræsentere særlige interesser, men skal virke for fremme af Aalborg Universitets interesser.

Foruden de kriterier, der er fastlagt i universitetsloven og Aalborg Universitets vedtægt, fastlægger AAU Indstillingsorgan yderligere kriterier.

Der ønskes to forskellige, komplementerende profiler, som tilsammen skal dække nedenstående krav. Som kandidat skal man således opfylde mindst et og gerne flere af følgende kriterier:

  • Erfaring som anerkendt forsker
  • Erfaring fra et sundhedsvidenskabeligt fagmiljø eller branche
  • Erfaring fra et ingeniørvidenskabeligt fagmiljø eller branche
  • Erfaring fra en videnstung virksomhed med stærkt udviklings-/forskningsmiljø.

Samtlige kandidater skal desuden opfylde følgende krav i universitetsloven:

  • Kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau.

Der lægges i øvrigt vægt på, at kandidaten har en grundlæggende interesse for Aalborg Universitets virke, indsigt i bestyrelsesarbejde, et internationalt udsyn samt en helhedsorienteret tilgang uanset kandidatens egen faglighed.

Bestyrelsesmøderne foregår på dansk, hvorfor kandidater til de ledige bestyrelsesposter skal beherske et skandinavisk sprog i skrift og tale.
 

Bestyrelsens sammensætning og opgave

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet bedriver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v.

Aalborg Universitets bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne og udpeges af universitetets udpegningsorgan. De eksterne medlemmer udpeges for en periode på 4 år og kan genudpeges én gang. De øvrige 5 medlemmer vælges af og blandt AAU’s ansatte og studerende.


Indgivelse af forslag

Forslag kan indgives ved udfyldelse af indstillingsblanketten vedlagt CV senest søndag den 27. maj 2018.

Forslag sendes til: bt@adm.aau.dk
Emne: Nyt bestyrelsesmedlem

NB: Der benyttes ikke sikker post, så vær opmærksom på, at indstillingsblanket og CV ikke bør indeholde CPR-nummer eller andre fortrolige oplysninger.

Efter modtagelse af forslag vil AAU Indstillingsorgan foretage en vurdering af de foreslåede kandidater, udarbejde en begrundet indstilling og til AAU Udpegningsorgan indstille mindst to kvalificerede kandidater for hvert ledigt mandat. AAU Udpegningsorgan træffer på baggrund af indstillingerne beslutning om de kommende bestyrelsesmedlemmer.

Der modtages gerne forslag til kandidater af begge køn, idet AAU Udpegningsorgan skal tilstræbe en ligelig sammensætning af mænd og kvinder blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen. Da der er tale om eksterne medlemmer af bestyrelsen, må kandidaterne ikke være ansat eller studerende på Aalborg Universitet.

Førstkommende bestyrelsesmøde efter udpegningen er den 22 - 23. oktober 2018, hvor bestyrelsen er på besøg hos Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim.

Fredag den 21. september 2018 afholdes et skræddersyet kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Læs mere om Aalborg Universitets bestyrelse