AAU logo

AAU udpegningsorgan søger medlemmer

Nye medlemmer til AAU udpegningsorgan

Som følge af en ændring af universitetsloven skal Aalborg Universitet nedsætte et nyt udpegningsorgan

Fem medlemmer udpeges af rektor i 4 år for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022 med mulighed for genudpegning én gang. Alle kvalificerede kandidater kan melde sig ved at udfylde en indstillingsblanket (se nederst i opslaget).

Udpegningsorganets sammensætning og opgave

Ud over de 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, der udpeges af rektor, har 3 yderligere medlemmer sæde i organet; et eksternt medlem af Aalborg Universitets bestyrelse udpeget af bestyrelsen, en videnskabelig medarbejder udpeget af og fra et af de akademiske råd efter tur samt en repræsentant for de studerende udpeget af og blandt de studerende i Studiemiljørådet på Aalborg Universitet.

Udpegningsorganets opgave består i efter indstilling fra AAU Indstillingsorgan at foretage udpegning af nye eksterne medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til universitetets bestyrelse. Der må påregnes op til et par møder om året. Der gøres opmærksom på, at posten er uhonoreret.

Kandidaternes kvalifikationer

Ifølge universitetsloven og vedtægt for Aalborg Universitet skal de 5 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner udpeges i deres personlige egenskab og må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Medlemmerne skal afspejle universitetets brugere og aftagere, have indsigt i universitetets opgaver og skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Medlemmerne skal endvidere have en kandidatuddannelse eller uddannelse svarende til dette niveau. Mindst ét medlem skal desforuden opfylde betingelserne for at være anerkendt forsker, ligesom formanden for udpegningsorganet, som vælges blandt de 5 medlemmer, skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.

For at sikre en tilstrækkelig bred sammensætning af udvalget vil universitetet besætte de 5 ledige poster i følgende underkategorier:

  1. To medlemmer fra virksomheder eller organisationer, som aftager akademikere eller som er forsknings-, udviklings- og innovationsaktive
  2. En offentlig eller privat aktør med særlig tilknytning til Aalborg Universitet, herunder fra en kunst- og kulturvirksomhed eller anden uddannelsesinstitution
  3. En politiker valgt i en region, hvor Aalborg Universitet har campus
  4. En anerkendt forsker

Kandidater bedes ved selvindstillingen oplyse, hvilke(n) kategori(er)/post(er), der indstilles til.

Indgivelse af selvindstilling

Selvindstilling kan indgives ved udfyldelse af en indstillingsblanket senest onsdag den 28. marts 2018 kl. 12.00
Indstillingsblanket samt cv sendes til: ug@adm.aau.dk.
Mærk mailen med emnet: Medlem af AAU Udpegningsorgan

Den videre proces og de første møder

Efter modtagelse af indstillingerne vil rektor foretage en vurdering og foretage udpegning primo april 2018.
NB! Kandidater til posterne skal kunne deltage i de første møder i AAU Udpegningsorgan.

Møderne finder sted på Aalborg Universitets campus i Aalborg (evt. via Skype/video.):

  • 10. april kl. 9.00-11.00 og
  • 15. juni 2018 kl. 9.00-11.00.